Odluka o izvršenju proračuna 2012

Temeljem odredbe članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja/ zaduživanja.
U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.
U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.
Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ogranićena procjenom prihoda u Proračunu.Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Trpanj (u daljnjem tekstu: Općine) ne smiju biti veći od planiranih.
Članak 4.
Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni upravni odjel Općine izvijestit će proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.
Članak 5.
Ako tijekom godine doće do znatnije neusklaćenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnotećenje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune vaćećeg Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.
Članak 6.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.
Za nabavu robe, radova i usluga male vrijednosti čija vrijednost nabave je 70.000,00 kuna i veća, Općinski načelnik donosi odluku o poćetku postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Korištenje sredstava Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, dotacije, subvencije do zakonom propisanog iznosa odobrava Općinski načelnik a preko tog iznosa odobrava Općinsko vijeće.
Članak 7.
Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.
Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.
Članak 8.
Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnh prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.
Općinsko vijeće Općine utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika jedinstvenog upravnog odjela.
Naćelnik Općine odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora i materijalnih prava djelatnika.
Članak 9.
Odluku o zaduživanju općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće sukladno
Zakonu.
Članak 10.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća sukladno zakonu.
Članak 11.
Proračunski korisnici ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je rasporećena u Posebnom djelu Proračuna.
Članak 12.
Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.
Članak 13.
Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga.
Članak 14.
Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je
– za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 70.000,00 kuna i više
– za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci
Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Naćelnik Općine.
Članak 15.
Korištenje sredstava za sponzorstva i pokroviteljstva odobrit će Općinski načelnik Općine zasebnim zaključcima.
Članak 16.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2011. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2012.
O viškovima prihoda ostvarenih u 2012. godini odlučuje Općinsko vijeće.
Članak 17.
Općinski načelnik izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za prvo polugodište 2012. godine do 5. rujna 2012. godine i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje do 15. rujna 2012. godine.
Članak 18.
Općinski načelnik izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2012. godinu i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja 2013. godine.
Članak 19.
Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun za 2012. godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljaće 2013. godine.
Članak 20.
Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.
Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.
Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora ustvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2012.godine i objavit će se u »Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.
Klasa:402-04/12-01/03 Predsjednik Općinskog vijeća
Ur. broj: 2117-07/12-01 Bruno Koludrović v.r.
Trpanj,20 .prosinca 2011.godine

Odluka o izvršenju proračuna 2012(download)

Rebalans proračuna 2011. g.

Na temelju članka 39.st.2.i 43. Zakona o proračunu (Narodne novine,broj 87/08,) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Trpanj na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračunu Općine Trpanj za 2011.godinu

Članak 1.
Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj korigiraju se prihodi i izdaci Proračuna za 2011. godinu, koji je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanska županije broj 15/10.

Članak 2.
Prihodi i rashodi po grupama i pozicijama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2011. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA
A – RAČUN PRIHODA I RASHODA


P R I H O D I

BR.KTA OPIS 2011 pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO PRIHODI(6+7): 2.700.000,00 – 500.000,00 2.200.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 2.690.000,00 – 500.000,00 2.190.000,00
61 PRIHODI OD POREZA 1.505.000,00 + 74.000,00 1.579.000,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 930.000,00 + 32.000,00 962.000,00
61111 Porez i prirez na doh.od nesamostalnog
rada drugih samostalnih djelatnosti 600.000,00 – 600.000,00
611111Udjel poreza i prireza na dohodak 180.000,00 – 180.000,00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i
i s obrtom izjednaćenih djelatnosti 15.000,00 – 15.000,00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih
sam. djelat.koje se povremeno obavljaju 25.000,00 – 25.000,00
61131 Porez i prirez na dohod. od imovine i
imovinskih prava 5.000,00 – 5.000,00
61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmlj.
stanova, soba i postelja putnicima i tur. 100.000,00 – 100.000,00
61141 Porez iprirez nadoh. od dividendi – + 100,00 100,00
61146 Porez i prirez po osnovi djel.trgov. 3.000,00 + 27.000,00 30.000,00
61161 Porez i prirez na dohodak utvrđ.u postup. nad. 2.000,00 – 1.100,00 900,00
61171 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi – + 6.000,00 6.000,00

613 Porezi na imovinu 520.000,00 + 55.000,00 575.000,00
61314 Porez na kuće za odmor 350.000,00 + 30.000,00 380.000,00
61315 Porez na korištenje javnih površina 20.000,00 – 5.000,00 15.000,00
61341 Porez na promet nekretnina 150.000,00 + 30.000,00 180.000,00

614 Porezi na robu i usluge 50.000,00 – 9.000,00 41.000,00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića 25.000,00 – 15.000,00 10.000,00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 25.000,00 + 6.000,00 31.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00
61632 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00

63 Pomoći iz inoz. i od subjekata opće države 655.000,00 -430.000,00 225.000,00
633 Pomoći iz proračuna 655.000,00 -430.000,00 225.000,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 50.000,00 + 50.000,00 100.000,00
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 500.000,00 -500.000,00 –
63415 Tekuće pomoći od ostalih prorač. korisnika 105.000,00 + 20.000,00 125.000,00

64 Prihodi od imovine 163.000,00 – 72.000,00 91.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 52.000,00 – 51.000,00 1.000,00
64119 Ostali prihodi od financ.imovine 50.000,00 – 50.000,00 –
64132 Kamate na depozite po vićenju 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 111.000,00 – 21.000,00 90.000,00
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 5.000,00 – 5.000,00
64236 Prihodi od spomeničke rente 5.000,00 – 5.000,00
64244 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 1.000,00 – 1.000,00 –
64247 Naknada za obavljanje djelatnosti na javnim
površinama 100.000,00 – 20.000,00 80.000,00

65 Prihodi od admin.pristojbi i po pos.prop. 367.000,00 – 72.000,00 295.000,00
651 Administrativne(upravne) pristojbe 97.000,00 + 7.000,00 104.000,00
65139 Prihod od prodaje državnih biljega 2.000,00 + 2.000,00 4.000,00
65141 Boravišne pristojbe 95.000,00 + 5.000,00 100.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 10.000,00 – 8.000,00 2.000,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 10.000,00 – 8.000,00 2.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 260.000,00 – 71.000,00 189.000,00
65311 Komunalni doprinosi 10.000,00 + 9.000,00 19.000,00
65321 Komunalna naknada 250.000,00 – 80.000,00 170.000,00

7 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 – 10.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imov. 10.000,00 – 10.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 – 10.000,00
72119 Ostali stambeni objekti 10.000,00 – 10.000,00

R A S H O D I

BR.KTA OPIS 2011. pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO RASHODI (3+4): 2.700.000,00 500.000,00 2.200.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 392.000,00 – 2.000,00 390.000,00
311 Plaće 273.000,00 – 273.000,00
31111 Plaće za zaposlene 250.000,00 – 250.000,00
31114 Porez 23.000,00 – 23.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 – 2.000,00 5.000,00
31212 Nagrade 5.000,00 – 2.000,00 3.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 2.000,00 – 2.000,00

313 Dopinosi na plaće 112.000,00 – 112.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00 – 50.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 10.000,00 – 10.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 45.000,00 – 45.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 2.000,00 – 2.000,00
31332 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00 – 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 900.000,00 – 98.000,00 802.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 – 11.000,00 29.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 6.000,00 – 1.000,00 5.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put. U zemlji 10.000,00 – 7.000,00 3.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 20.000,00 – 3.000,00 17.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 – 4.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 179.000,00 + 17.000,00 196.000,00
32211 Uredski materijal 5.000,00 + 2.000,00 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
322310 Električna energija(javna rasvjeta) 100.000,00 – 12.000,00 88.000,00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 1.000,00 – 1.000,00 –
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održ.
građevinskih objekata 20.000,00 – 15.000,00 5.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
Održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 40.000,00 65.000,00
32251 Sitni inventar 3.000,00 + 3.000,00 6.000,00

323 Rashodi za usluge 517.000,00 – 64.000,00 453.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 18.000,00 – 18.000,00
32312 Usluge interneta 1.000,00 + 1.000,00 2.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 – 16.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32321 Usluge tekućeg i inv.održ. građevin. objek. 50.000,00 – 50.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održ. postr. i opreme 2.000,00 – 2.000,00 –
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 35.000,00 – 10.000,00 25.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 – 2.000,00 –
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 200.000,00 – 78.000,00 122.000,00
32351 Zakupnine za zemljište – + 20.000,00 20.000,00
32372 Ugovori o djelu 100.000,00 + 15.000,00 115.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 – 50.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 7.000,00 – 1.000,00 6.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 + 15.000,00 25.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 164.000,00 -40.000,00 124.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
32931 Reprezentacija 30.000,00 – 5.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 -35.000,00 95.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 33.000,00 – 7.000,00 26.000,00
343 Ostali financijski rashodi 33.000,00 – 7.000,00 26.000,00
34312 Usluge platnog prometa 6.000,00 – 2.000,00 4.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 20.000,00 -19.000,00 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 5.000,00 +16.000,00 21.000,00
38411 Ostali rashodi iz proteklih godina 2.000,00 – 2.000,00 –

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE145.000,00 +10.000,00 155.000,00
363 Pomoći unutar opće države 145.000,00 +10.000,00 155.000,00
36311 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 120.000,00 +10.000,00 130.000,00
36312 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 – 25.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 90.000,00 -20.000,00 70.000,00
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 90.000,00 -20.000,00 70.000,00
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz pro. 90.000,00 -20.000,00 70.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 60.000,00 -15.000,00 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 5.000,00 25.000,00

38 OSTALI RASHODI 685.000,00 -167.000,00 518.000,00
381 Tekuće donacije 270.000,00 +28.000,00 298.000,00
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim org. 10.000,00 +18.000,00 28.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 + 1.000,00 11.000,00
38114 Tekuće donacije udruga. građ. i polit. stran. 20.000,00 +10.000,00 30.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 70.000,00 – 5.000,00 65.000,00
38119 Ostale tekuće donacije 160.000,00 + 4.000,00 164.000,00

382 Kapitalne donacije 415.000,00 -195.000,00 220.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 10.000,00 5.000,00
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 400.000,00 -185.000,00 215.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 455.000,00 -216.000,00 239.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00
411 Materijalna imovina 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00
41119 Ostala zemljišta 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00

42 Rashodi za nabavku proizvedene dugotr.imovine 375.000,00 -213.000,00 162.000,00
421 Graćevinski objekti 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 – 5.000,00 5.000,00
42211 Računala i računalna oprema 5.000,00 – 5.000,00 –
42219 Ostala uredska oprema 5.000,00 – 5.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 340.000,00 -210.000,00 130.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 340.000,00 -210.000,00 130.000,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BR.KTA VRSTA IZDATKA 2011. pov./smanj. NOVI PLAN

1.PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 776.000,00 -59.000,00 717.000,00

OPĆINSKA UPRAVA 492.000,00 -51.000,00 441.000,00
31111 Plaće za zaposlene 110.000,00 – 110.000,00
31114 Porez 12.000,00 – 12.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 6.000,00 – 6.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00 – 2.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00 – 4.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 8.000,00 – 6.000,00 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 15.000,00 – 15.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 10.000,00 – 10.000,00
32312 Usluge interneta 1.000,00 + 1.000,00 2.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 – 2.000,00 –
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 – 50.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 + 15.000,00 25.000,00
32931 Reprezentacija 28.000,00 – 3.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 – 35.000,00 95.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 20.000,00 – 19.000,00 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 5.000,00 + 16.000,00 21.000,00
38411 Ostali rashodi iz proteklih godina 2.000,00 – 2.000,00 –

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 284.000,00 – 8.000,00 276.000,00
31111 Plaće za zaposlene 140.000,00 – 140.000,00
31114 Porez 11.000,00 – 11.000,00
31212 Nagrade 5.000,00 – 2.000,00 3.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 2.000,00 – 2.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 30.000,00 – 30.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 4.000,00 – 4.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 25.000,00 – 25.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 – 3.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 5.000,00 – 3.000,00 2.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 – 4.000,00
32211 Uredski materijal 5.000,00 + 2.000,00 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32251 Sitni inventar 3.000,00 + 3.000,00 6.000,00
32311 Usluge telefona,telefaka 8.000,00 – 8.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 – 16.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32931 Reprezentacija 2.000,00 – 2.000,00 –
34312 Usluge platnog prometa 6.000,00 – 2.000,00 4.000,00

2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM I
PROSTORNO PLANIRANJE 1.488.000,00 -446.000,00 1.042.000,00
KOMUNALNO GOSPODARSTVO 915.000,00 – 256.000,00 659.000,00

ODRŽAVANJE NERAZVR. CESTA I POLJ.PUTOVA 45.000,00 – 15.000,00 30.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.
održavanje građevinskih objekata 20.000,00 – 15.000,00 5.000,00
323210 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 25.000,00 – 25.000,00

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 160.000,00 + 18.000,00 178.000,00
322310 Električna energija 100.000,00 – 12.000,00 88.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 35.000,00 – 10.000,00 25.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 40.000,00 65.000,00

KOMUNALNO TRPANJ – 400.000,00 – 185.000,00 215.000,00
386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (kanalizacija) 350.000,00 – 175.000,00 175.000,00
386121 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (deponij Vinošte) 50.000,00 – 10.000,00 40.000,00

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 200.000,00 – 78.000,00 122.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 200.000,00 – 78.000,00 122.000,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA DVD TRPANJ 110.000,00 + 4.000,00 114.000,00
381192 Ostale tekuće donacije 110.000,00 + 4.000,00 114.000,00

UPRAVLJANJE IMOVINOM
ULAGANJE U ZGRADE I OPREMU 573.000,00 -190.000,00 383.000,00

LUKE I LUČICE 100.000,00 + 15.000,00 115.000,00

32372 Ugovori o djelu 100.000,00 + 15.000,00 115.000,00

ZEMLJIŠTE I OBJEKTI 105.000,00 + 17.000,00 122.000,00
32351 Zakupnina za zemljište – + 20.000,00 20.000,00
323211 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 25.000,00 – 25.000,00
41119 Ostala zemljišta 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00

ULAGANJE U OPREMU 28.000,00 – 12.000,00 16.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održavanja postr. i opreme 2.000,00 – 2.000,00 –
32382 Usluge razvoja softwere-a 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 7.000,00 – 1.000,00 6.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
42211 Računala i računalna oprema 5.000,00 – 5.000,00 –
42219 Ostala uredska oprema 5.000,00 – 5.000,00

PROSTORNI PLAN I DOKUMENTACIJA 340.000,00 – 210.000,00 130.000,00
42636 Znanstveniradovi i dokumentacija 340.000,00 – 210.000,00 130.000,00

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 436.000,00 + 5.000,00 441.000,00

DJEČJI VRTIĆ TRPANJ 120.000,00 + 10.000,00 130.000,00
36311 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 120.000,00 + 10.000,00 130.000,00

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ 25.000,00 – 25.000,00
36312 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 – 25.000,00

SPORT 95.000,00 – 3.000,00 92.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 70.000,00 – 5.000,00 65.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00

SOCIJALNA SKRB 90.000,00 – 20.000,00 70.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 60.000,00 – 15.000,00 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 5.000,00 25.000,00

ZDRAVSTVO 11.000,00 + 17.000,00 28.000,00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 1.000,00 – 1.000,00 –
38111 Tekuće donacije zdravst. neprofitnim organ. 10.000,00 + 18.000,00 28.000,00

DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 25.000,00 – 9.000,00 16.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 + 1.000,00 11.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 10.000,00 5.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ 50.000,00 – 50.000,00
381191 Ostale tekuće donacije 50.000,00 – 50.000,00

DONACIJE UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA 20.000,00 + 10.000,00 30.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama građ. i
polit. strankama 20.000,00 + 10.000,00 30.000,00

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 402-04/11-02/01
Ur.broj: 2117-07/11-01
Trpanj, 20.prosinca 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća Bruno Koludrović v.r.

Rebalans proračuna 2011. g.(download)

Proračun 2012

Na temelju članka 39.st.1. Zakona o proračunu (Narodne novine,broj 87/08,) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Trpanj na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011.godine, donijelo je

ODLUKU
o Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu

Članak 1.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Trpanj u 2012. godini financirat će se iz iznosa od 2.400.000,00 kuna raspoloživih sredstava.

Proračun Općine Trpanj za 2012. godinu sastoji se od:

Račun prihoda i rashoda Proračun 2012.

PRIHODI: 2.400.000,00
RASHODI: 2.400.000,00

Članak 2.
Prihodi i rashodi po grupama i pozicijama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2012. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA
A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

P R I H O D I

BR.KTA OPIS 2012.
SVEUKUPNO PRIHODI(6+7): 2.400.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 2.390.000,00
61 PRIHODI OD POREZA 1.576.000,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 960.000,00
61111 Porez i prirez na doh.od nesamostalnog
rada drugih samostalnih djelatnosti 600.000,00
611111Udjel poreza i prireza na dohodak 180.000,00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i
i s obrtom izjednaćenih djelatnosti 15.000,00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih
sam. djelat.koje se povremeno obavljaju 23.000,00
61131 Porez i prirez na dohod. od imovine i
imovinskih prava 5.000,00
61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmlj.
stanova, soba i postelja putnicima i tur. 100.000,00
61141 Porez iprirez nadoh. od dividendi 500,00
61146 Porez i prirez po osnovi djel.trgov. 30.000,00
61161 Porez i prirez na dohodak utvrđ.u postup. nad. 500,00
61171 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi 6.000,00

613 Porezi na imovinu 575.000,00
61314 Porez na kuće za odmor 380.000,00
61315 Porez na korištenje javnih površina 15.000,00
61341 Porez na promet nekretnina 180.000,00

614 Porezi na robu i usluge 40.000,00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića 10.000,00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 30.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 1.000,00
61632 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama 1.000,00

63 Pomoći iz inoz. i od subjekata opće države 380.000,00
633 Pomoći iz proračuna 380.000,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 70.000,00
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 200.000,00
63415 Tekuće pomoći od ostalih prorač. korisnika 110.000,00

64 Prihodi od imovine 1.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00
64132 Kamate na depozite po viđenju 1.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 88.000,00
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 4.000,00
64236 Prihodi od spomeničke rente 4.000,00
64247 Naknada za obavljanje djelatnosti na javnim
površinama 80.000,00

65 Prihodi od admin.pristojbi i po pos.prop. 345.000,00
651 Administrativne(upravne) pristojbe 104.000,00
65139 Prihod od prodaje državnih biljega 4.000,00
65141 Boravišne pristojbe 100.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 1.000,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 1.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 240.000,00
65311 Komunalni doprinosi 70.000,00
65321 Komunalna naknada 170.000,00

7 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imov. 10.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00
72119 Ostali stambeni objekti 10.000,00

R A S H O D I

BR.KTA OPIS 2012.
SVEUKUPNO RASHODI (3+4): 2.400.000,00

311 Plaće 273.000,00
31111 Plaće za zaposlene 250.000,00
31114 Porez 23.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00
31212 Nagrade 4.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00

313 Dopinosi na plaće 112.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 10.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 45.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 2.000,00
31332 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put. U zemlji 6.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 15.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 182.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00
32231 Električna energija 20.000,00
322310 Električna energija(javna rasvjeta) 90.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održ.
građevinskih objekata 30.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
Održavanje građevinskih objekata 25.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00

323 Rashodi za usluge 518.000.00
32311 Usluge telefona,telefaksa 18.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00
32313 Poštarina 16.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00
32321 Usluge tekućeg i inv.održ. građevin. objek. 75.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održ. postr. i opreme 2.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00
32332 Tisak 2.000,00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00
32341 Opskrba vodom 3.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00
32351 Zakupnine za zemljište 20.000,00
32372 Ugovori o djelu 110.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00
32375 Geodetsko-katastarske usluge 10.000,00
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00
32931 Reprezentacija 20.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00

343 Ostali financijski rashodi 16.000,00
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 155.000,00
36314 Tekuće pomoći županijskim proračunima 25.000,00
36316 Tekuće pomoći općinskim proračunima 130.000,00

372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz pro. 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim org. 25.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00
38114 Tekuće donacije udruga. građ. i polit. stran. 40.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00
38119 Ostale tekuće donacije 150.000,00

382 Kapitalne donacije 165.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 150.000,00

411 Materijalna imovina 90.000,00
41119 Ostala zemljišta 90.000,00

421 Graćevinski objekti 160.000,00
42131 Ceste 85.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BR.KTA VRSTA IZDATKA 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK 431.000,00
31111 Plaće za zaposlene 110.000,00
31114 Porez 12.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 6.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 20.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 4.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 13.000,00
32231 Električna energija 20.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 10.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00
32375 Geodetsko- katastarske usluge 10.000,00
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00
32931 Reprezentacija 18.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 281.000,00
31111 Plaće za zaposlene 140.000,00
31114 Porez 11.000,00
31212 Nagrade 4.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 30.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 4.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 25.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 2.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00
32311 Usluge telefona,telefaka 8.000,00
32313 Poštarina 16.000,00
32332 Tisak 2.000,00
32341 Opskrba vodom 3.000,00
32931 Reprezentacija 2.000,00
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00

2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM I
DOKUMENTACIJA 1.188.000,00

ODRŽAVANJE NERAZVR. CESTA I POLJ.PUTOVA 80.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.
održavanje građevinskih objekata 30.000,00
323210 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 50.000,00

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 140.000,00
322310 Električna energija 90.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
održavanje građevinskih objekata 25.000,00

KOMUNALNO TRPANJ – 150.000,00
386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (kanalizacija) 100.000,00
386121 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (deponij Vinošte) 25.000,00
386122 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
U javnom sektoru (program) 25.000,00

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 150.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA DVD TRPANJ 100.000,00
381192 Ostale tekuće donacije 100.000,00

LUKE I LUČICE 110.000,00
32372 Ugovori o djelu 110.000,00

ZEMLJIŠTE I OBJEKTI 240.000,00
32351 Zakupnina za zemljište 20.000,00
323211 Usluge tek. i inv.održ.građ.obj. 25.000,00
41119 Ostala zemljišta 90.000,00
42131 Ceste 85.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00

ULAGANJE U OPREMU 18.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održavanja postr. i opreme 2.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00

DOKUMENTACIJA 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00

426361 Glavni projekt objekta javne namjene 70.000,00
426362 Izvedbeni projekt objekta javne namjene 65.000,00
426363 Projekt multimed.centar i knjižnica 15.000,00
426364 Projekt sanacije Doma Gornja vrućica 35.000,00
426365 Plan zaštite i spašavanja 15.000,00

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 500.000,00

DJEČJI VRTIĆ TRPANJ 130.000,00
36311 Tekuće pomoći općinskim proračunima 130.000,00

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ 25.000,00
36312 Tekuće pomoći županijskim proračunima 25.000,00

SPORT 130.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00

SOCIJALNA SKRB 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00

ZDRAVSTVO 25.000,00
38111 Tekuće donacije zdravst. neprofitnim organ. 25.000,00

DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 25.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ 50.000,00
381191 Ostale tekuće donacije 50.000,00

DONACIJE UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA 40.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama građ. i
polit. strankama 40.000,00

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu 01.siječnja 2012. godine i objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 402-04/12-02/01
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj, 20.prosinca 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća Bruno Koludrović v.r.

Proračun 2012(download)

 

Članovi vijeća

 

Članovi Općinskog vijeća općine Trpanj 2021.g.

1. VEIĆ IVAN, koalicija političkih stranaka HDZ – HSS, predsjednik vijeća;

2. JELAŠ TONČI,  koalicija političkih stranaka HDZ – HSS;

3. NEDOH ANDRIJA, koalicija političkih stranaka HDZ – HSS;

4. MIRKO ANTONIJA, grupa birača;

5. NESANOVIĆ JOSIP, grupa birača, potpredsjednik Općinskog vijeća;

6. BUTIRIĆ LAURA, grupa birača

7. ŽEGURA IVO, grupa birača

 

Skip to content