Javna nabava

Javna nabava – natječaji

Projektna dokumentacija zapadnog dijela plaže Luke u Trpnju:
– 1-5 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT – JN
– 2-5 GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE – JN
– 3-5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – JN
– 4-5 GLAVNI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE – JN
– 5-5 GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA – JN

Odluka o stručnom povjerenstvu-modernizacija javne rasvjete 2017-3

Izjava Nada Ivanković

Izjava Smiljana Bezić

DOKUMENTACIJA O NABAVI-modernizacija javne rasvjete 2017.

ESPD-modernizacija javne rasvjete 2017.

TROŠKOVNIK-modernizacija javne rasvjete 2017.

Obavijest o nadmetanju-modernizacija javne rasvjete 2017.

Plan nabave 2013

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 1/06) Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj 22. sjednici održanoj 11. ožujka 2013. godine donijelo je

 

PLAN NABAVE
za 2013. godinu

 

I

Donosi se Plan nabave za 2013. godinu kojim se utvrđuje naziv predmeta nabave, procijenjena vrijednost nabave i vrsta postupka.

II

Nabava će se obaviti za slijedeće radove , robe i usluge:

Red. br. Naziv predmeta nabave Procijenjena vrijednost nabave

1. Stručno usavršavanje zaposlenika 4.000,00

2. Uredski materijal 8.000,00

3. Materijal za tekuće i invest. održavanje

nerazv.cesta i poljskih putova 10.000,00

4. Sitni inventar 4.000,00

5. Usluge telefona,pošte i prijevoza 28.000,00

6. Usluge tekućeg i investic.održavanja

građevinskih objekata 20.000,00

7. Usluge promiđžbe i informiranja 4.000,00

8. Zakupnine (parking Selo) 20.000,00

9. Intelektualne usluge /nadzor/ 12.000,00

10. Revizija Plana zaštite od požara 17.000,00

11. Usluge knjigovodstvenog servisa 48.000,00

12. Intelektualne usluge- zastupanje 9.500,00

13. Računalne usluge 16.000,00

14. Ostale usluge 8.000,00

15. Premije osiguranja 4.000,00

16. Reprezentacija 20.000,00

17. Prigodna iluminacija /vatromet/ 8.000,00

18. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00

19. Usluge davanja kredita – kamate 15.000,00

20. Ostali nespomenuti financijski rashodi 8.000,00

21. Uredska oprema i namještaj 4.000,00

22. Ulaganje u računalne programe 20.000,00

23. Ocjena stanja u prostoru 29.000,00

24. Izmjena i dopuna PPUO Trpanj 69.500,00

25. Glavni projekt objekta javne namjene 69.500,00

26. Zemljište 50.000,00

27. Izgradnja nerazvrstanih cesta 35.000,00

28. Betoniranje cesta 50.000,00

29. Izgradnja mreže javne rasvjete 40.000,00

30. Izgradnja parkirališta u naselju Trpanj 55.000,00

31. Idejno rješenje parkirališta 16.000,00

32. Projekt izvanrednog održavanja cesta 69.900,00

33. Projekt proširenja luke Trpanj 40.000,00

34. Troškovnik sanacija Dom Gornja Vrućica 28.000,00

35. Izgradnja igrališta za odbojku na pijesku 30.000,00

Financijska sredstva za nabavu iz točke II. ovog Plana planirana su u Proračunu Općine Trpanj za 2013. godinu.

III

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na internetskim stranicama Općine Trpanj.

Klasa: 053-02/13-01/02
Ur.broj: 2117-07/13-01
Trpanj, 11 .ožujka 2013. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović v.r.

 

Plan nabave 2012

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 1/06) Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj 16. sjednici održanoj 14. ožujka 2012. godine donijelo je

 

PLAN NABAVE
za 2012. godinu

 

I

Donosi se Plan nabave za 2012. godinu kojim se utvrđuje naziv predmeta nabave, procijenjena vrijednost nabave i oznaku pozicije Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu

II

Nabava će se obaviti za slijedeće radove , robe i usluge:

Red. br. Naziv predmeta nabave Procijenjena vrijednost nabave Oznaka pozicije  
1. Materijal za tekuće i invest. održavanje
nerazv.cesta i poljskih putova
22.000,00 32241  
2. Usluge tekućeg iinvestic.održavanja
građevinskih objekata
20.000,00 32321  
3. Usluge knjigovodstvenog servisa 36.000,00 32379  
4. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i poljskih putova 40.000,00 42131  
5. Izgradnja potpornih zidova 28.000,00 42131  
6. Nabava rekvizita za dječje igralište (park) 20.000,00 42145  
7. Igralište za odbojku na pijesku 24.000,00 42145  
8. Glavni projekt objekta javne namjene 56.000,00 426361  
9. Izvedbeni projekt objekta javne namjene 52.000,00 426362  
10. Projekt sanacije doma Gornja Vrućica 28.000,00 426364  

Financijska sredstva za nabavu iz točke II. ovog Plana planirana su u Proračunu Općine Trpanj za 2012. godinu.

III

Nabavu roba i usluga te ustupanje radova provesti će se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11).

IV

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 053-02/12-01/02
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj,14.ožujka 2012. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović v.r.

 

Javna nabava-izjava o sukobu interesa

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011)

(članak 13.)

 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 30/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Trpanj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju)

Skip to content