Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Trpanj kao jedinice lokalne samouprave i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu Trpanj, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj.

Radom Upravnog odjela upravlja pročelnik.

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđena su sljedeća radna mjesta:

1. NADA IVANKOVIĆ, dipl.iur. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
procelnik@trpanj.hr
Tel. 020 743 448
020 456 876
Fax. 020 743 936

2. IVANA JELAŠ, ekonomist za turizam, viši administrativni referent
ivana.opcinatp@gmail.com
Tel. 020 743 448
Fax. 020 743 936

3. OZREN KAPOR, komunalno-prometni redar
redar@trpanj.hr
Tel. 020 743 448
Fax. 020 743 936