SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću primjenjuje se u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo). Normativni okvir za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) i Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/2009) Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Općine Trpanj prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Općine Trpanj kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja putem obrazca za sudjelovanje javnosti. Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Trpanj će izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

 

Skip to content