Savjetovanje s javnošću

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću primjenjuje se u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo). Normativni okvir za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) i Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/2009) Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Općine Trpanj prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Općine Trpanj kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja putem obrazca za sudjelovanje javnosti. Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Trpanj će izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Službenik za informiranje

Općina Trpanj javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Trpanj na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 (0)20 743 448
 2. putem faksa na broj: +385 (0)20 743 936
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje:  procelnik@trpanj.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: Općina Trpanj, Ul.Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: Općina Trpanj, Ul.Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

 

Službenik za informiranje:

Nada Ivanković

Općina Trpanj, Ul.Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj

Tel.: +385 (0)20 743 448

Fax: +385 (0)20 743 936

E-mail službenika za informiranje: procelnik@trpanj.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati


Naknada za pristup informacijama

Općina Trpanj ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Trpanj izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.


Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).


Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija OpćineTrpanj,
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • Zahtjev za pristup informacijama,
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Zakoni iz područja djelovanja lokalne samouprave

ZAKONI IZ PODRUČJA DJELOVANJA LOKALNE SAMOUPRAVE

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN br. 86/08 i 61/11)
 3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10)
 4. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17)
 5. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ( NN br. 86/06)
 6. Zakon o lokalnim izborima (NN br. 144/12, 121/16)
 7. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/1127/1302/1496/16 , 70/17 )
 8. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)
 9. Zakon o sprječavanju sukoba interesa ( NN br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15))
 10. Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13, 85/15)
 11. Zakon o zaštiti osobnih podataka ( NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 )
 12. Zakon o tajnosti podataka ( NN br. 79/07, 86/12))
 13. Zakon o elektroničkoj  ispravi (NN br. 105/05)
 14. Zakon o radu (NN br.93/14, 127/17)
 15. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)
 16. Zakon o savjetima mladih (NN br. 41/14)
 17. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
 18.  Zakon o upravnim pristojbama ( NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00,163/03,17/04,110/04,141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14,94/14)
 19. Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09)
 20. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN br. 84/14)
 21. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN br. 140/09)
 22. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15)
 23.  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12,  143/13)
 24. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15)
 25. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/09, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 26. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br.74/14)
 27. Zakon o obveznim odnosima ( NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
 28. Zakon o trgovačkim društvima ( NN br. 111/93, 34/99, 21/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
 29. Zakon o trgovini ( NN br. 87/08, 96/08, 116/08,76/09,114/11,68/13,30/14)
 30. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
 31. Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15)
 32. Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
 33. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (NN br. 125/11, 64/15)
 34. Zakon o najmu stanova ( NN br. 91/96, 48/98, 66/98,22/06)
 35. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13, 48/15)
 36. Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15)
 37. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10)
 38. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektor (NN br. 78/15 )
 39. Opći porezni zakon (NN br. 147/08, 18/11,78/12,136/12,73/13, 26/15, 44/16)
 40. Zakon o kamatama ( NN br,. 94/04, 35/05)
 41. Ovršni zakon (NN br. 112/12, 25/13,93/14,55/16)
 42. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 91/10,112/12)
 43. Stečajni zakon ( NN br. 71/15)
 44. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12,81/13,112/13,71/15,78/15)
 45. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN br. 55/13)
 46. Zakon o računovodstvu (NN br. 78/15)
 47. Zakon o porezu na dobit (NN br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16)
 48. Zakon o porezu na dohodak (NN br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15)
 49. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14)
 50. Zakon o koncesijama (NN br. 143/12)
 51. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 85/15)
 52. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)
 53. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13)
 54. Zakon o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)
 55. Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)
 56. Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN br. 71/10)
 57. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 273, 38/09)
 58. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01)
 59. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 146/13, 92/14)
 60. Zakon o vatrogastvu ( NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)
 61. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)
 62. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15)
 63. Zakon o knjižnicama (NN br. 105/97, 05/98, 104/00, 69/09)
 64. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/)
 65. Zakon o cestama ( NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/)
 66. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 82/13)
 67. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/)
 68. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 56/13, 14/)
 69. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14)
 70. Zakon o gradnji ( NN153/13, 20/17)
 71. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/)
 72. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/)

Obavijest, LAG 5

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da se uredovni dani LAG-a 5 ovaj mjesec održavaju prema sljedećem rasporedu:
• 12. rujna 2017. (utorak) od 09:00 do 12:00 sati u Veloj Luci – vijećnica Općine Vela Luka;
• 12. rujna 2017. (utorak) od 12:30 do 15:00 sati u Smokvici – vijećnica Općine Smokvice;
• 19. rujna 2017. (utorak) od 08:00 do 12:00 sati u Orebiću – ured LAG-a 5;
• 25. rujna 2017. (ponedjeljak) od 09:00 do 12:00 sati u Lumbardi – prostorije Općine Lumbarda;
• 26. rujna 2017. (utorak) od 09:00 do 12:00 sati u Veloj Luci – vijećnica Općine Vela Luka;
• 28. rujna 2017. (četvrtak) od 08:00 do 12:00 sati u Orebiću – ured LAG-a 5.

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Srdačan pozdrav,
Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”
Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98,
20250 Orebić tel. +38520713472

Skip to content