11.11.2015. 16:45
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 350-05/11-01/06
Urbroj: 2117-07/13-07

Trpanj, 04. studenog 2015.

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13), članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Trpanj o utvrđenju Prijedloga 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj za javnu raspravu, Klasa: 351- 01/15-01/06 Urbroj:2117/07-01/01-15-4 od 29.listopada 2015.godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj, kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj

1.Javni uvid provest će se u trajanju od 15. dana, počevši od 07. prosinca do 21. prosinca 2015.godine.

2. Javno izlaganje održat će se u utorak, 08. prosinca 2015.godine, u dvorani Osnovne škole u Trpnju, Ul. Kralja Tomislava 41, s početkom u 15:30 sati.

3. Zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid u Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj (u daljem tekstu:Prijedlog Plana), u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trpanj, Ul. Kralja Tomislava 41, Trpanj, svakim radnim danom u vremenu od 08,30 do 10,30 sati, u periodu trajanja javnog uvida.

4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Trpanj izrađuju se temeljem „Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 01/09)“ (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 10/13), te će se u javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na isto.

5. Očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana podnose se: – upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trpanj, – upisom u zapisnik o javnom izlaganju, – dostavom putem pošte na adresu: Općina Trpanj, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj.

6. Krajnji rok dostave očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Plana je 21. prosinca 2015.godine, a očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji budu dostavljeni nakon 21. prosinca 2015.godine ili budu napisani nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa ili adrese neće se razmatrati.

Pročelnica

Nada Ivanković, dipl. iur.

 

———————————————————————————————————————————————————————

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 350-05/11-01/06
Urbroj:2117-07/13-05

Trpanj, 05. ožujka 2013.

O B A V I J E S T

Općina Trpanj, Jedinstveni upravni odjel, postupajući sukladno članku 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),obavještava građane Općine Trpanj da pokreće izradu:

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj

Pozivaju se građani da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za eventualne izmjene navedenog Prostornog plana, dostave najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u tisku “Slobodna Dalmacija”, na adresu: Općina Trpanj, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj. Prethodno već dostavljene zahtjeve, prijedloge i primjedbe u pisarnicu Općine nije potrebno ponavljati.

Dostavljeni zahtjevi, prijedlozi i primjedbe, zajedno s već dostavljenim zahtjevima u pisarnicu Općine, služit će za izradu ciljeva i programskih polazišta predmetnih izmjena te će, na Zakonu utemeljeni i opravdani zahtjevi, bit ugrađeni u Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana.

Zahtjevi, prijedlozi i primjedbe građana dostavljeni izvan gore navedenog roka, kao i novi zahtjevi, prijedlozi i primjedbe, koji će eventualno biti podnijeti u tijeku postupka izrade predmetnog Plana, neće biti predmet ovih izmjena i dopuna Prostornog plana.
Detaljne informacije mogu se dobiti na telefon 020/743-448 ili osobno na gore navedenoj adresi.

Ova obavijest bit će objavljena na web stranici Općine, u tisku „Slobodna Dalmacija“ i na svim oglasnim pločama naselja Općine Trpanj.


Pročelnica
Nada Ivanković

Zadnja Promjena ( 12.11.2015. 09:18 )
Skip to content