KOMUNALNO TRPANJ d.o.o.
Put dubokog doca 3

 

 

ODLUKA

O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM ZA
KATEGORIJU KUĆANSTVO

Trpanj, veljača 2012.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu – Pročišćeni tekst (N.N. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 84/11), Skupština društva Komunalnog Trpanj d.o.o. na sjednici održanoj dana 24.02.2012. godine donosi :

O D L U K U

o načinu plaćanja i visini cijena usluga gospodarenja otpadom za potrošače u kućanstvu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena komunalne usluge gospodarenja otpadom za potrošače u kućanstvu.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Članak 6.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.


Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN KOMUNALE USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM U KUĆANSTVU I DOSTAVA RAČUNA

Članak 7.

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom u kućanstvu vrši se na slijedeći način :

– plaćaju fiksni dio cijene za pokriće troškova održavanje sustava, svaki mjesec kroz godinu 45,00 Kn/objektu,

– plaćaju varijabilni dio cijene u iznosu od, 15,00 Kn po članu kućanstva svaki mjesec kroz godinu.

Kućanstvima se utvrđuje broj članova temeljem odgovarajućih dokumenata kojim se dokazuje prebivalište na području Općine Trpanj.

Za kućanstva za koja se nemože utvrditi broj članova sa prebivalištem, broj članova utvrđuje se po slijedećoj tablici :

veličina građ. u m2

članovi dom.

do 50

2

od 51 – 80

3

od 81 – 120

4

od 121 – 160

5

od 161 – 220

6

od 221 – veće

7

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.


Članak 8.

Trošak opomene za neplaćanje računa iznosi 15,00 kn.


III. OBUSTAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA


Članak 9.

Isporučitelj komunalne usluge može korisniku (potrošaču) komunalne usluge obustaviti pružanje komunalne usluge u slučajevima :

1. ako korisnik (potrošač) ne plati račun za komunalnu uslugu ni u roku od 15 dana od dana dostave opomene,

2. ako korisnik (potrošač) o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena.

3. ako korisnik (potrošač) ne plati cjeloviti račun svih usluga vodnih i komunalnih usluga.


Članak 10.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja komunalne usluge iz razloga navedenih u članku 8. ove Odluke, korisniku (potrošaču) dostaviti obavijest o prestanku pružanja komunalne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje komunalnih usluga najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja komunalne usluge, isporučitelj neće obustaviti pružanje komunalne usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 11.

Račun za vodne i komunalne usluge potrošač dobiva zajedno na istom obrascu računa.


Članak 13.

Ova Odluka objavljuje se u službenom glasilu Dubrovačko-Neretvanske županije (Službene novine).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti načelnika Općine Trpanj a primjenjuje se od 01.04.2012. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Bruno Koludrović

KOMUNALNO TRPANJ d.o.o.

Put dubokog doca 3

 ODLUKA

O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM ZA
KATEGORIJU GOSPODARSTVO


Trpanj, veljača 2012.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 84/11), Skupština Komunalnog Trpanj d.o.o. na sjednici održanoj dana 14.03.2012. godine donosi :


O D L U K U

o načinu plaćanja i visini cijena usluge gospodarenja otpadom

za kategoriju gospodarstvo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena komunalne usluge gospodarenja otpadom za potrošače u gospodarstvu.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Članak 6.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN KOMUNALE USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM U GOSPODARSTVU I DOSTAVA RAČUNA

Poslovni objekti

Članak 7.

Komunalna usluga gospodarenja otpadom za poslovne objekte obračunava se i plaća na slijedeći način :

– prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) i jediničnoj cijeni,

– plaćaju fiksnu naknadu za pokriće troškova održavanja sustava, svaki mjesec kroz godinu 25,00 Kn/objektu odnosno potrošnom mjestu.

Na cijenu iz prethodne alineje ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni pripadajući volumen posude utvrđen je temeljem opterećenja korisne površine poslovnog prostora u koje se stvara otpad, a dobiva se umnoškom faktora 5 sa pripadajućom površinom.

U slučaju privremene obustave obavljanja djelatnosti korisnik je dužan isporučitelju komunalne usluge dostaviti Rješenje o privremenoj obustavi obavljanja obrta, odnosno pismenu obavijest o privremenoj obustavi obavljanja djelatnosti trgovačkog društva najkasnije do 20 .- tog u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko se korisnik usluge poslovnog objekta zatekne u radu, a nije prijavio početak odnosno nastavak rada u tekućoj godini, naplatiti će mu se usluga odvoza i deponiranja otpada od 01. 04. tekuće godine.


Članak 8.

Kategorije poslovnih objekata utvrđuju se prema namjeni :

NAMJENA OBJEKTA

KATEGORJA

1.

Objekti za predškolski odgoj, objekti za školski odgoj i obrazovanje, objekti kulture, zdravstvena zaštita, udruženja građana, vjerski objekti-samostani, uredski prostori (državne uprave i lokalne samouprave, društvenih organizacija)

I

2.

Hoteli, apartmani, sobe i kuće za odmor u vlasništvu pravnih osoba , restorani, kafići, trgovine, kampovi, pošta, banka, kiosci, ostale proizvodno-uslužne radnje

II

Članak 9.

Cijena pripadajućeg volumena izražena u litrama (l) za usluge gospodarenja otpadom za poslovne objekte razvrstane u dvije kategorije prema namjeni poslovnog objekta, utvrđuje se kako slijedi:

KATEGORIJA

CIJENA Kn/l

I

0,3

II

0,7

Na cijene iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

U razdoblju od 01. 05. do 30. 09. uvećava se pripadajući volumen za korištenje terasa koju korisnik komunalne usluge koristi neovisno da li je terasa u vlasništvu korisnika ili je javna površina u zakupu. Korištenje terase spada u II. kategoriju namjene objekta.

Smještajni objekti

Članak 10.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada za iznajmivaće vrši se prema kapacitetu smještajnih jedinica (broju kreveta), 4 puta godišnje, i to za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan.


Članak 11.

Mjesečna cijena, za uslugu iz članka 10., iznosi 15,00 Kn/krevetu .

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Isporučitelj komunalne usluge, račun ispostavlja 4 puta godišnje I to za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan .

Članak 12.

Trošak opomene za neplaćanje svih računa za komunalne usluge u gospodarstvu iznosi 15,00 kn.

III. OBUSTAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA

Članak 13.

Isporučitelj komunalne usluge može korisniku (potrošaču) komunalne usluge obustaviti pružanje komunalne usluge u slučajevima:

1. ako korisnik (potrošač) ne plati račun za komunalnu uslugu ni u roku od 15 dana od dana dostave opomene,

2. ako korisnik (potrošač) o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena.

3. ako korisnik (potrošač) ne plati cjeloviti račun svih usluga vodnih i komunalnih usluga.

Članak 14.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja komunalne usluge iz razloga navedenih u članku 13. ove Odluke, korisniku (potrošaču) dostaviti obavijest o prestanku pružanja komunalne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje komunalnih usluga najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja komunalne usluge, isporučitelj neće obustaviti pružanje komunalne usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Račun za vodne i komunalne usluge potrošač dobiva zajedno na istom obrascu računa.


Članak 16.

Ova Odluka objavljuje se u službenom glasilu Dubrovačko-Neretvanske županije (Službene novine).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti načelnika Općine Trpanj a primjenjuje se od 01.04.2012. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Bruno Koludrović

 

 

Skip to content