REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 350-05/04-01/02
Ur.broj:2117-07/08-01
Trpanj, 27.prosinca 2008.godine
Na temelju članka 100., a u svezi s odredbom članka 348. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne
novine broj 76/2007), temeljem članka 30.Statuta općine Trpanj („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske
županije“ broj 1/06), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije br: 2/99), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
klasa: 350-02/08-11/19, ur.broj: 531-06-08-4 AMT od 17. listopada 2008. godine, Općinsko vijeće Općine
Trpanj, na svojoj 24. sjednici održanoj dana 27.prosinca 2008.godine, donijelo je
ODLUKU O DONOŠENJU
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRPANJ
I.
Donosi se Prostorni plan uređenja Općine Trpanj (u daljnjem tekstu: Plan), kojega je izradio Zavod za urbanizam,
prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.
II.
Plan je prikazan u elaboratu pod nazivom “Prostorni plan uređenja Općine Trpanj “, koji se sastoji od:
1. TEKSTUALNOG DIJELA:
u knjizi pod naslovom: „Prostorni plan uređenja Općine Trpanj, knjiga 1: tekst plana – odredbe za provođenje“, sa
sadržajem:
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1 UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA
2 UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
2.1 Građevine od važnosti za državu i županiju
2.2 Građevinska područja naselja
2.3 Izgrađene strukture izvan naselja
3 UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3.1 Površine za gospodarsku namjenu
3.2 Površine za ugostiteljsko-turističku namjenu
3.3 Površine za športsko-rekreacijsku namjenu
4 UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
5 UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA
6 MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
6.1 Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
6.2 Mjere zaštite kulturno-povijesnih dobara
7 POSTUPANJE S OTPADOM
8 MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ
9 MJERE PROVEDBE PLANA
9.1 Obaveza izrade prostornih planova
9.2 Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
9.3 Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni
2. KARTOGRAFSKIH PRIKAZA
u knjizi pod naslovom: „Prostorni plan uređenja općine Trpanj, knjiga 2: kartografski prikazi“, sa sadržajem:
List 0: Položaj Općine Trpanj u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1:300000
1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
List:1: Korištenje i namjena površina 1:25000
2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
List 2a: Infrastrukturni sustavi – promet – cestovni, pomorski 1:25000
List 2b: Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije 1:25000
List 2c: Infrastrukturni sustavi – elektroenergetika 1:25000
List 2d: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – vodoopskrba 1:25000
List 2e: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda,
te obrada, skladištenje i odlaganje otpada 1:25000
3 UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
List 3a: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodne vrijednosti 1:25000
List 3b: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – kulturna dobra 1:25000
List 3c1: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere 1:25000
List 3c2: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – pregled planova užih područja 1:25000
4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
List 4: Pregledna karta – Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
List 4-1 – 4-3: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – sekcije 1: 5000
Odredbe za provođenje u knjizi 1. i kartografski prikazi u knjizi 2. smatraju se osnovnim dijelom elaborata.
3. OBVEZNIH PRILOGA
Obvezni prilozi su uvezani u dvije dodatne knjige:
a) OBRAZLOŽENJE PLANA u knjizi 3. pod naslovom: „Prostorni plan uređenja općine Trpanj, knjiga 3 “-
obrazloženje plana;
b) OSTALI OBVEZNI PRILOZI u knjizi 4. pod naslovom: „Prostorni plan uređenja općine Trpanj, – ostali obvezni
prilozi“ , koji uključuju:
• Izvod iz Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, koji se odnosi na područje obuhvata Plana;
• Izvješće o javnoj raspravi;
• Evidencija postupka izrade i donošenja Plana.
Tekstualni dio – odredbe za provođenje u knjizi 1., grafički dijelovi u knjizi 2. kao i obvezni prilozi –
obrazloženje plana u knjizi 3. izrađeni su prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04).
III.
Na konačni prijedlog Plana ishođene su sve potrebne suglasnosti, mišljenja i očitovanja propisana posebnim zakonima i
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 76/07.).
IV.
Osnovni dio elaborata: knjige 1., 2., te obvezni prilog – obrazloženje plana u knjizi 3., izrađeni su u 10
(deset) primjeraka izvornika, koji se čuvaju na slijedećim adresama:
1. jedan čuva u arhivi Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine Trpanj, Trpanj,
2. jedan čuva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trpanj, Trpanj
3. jedan ostaje Arhitektonskom fakultetu, Zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Zagreb,
a u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“ po jedan
primjerak izvornika Plana dostavit će se:
4. Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb,
5. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zavod za prostorno planiranje, Zagreb,
6. Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Dubrovnik,
7. Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko pravne poslove – ispostava Korčula, Korčula,
8. Zavodu za prostorno uređenje i održivi razvoj Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik
9. Ministarstvu kulture, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Dubrovnik,
10. Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu prirode, Zagreb.
Knjiga: ostali obvezni prilozi“ izrađena je u jednom primjerku i čuva se u Poglavarstvu Općine Trpanj –
arhivi.
V.
Odredbe za provođenje, navedene točki II. ove Odluke glase:
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
članak 1.
i.t.d.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Prostornog plana općine Dubrovnik (Službeni
glasnik općine Dubrovnik broj: 12/86, 10/87, 13/88, 03/89, 13/89 i 08/91) u dijelu koji se odnosi na područje Općine
Trpanj.
VII.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.
Općinsko vijeće Općine Trpanj.
Klasa: 50-05/04-01/02
Ur.br: 2117-07/08-01
Trpanj, 27. prosinca 2008.godine 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Trpanj
Jakša Franković
M.P.

Tekstualni dio

30.10.2009. 17:42
 

Naslovna stranica

Ugovor

Sastavnica

Sadržaj

Odredbe za provođenje

 

Zadnja Promjena ( 25.08.2015. 08:37 )

Grafički dio

05.11.2009. 12:32
 

Uvodni dio Sadržaj
Kartografija

Graničnici

Sastavnica

___________________________________________________________________

Kartografije:

 

Položaj
Položaj-legenda
Namjena
Namjena-legenda
Promet
Promet-legenda
Pošta
Pošta-legenda
Elektroenergetika
Elektroenergetika-legenda Vodoopskrba
Vodoopskrba-legenda
Odvodnja
Odvodnja-legenda
Priroda
Priroda-legenda
Kultura Kultura-legenda
Uvjeti
Uvjeti-legenda Planovi
Planovi-legenda
Grafički prikaz
Građ.pod-Duba
Građ.pod.-Duba-legenda
Građ.pod-D.Vruć
Građ.pod-D.Vruć-legenda
Građ.pod-Trpanj
Građ.pod-Trpanj-legenda

 

Zadnja Promjena ( 25.08.2015. 08:39 )

Obrazloženje plana

05.11.2009. 15:47
 

Naslovna stranica

Autorski text

Sastavnica

Sadržaj

Uvod

1-1 Polazišta

1-2 Polazišta

Ciljevi

3-1 Rješenje

3-2 Rješenje

3-3 Rješenje

 

Zadnja Promjena ( 25.08.2015. 08:39 )
Skip to content