Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 1/06) Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj 22. sjednici održanoj 11. ožujka 2013. godine donijelo je

 

PLAN NABAVE
za 2013. godinu

 

I

Donosi se Plan nabave za 2013. godinu kojim se utvrđuje naziv predmeta nabave, procijenjena vrijednost nabave i vrsta postupka.

II

Nabava će se obaviti za slijedeće radove , robe i usluge:

Red. br. Naziv predmeta nabave Procijenjena vrijednost nabave

1. Stručno usavršavanje zaposlenika 4.000,00

2. Uredski materijal 8.000,00

3. Materijal za tekuće i invest. održavanje

nerazv.cesta i poljskih putova 10.000,00

4. Sitni inventar 4.000,00

5. Usluge telefona,pošte i prijevoza 28.000,00

6. Usluge tekućeg i investic.održavanja

građevinskih objekata 20.000,00

7. Usluge promiđžbe i informiranja 4.000,00

8. Zakupnine (parking Selo) 20.000,00

9. Intelektualne usluge /nadzor/ 12.000,00

10. Revizija Plana zaštite od požara 17.000,00

11. Usluge knjigovodstvenog servisa 48.000,00

12. Intelektualne usluge- zastupanje 9.500,00

13. Računalne usluge 16.000,00

14. Ostale usluge 8.000,00

15. Premije osiguranja 4.000,00

16. Reprezentacija 20.000,00

17. Prigodna iluminacija /vatromet/ 8.000,00

18. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00

19. Usluge davanja kredita – kamate 15.000,00

20. Ostali nespomenuti financijski rashodi 8.000,00

21. Uredska oprema i namještaj 4.000,00

22. Ulaganje u računalne programe 20.000,00

23. Ocjena stanja u prostoru 29.000,00

24. Izmjena i dopuna PPUO Trpanj 69.500,00

25. Glavni projekt objekta javne namjene 69.500,00

26. Zemljište 50.000,00

27. Izgradnja nerazvrstanih cesta 35.000,00

28. Betoniranje cesta 50.000,00

29. Izgradnja mreže javne rasvjete 40.000,00

30. Izgradnja parkirališta u naselju Trpanj 55.000,00

31. Idejno rješenje parkirališta 16.000,00

32. Projekt izvanrednog održavanja cesta 69.900,00

33. Projekt proširenja luke Trpanj 40.000,00

34. Troškovnik sanacija Dom Gornja Vrućica 28.000,00

35. Izgradnja igrališta za odbojku na pijesku 30.000,00

Financijska sredstva za nabavu iz točke II. ovog Plana planirana su u Proračunu Općine Trpanj za 2013. godinu.

III

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na internetskim stranicama Općine Trpanj.

Klasa: 053-02/13-01/02
Ur.broj: 2117-07/13-01
Trpanj, 11 .ožujka 2013. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović v.r.

 

Skip to content