17. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/12-01/17
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj, 10. svibnja 2012.

Na temelju članka članka 39. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije broj 9/09) i članka 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije broj 9/09), sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća za dan 17. svibnja (četvrtak) 2012. godine u 18.00 sati u prostorijama Općine Trpanj

Predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o izmjenama Proračuna Općine Trpanj za 2012.g.odinu
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršenju proračuna općine Trpanj za 2012.godinu
5. Donošenje Odluke o davanju jamstva za ispunjenje obveze „Komunalnom Trpanj“ d.o.o. za
nabavku dugoročnog kunskog kredita za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava
naselja Trpanj.
6. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Trpanj
7. Donošenje Socijalnog plana Općine Trpanj za 2012.godinu
8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u
prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Trpnju, ćest.zgr.489 k.o. Trpanj
9. Razmatranje pisma namjere Hrvatsko – njemačkog društva Split

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:402-04/12-01/03
Ur.broj:2117-07/12-01

Trpanj, _______ 2012.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 09/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj17. sjednici održanoj ________ 2012.godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu.

Članak 1.
U Odluci o Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 2/12) u članku 2.- u dijelu „Posebni dio proračuna, 2. Komunalno gospodar. Upravljanje imovinom i dokumetacija održavanja nerazvr.cesta i polj.putova, br.kta.386121 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (deponij Vinošta)“ iznos-broj „25.000,00“ se briše, dalje „br.kta. 386122 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (program)“ iznos-broj „25.000,00“ se također briše.
U istoj točki proračuna „br.kta. 386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (kanalizacija)“ iznos-broj „100.000,00“ zamjenjuje iznosom-brojem „150.000,00“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:402-04/12-01/03
Ur.broj:2117-07/12-01
Trpanj, __. svibnja 2012.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 09/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj17. sjednici održanoj ________ 2012.godine, donijelo je

O D L U K U
o dopuni Odluke o izvršenju Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu.

Članak 1.
U Odluci o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012.godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 2/12)

• U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Općina će u 2012.godini izdati jamstvo kreditoru za ispunjenje obveze Komunalnog Trpanj d.o.o. za nabavu dugoročnog kunskog kredita u visini do 400.000,00 kn, kojeg će Komunalno Trpanj d.o.o. uzeti za sufinanciranje kanalizacijskog sustava naselja Trpanj.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:023-01/12-01/17
Ur.broj:2117-07/12-02

Trpanj,_______2012.

Općinsko vijeće Općine Trpanj postupajući u predmetu davanja jamstva za kreditno zaduženje Komunalnog Trpanj d.o.o., temeljem članka 10.stavak 1. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 55/09), članka 10. Odluke o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2012.godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 2/12) i članka 30.Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09), na svojoj 17. sjednici, održanoj ________2012.godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U
O DAVANJU JAMSTVA ZA ISPUNJENJE OBVEZE
KOMUNALNOG TRPANJ d.d. ZA NABAVU DUGOROČNOG KUNSKOG
KREDITA ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
NASELJA TRPANJ

I
Općina Trpanj daje jamstvo Privrednoj banci Zagreb d.d.sa sjedištem u Zagrebu, za osiguranje dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 350.000,00 kn i troškova kredita u visini od 33.806,88 kn, čime jamči povrat cjelokupnog iznosa kredita kojeg uzima Komunalno Trpanj d.o.o. u svrhu sufinanciranja izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Trpanj pod slijedećim uvjetima:
1. Korisnik kredita:Komunalno Trpanj d.o.o.
2. Kreditor:Privredna banka Zagreb d.d.
3. Jamac:Općina Trpanj
4. Iznos kredita.350.000,00 kn
5. Način korištenja:jednokratno isplatom na račun Komunalno Trpanj d.o.o.
6. Rok otplate:36 mjeseci
7. Otplata glavnice i kamata: u mjesečnim ratama
8. Kamtna stopa redovna:5,99% (tromjesečni ZIBOR)-32.306,88 kn
9. Kamatna stopa interkalarna:5,99 % (tromjesečni ZIBOR)
10. Kamtna stopa efektivna:6,47 %
11. Naknada za obradu kredita:0,428% – 1.500,00 kn
12. Cijena kredita (sveukupni trošak kredita):33.806,88 kn

II
Ponuda Privredne banke Zagreb d.d. je kao najpovoljnija, u provedenom otvorenom postupku javne nabave, odabrana Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu dugoročnog kunskog kredita Komunalnog Trpanj d.o.o. Br.I-01/12, Ev.br.01/12 od 24. travnja 2012.godine, koja je sastavni dio ove Odluke.

III
Komunalno Trpanj d.o.o. dužno je, nakon što zaključi ugovor o kreditu, dostaviti Općini Trpanj jedan primjerak ugovora.
O izvršenju obveze otplate kredita po ugovoru Komunalno Trpanj d.o.o. je dužno Općini Trpanj dostavljati tromjesečno izvješće.

IV
Ova odluka stupa na snagu danom ishoćenja suglasnosti ministra financija.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

-PRIJEDLOG-

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj ___. sjednici održanoj _______ 2012. godine, donijelo je

SOCIJALNI PLAN OPĆINE TRPANJ
ZA 2012.GODINU

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Planom socijalne skrbi za 2012.godinu utvrđuje se oblici socijalnih pomoći, naknada i potpora koje se dodjeljuju za podmirenje osnovnih životnih potreba osoba u stanju socijalne potrebe, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti radi određenih teških životnih okolnosti u kojima su se zatekli, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

II OBLICI POMOĆI

Članak 2.
Financijska sredstva za Socijalni plan osigurana su u Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna a za financiranje slijedećih oblika pomoći:

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja…………………………….15.000,00 kn
2. Pomoć za subvencioniranje troškova smještaja djece u dječijem vrtiću u Trpnju ….10.000,00 kn
3. Novčana naknada za novorođeno dijete…………………………………. 5.000,00 kn
4. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata……………..30,000,00 kn
5. Jednokratna pomoć……………………………………………………………..10.000,00 kn
6. Pomoć za ogrjev…………………………………………………………………..5.000,00 kn

 

Članak 3.
Pravo na oblike pomoći iz članka 2.ovog Plana ostvaruju se pod uvjetima, postupku i u iznosima utvrđenim ovim Planom.

Članak 4.

1. pomoć za podmirenje troškova stanovaneja

Troškovi stanovanja u smislu ovog Plana su:najamnina, komunalna nakanda, električna energija, grijanje, voda, odvodnja, i drugi slični troškovi.

Pomoć za stanovanje može se odobriti samcu ili obitelji pod uvjetom da to pravo na te troškove ne ostavruju po drugoj osnovi.

Članak 5.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj.

1. čiji mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnsen zahtjev ne prelazi visinu iznosa utvrđenog člankom 33.Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.33/12) i
2. koji za zadovoljenje svojih stambenih potreba koriste stan:
– samac do 75 m2 (zakon -35 m2)
– osobe s invaliditetom do 100 m2 (zakon-35 m2 uvećano za 20%=42m2)
– za svaku daljnju osobu uvećan za 25 m2.(zakon -10 m2)

Samac ili članovi kućanstva koji u vlasništvu ili suvlasništvu imaju kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

Članak 6.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćuje se mjesečno na način da se isplati korisniku pomoći ili izravno ovlaštenoj pravnoj osobi (do iznosa ½ pomoći za uzdržavanje samca ili obitelji-zakon-čl.52 Zakona) i iznosi za:

1. samca …………………………………………………………………do 300,00 kn
2. obitelj (neovisno o broju članova)…………………………..do 400,00 kn

Pravo iz stavka 1.ovog članka može se odobriti i u visini iznosa pomoći za uzdržavanje ako se po ocjeni Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Članak 7.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja pripada korisniku prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 8.

2. Pomoć za subvencioniranje troškova smještaja djece u dječijem vrtiću u Trpnju

Pravo na besplatni poludnveni boravak i dodatno subvencionarinje cijene boravka djece u dječijem vrtiću u Trpnju pripada roditeljima ili samohranom roditelju sukladno Pravilniku o sudjelovanju roditelja-korisnika usluga u ekonomskoj cijeni programa vrtića Predškolske ustanove Dječji vrtići Orebić.

Članak 9.

3. Novčana naknada za novorođeno dijete

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete pripada roditeljima ili samohranom roditelju ili usvojiteljima djeteta u iznosu od 1.000,00 kn za svako prvoroćeno dijete čiji roditelji ili samohrani roditelj ili usvojitelji imaju prebivalište na području Općine Trpanj najmanje tri godine prije rođenja djeteta a za drugo i svako slijedeće dijete pripada im naknada u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za ostvarenje ovog prava priložiti presliku oobne iskaznice i rodni list djeteta.

Članak 10.

4. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata

Pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza i to jedne mjesečne autobusne ili brodske povratne karte na relaciji Trpanj-mjesto studiranja-Trpanj isplaćuje se ućenicima srednjih škola i studentima koji redovito studiraju na stručnom, preddiplomskom/ diplomskom studiju u Republici Hrvatskoj a sve sukladno posebnoj Odluci Općinskog načelnika o sufinanciranju troškova prijevoza učenika i studenata.

Članak 11.

5. Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć je pravo na novčanu pomoć ili pomoć u naravi koja se priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća koje nisu izazvane njihovom krivicom, nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, teške bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

Podnositelj zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu pomoć dužan je priložiti sve dokaze kojima dokazuje okolnosti is stavka 1.ovog članka.

Članak 12.
Jednokratna pomoć priznaje se najviše do iznosa koji je vezan uz potrebu iz predhodnog članka ovog Plana a ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoći ne može godišnje iznositi više od (pet osnovica za izračun pomoći za uzdržavanje 2.225,25 kn x 5 = 11.126,25 kn -zakon) 2,000,00 kn. (ili neki drugi iznos po ocjeni vijeća?).

Članak 13.

6. Pomoć za ogrjev

Samcu ili obitelji koji se griju na drva može se jednom godišnje osigurati 3 m3 drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju svojom odlukom utvdi Dubrovačko-neretvanska županija.
Radi osiguranja sredstava za odobrenje pomoći za ogrijev Jedinstveni upravni odjel podnosi zahtjev Dubrovačko-neretvanskoj županiji najkasnije do prosinca tekuće godine.

III POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 14.
U rješavanju o pravima i oblicima socijalne skrbi iz ovog Plana primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o općem upravnom postupku, te se u pravilu o ostvarenju određenog prava za tekuću proračunsku godinu donosi odgovarajuće rješenje ili zaključak.

Članak 15.

Uz zahtjev je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju utvrđenu ovim Planom i drugu dokumentaciju koju zatraži Jedinstveni upravni odjel a koja je nužna za pravilno i potpuno utvrđenje činjeničnog stanja.

Članak 16.
U postupku za stjecanje prava iz ovog Plana, bit će predhodno zatraženi socioanamnestički podaci, dokazi i mišljenje od nadležnog Centra za socijalnu skrb, a po potrebi i drugih državnih tijela i ustanova, o opravdanosti potrebe radi koje se podnosi zahtjev.

članka 17.
Postupak za utvrđenje činjenica za stjecanje prava na sve socijalne oblike utvrđene ovim Planom provodi i rješenje-zaključak donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj.

Članak 18.
Pravo na svaki od socijalnih oblika utvrđenih ovim Planom, korisnik može steći samo u slučaju da to pravo ne može ostavriti ni po kom drugom osnovu.

Članak 19.
Jedinstveni upravni odjel Općina Trpanj dužna je na propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i jednokratnim pomoćima kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Planom, te dostavljati potrebna izvješće nadležnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa:550-01/12-01/02
Ur.broj:2117-07/12-01

U Trpnju, ______2012.g.
Predsjednik
Bruno Koludrović v.r.

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/11-02/15
U.rbroj: 2117-07/11-01

Z A P I S N I K sa 15.(petnaeste) sjednice Općinskog vijeća
O P Ć I N E T R P A N J

Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 17.prosinca ( subota ) 2011. godine .
Vrijeme održavanja: od 17 h

Predsjednik općinskog Vijeća pozdravlja i utvrđuje da su sjednici

Nazočni: Bruno Koludrović
Marko Veić,
Ivan Veić
Made Maćela
Olivija Vodopić
Tonči Jelaš
Valentin Dujmović
Jakov Begović
Marijo Roso

Ostali nazočni: Jakša Franković, Opć.načelnik
Nada Ivanković, pročelnica
Ante Miloslavić, direktor Kom.
Eni Nobilo, direktorica TZ
Stjepan Šegetin, građanin
Dinko Jelavić, građanin
Izočni:
Neven Soko
Željko Belin

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne, te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
3. Općinska imovina i razmatranje prijedloga projekata za izradu Plana razvoja Općine Trpanj
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god.
5. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Trpanj za 2012. god.
6. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. god.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog dnevnog reda na glasovanje .
Valentin Dujmović istiće kako je od strane jednog broja vijećnika upućen pismeni zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća za uvrštenje u dnevni red točke “Problematika Komunalnog Trpanj” što na dnevnom redu za današnju sjednicu nije razvidno. Traži objašnjenje.
Bruno Koludrović obrazlaže da u prijedlogu današnje sjednice Vijeća nema predložene točke dnevnog reda iz razloga što smatra da bi o predloženoj točki dnevnog reda eventualno trebalo prvo raspravljati na Skupštini Komunalnog a tek potom, ukoliko se ocijeni potrebno, I na Vijeću. Nakon ovakvog pojašnjenja traži očitovanje predlagatelja Dujmovića o tome da li ostaje pri datom prijedlogu I dalje ili prihvaćaju obrazloženje I prijedlog da se o provlematici Komunalnog prvenstveno raspravi na sjednici Skupštine Komunalnog a potom, ukoliko se ocjeni da ima potrebe, I na sjednici Vijeća.
Vijećnici, potpisnici zahtjeva (Valentin Dujmović, Jakov Begović, Olivija Vodopić i Željko Belin ), podržavaju predsjednikov prijedlog.
Nada Ivanković pojašnjava da se radi o dva pisana zahtjeva upućena predsjedniku Vijeća. Prvi prijedlog vijećnika Dujmovića, Begovića, Vodopić I Belina za sazivanjem sjednice Vijeća što je I ispoštovano. Sjednica je sazvana ali zbog nedostatka kvoruma I to upravo zbog nedolaska na sijednicu pobrojanih vijećanika koji su predložili održavanje sjednice, ista nije održana.
Drugi prijedlog je bio prijedlog samo jednog vijećnika- Dujmovića, koji je predložio da se u dnevni red Vijeća uvrsti I točka Problematika Komunalnog.
Bruno Koludrović postavlja upit vijećniku Dujmoviću da li ostaje pri prijedlogu dopune dnevnog reda s točkom “problematika Komunalnog” ili prihvaća njegovo naprijed navedeno obrazloženje vezano za ovu točku.
Valentin Dujmović povlači svoj zashtjev I prihvaća prijedlog predsjednika vijeća da se o “problematici Komunalnog” raspravlja prvo na Skupštini Komunalnog d.o.o. ali da se odmah odredi okvirno vrijeme održavanja sjednice Komunalnog.
Bruno Koludrović stavlja na glasovanje da skupština komunalnog poduzeća raspravlja o točki koju su vijećnici zatražili, te da se odmah utvrdi datum održavanja sjednice.
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
U periodu od 6. do 15. siječnja održat će se sjednica Skupštine Komunalnog poduzeća , sa točkom dnevnog reda “Problematika Komunalnog poduzeća Trpanj”.

Nadalje Jakov Begović predlaže da se sa dnevnog reda za ovu sjednicu izbaci treća točka koja je predložena i prebaci na dnevni red neke od narednih sjednica.

Nakon provedenog glasovanja odlućeno je da se treća točka predloženog dnevnog reda prebaci na dnevni red neke od narednih sjednica.

Jednoglasno se usvaja dnevni red uz izmjenu da se treća točka predloženog dnevnog reda prebaci za neku od narednih sjednica.

Ad.1.) Aktualni sat

Jakov Begović traži objašnjenje u svezi s već ranije donesenom odlukom Vijeća. Naime ističe da je čuo da se za neke od onih koji nisu postupili po ranije donesenoj odluci vijeća I napravili septičke jame za otpadne vode iz svojih kuća, iznalazi nedopustivo rješenje da I dalje na neki način istima omogući da fekalije iz kuća puštaju u more. Za razliku od drugih oni nisu poštovali odluku Vijeća I izgradili fosne što je nedopustivo jer ako smo donijeli neku odluku trebamo je I poštovat. Traži objašnjenje od odgovornih.
Valentin Dujmović smatra da bi to bilo nagrađivanje istih zato što nisu poštovali odluku Vijeća..
Načelnik pojašnjava da bi postojala tehnička mogućnost ali bi I u toj verziji otpadne vode tih kuća završavale u moru. Jakov Begović kao I Olivija Vodopić se izričito tome protive I traže da se poštuje ranije donesena odluka Vijeća . Suglasan je da se takvima pruži pomoć u iznalaženju rješenja na svaki drugi način, pa ako je to nuzno, odobriti im da izgrade septičke jame na javnoj površini jednu za sve ili više većkako se sami dogovore.
Marko Veić ističe da je on poštujući ranije donesenu odluku Vijeća sagradio septičku jamu I nudi, ukoliko je to tehnički izvodivo, da se isti spoje na njegovu septičku jamu uz dogovor s istima oko plaćanja eventualnog pražnjenja jame.
Valentin Dujmović I Olivija Vodopić napominjene da nema potrebe za donošenje nove odluke jer koliko je njimu poznato takva odluka Vijeća već postoji te se ista treba poštovati.
Jakša Franković detaljno pojašnjava problematiku ističući kako je Vijeće donijelo prije desetak godina takvu odluku i neki su je ispoštovali I izgradili septičke jame a neki ne. Dalje ističe da opostoji tehničko rješenje , a to je da se ne kopa asfalt koji je pod ingerencijom Hrvatskih cesta, već da se olakša na način da se svi zajedno spoje na jedno granično okno ali I u toj soluciji otpadne vode iz njihovih kuća završavale bi u moru dok se ne pusti u promet sustav javne odvodnje.
Olivija Vodopić postavlja upit o tome tko vrši nadzor nad izvođenjem radova izgradnje kanalizacije a Miloslavić odgovara tvrtka “Denmar” iz Zadra.
Jakov Begović postavlja upit o granici državne ceste te da li su kiosci, suvenirnica I dr.objekti na javnoj površini u vl.Općine ili HC.
Načelnik odgovara da je zatražio od HC da se utvdi službeno ta granice jer ista do danas nije određena I dam u je obećano da će to učiniti pa su geometri HC već bili na terenu.
Nadalje Jakov Begović predlaže da se ukloni olupina-vozilo Emila Vukovića I sva druga vozila koja su odložena uz ceste I predstavljaju ruglo te da se u Ul. Potok stavi prometni znak kojim se zabranjuje parkiranje vozila s obje strane ceste.
Načelnik preuzima obvezu rješavanja oba problema.
Nakon iscrpne diskusije donosi se slijedeći

ZAKLJUČAK:
1.
Općinsko Vijeće ostaje I ustraje pri realizaciji ranije donesene odluke o zabrani nelegalnog ispuštanja otpadnih voda iz kuća I poslovnih prostora preko kanala za odvodnju oborinskih voda u more i obvezi izgradnje septičkih jama svih kućanstava koja imaju prikljućenu odvodnju otpadnih voda iz svojih kuća na kanal oborinskih voda uz sagledavanje mogućnost prihvaćanja prijedloga vijećnika Veića ili bilo koja druga mogućnosti zbrinjavanja otpadnih voda.
2.
Obvezuje se načelnik Jakša Franković da poduzme potrebne mjere za uklanjanje starih vozila i drugih pokretnina koje je nužno odmah ukloniti s javne površine.

Jakša Franković upoznaje da je obavio razgovor s ravnateljem Lučke uprave DNŽ kako bi potako izradu projektne dokumentacije uređenja obale od novoizgrađenog trajektnog pristaništa do predjela Pristaništa u luci Trpanj.
Nadalje upoznaje kako Ured državne uprave iz Vele Luke nije uspio sklopiti niti jedan ugovor o izvlaštenju ceste Trpanj Gornja Vrućica.
Dodaje kako se nastavljaju aktivnosti oko projekta EIB 3, uređenje općinske zgrade “ bivša zgrada Dingač”, odnosno da je naša kandidatura uređenja ove zgrade, bivša PZ Dingač, prihvaćena od nadležnog Ministarstva.

Ad.2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Olivija Vodopić ističe primjedbu na zapisnik s predhodne ,14.sjednice, iz razloga što je zaključak po točki 6. netočan jer je donesena odluka o zaduženju Komunalnog kratkoročnim kreditom I s kamatom do maksimalno 7,9%.
Jakša Franković ističe kako je I sam primjetio ovu pogrešku u zapisniku jer je upisana pogrešna visina kamate na kredit jer je zaključeno da to bude najviše do iznosa kamate predhodnog kredita tj. 7,9% što će još točno provjeriti te ispraviti u zapisniku.

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća uz naprijed navedenu izmjenu zaključka točke 6 koja točno glasi: “Jednoglasno se daje suglasnost Komunalnom Trpanj za zaduživanjem kratkoročnim kreditom uz rok otplate od najduže 3 godine I kamatnu stopu najviše do 7,9%”.

Ad.3.) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA
2011. GODINU
Jakša Franković detaljno pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god., ističući kako je ovaj proračun realno stanje uz pad državnih dotacija, ne samo u našoj Općini već je tako i na ostalim općinama I gradovima.
Olivija Vodopić daje primjedbu na jako male plaće djelatnika u Općini Trpanj. Nadalje previše je “nespomenutih troškova” za koje bi željela vidjeti rasčlanjeno. ćeli znati kome su podjeljenje socijalne financijske pomoći i iz kojih razloga ( socijalna potreba ili nešto drugo ).
Jakša Franković pojašnjava kako se u stavci “nespomenuti roškovi” nalaze i povrat poreza koji se vrti oko 95 000,00 kuna, nadalje tu je i plaćanje vatrometa za proslavu Velike Gospe , vatrogasno društvo za protupožarnu zaštitu i sl.Bruno Koludrović daje Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god. na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
Sa 5 glasova “za” 0 “protiv” I 4 “suzdržana” glasa Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god. nije usvojena iz razloga što se predmetna Odluka donosi apsolutnom većinom što u ovom slučaju nije postignuto.

Jakov Begović prigovara kako se do sada dosta zaključaka predloženih od strane oporbe nije ispoštovalo te njima to jako smeta. Te dodaje kako se greške moraju priznati. Nezadovoljan je radom poduzeća Lasić company, te navodi kako je sramotno ono što su nam uradili od mjesta. Nadalje upozorava kako se ništa nije učinilo po pitanju prisilne naplate vode.
Jakša Franković pojašnjava kako neke zaključke nije lako realizirati bez projektne dokumentacije koju prethodno treba donijeti ili je u nekom momentu nije moguće donijeti. Nadalje dodaje kako nitko nije stao u obranu direktora komunalnog poduzeća, ili bar platio račune za vodu, već se samo napada , a nitko ne zna reći kakvo je stvarno stanje unutar svega ovoga. Prvi vijećnici su dužnici .
Valentin Dujmović dodaje kako je cilj da se Komunalno stavi na noge, da se smanji dug. Nije cilj nikoga potjerati s posla kako se to priča, već je cilj urediti stanje u Komunalnom koje očito nije dobro. Dug Komunalnog poduzeća je veliki, ne zato što se nešto sakrilo, već što se nije pokrenuo postupak prisilne naplate za što se zna tko je odgovoran. Teško mu je što ga se krivo gleda što postavlja to pitanje,ali smatra da se nešto mora poduzeti.
Nada Ivanković ističe da je potrebno sve probleme u Općini sagledati u realnim okvirima I ne ponašati se na način kao da ova Općina a I Komunalno ima veliki tim stručnih zaposlenika. Uz to prvenstveno vijećnici moraju izmirivati svoje obveze prema Općini I Komunalnom te tako biti primjer svojim biračima Ia ne provlačiti tezu da je isključivo I samo krivo Komunalno I direktor što nije naplatio vodu a nismo krivi mi koji ju nismo platili, što je neprihvatljivo. Uz to smatra da je dobro prevladati stranačke I druge podjele među vijećnicima kad je u pitanju boljitak mjesta. Svako pojedinačno treba dati svoj doprinos u granicama svojih mogućnosti za napredak ove Općine kako se do sada uglavnom I činilo. Neovisno koja je stranka na vlasti raditi trebamo zajedno I dogovorno kad su u pitanju opći interesi kako bi se stvorile pretpostavke za opstanak ljudi u mjestu I zaustavio odliv mladih. Nije dobro visoku politiku provoditi u malom mjestu. Kad su kapitalne stvari I projekti u pitanju morali bi biti svi jedinstveni uz uvažavanje svih pa tako I političkih različitosti.
Vijećnik Begović se uporno protivio diskutiranju pročelnice Ivanković.

Ad.4.) DONOŠENJE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TRPANJ ZA 2012. GOD.

Valentin Dujmović dodaje kako ni proračun neće biti donesen jer će glasovi biti isti.
Predlaže da se se sjednica prekine I nastavi za par dana do kada će oporbeni vijećnici dostaviti neke svoje amandmane na Proračun .

ZAKLJUČAK:
Prekida se današnja sjednica I sa radom nastavlja u utorak 20. prosinca u 17 sati a oporbeni vijećnici se obvezuju dostaviti svoje amandmane na proračun do ponedjeljka u podne.

Nada Ivanković je upozorila na nedopustivost ponašanja vijećnika Begovića koje je neprimjereno I neuljudno a uz to predstavlja i kršenje Poslovnika o radu ovog Vijeća. Prema Poslovniku svim sjednicama vijeća obvezni su nazočiti direktori komunalnog, turističkog ureda i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, te isti imaju potpuno ista prava kao i vijećnici izuzev prava glasovanja. Naglašava da ukoliko predsjednik Vijeća ne spriječi ovakvo ponašanje vijećnika Begovića ona neće nazočiti na budućim sjednicama Vijeća.

Mario Roso dodaje kako ne želi da se njega svrstava u neke grupe tipa “mi” i “vi”. Za njega postoji samo dobrobit našeg mjesta. Nadalje apelira na loše održavanje prostora oko Blaca, te kako bi bilo potrebno očistiti taj dio što prije jer je jako zapušteno.
_______________________________________________________________________________________

Nastavak sjednice uslijedio je 20. prosinca 2011. god. u 17,00 sati.

Nazočni : Izočni:
Bruno Koludrović Jakov Begović
Marko Veić, Marijo Roso
Ivan Veić
Made Maćela
Olivija Vodopić Ostali nazočni:
Tonči Jelaš Jakša Franković
Valentin Dujmović Nada Ivanković
Neven Soko Ante Miloslavić
Željko Belin Eni Nobilo

Predsjednik Bruno Koludrović predlaže da se nastavi sa sjednicom te stavlja prijedlog da se preispita I ponovo raspravi točka dnevnog reda “Usvajanje Odluke o izmjenama I dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011.godinu” te da se zaključak donesen po istoj točki dnevnog reda poništi. Jednoglasno prihvaćen prijedlog B.Koludrovića pa se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se poništava donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Jakša Franković upoznaje nazočne da je uz prijedlog Odluke o izmjenama I dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011.godinu svim vijećnicima dostavljen analitički prikaz “nespomenutih troškova” iz kojih je razvidno o kojim troškovima se radi. B.Koludrović daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Ad. 5.) DONOŠENJE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TRPANJ ZA 2012. GOD.

Načelnik Jakša Franković detaljno pojašnjava stavke Proračuna, te amandmane vijećnika Valentina Dujmovića koji su pristigli dan ranije. Napominje da su isti raspravljeni sa predlagateljem te ih je dio prihvaćen u potpunosti, a dio s obzirom na vrijednost djelomično. Nadalje napominje da su svi prihvaćeni amandmani uključeni u novi prijedlog Proračuna Općine Trpanj koji je dostavljen vijećnicima uz poziv za nastavak prekinute sjednice. Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluka o Proračunu Općine Trpanj za 2012. god.

Ad. 6.) Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. god.

Jakša Franković ukratko pojašnjava Odluku nakon ćega je donesen

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluka o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. god.

Bruno Koludrović upoznaje nazočne s tim kako se vijećnicima Općine Trpanj prije svake sjednice Vijeća dostavlja poziv i materijali za sjednicu. Poziv se dostavlja i pročelnici, direktoru Komunalnog poduzeća, direktoru Turističke zajednice. Oni su ravnopravni u radu Vijeća s vijećnicima. Znači imaju jednaka prava kao i vijećnici osim što nemaju pravo glasovanja. Potaknut primjerom diskusije vijećnika Begovića u odnosu na diskusiju pročelnice Ivanković na prošloj sjednici, osjećam potrebu ovo reći I podsjetiti vijećnike na odredbe Poslovnika čisto iz razloga da se zna kakva tko ima prava.

Neven Soko upoznaje kako je na njega vršen pritisak za dolazak na ovu sjednicu, te kako su se pojedinci prema njemu odnosili kao da se okoristio o Općinu Trpanj. To mu jako smeta te traži od načelnika da se izjasni po tom pitanju sada javno pred svima.
Jakša Franković je jasno rekao kako se prema gosp. Nevenu Sokolu i njegovoj firmi nikada nije izrealizirao nikakav financijski posao.

Direktoriva Turističke zajednice poziva sve nazočne da dođu na trpanjsku rivu na domjenak , kuhani bakalar i fritule.
Nazočni se zahvaljuju.

Sjednica je završena u 17.40 sati.

Zapisnik sastavila Predsjednik Općinskog vijeća
Ivana Jelaš v.r. Bruno Koludrović v.r.

Odluka o izvršenju proračuna 2012

Temeljem odredbe članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja/ zaduživanja.
U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.
U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.
Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ogranićena procjenom prihoda u Proračunu.Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Trpanj (u daljnjem tekstu: Općine) ne smiju biti veći od planiranih.
Članak 4.
Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni upravni odjel Općine izvijestit će proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.
Članak 5.
Ako tijekom godine doće do znatnije neusklaćenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnotećenje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune vaćećeg Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.
Članak 6.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.
Za nabavu robe, radova i usluga male vrijednosti čija vrijednost nabave je 70.000,00 kuna i veća, Općinski načelnik donosi odluku o poćetku postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Korištenje sredstava Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, dotacije, subvencije do zakonom propisanog iznosa odobrava Općinski načelnik a preko tog iznosa odobrava Općinsko vijeće.
Članak 7.
Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.
Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.
Članak 8.
Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnh prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.
Općinsko vijeće Općine utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika jedinstvenog upravnog odjela.
Naćelnik Općine odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora i materijalnih prava djelatnika.
Članak 9.
Odluku o zaduživanju općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće sukladno
Zakonu.
Članak 10.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća sukladno zakonu.
Članak 11.
Proračunski korisnici ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je rasporećena u Posebnom djelu Proračuna.
Članak 12.
Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.
Članak 13.
Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga.
Članak 14.
Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je
– za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 70.000,00 kuna i više
– za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci
Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Naćelnik Općine.
Članak 15.
Korištenje sredstava za sponzorstva i pokroviteljstva odobrit će Općinski načelnik Općine zasebnim zaključcima.
Članak 16.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2011. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2012.
O viškovima prihoda ostvarenih u 2012. godini odlučuje Općinsko vijeće.
Članak 17.
Općinski načelnik izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za prvo polugodište 2012. godine do 5. rujna 2012. godine i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje do 15. rujna 2012. godine.
Članak 18.
Općinski načelnik izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2012. godinu i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja 2013. godine.
Članak 19.
Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun za 2012. godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljaće 2013. godine.
Članak 20.
Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.
Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.
Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora ustvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2012.godine i objavit će se u »Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.
Klasa:402-04/12-01/03 Predsjednik Općinskog vijeća
Ur. broj: 2117-07/12-01 Bruno Koludrović v.r.
Trpanj,20 .prosinca 2011.godine

Odluka o izvršenju proračuna 2012(download)

Rebalans proračuna 2011. g.

Na temelju članka 39.st.2.i 43. Zakona o proračunu (Narodne novine,broj 87/08,) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Trpanj na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračunu Općine Trpanj za 2011.godinu

Članak 1.
Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj korigiraju se prihodi i izdaci Proračuna za 2011. godinu, koji je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanska županije broj 15/10.

Članak 2.
Prihodi i rashodi po grupama i pozicijama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2011. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA
A – RAČUN PRIHODA I RASHODA


P R I H O D I

BR.KTA OPIS 2011 pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO PRIHODI(6+7): 2.700.000,00 – 500.000,00 2.200.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 2.690.000,00 – 500.000,00 2.190.000,00
61 PRIHODI OD POREZA 1.505.000,00 + 74.000,00 1.579.000,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 930.000,00 + 32.000,00 962.000,00
61111 Porez i prirez na doh.od nesamostalnog
rada drugih samostalnih djelatnosti 600.000,00 – 600.000,00
611111Udjel poreza i prireza na dohodak 180.000,00 – 180.000,00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i
i s obrtom izjednaćenih djelatnosti 15.000,00 – 15.000,00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih
sam. djelat.koje se povremeno obavljaju 25.000,00 – 25.000,00
61131 Porez i prirez na dohod. od imovine i
imovinskih prava 5.000,00 – 5.000,00
61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmlj.
stanova, soba i postelja putnicima i tur. 100.000,00 – 100.000,00
61141 Porez iprirez nadoh. od dividendi – + 100,00 100,00
61146 Porez i prirez po osnovi djel.trgov. 3.000,00 + 27.000,00 30.000,00
61161 Porez i prirez na dohodak utvrđ.u postup. nad. 2.000,00 – 1.100,00 900,00
61171 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi – + 6.000,00 6.000,00

613 Porezi na imovinu 520.000,00 + 55.000,00 575.000,00
61314 Porez na kuće za odmor 350.000,00 + 30.000,00 380.000,00
61315 Porez na korištenje javnih površina 20.000,00 – 5.000,00 15.000,00
61341 Porez na promet nekretnina 150.000,00 + 30.000,00 180.000,00

614 Porezi na robu i usluge 50.000,00 – 9.000,00 41.000,00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića 25.000,00 – 15.000,00 10.000,00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 25.000,00 + 6.000,00 31.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00
61632 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00

63 Pomoći iz inoz. i od subjekata opće države 655.000,00 -430.000,00 225.000,00
633 Pomoći iz proračuna 655.000,00 -430.000,00 225.000,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 50.000,00 + 50.000,00 100.000,00
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 500.000,00 -500.000,00 –
63415 Tekuće pomoći od ostalih prorač. korisnika 105.000,00 + 20.000,00 125.000,00

64 Prihodi od imovine 163.000,00 – 72.000,00 91.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 52.000,00 – 51.000,00 1.000,00
64119 Ostali prihodi od financ.imovine 50.000,00 – 50.000,00 –
64132 Kamate na depozite po vićenju 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 111.000,00 – 21.000,00 90.000,00
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 5.000,00 – 5.000,00
64236 Prihodi od spomeničke rente 5.000,00 – 5.000,00
64244 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 1.000,00 – 1.000,00 –
64247 Naknada za obavljanje djelatnosti na javnim
površinama 100.000,00 – 20.000,00 80.000,00

65 Prihodi od admin.pristojbi i po pos.prop. 367.000,00 – 72.000,00 295.000,00
651 Administrativne(upravne) pristojbe 97.000,00 + 7.000,00 104.000,00
65139 Prihod od prodaje državnih biljega 2.000,00 + 2.000,00 4.000,00
65141 Boravišne pristojbe 95.000,00 + 5.000,00 100.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 10.000,00 – 8.000,00 2.000,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 10.000,00 – 8.000,00 2.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 260.000,00 – 71.000,00 189.000,00
65311 Komunalni doprinosi 10.000,00 + 9.000,00 19.000,00
65321 Komunalna naknada 250.000,00 – 80.000,00 170.000,00

7 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 – 10.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imov. 10.000,00 – 10.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 – 10.000,00
72119 Ostali stambeni objekti 10.000,00 – 10.000,00

R A S H O D I

BR.KTA OPIS 2011. pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO RASHODI (3+4): 2.700.000,00 500.000,00 2.200.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 392.000,00 – 2.000,00 390.000,00
311 Plaće 273.000,00 – 273.000,00
31111 Plaće za zaposlene 250.000,00 – 250.000,00
31114 Porez 23.000,00 – 23.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 – 2.000,00 5.000,00
31212 Nagrade 5.000,00 – 2.000,00 3.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 2.000,00 – 2.000,00

313 Dopinosi na plaće 112.000,00 – 112.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00 – 50.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 10.000,00 – 10.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 45.000,00 – 45.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 2.000,00 – 2.000,00
31332 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00 – 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 900.000,00 – 98.000,00 802.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 – 11.000,00 29.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 6.000,00 – 1.000,00 5.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put. U zemlji 10.000,00 – 7.000,00 3.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 20.000,00 – 3.000,00 17.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 – 4.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 179.000,00 + 17.000,00 196.000,00
32211 Uredski materijal 5.000,00 + 2.000,00 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
322310 Električna energija(javna rasvjeta) 100.000,00 – 12.000,00 88.000,00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 1.000,00 – 1.000,00 –
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održ.
građevinskih objekata 20.000,00 – 15.000,00 5.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
Održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 40.000,00 65.000,00
32251 Sitni inventar 3.000,00 + 3.000,00 6.000,00

323 Rashodi za usluge 517.000,00 – 64.000,00 453.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 18.000,00 – 18.000,00
32312 Usluge interneta 1.000,00 + 1.000,00 2.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 – 16.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32321 Usluge tekućeg i inv.održ. građevin. objek. 50.000,00 – 50.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održ. postr. i opreme 2.000,00 – 2.000,00 –
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 35.000,00 – 10.000,00 25.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 – 2.000,00 –
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 200.000,00 – 78.000,00 122.000,00
32351 Zakupnine za zemljište – + 20.000,00 20.000,00
32372 Ugovori o djelu 100.000,00 + 15.000,00 115.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 – 50.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 7.000,00 – 1.000,00 6.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 + 15.000,00 25.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 164.000,00 -40.000,00 124.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
32931 Reprezentacija 30.000,00 – 5.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 -35.000,00 95.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 33.000,00 – 7.000,00 26.000,00
343 Ostali financijski rashodi 33.000,00 – 7.000,00 26.000,00
34312 Usluge platnog prometa 6.000,00 – 2.000,00 4.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 20.000,00 -19.000,00 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 5.000,00 +16.000,00 21.000,00
38411 Ostali rashodi iz proteklih godina 2.000,00 – 2.000,00 –

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE145.000,00 +10.000,00 155.000,00
363 Pomoći unutar opće države 145.000,00 +10.000,00 155.000,00
36311 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 120.000,00 +10.000,00 130.000,00
36312 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 – 25.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 90.000,00 -20.000,00 70.000,00
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 90.000,00 -20.000,00 70.000,00
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz pro. 90.000,00 -20.000,00 70.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 60.000,00 -15.000,00 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 5.000,00 25.000,00

38 OSTALI RASHODI 685.000,00 -167.000,00 518.000,00
381 Tekuće donacije 270.000,00 +28.000,00 298.000,00
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim org. 10.000,00 +18.000,00 28.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 + 1.000,00 11.000,00
38114 Tekuće donacije udruga. građ. i polit. stran. 20.000,00 +10.000,00 30.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 70.000,00 – 5.000,00 65.000,00
38119 Ostale tekuće donacije 160.000,00 + 4.000,00 164.000,00

382 Kapitalne donacije 415.000,00 -195.000,00 220.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 10.000,00 5.000,00
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 400.000,00 -185.000,00 215.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 455.000,00 -216.000,00 239.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00
411 Materijalna imovina 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00
41119 Ostala zemljišta 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00

42 Rashodi za nabavku proizvedene dugotr.imovine 375.000,00 -213.000,00 162.000,00
421 Graćevinski objekti 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 – 5.000,00 5.000,00
42211 Računala i računalna oprema 5.000,00 – 5.000,00 –
42219 Ostala uredska oprema 5.000,00 – 5.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 340.000,00 -210.000,00 130.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 340.000,00 -210.000,00 130.000,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BR.KTA VRSTA IZDATKA 2011. pov./smanj. NOVI PLAN

1.PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 776.000,00 -59.000,00 717.000,00

OPĆINSKA UPRAVA 492.000,00 -51.000,00 441.000,00
31111 Plaće za zaposlene 110.000,00 – 110.000,00
31114 Porez 12.000,00 – 12.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 6.000,00 – 6.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00 – 2.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00 – 4.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 8.000,00 – 6.000,00 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 15.000,00 – 15.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 10.000,00 – 10.000,00
32312 Usluge interneta 1.000,00 + 1.000,00 2.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 – 2.000,00 –
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 – 50.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 + 15.000,00 25.000,00
32931 Reprezentacija 28.000,00 – 3.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 – 35.000,00 95.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 20.000,00 – 19.000,00 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 5.000,00 + 16.000,00 21.000,00
38411 Ostali rashodi iz proteklih godina 2.000,00 – 2.000,00 –

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 284.000,00 – 8.000,00 276.000,00
31111 Plaće za zaposlene 140.000,00 – 140.000,00
31114 Porez 11.000,00 – 11.000,00
31212 Nagrade 5.000,00 – 2.000,00 3.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 2.000,00 – 2.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 30.000,00 – 30.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 4.000,00 – 4.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 25.000,00 – 25.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 – 3.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 5.000,00 – 3.000,00 2.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 – 4.000,00
32211 Uredski materijal 5.000,00 + 2.000,00 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32251 Sitni inventar 3.000,00 + 3.000,00 6.000,00
32311 Usluge telefona,telefaka 8.000,00 – 8.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 – 16.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32931 Reprezentacija 2.000,00 – 2.000,00 –
34312 Usluge platnog prometa 6.000,00 – 2.000,00 4.000,00

2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM I
PROSTORNO PLANIRANJE 1.488.000,00 -446.000,00 1.042.000,00
KOMUNALNO GOSPODARSTVO 915.000,00 – 256.000,00 659.000,00

ODRŽAVANJE NERAZVR. CESTA I POLJ.PUTOVA 45.000,00 – 15.000,00 30.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.
održavanje građevinskih objekata 20.000,00 – 15.000,00 5.000,00
323210 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 25.000,00 – 25.000,00

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 160.000,00 + 18.000,00 178.000,00
322310 Električna energija 100.000,00 – 12.000,00 88.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 35.000,00 – 10.000,00 25.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 40.000,00 65.000,00

KOMUNALNO TRPANJ – 400.000,00 – 185.000,00 215.000,00
386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (kanalizacija) 350.000,00 – 175.000,00 175.000,00
386121 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (deponij Vinošte) 50.000,00 – 10.000,00 40.000,00

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 200.000,00 – 78.000,00 122.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 200.000,00 – 78.000,00 122.000,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA DVD TRPANJ 110.000,00 + 4.000,00 114.000,00
381192 Ostale tekuće donacije 110.000,00 + 4.000,00 114.000,00

UPRAVLJANJE IMOVINOM
ULAGANJE U ZGRADE I OPREMU 573.000,00 -190.000,00 383.000,00

LUKE I LUČICE 100.000,00 + 15.000,00 115.000,00

32372 Ugovori o djelu 100.000,00 + 15.000,00 115.000,00

ZEMLJIŠTE I OBJEKTI 105.000,00 + 17.000,00 122.000,00
32351 Zakupnina za zemljište – + 20.000,00 20.000,00
323211 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 25.000,00 – 25.000,00
41119 Ostala zemljišta 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00

ULAGANJE U OPREMU 28.000,00 – 12.000,00 16.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održavanja postr. i opreme 2.000,00 – 2.000,00 –
32382 Usluge razvoja softwere-a 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 7.000,00 – 1.000,00 6.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
42211 Računala i računalna oprema 5.000,00 – 5.000,00 –
42219 Ostala uredska oprema 5.000,00 – 5.000,00

PROSTORNI PLAN I DOKUMENTACIJA 340.000,00 – 210.000,00 130.000,00
42636 Znanstveniradovi i dokumentacija 340.000,00 – 210.000,00 130.000,00

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 436.000,00 + 5.000,00 441.000,00

DJEČJI VRTIĆ TRPANJ 120.000,00 + 10.000,00 130.000,00
36311 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 120.000,00 + 10.000,00 130.000,00

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ 25.000,00 – 25.000,00
36312 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 – 25.000,00

SPORT 95.000,00 – 3.000,00 92.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 70.000,00 – 5.000,00 65.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00

SOCIJALNA SKRB 90.000,00 – 20.000,00 70.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 60.000,00 – 15.000,00 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 5.000,00 25.000,00

ZDRAVSTVO 11.000,00 + 17.000,00 28.000,00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 1.000,00 – 1.000,00 –
38111 Tekuće donacije zdravst. neprofitnim organ. 10.000,00 + 18.000,00 28.000,00

DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 25.000,00 – 9.000,00 16.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 + 1.000,00 11.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 10.000,00 5.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ 50.000,00 – 50.000,00
381191 Ostale tekuće donacije 50.000,00 – 50.000,00

DONACIJE UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA 20.000,00 + 10.000,00 30.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama građ. i
polit. strankama 20.000,00 + 10.000,00 30.000,00

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 402-04/11-02/01
Ur.broj: 2117-07/11-01
Trpanj, 20.prosinca 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća Bruno Koludrović v.r.

Rebalans proračuna 2011. g.(download)

Proračun 2012

Na temelju članka 39.st.1. Zakona o proračunu (Narodne novine,broj 87/08,) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Trpanj na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011.godine, donijelo je

ODLUKU
o Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu

Članak 1.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Trpanj u 2012. godini financirat će se iz iznosa od 2.400.000,00 kuna raspoloživih sredstava.

Proračun Općine Trpanj za 2012. godinu sastoji se od:

Račun prihoda i rashoda Proračun 2012.

PRIHODI: 2.400.000,00
RASHODI: 2.400.000,00

Članak 2.
Prihodi i rashodi po grupama i pozicijama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2012. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA
A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

P R I H O D I

BR.KTA OPIS 2012.
SVEUKUPNO PRIHODI(6+7): 2.400.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 2.390.000,00
61 PRIHODI OD POREZA 1.576.000,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 960.000,00
61111 Porez i prirez na doh.od nesamostalnog
rada drugih samostalnih djelatnosti 600.000,00
611111Udjel poreza i prireza na dohodak 180.000,00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i
i s obrtom izjednaćenih djelatnosti 15.000,00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih
sam. djelat.koje se povremeno obavljaju 23.000,00
61131 Porez i prirez na dohod. od imovine i
imovinskih prava 5.000,00
61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmlj.
stanova, soba i postelja putnicima i tur. 100.000,00
61141 Porez iprirez nadoh. od dividendi 500,00
61146 Porez i prirez po osnovi djel.trgov. 30.000,00
61161 Porez i prirez na dohodak utvrđ.u postup. nad. 500,00
61171 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi 6.000,00

613 Porezi na imovinu 575.000,00
61314 Porez na kuće za odmor 380.000,00
61315 Porez na korištenje javnih površina 15.000,00
61341 Porez na promet nekretnina 180.000,00

614 Porezi na robu i usluge 40.000,00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića 10.000,00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 30.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 1.000,00
61632 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama 1.000,00

63 Pomoći iz inoz. i od subjekata opće države 380.000,00
633 Pomoći iz proračuna 380.000,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 70.000,00
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 200.000,00
63415 Tekuće pomoći od ostalih prorač. korisnika 110.000,00

64 Prihodi od imovine 1.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00
64132 Kamate na depozite po viđenju 1.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 88.000,00
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 4.000,00
64236 Prihodi od spomeničke rente 4.000,00
64247 Naknada za obavljanje djelatnosti na javnim
površinama 80.000,00

65 Prihodi od admin.pristojbi i po pos.prop. 345.000,00
651 Administrativne(upravne) pristojbe 104.000,00
65139 Prihod od prodaje državnih biljega 4.000,00
65141 Boravišne pristojbe 100.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 1.000,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 1.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 240.000,00
65311 Komunalni doprinosi 70.000,00
65321 Komunalna naknada 170.000,00

7 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imov. 10.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00
72119 Ostali stambeni objekti 10.000,00

R A S H O D I

BR.KTA OPIS 2012.
SVEUKUPNO RASHODI (3+4): 2.400.000,00

311 Plaće 273.000,00
31111 Plaće za zaposlene 250.000,00
31114 Porez 23.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00
31212 Nagrade 4.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00

313 Dopinosi na plaće 112.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 10.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 45.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 2.000,00
31332 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put. U zemlji 6.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 15.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 182.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00
32231 Električna energija 20.000,00
322310 Električna energija(javna rasvjeta) 90.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održ.
građevinskih objekata 30.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
Održavanje građevinskih objekata 25.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00

323 Rashodi za usluge 518.000.00
32311 Usluge telefona,telefaksa 18.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00
32313 Poštarina 16.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00
32321 Usluge tekućeg i inv.održ. građevin. objek. 75.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održ. postr. i opreme 2.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00
32332 Tisak 2.000,00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00
32341 Opskrba vodom 3.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00
32351 Zakupnine za zemljište 20.000,00
32372 Ugovori o djelu 110.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00
32375 Geodetsko-katastarske usluge 10.000,00
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00
32931 Reprezentacija 20.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00

343 Ostali financijski rashodi 16.000,00
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 155.000,00
36314 Tekuće pomoći županijskim proračunima 25.000,00
36316 Tekuće pomoći općinskim proračunima 130.000,00

372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz pro. 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim org. 25.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00
38114 Tekuće donacije udruga. građ. i polit. stran. 40.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00
38119 Ostale tekuće donacije 150.000,00

382 Kapitalne donacije 165.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 150.000,00

411 Materijalna imovina 90.000,00
41119 Ostala zemljišta 90.000,00

421 Graćevinski objekti 160.000,00
42131 Ceste 85.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BR.KTA VRSTA IZDATKA 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK 431.000,00
31111 Plaće za zaposlene 110.000,00
31114 Porez 12.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 6.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 20.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 4.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 13.000,00
32231 Električna energija 20.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 10.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00
32375 Geodetsko- katastarske usluge 10.000,00
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00
32931 Reprezentacija 18.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 281.000,00
31111 Plaće za zaposlene 140.000,00
31114 Porez 11.000,00
31212 Nagrade 4.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 30.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 4.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 25.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 2.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00
32311 Usluge telefona,telefaka 8.000,00
32313 Poštarina 16.000,00
32332 Tisak 2.000,00
32341 Opskrba vodom 3.000,00
32931 Reprezentacija 2.000,00
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00

2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM I
DOKUMENTACIJA 1.188.000,00

ODRŽAVANJE NERAZVR. CESTA I POLJ.PUTOVA 80.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.
održavanje građevinskih objekata 30.000,00
323210 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 50.000,00

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 140.000,00
322310 Električna energija 90.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
održavanje građevinskih objekata 25.000,00

KOMUNALNO TRPANJ – 150.000,00
386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (kanalizacija) 100.000,00
386121 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (deponij Vinošte) 25.000,00
386122 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
U javnom sektoru (program) 25.000,00

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 150.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA DVD TRPANJ 100.000,00
381192 Ostale tekuće donacije 100.000,00

LUKE I LUČICE 110.000,00
32372 Ugovori o djelu 110.000,00

ZEMLJIŠTE I OBJEKTI 240.000,00
32351 Zakupnina za zemljište 20.000,00
323211 Usluge tek. i inv.održ.građ.obj. 25.000,00
41119 Ostala zemljišta 90.000,00
42131 Ceste 85.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00

ULAGANJE U OPREMU 18.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održavanja postr. i opreme 2.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00

DOKUMENTACIJA 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00

426361 Glavni projekt objekta javne namjene 70.000,00
426362 Izvedbeni projekt objekta javne namjene 65.000,00
426363 Projekt multimed.centar i knjižnica 15.000,00
426364 Projekt sanacije Doma Gornja vrućica 35.000,00
426365 Plan zaštite i spašavanja 15.000,00

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 500.000,00

DJEČJI VRTIĆ TRPANJ 130.000,00
36311 Tekuće pomoći općinskim proračunima 130.000,00

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ 25.000,00
36312 Tekuće pomoći županijskim proračunima 25.000,00

SPORT 130.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00

SOCIJALNA SKRB 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00

ZDRAVSTVO 25.000,00
38111 Tekuće donacije zdravst. neprofitnim organ. 25.000,00

DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 25.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ 50.000,00
381191 Ostale tekuće donacije 50.000,00

DONACIJE UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA 40.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama građ. i
polit. strankama 40.000,00

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu 01.siječnja 2012. godine i objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 402-04/12-02/01
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj, 20.prosinca 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća Bruno Koludrović v.r.

Proračun 2012(download)

 

Članovi vijeća

 

Članovi Općinskog vijeća općine Trpanj 2021.g.

1. VEIĆ IVAN, koalicija političkih stranaka HDZ – HSS, predsjednik vijeća;

2. JELAŠ TONČI,  koalicija političkih stranaka HDZ – HSS;

3. NEDOH ANDRIJA, koalicija političkih stranaka HDZ – HSS;

4. MIRKO ANTONIJA, grupa birača;

5. NESANOVIĆ JOSIP, grupa birača, potpredsjednik Općinskog vijeća;

6. BUTIRIĆ LAURA, grupa birača

7. ŽEGURA IVO, grupa birača

 

Skip to content