Poziv i materijali za 24.sjednicu Vijeća

Dnevni red 24.sjednice Vijeća

Zapisnik 23 sjednice OV (31.7.20.)

Izvršenje proračuna

Plan Proračuna 2021

Strategija pametna općina Trpanj FINALNO

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financ.pol.stranaka i nezavisnih vijćnika iz proračuna Općine Trpanj

Pravilnik o kriterijima za otpis potraživanja

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o kom.redu(1)

Odluka o smanjenju koefic.za obračun plaće sl.i namj. za 10% (studeni 2020.)

Odluka o privremenom smanjenu koeficijenta za obračun plaće načelnika  (studeni 2020.)

Ugovor o osnivanju prava služnosti

Poziv i materijali za 22.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 22 . sjednice Vijeća

Zapisnik 19. sjednica OV (23.12.2020.)

Zapisnik s 20. sjednice Vijeća (18.02.2020.)

Zapisnik 21. sjednice OV-01.04.2020.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2020.g.

Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture 2020.g.

Program javnih potreba u kulturi 2020.g.

Socijalni program 2020.

Program javnih potreba u sportu 2020.g.

Progam javnih potreba od općeg interesa 2020. (1)

Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Trpanj

CZ, ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA od interwsa za sustav CZ O-T. 2020.g.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

Popis_otpisanih_obveza KN, PNK i PT

Zahtjev Jadranke Volarević

Poziv i materijali za 19.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 19.sjednice OV (3)

Zapisnik s 18.sjednice OV (1)

Ispis rebalansa – Opći dio 2019-sintetika

Ispis rebalansa – Opći dio 2019-analitika

Ispis rebalansa – Posebni dio 2019

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio-sint

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio-anali.

Odluka o izvršavanju proračuna općine Trpanj 2020.

Obrazloženje proračuna 2019-2021

Odluka o zatvaranju kom.odlagališta

Odluka o koeficijentima plaća službenika i namještenika u JUO s obrazloženjem

Odluka o izmjeni koeficijenta za obračun plaće načelnika 2019.g. (1)

Odluka o izvršavanju proračuna općine Trpanj 2020.

CZ-Analiza stanja sustava civilne zaštite 2019 Trpanj

CZ, Smjernice za organizaciju sustava CZ Opcina Trpanj

CZ-Godišnji plan razvoja CZ_2020 

 

Poziv i materijali za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red za 15 sjednicu OV-2019.g..

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Trpanj

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Trpanj

Obrazloženje uz Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Trpanj

Odluka o uređenju prometa na području Općine Trpan j

Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima u Općini Trpanj

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu prikupljanja komunalnog otpada

 

Poziv i materijali za 14.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 14.sjednice OV-2019.g.

Zapisnik s 13.sjednice Općinskog vijeća

Odluka o komunalnoj naknadi

Obrazloženje uz Odluku o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu 

Obrazloženje uz Odluku o komunalnom doprinosu

Analiza stanja civilne zaštite Opcine Trpanj za 2017.g.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zastite Opcine Trpanj, 2017-2020.

Zahtjev – Vlado Šegetin

 

Skip to content