Poziv i materijali za 24.sjednicu Vijeća

Dnevni red 24.sjednice Vijeća

Zapisnik 23 sjednice OV (31.7.20.)

Izvršenje proračuna

Plan Proračuna 2021

Strategija pametna općina Trpanj FINALNO

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financ.pol.stranaka i nezavisnih vijćnika iz proračuna Općine Trpanj

Pravilnik o kriterijima za otpis potraživanja

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o kom.redu(1)

Odluka o smanjenju koefic.za obračun plaće sl.i namj. za 10% (studeni 2020.)

Odluka o privremenom smanjenu koeficijenta za obračun plaće načelnika  (studeni 2020.)

Ugovor o osnivanju prava služnosti

Skip to content