Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 1/06) Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj 16. sjednici održanoj 14. ožujka 2012. godine donijelo je

 

PLAN NABAVE
za 2012. godinu

 

I

Donosi se Plan nabave za 2012. godinu kojim se utvrđuje naziv predmeta nabave, procijenjena vrijednost nabave i oznaku pozicije Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu

II

Nabava će se obaviti za slijedeće radove , robe i usluge:

Red. br. Naziv predmeta nabave Procijenjena vrijednost nabave Oznaka pozicije  
1. Materijal za tekuće i invest. održavanje
nerazv.cesta i poljskih putova
22.000,00 32241  
2. Usluge tekućeg iinvestic.održavanja
građevinskih objekata
20.000,00 32321  
3. Usluge knjigovodstvenog servisa 36.000,00 32379  
4. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i poljskih putova 40.000,00 42131  
5. Izgradnja potpornih zidova 28.000,00 42131  
6. Nabava rekvizita za dječje igralište (park) 20.000,00 42145  
7. Igralište za odbojku na pijesku 24.000,00 42145  
8. Glavni projekt objekta javne namjene 56.000,00 426361  
9. Izvedbeni projekt objekta javne namjene 52.000,00 426362  
10. Projekt sanacije doma Gornja Vrućica 28.000,00 426364  

Financijska sredstva za nabavu iz točke II. ovog Plana planirana su u Proračunu Općine Trpanj za 2012. godinu.

III

Nabavu roba i usluga te ustupanje radova provesti će se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11).

IV

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 053-02/12-01/02
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj,14.ožujka 2012. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović v.r.

 

Skip to content