Poziv i materijali za 12.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 12.sjednice Vijeća (28.12.2023.)

Zapisnik OV 11. ( 23.12.2023.)

Ispis rebalansa – Opći dio

Ispis rebalansa – Posebni dio

Obrazloženje Izmjene i dopune Proračuna Općine Trpanj 2023.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023

Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenju komunalne infrastrukture u 2023

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio

!Ispis projekcije plana proračuna – Račun financiranja prema izvorima (1)

!Ispis projekcije plana proračuna – Račun financiranja (2)

Ispis projekcije plana proračuna – Račun prihoda i rashoda (3)

!Ispis projekcije plana proračuna – Prihodi i rashodi po izvorima (4)

!Ispis projekcije plana proračuna – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (5)

!Ispis projekcije plana proračuna – Prihodi i rashodi po izvorima (6)

!Ispis projekcije plana proračuna – Posebni dio

Obrazlozenje-proracuna-za-2024-2026.(1)

Odluka o izvršavanju proračuna općine Trpanj 2024

Program održavanja kom. infrastrukture 2024

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2024g..

Poziv i materijali za 11.sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 11. sjednice Vijeća

Zapisnik sa 10. sjednice Vijeća (listopada 2023.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima

Obrazloženje uz Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima

Sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Grada Dubrovnika i općina, slijednica ex Općine Dubrovnik

Sporazum kojim se uređuje pitanje okončanja sudskog postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Dubrovniku

Ponude za prodaju nekretnina A. Zmijanac i K. Vojvodić

Izvod iz procjembenog elaborata za ponuđene nekretnine Zmijanac-Vojvodić

Poziv i materijali za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Zapisnik sa 9.sjednice Vijeća (2023.)

Godišnji izvještaj o izvršenja proračuna 2022.

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2022.

Polugodišnji izvještaj o Izvršenje proračuna za period od 1.1 – 30.6.2023.

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna (1.1.-30.6.2023.)

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak 

Obrazloženje uz Odluku o visini stopa godišnjeg poreza na dohodak

Odluka o redu na pomorskom dobru

Obrazloženje uz Odluku o redu na pomorskom dobru

Niko i Jakša Mrčić, ponuda i procjena dijela č.zem.125 k.o. Trpanj

Sanja Pirel, kupopr.čest.ze.2506 k.o. Trpanj

Zahtjev Fiorella

 

Poziv i materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 9.sjednice Vijeća

Zapisnik sa 8. sjednice OV (28.12.2022.)

Strategija upravljanja imovinom Općine Trpanj za razdoblje 2023.-2029

Odluka o lokalnim porezima Općine Trpanj

Odluka o parkingu, izmjene odluke

Odluka o financiranju političkih stranaka 2023.g.

Odluka o proglašenju kom.infr., -Gradina-

Program raspolaganja poljop.zemljištem

Knjižnice, odluka o knjižničnoj djelatnosti

Odluka Vijeća – Dječji vrtić-

Socijalni plan za 2023.g.

 

Poziv i materijali za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv i dnevni red Općinskog vijeća  – 8/22 (28.12.2022.)

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća (7/2022.g.)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Trpanj za 2022.godinu

Program održavanja kounalne infrastrukture za 2022.g.,- izmjene i dopune

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2022., – izmjene i dopune

Proračun Općine Trpanj za 2023.g., opći dio

Proračun Općine Trpanj za 2023.g., posebni dio

Obrazlozenje-proracuna-za-2023-2025

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Trpanj za 2023.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023g..

Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2022.g.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite – 2023.g.

Poziv i materijali za 7. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 07 – 2022., OV

Zapisnik 06. sjednica OV (2022.)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2021.g. – OBRAZLOŽENJE

Izvještaj o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2021.

Izvješće o izvršenju Program građenja objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za razdoblje 01.01.-30.06.2022.

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.g.

Odluka o 2, izmjenama  Odluke o koeficijentima u JUO

Odluka o plaći i drugim pravima iz rada načelnika

Jozo Šegetin, ponuda na prodaju č.z.77 k,o, Trpanj

Slejko Jozo i Ante, ponuda za prodaju č.z.86-2, k.o.Trpanj

 

Poziv i materijali za 4. sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red 4. sjednice Vijeća,

Zapisnik sa 3. sjednice Vijeća ( 28. 09.2021.),

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2021.g.,

Odluka o 2. izm. i dop. Proračuna-REBALANS 2021.g.,

Izmjene i dopune Programa održavanja-komunalne-infrastrukture-u-2021.g.,

Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2021.g.,

Proračun Općine Trpanj za 2022.g. – prijedlog s Obrazloženjem proračuna 2022-2024.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Trpanj 2022.,o

Program održavanja kom. infrastrukture 2022.,

Program građenja komunalne infrastrukture 2022.g ,

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za financiranje pol.aktivnosti 2021.g.,

Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto,

Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom,

Lista dokumenata arhiv- TRPANJ,

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi,

Analiza stanja sustava CZ 2021.g.,

Godišnji plan razvoja sustava CZ – 2022.,

Smjernice sustava civilne zaštite -2022.-2025.

 

 

 

 

 

Poziv za 3.sjednicu Općinskog vijeća s materijalima

Dnevni red za 03. sjednicu Vijeća

Zapisnik s 02. sjednice Vijeća

PP 2, rekapitulacija postupka izrade IDPPOT

Odluka o prestanku važenja Odluke o priv. smanjenju koeficijenta za obračun plaće u JUO 

Obrazloženje uz Odluku o priv. smanjenju koeficijenta za obračun plaće u JUO, 2021.

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće u JUO

Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenom koefici. za obračun plaće načelniku za 20%

Obrazloženje uz Odluku o privremenom koefic.  za obračun plaće načelnika za 20%

Zahtjev Maria Butirića

 

 

 

Skip to content