REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 303-03/13-01/01
Urbroj:2117/07-13-05

Trpanj, 05. ožujka 2013.

O B A V I J E S T

Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj, poziva i podsjeća sve obveznike plaćanja komunalne naknade da su, temeljem članka 22.stavka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) dužni u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trpanj. Ukoliko to ne učinu podliježu prekršajnoj odgovornosti, za što je člankom 40.stavkom 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu, zaprijećena novčana kazna u iznosu od godišnje komunalne nakande.

NAPOMENA: Sredstva komunalne naknade prihod su proračuna Općine Trpanj a namjenjena su za financiranje obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:
– odvodnja atmosferskih voda,
– održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina,
– održavanje nerazvrstanih cesta
– održavanje groblja i krematorija
– javna rasvjeta.


Jedinstveni upravni odjel

 

Skip to content