Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

 


Klasa: 023-01/12-02/18
Ur.broj: 2117-07/12-01


Z A P I S N I K

sa 18.(osamnaeste) sjednice Općinskog vijeća

O P Ć I N E T R P A N J


Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,

Datum održavanja: 15 .lipnja 2012. godine .

Vrijeme održavanja: od 18.00 h do 19,30 h

Općinski načelnik pozdravlja i utvrđuje da su sjednici

Nazočni:

1. Bruno Koludrović
2. Tonči Jelaš
3. Olivija Vodopić
4. Marko Veić
5. Made Maćela
6. Jakov Begović
7. Mario Roso
8. Valentin Dujmović
9. Željko Belin

Ostali nazočni:

1. Jakša Franković , općinski načelnik
2. Ante Miloslavić , dir.Komunalnog Trpanj
3.Eni Miljak, direktorica Turističkog ureda

Izočni:

 1. Ivan Veić
 2. Neven Soko

Ostali izočni:

1. Nada Ivanković,pročelnik JUO

Općinski načelnik pozdravlja nazočne, te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Aktualni sat

 2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

 3. Izviješće općinskog načelnika o radu Općine Trpanj za period lipanj – prosinac 2011. god.

 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

 5. Rasprava o mogućim izmjenama i dopunama PPU Općine Trpanj

 6. Rasprava o prijedlogu idejnog projekta poslovne građevine ćest. Zgr. 32 I ćest. Zemlj. 144/1 k.o. Trpanj

 7. Priprema turističke sezone

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.) Aktualni sat

Valentin Dujmović pita kad slijedi nastavak radova na asfaltiranju trpanjskih ulica.

Načelnik odgovara kako će to biti u ponedjeljak, a nakon završetka se prelazi na asfaltiranje i saniranje ceste u Dubi Pelješkoj.

Valentin Dujmović nadalje pita da li je, prema zaključku, objavljen natječaj za prodaju poslovnog prostora .

Načelnik odgovara kako je objavljen u “Slobodnoj Dalmaciji”, ali za sada nema interesenata. Nakon isteka roka od 15 dana izvijestit će vijećnike o učinjenom.

V. Dujmović pita što je sa uknjiženjem parcele 1303 k.o. Trpanj, a sukladno zaključku sa prethodne sjednice.

Načelnik J. Franković odgovara kako je razgovarao sa odvjetnikom Vranješom o angažmanu , te kako je dogovoreno da odvjetnik dostavi svoju ponudu . Zatražit će se i ponuda odvjetnika Depola.

V. Dujmović traži podnošenje izvješća nadležnog općinskog tijela o utrošenim sredstvima u 2012. i preuzetim financijskim obvezama u 2012.

Općinski načelnik ukratko ističe kako se godina završila sa 28 000,00 kn u minusu što je jedna od boljih godina. Stanje duga Općine je 800 000,00 kuna, što bi se anuliralo prodajom poslovnog prostora. Dodaje kako će do 31. 06. biti podneseno polugodišnje izvješće gdje će se vidjeti trenutno stanje.

Made Maćela pita da li će se asfaltirati i loši dijelovi ceste do Dube , a ne samo po mjestu Duba Pelješka.

Načelnik odgovara kako će se sanirati sva oštećenja na cesti prema Dubi Pelješkoj.

Made Maćela nadalje pita zašto se opet puni cisterna vodom u Gornjoj Vrućici. Moće li se učiniti nešto da se te cisterne pune u Trpnju. Voda je nakon toga jako mutna I potrebno je cijeli dan da se vrati u normalu.

Načelnik odgovara kako je problem u protočnosti. ćeljelo bi se zadržati isti nivo vode u Gornjoj vrućici i Trpnju. Razgovarat će sa Igorom Šundricom da slabijim tempom puni cisternu kako bi se voda što manje zamućivala.


Bruno Koludrović pita Antu Miloslavića što se može učiniti po pitanju uklanjanja smeća ispred trgovine “Studenac”. Treba ih upoznati s tim da ne mogu izbacivati smeće ispred dužana .U suprotnom će snositi posljedice.

Ante Miloslavić odgovara kako je jedino što on može učiniti, da kamion pokupi smeće u polasku i povratku odvoza smeća svakog dana.

Željko Belin traži pojašnjenje koliko traje garancija za kanale odvodnje atmosferskih voda .

Načelnik odgovara kako garancija traje dvije godine od završenih radova.

Nadalje pita što je sa radovima na igralištu za odbojku.

Načelnik odgovara da ukoliko se Općinsko vijeće složi , može se nastaviti sa radovima. Treba ga tamponirati i ograditi. Najskuplja stavka je dovesti pijesak čija je cijena poprilično visoka. Za završiti igralište potrebno je cca 30 000,00 kn.

Ad.2.) Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Jakov Begović stavlja primjedbu na zapisnik u dijelu gdje se govori o korištenju javne površine

ističući kako nije uneseno da je rekao da ne plaćaju svi javnu površinu koju koriste . Sporne javne površine treba riješiti putem suda iz razloga što određeni tretiraju javnu površinu kao svoju . Ugovori o korištenju javne površine se moraju poslati i njima, a oni ih moraju zaprimiti.

Valentin Dujmović stavlja primjedbu na greške tehničke primjedbe i to: navedena gđa. Eni Nobilo preziva se Miljak, a ne Nobilo i nije ISO standard 901 nego 90001.

Olivija Vodopić predlaže da zapisnici ubuduće budu takvi da se u njih unose samo zaključci .

Valentin Dujmović i Bruno Koludrović se protive, te se ne nastavlja dalje s ovom tematikom.

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 17. sjednice uz izmjene :

u zapisniku izmijeniti dio u kojem gosp. J. Begović diskutira o načinu korištenja javnih površina te navesti kako je rekao da se SVIMA koji uzurpiraju javnu površinu u svrhu obavljanja neke djelatnosti treba uručiti Ugovor o korištenju javne površine , te ukoliko se ukaće problem stvar riješiti putem suda.

u dijelu gdje se navode nazočni Eni Nobilo zamijeniti sa Eni Miljak

u točki u kojoj se raspravlja o ISO Standardu broj 901 zamijeniti brojem 9001.

Ad.3. Izviješće općinskog načelnika o radu Općine Trpanj za period lipanj – prosinac 2011. god.

Načelnik Jakša Franković ukratko pojašnjava Izvješće o radu Općine za period lipanj – prosinac 2011. god. koji je dostavljan vijećnicima na razmatranje uz ostale materijale za sjednicu.

Zaključak:

Izviješće o radu Općine za period lipanj – prosinac 2011. god. jednoglasno je usvojeno.

Ad.4.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Načelnik ukratko pojašnjava Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2011. god. koja je dostavljana vijećnicima na razmatranje zajedno sa ostalim materijalima za sjednicu.

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Ad.5. Rasprava o mogućim izmjenama i dopunama PPU Općine Trpanj

Valentin Dujmović pojašnjava kako je predložio ovu točku dnevnog reda iz razloga što imamo problem i u dijelu Trpnja gdje se predviđa izgradnja liječilišnog objekta i na još nekim mjestima , bolje rećeno zonama , na kojima se planira nekakva izgradnja općekorisna. Naime dijelovi tih parcela su na “trpanjskoj zajednici”, a što uvelike usporava odvijanje posla. Niti jedan investitor se neće uhvatiti u koštac s problematikom takve vrste, a svima nam je dobro poznata.

Jakša Franković pojašnjava kako je jako teško odrediti zonu za širenje Trpnja, gradnju, prodaju, komasaciju i sl. , a da je bez “trpanjske zajednice”. Dok je “trpanjske zajednice” nema širenja Trpnja, to nam svima mora biti jasno. Nema kvalitetnog prostornog planiranja dok je situacija takva kakva jest.

Nadalje dodaje kako je drugi problem taj , kako se u graćevnom području naselja ne može graditi, ako se nema priključak na javnu odvodnju. Ministarstvo je sada ublažilo tu odluku na način da ondje gdje ima javne odvodnje može se priključiti ( graditi), a ondje gdje nema riješiti na način da se naprave nepropusne septičke jame za najviše 10 priključaka, s tim naravno da se te jame propisno ispražnjavaju ili prećišćuju.

Razvidno je da moramo puno toga promijeniti, a moramo donijeti i Ocjenu stanja u prostoru i program mjera za ocjenu stanja u prostoru.

Jakov Begović naglašava da se ovom prilikom ucrta parking prostor u Trpnju jer nam je to gorući problem, posebno u turističkoj sezoni. Parking mjesta su Trpnju neophodna, jer gubimo dosta mjesta ( šetnice, riva i sl.) .

Zaključak:

Jednoglasno je odlućeno da se krene u izradu Ocjene stanja u prostoru i program mjera za ocjenu stanja u prostoru.


Ad.6.) Rasprava o prijedlogu idejnog projekta poslovne građevine ćest.zgr. 32 i ćest. Zemlj. 144/1 k.o. Trpanj

Jakša Franković ukratko izlaće prijedlog idejnog projekta.

Jakov Begović predlaže da se stepenice izvedu izvan zgrade, ako je izvedivo s obzirom na površinu zgrade.

Nakon kraće rasprave zaključuje se točka dnevnog reda .

Ad.7.) Priprema turističke sezone

Eni Miljak podnosi izvješće o trenutnom statističkom stanju . Izražava zadovoljstvo početkom sezone . Nadalje iznosi program Kulturnog ljeta koje je bogatije manifestacijama nego prošle godine.

Jakov Begović predlaže da se srdele ne peku na rivi , već na prostoru parka gdje je boćarsko igralište.

Valentin Dujmović ukratko obrazlaže razliku TZO Komiïž i TZO Trpanj, koju je ranije pripremio, ističući kako je bitno da je Komiža koja je po svemu skromnija od Trpnja organizirala tri puta više manifestacija od TZO Trpanj, a sredstva za organizaciju osigurala od sponzora i donatora. Sugerira direktorici da se poveće s njima i krene njihovim putem.

Jakov Begović predlaže da se za Veliku Gospu organizira manifestacija koja traje nekoliko dana. On bi se uključio preko Udruge Eko – Pelješac, uključio bi se i Boćarski klub, Nogometni klub, Vaterpolo klub.

Jakša Franković predlaže da se okupe svi navedeni i dogovore oko ovog prijedloga.

Made Maćela pita zašto se tako ne organizira i za Dan Općine, Gospu od Milosrđa. Dodaje kako je slabo oznaćen put iz Trpnja prema Vrućici , Dubi i Divni, tako turisti ni ne znaju za ta mjesta , te ih ne mogu obići . Eni Miljak dodaje kako im ona , a i u Hotelu Faraon uredno daju prospekte i pričaju o tim mjestima , te ih potiču da ih obiđu.

Jakša Franković napominje kako se kreće sa iscrtavanjem cesta naselja Trpanj. Daje vijećnicima na promišljanje oko definiranja ocrtavanja ispred trgovina i ugostiteljskih objekata.

Jakov Begović predlaže da se izgrade nogostupi za pješake uz cestu na obe dvije strane. Pješaci su ugroćeni kretanjem po cesti zajedno sa automobilima.

Olivija Vodopić apelira da se plaće očiste i srede što prije. Posebno plaća od Luke do kampa “Vrila”. .

Jakov Begović odgovara kako je sve srećeno prije dva dana.

Olivija Vodopić nadalje dodaje kako je potpuno neprimjereno razgovarati o pripremi turističke sezone 15. 06. Istiće kako je to je kasno.

Valentin Dujmović pita kada će se ispjeskariti odnosno isprati nekom tekućinom natpisi na dijelu šetnice oko mora . Načelnik odgovara kako se raspitao kod kvalificiranih firmi i saznao kako se tekućinom sa kamena natpisi ne mogu ukloniti. Dodaje kako bi bilo bolje sve natpise koji nisu primjereni odjednom ukloniti pjeskarenjem .

Jakša Franković upozorava direktoricu Eni Miljak da za slijedeću sezonu djelatnika koji će raditi u uredu zaposli putem natječaja, a ne direktnim izborom kako je bilo do sada.

Sjednica je završila u 19,30 sati.


Zapisnik sastavila Općinski načelnik

Ivana Jelaš v.r. Jakša Franković v.r.

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/12-01/17
Urbroj: 2117-07/12-05

Z A P I S N I K
sa 17. (sedamnaeste) sjednice Općinskog vijeća
O P Ć I N E T R P A N J

Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 17.svibnja 2012. godine
Vrijeme održavanja: 18.00 sati

Predsjednik općinskog Vijeća pozdravlja i utvrđuje da su sjednici
Nazočni:
1. Bruno Koludrović
2. Olivija Vodopić
3. Made Maćela
4. Željko Belin
5. Marko Veić
6. Jakov Begović
7. Marijo Roso
8. Valentin Dujmović
Ostali nazočni:
1. Jakša Franković – općinski načelnik
2. Nada Ivanković, pročelnica JUO
3. Ante Miloslavić, direktor Komunalnog Trpanj d.o.o.
4. Eni Nobilo, direktorica Turističke zajednice Izočni:

1. Tonči Jelaš
2. Ivan Veić
3. Neven Soko

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o izmjenama Proračuna Općine Trpanj za 2012.g.odinu
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršenju proračuna općine Trpanj za 2012.godinu
5. Donošenje Odluke o davanju jamstva za ispunjenje obveze „Komunalnom Trpanj“ d.o.o. za
nabavku dugoročnog kunskog kredita za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava
naselja Trpanj.
6. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Trpanj
7. Donošenje Socijalnog plana Općine Trpanj za 2012.godinu
8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u
prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Trpnju, ćest.zgr.489 k.o. Trpanj
9. Razmatranje pisma namjere Hrvatsko – njemačkog društva Split

Valentin Dujmović pojašnjava da Općina mogućnost besplatno ući u postupak ishođenja ISO standarda 901 pa predlaže da se doda 10.točka dnevnog reda u tom smislu.
Jednoglasno prihvaćen prijedlog dnevnog reda i prijedlog vijećnika Dujmovića o tome da se dnevnom redu doda 10. točka dnevnog reda koja glasi:
"10. Pokretanje postupka za ishođenje ISO standarda901“.

Ad.1.
Vijećnik Begović postavlja upit glede korištenja javnih površina te traži na uvid Plan korištenja javnih površina, te ga interesira da li korisnici plaćaju javnu površinu. Načelnik pojašnjava da Plan i cijenik korištenja javnih površina, temeljem Odluke o korištenju javnih površian, donosi Općinski načelnik.
Vijećnik Dujmović komentira i pita da li je kroz tu Odluku određena i npr.boja tendi koje se postavljaju na javnu površinu, reklame, stolovi na kojima se prodaje razna roba na javnoj površini i sl. Načelnik odgovara da na terenu ima problema s tim stolovima i prodavačima. Vijećnik Belin pita što je s prodajom na ćest.zem.1303. Načelnik pojašnjava status te nekretnine koja je vlasništvo trpanjske zajednice. Geometar nije nikada odredio granice ove nekretnine. Begović smatra da je to općinska imovina i da to treba riješiti sudskom tužbom s obzirom da je ona u posjedu općinska kao i ona parcela Sutonova. Predlaže da se ustane tužbom u ovom predmetu jer Općina za to ima interes. Pita da li plaćaju javnu površinu korisnici ove površine na što načelnik odgovara da neće da zaprime ugovore. Nakon diskusije prijedlog vijećnika Begovića je da se pokrene sudski postupak za to da se Općina uknjiži na ovu nekretninu.
Belin predlaže da se i parkinzi na cijelom prostoru naselja Trpanj reguliraju i naplaćuju kao javne površine obzirom da ih koriste točno određeni ljudi.
Nakon glasovanj po prijedlogu Begovića većinom glasova donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Potrebno je preduzeti sve radnje i tužbom Općine Trpanj pokrenuti pred Sudom postupak utvrđenja vlasništva Općine Trpanj na ćest.zem.1303 i 3472/2.
Vijećnik Dujmović pita šta je s asfaltiranjem u Trpnju. Načelnik detaljno pojašnjava da je bio u Dubrovniku na sastanku s nadležnima i da je dogovoreno da bi u ponedjeljak 21. Dubrovnik ceste trebale biti na terenu i zapoćeti radove asfaltiranje sveukupno od rive do Dekovića i dio u Putu dubokog doca na što je vijećnik Dujmović istakao svoje saznanje da asfaltiranje neće zapoćeti dok im Lasić ne plati. Načelnik je ponovio da je službena informacija ono što je već kazao.
Vijećnica Vodopić pita di je nestao put od Lovište prema Koludroviću(kod stare crkve).
Načelnik navodi da od Marinka do bivše PP je taj put u naravi odavno već nestao, prije 30-40 godina te ne želi za to preuzeti odgovornost jer očito tadašnja MZ nije reagirala.
Postavlja upit i puta kod Ane Dragićević na što joj pročelnicapojašnjava da taj put nije „nestao“ nego je samo, uz suglasnos Vijeća, izmješten.
Vijećnica Maćela postavlja upit o tome zašto se ne može priznati trošak 2 karata studentu bez obzira da li su obje karte za isti ili različit smjer.
Pročelnica pojašnjava da je Odlukom vijeća i načelnika određeno da Općina priznaje trošak jedne povratne autobusne karte redovitim studentima…Dakle, povratna karta podrazumjeva odlazak i povratak. Svrha Odluke je, uz socijalni momenat, bila da ućenici i studenti imaju konatakt s domom i ne otudjuju se.Svi studenti su dobili odluku i objašnjenje uz nju ali ga se ćesto poneki ne pridržavaju i ponašaju se prekomotno, bilo na navedeni način ili tako što ne koriste obvezni pripadajući im studentski pospust a i dostavu karte na naplatu u Općinu u roku kako je to navedenom odlukom određeno.
Vijećnik Begović postavlja upit šta je s zaključkom da se uklone kiosci Tiska koji i danas stoje na istom mjestu. Načelnik pojašnjava da je razgovarao s direktorom Tiska Dubrovnik i tražio da se skloni kiosk koji ne radi ali očito to oni ne poštuju. Načelnik ističe ako ga ne sklone da će izdat nalog za uklanjanje kioska ali ne zna di će ga skloniti i odložiti. Begović predlaže da se odložii u prostor bivšeg PZ. Što se tiće kioska koji radi smatra da treba čuvati dv radna mjesta i da ovaj kiosk ostane na što se vijećnik Begović protivi i traži da se sklone oba kioska. Načelnik traži da se isti stav mora imati sa svim kioscima a ne samo za ova dva. Vijećnik Begović je kiosk od Meri Butirić odložiio na javnu površinu-put na Luci a ovamo inzistira na uklanjanju kioska u kojem ljudi rade?Smatra da je to neprihvatljivo ponašanje.
Načelnik predlaže uklanjanje s javne površine samo kioska koji ne radi.
Vijećnik Begović podsjeća na vrijeme kako je to ranije uspješno rješavano s kioscima kad je uklonjeno s javne površine 7 kiosaka.
Predsjednik Vijeća kao i pročelnica upoznaju da postoji odluka Vijeća o sklanjanju kioska u zatvoren prostor o ćemu je Tisak u više navrata obavješten pismeno. Pitanje je samo kako ovu odluku provesti.
Begović dalje pita šta je učinjeno s rešetkama na cesti u rivi koje se raspadaju.
Načelnik odgovara da je istekla garancija za navedeno ali da je on već razgovarao s inžinjerom koji treba napraviti troškovnik potrebnih radova.
Dalje, vijećnik Begović postavlja upit o tome da li postoji još koje pismo namjere osim navedenog jer mora napustiti sjednicu Načelnik odgovora da postoji pismo namjere za nabavu opreme za solarni park.
Vijećnik Dujmović upoznaje da je Rafaela Lukić vlasnica Gradine i da bi ona to rado povoljno prodala Općini, što mu je kazala u razgovoru a smatra da bi to bilo dobro da kupi Općina. Načelnik ističe da je Gradina suvlasništvo više fizičkih osoba. Neki iz Srbije, Fran Mejovšek i dr. Općina je pokrenula inicijativu da se Gradina zaštiti kao kulturno dobro. Čak je predlagao društvu za zaštitu starina Dubrovnik da nam pomognu ovdje ali oni nisu imali za to interes.
Made Maćela zbog obveza napušta sjednicu pa predsjednik konstatira da ima kvorum za nastavak rada.
Belin postavlja pitanje tko će popravit i kada rivu što je Lasić oštetio i kad se može oćekivati puštanje kanalizacije u promet.
Načelnik objašnjava da neće biti primopredaje i isplate dok se svi ti radovi na kanalizaciji ne završe a točan datum u ovom momentu se ne zna.
Marijo Roso pita do kada će rupe na putu K.Tomislava doLuke ostati. Predlaže da se saniraju do afaltiranja. Begović podržava kao i načelnik koji obećava da će se to učiniti čim prije.
Eni Nobilo navodi kako ima saznanje o tome da je presuda donesena po predmetu komunalnog odlagališta.
Pročelnica objašnjava da presuda nije donesena akad bude obavijestit ćemo vijećnike.
M.Roso postavlja upit o plavljenju ul.na dionici kod kuće Belina.
Načelnik objašnjava kako je vijećnik Belin zabranio da voda ide u njegov posjed pa su izgradili zidiće kojim sprječavaju oticanje vode u polja i zadržavaju vodu na putu.

Ad.2.
Nakon pojašnjenja vijećniku Belinu oko citiranja njegovih navoda po točki Ad.4. donosi se jednoglasno slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se zapisnik sa 16.sjednice Općinskog vijeća.

Ad.3.
Nakon što je načelnik pojasnio da se predložena Odluka donosi zbog davanja jamstva Općine PBZ za dizanje kredita, jednoglasno je donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Odluka o izmjeni proračuna Općine Trpanj za 2012.godinu.

Ad.4.
Nakon istog objašnjenja načelnika kao u točki 3. jednoglasno donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Odluka o dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2012.godinu.

Ad.5.
Nastavno na obrazloženja uz točki 3.i 4. i dodatnog pojašnjenja načelnik o postpku za ishođenje suglasnosti o davanju jamstav u predmetnoj stvari, od strane Općine, jednoglasno donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Općina Trpanj daje jamstvo za ispunjenje obveze „Komunalnom Trpanj“ d.o.o. za nabavku dugoročnog kunskog kredita za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Trpanj, sukladno Odluci o davanju jamstva koja je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad.6.
Načelnik upoznaje nazočne s bitnim odredbama Plana zaštite i spašavnja Općine Trpanj. Podsjeća da je obveza Općine ustojiti jedinicu opće namjene od 16 ljudi, po4 za svako naselje, što ćemo teško moći jer nema više volontiranja. Svako ko želi može pročitati ovaj plan detaljnije.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Donosi se Plan zaštitei spašavanja općine Trpanj.

Ad.7.
Pročelnica ističe da je prijedlog Plana donesen sukladno raspoloživim materijalnim sredstvima pa ako ima nejasnoća neka se pita.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Socijalni plan Općine Trpanj za 2012.godinu.

Ad.8.
Belin pita da li je cijena poslovnog prostora ovlaštenog vještaka od 525.185,51 kn ili 69.838,49 eura realna cijena i da li se radi o cijeni samo poslovnog prostora?
Načelnik odgovara da je to cijena samo za poslovni prostor, utvrđena od strane ovlaštenog vještaka a da Vijeća može donijeti odluku o većoj poćetnoj cijeni ili bilo kako dugo.
Predsjednik Vijeća Koludrović napominje da je nedopustivo da se sad čitaju materijali za Vijeće i postavljaju pitanja koja su posljedica ne čitanja materijala za sjednice te time oduzimanja vremena svima. Nužno je najmanje pročitati materijale koje vijećnici dobiju uz poziv za sjednicu Vijeća što će znatno doprinjeti efikasnosti rad Vijeća.
Dujmović postavlja pitanje da li ima i stan u prizemlju i da li se sada prodaje samo poslovni prostor te je ponovljen odgovor a pročelnica napominje da je vlasništvo nad zgradom etažirano i da je predmet prijedloga prodaje samo poslovni prostor u prizemlju. Stan ne. Potrebno je donijeti odluku o načinu plaćanja i svim drugim detaljima, jamćevini isl.
Belin pita kakvo je stanje stana.
Pročelnica navodi da ima ključ i da svaki vijećnik može poći i vidjeti u kakvom je stanju stan te moli da se predloži visina jamćevina od 5%.
Nakon diskusije jednoglasno se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK:
Donosi se odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade, ćest.zgr. 489, u ul.K.Tomislava 29, po poćetnoj cijeni koju je utvrdio ovlašteni viještak od 525.185,51 kn, uz plaćanje jamćevine od 5% od poćetne cijene a ostale odredbe natječaja sukladno pozitivnim zakonskim normama.

Ad.9.
Predsjednik vijeća čita pismo namjere Hrvatsko-Njemačkog društva pa nakon diskusije se donosi.
Načelnik pojašnjava da je gosp.Šalinović bio kod njega i da su razgovarali. Upoznao ga je s materijalima Blaca.
Dujmović smtra da treba upitati što oni nama nude i predlažu, koje projekte i sl.

ZAKLJUČAK:
Da načelnik pismneo zatražiti od ovog društva što nam oni mogu ponuditi s obzirom da se iz pisma namjere to ne isčitava.

Ad.10.
Dujmović ističe daje prof.Šundrica voljan da nam ovo osigura besplatno iako to košta 50.000.kn. Uz to bi nam ovaj ISO standard pomogao u povlaćenju sredstava od predpristupnih fondova.
Pročelnica postavlja upit tko bi vodio taj postupak do ishođenja ISO standarda s obzirom da se svakodnevno i znatno povećava obim posla u Jedinstvenom upravnom odjelu a broj službenika, od osnutka Općine do danas, je isti -dva. Postaje nemoguća misija zadovoljiti sve veći obim posla i obveza koji se dnevno povećavaju, tako da će to neminovno imati za posljedicu pad kvaliteta u radu. U tom smislu jedna digresija te prijedlog pročelnice da se na općinskoj internetskoj stranici javno objave imena svih dužnika Općini, redosljedom po visini duga i po svim osnovima, te da se donese zaključak da Općina neće udovoljiti niti jednom zahtjevu ukoliko podnositelj istog ima bilo kakav neizmiren dug prema Općini. Smatra da bi na taj način određen broj dužnika izmirili dug a uz to smanjili posao Jedinstvenom upravnom odjelu, jer bi se izbjegli poslovi slanja opomena, postupka prisilne naplate, silnih pregovaranja i razgovaranja, što oduzima jako, jako puno vremena u radu Jedinstvenog upravnog odjela.
Diskusiju prekida predsjednik Koludrović uz napomenu da je to izvan dnevnog reda i da je sjednica Vijeća završena.

Dovršeno u 20,15 sati

Zapisnik sačinila Predsjednik Općinskog vijeća
Nada Ivanković v.r. Bruno Koludrović v.r.

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/11-02/15
U.rbroj: 2117-07/11-01

Z A P I S N I K sa 16.(šesnaeste) sjednice Općinskog vijeća
O P Ć I N E T R P A N J

Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 14.ožujka 2012. godine .
Vrijeme održavanja: od 18 h

Predsjednik općinskog Vijeća pozdravlja i utvrđuje da su sjednici

Nazočni:

 1. Bruno Koludrović
 2. Tonči Jelaš
 3. Made Maćela
 4. Željko Belin
 5. Marko Veić
 6. Jakov Begović
 7. Marijo Roso
 8. Valentin Dujmović
 9. Neven Soko

Ostali nazočni: Jakša Franković, Opć.načelnik
Nada Ivanković, pročelnica
Ante Miloslavić, direktor Kom.
Eni Nobilo, direktorica TZ

Izočni:

 1. Olivija Vodopić
 2. Ivan Veić

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne, te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
 3. Općinska imovina i razmatranje prijedloga projekata za izradu Plana razvoja Općine Trpanj.
 4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.godini.
 5. Donošenje Programa graćenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
 6. Donošenje Plana nabave Općine Trpanj za 2012.g.
 7. Donošenje Programa financiranja udruga i institucija za 2012.g.
 8. Donošenje Programa javnih potreba u športu za 2012.g.
 9. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g.
 10. Rješavanje prispjelih zamolbi.

Nakon provedenog glasovanja predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen

Ad.1.
V. Dujmović postavlja upit o tome da li je Povjerenstvo za praćenje radova na izradi sustava javne odvodnje odradilo zadani mu posao. Načelnik objašnjava da će se tijekom narednih dana sastati predstavnici Povjerenstva, sa Izvođaćem radova, nadzorom, Investitorom, predstavnicima Hrvatskih voda radi dogovora o završetku ovih radova. Željko Belin pita kad je krajnji rok za završetak radova na izradi kanalizacijskog sustava. Dalje: šta je s oštećenjima asfalta u Putu vila(rupama) i kada će se sanirati te o oštećenjima (rupama) na prometnici u Dubi pelješkoj. Dalje postavlja upit za kanalizacijsku cijev kod hotela koja strši i ružno izgleda i opasna je po sigurnost. Šta se po tom pitanju može učiniti. Načelnik odgovara da je po pitanju cijevi kod Hotela Faraon već razgovarao s direktorom Puclom u cilju iznalaćenja načina oko toga. Što se tiće sanacije ceste u Dubi taj problem će se riješiti u sklopu projekta uređenja i proširenja ceste Trpanj-V.Prapratna u sklopu kojeg će se riješiti i ova cest u Dubi koja je županijska cesta. Dalje odgovara da je krajnji rok za završetak radova kanalizacijskog sustava 21.04.2012.godine. J.Begović postavlja upit zašto načelnik nije poduzeo mjere kako bi bio uklonjen kiosk a što je prošloj sjednici dogovoreno. Načelnik odgovara da je u tijeku rješenje ovog problema te da će to rješiti uskoro. M.Maćela postavlja upit što je s izgradnjom puta-skalina za spuštanje na plažu u Dubi Pelješkoj. Načelnik odgovara da da je Općina Trpanj izabrana kao partner u projektu prekogranične suradnje Hrvatska-Crna gora te se za zaštitu i uređenje priobalja na plaćama Duba i Divna planira utrošiti oko 60.000 eura iz tog Programa. V.Dujmović navodi kako je obaviješten od strane mještana da se navodno neko u Dekovićima (Rile) bespravno priključio na nedovršeni sustav kanalizacije pa traži da se to provjeri. J.Begović ističe da je svima vidno da su rešetke koje su postavljene na kanalu oborinskih voda na rivi loše postavljene pa ćesto iskaču i predstavljaju problem u svakom smislu.Predlaže da se Izvođač tih radova pozove, jer još uvijek nije istekla garancija za ove radove, da sanira i otkloni ovaj nedostatak. V.Dujmović smatra da je potrebno dizalicu s rive skloniti na nakeo drugo mjesto. J.Begovićse nadovezuje smatrajući da dizalicu treba postaviti u svrhu za koju je i nabavljena sredstvima pojedinaca pa ako za to ima mjesta u okviru ovog projekta (60.000 eura) koje je načelnik spominjao da se to uradi. Načelnik smatra da bi se to eventualno moglo rješiti u sklopu programa proširenja pristaništa II faze za koju već postoji idejno rješenje.

Ad.2.
B. Koludrović stavlja zapisnik sa 15. sjednice Vijeća na usvajanje.

Zaključak:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad.3.
J.Begović smatra da je potrebno imovinu Općine kao što je bivša policijaks postaja i neke slične nekretnine koje se ne koriste prodati i novac uložiti u nešto što je korisno za Općinu, kao npr. Za sanaciju zgrade bivšeg Dingača a sada vlasništvo Općine Trpanj i sl. Načelnik podržava prijedlog J.Begovića navodeći kako će za jednu od narednih sijednica Vijeća pripremiti sve potrebno za postupak prodaje nekretnine u vl.Općine.

Zaključak:
Obvezuje se načelnik da do naredne sjednice Vijeća pripremi sve potrebno za realizaciju prodaje prizemlja bivše policijske postaje.

Ad.4.
Načelnik upoznaje vijećnike s prijedlogom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.godini uz napomenu da će za iduću sjednicu Vijeća pripremiti izvješće o realizaciji ovog Programa u 2011.g. Ž.Belin smatra da je 43.000,00 kn možda previsok iznos za redovito održavanje javnih zelenih površina te predlaže da se u čl.2 st.1 t.1. dopuni i košenjem trave na potezu Ogrc-Kapelica, s čime su se složili i ostali. Nakon dodatnog pojašnjenja od strane načelnika ovaj jednoglasno je donesen

Zaključak:
Usvaja se Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.godini uz dopunu istaknutu od strane vijećnika Ž.Belina.

Ad.5.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.

Ad.6:
Nakon pojašnjenja prijedloga Plana nabave Općine Trpanj za 2012.g. od strane načelnika N.Ivanković ističe da je zakonska obveza da se Plan nabave objavi i na internet str.pa se jednoglasno prihvaća ova primjedba dopune čl.IV i donosi slijedeći i

Zaključak:
Usvaja se Plana nabave Općine Trpanj za 2012.g uz dopunu članka IV rječima „i na internet stranici Općine Trpanj“.

Ad.7.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa financiranja udruga i institucija za 2012.g, od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Program financiranja udruga i institucija za 2012.g.

Ad.8.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa javnih potreba u športu za 2012.g. od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Programa javnih potreba u športu za 2012.g.

Ad.9.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g. od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g.

Ad.10.
B.Koludrović otvara raspravu po zahtjevu Vesne Miljak i dr. Vezano za problematiku odvodnje otpadnih voda iz njihovih kuća i iznalaćenja mogućnosti prevladavanja nastalog problema podnositelja zahtjeva. Nakon diskusije J.Begovića, načelnika Frankovića jednoglasno se donosi

Zaključak:
Ustrajati na poštivanju ranijeg stava Vijeća i odluka donesenih po tom pitanju a načelnik i vijećnik J.Begović zajedno s direktorom Komunalnog – A.Miloslavićem i podnositeljima zahtjeva da pođu na teren i razmotre mogućnost izgradnje septičke jame za podnositelje zahtjeva i Bobić na javnoj površini ispred kuće V.Miljak. B.Koludrović otvara raspravu po zahtjevu V. Dujmovića da se na web str.Općine, prije održavanja sjednice, objave svi materijali za sjednicu zajedno s pozivom za sjednicu Vijeća te dodaje da se materijali . N.Ivanković ističe da je zahtjev V.Dujmović opravdan i na zakonu utemeljen jer je to i naša zakonska obveza koje smo svjesni. Međutim, sve više je prisutan problem znatnog povećanja obima posla u JUO što nije propraćeno povećanjem broja službenika koji bi taj posao odrađivali. Svakodnevno se godinama posao povećava a broj službenika je isti (dva) od osnutka Općine do danas, pa je ćesto objektivno nemoguće zadovoljiti sve veći obim posla o ćemu je već u niz navrata obavještaval načelnika. Ovakva će situacija, i pored maksimalnog truda i zalaganja službenica JUO, neminovno utjecati na kvalitetu posla. Za konkretni prijedlog bit će nužno nabaviti skener kako bi se mogli objaviti i i dostaviti privitci pozivu za sjednice Vijeća. Svim vijećnicima koji to ćele, dostavljat ćemo poziv i materijale za sjednicu vijeća e-mail poštom. Dalje napominje kako je dosadašnji način pisanja zapisnika Vijeća postao veoma zahtjevan zbog inzistiranja pojedinih vijećnika na unašanju i raspravljanju o svakoj riječi pa predlaže da se zapisnik ubuduće vodi što konciznije, s kratkim, suštinskim pisanjem izlaganja i zaključcima kako je to i određeno u Poslovniku.

Zaključak:
Jednoglasno prihvaćen prijedlog V.Dujmovića o načinu dostavljanja materijala za sjednicu te objave istih na internet stranicama Općine Trpanj zajedno sa zapisnikom sa sjednica Vijeća te prijedlog N.Ivanković o budućem načinu izrade zapisnika sa sjednica Vijeća. B.Koludrović otvara raspravu po zahtjevu Nedjeljka Stipeljkovića. Nakon iscrpne diskusije vijećnika koji su dali svoje mišljenje po ovom zahtjevu za rješavanje kojeg je nadležan načelnik, donesen je slijedeći

Zaključak:
Zahtjev N.Stipeljkovića uputiti na rješavanje Načelniku kao nadležanom za odlučivanje po predmetnoj stvari, pri ćemu treba imati u vidu stav kojeg su vijećnici tijekom sjednice iskazali, tj.da je ovaj zahtjev opravdan ali ga treba riješavati generalno a ne pojedinačno tj. prvo izraditi idejni projekt rješenja cijelokupnog podzida na predmetnoj dionici ul.M.Držića zajedno sa skretanjem desno (krivinom) u ul.Marina Držića od broja 1. pa dalje prema kraju navedene ulice ( poviše Hotela Faraon), kako bi se izbjeglo šaroliko, pojedinačno rješavanje ove dionice puta koja je izgradnjom obilaznice postala „ogledalo“ ovog dijela naselja Trpanj.

Dovršeno u 19,30 min.

Zapisnik sačinila:
Nada Ivanković

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović v.r.

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/11-02/15
U.rbroj: 2117-07/11-01

Z A P I S N I K sa 15.(petnaeste) sjednice Općinskog vijeća
O P Ć I N E T R P A N J

Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 17.prosinca ( subota ) 2011. godine .
Vrijeme održavanja: od 17 h

Predsjednik općinskog Vijeća pozdravlja i utvrđuje da su sjednici

Nazočni: Bruno Koludrović
Marko Veić,
Ivan Veić
Made Maćela
Olivija Vodopić
Tonči Jelaš
Valentin Dujmović
Jakov Begović
Marijo Roso

Ostali nazočni: Jakša Franković, Opć.načelnik
Nada Ivanković, pročelnica
Ante Miloslavić, direktor Kom.
Eni Nobilo, direktorica TZ
Stjepan Šegetin, građanin
Dinko Jelavić, građanin
Izočni:
Neven Soko
Željko Belin

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne, te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
3. Općinska imovina i razmatranje prijedloga projekata za izradu Plana razvoja Općine Trpanj
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god.
5. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Trpanj za 2012. god.
6. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. god.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog dnevnog reda na glasovanje .
Valentin Dujmović istiće kako je od strane jednog broja vijećnika upućen pismeni zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća za uvrštenje u dnevni red točke “Problematika Komunalnog Trpanj” što na dnevnom redu za današnju sjednicu nije razvidno. Traži objašnjenje.
Bruno Koludrović obrazlaže da u prijedlogu današnje sjednice Vijeća nema predložene točke dnevnog reda iz razloga što smatra da bi o predloženoj točki dnevnog reda eventualno trebalo prvo raspravljati na Skupštini Komunalnog a tek potom, ukoliko se ocijeni potrebno, I na Vijeću. Nakon ovakvog pojašnjenja traži očitovanje predlagatelja Dujmovića o tome da li ostaje pri datom prijedlogu I dalje ili prihvaćaju obrazloženje I prijedlog da se o provlematici Komunalnog prvenstveno raspravi na sjednici Skupštine Komunalnog a potom, ukoliko se ocjeni da ima potrebe, I na sjednici Vijeća.
Vijećnici, potpisnici zahtjeva (Valentin Dujmović, Jakov Begović, Olivija Vodopić i Željko Belin ), podržavaju predsjednikov prijedlog.
Nada Ivanković pojašnjava da se radi o dva pisana zahtjeva upućena predsjedniku Vijeća. Prvi prijedlog vijećnika Dujmovića, Begovića, Vodopić I Belina za sazivanjem sjednice Vijeća što je I ispoštovano. Sjednica je sazvana ali zbog nedostatka kvoruma I to upravo zbog nedolaska na sijednicu pobrojanih vijećanika koji su predložili održavanje sjednice, ista nije održana.
Drugi prijedlog je bio prijedlog samo jednog vijećnika- Dujmovića, koji je predložio da se u dnevni red Vijeća uvrsti I točka Problematika Komunalnog.
Bruno Koludrović postavlja upit vijećniku Dujmoviću da li ostaje pri prijedlogu dopune dnevnog reda s točkom “problematika Komunalnog” ili prihvaća njegovo naprijed navedeno obrazloženje vezano za ovu točku.
Valentin Dujmović povlači svoj zashtjev I prihvaća prijedlog predsjednika vijeća da se o “problematici Komunalnog” raspravlja prvo na Skupštini Komunalnog d.o.o. ali da se odmah odredi okvirno vrijeme održavanja sjednice Komunalnog.
Bruno Koludrović stavlja na glasovanje da skupština komunalnog poduzeća raspravlja o točki koju su vijećnici zatražili, te da se odmah utvrdi datum održavanja sjednice.
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
U periodu od 6. do 15. siječnja održat će se sjednica Skupštine Komunalnog poduzeća , sa točkom dnevnog reda “Problematika Komunalnog poduzeća Trpanj”.

Nadalje Jakov Begović predlaže da se sa dnevnog reda za ovu sjednicu izbaci treća točka koja je predložena i prebaci na dnevni red neke od narednih sjednica.

Nakon provedenog glasovanja odlućeno je da se treća točka predloženog dnevnog reda prebaci na dnevni red neke od narednih sjednica.

Jednoglasno se usvaja dnevni red uz izmjenu da se treća točka predloženog dnevnog reda prebaci za neku od narednih sjednica.

Ad.1.) Aktualni sat

Jakov Begović traži objašnjenje u svezi s već ranije donesenom odlukom Vijeća. Naime ističe da je čuo da se za neke od onih koji nisu postupili po ranije donesenoj odluci vijeća I napravili septičke jame za otpadne vode iz svojih kuća, iznalazi nedopustivo rješenje da I dalje na neki način istima omogući da fekalije iz kuća puštaju u more. Za razliku od drugih oni nisu poštovali odluku Vijeća I izgradili fosne što je nedopustivo jer ako smo donijeli neku odluku trebamo je I poštovat. Traži objašnjenje od odgovornih.
Valentin Dujmović smatra da bi to bilo nagrađivanje istih zato što nisu poštovali odluku Vijeća..
Načelnik pojašnjava da bi postojala tehnička mogućnost ali bi I u toj verziji otpadne vode tih kuća završavale u moru. Jakov Begović kao I Olivija Vodopić se izričito tome protive I traže da se poštuje ranije donesena odluka Vijeća . Suglasan je da se takvima pruži pomoć u iznalaženju rješenja na svaki drugi način, pa ako je to nuzno, odobriti im da izgrade septičke jame na javnoj površini jednu za sve ili više većkako se sami dogovore.
Marko Veić ističe da je on poštujući ranije donesenu odluku Vijeća sagradio septičku jamu I nudi, ukoliko je to tehnički izvodivo, da se isti spoje na njegovu septičku jamu uz dogovor s istima oko plaćanja eventualnog pražnjenja jame.
Valentin Dujmović I Olivija Vodopić napominjene da nema potrebe za donošenje nove odluke jer koliko je njimu poznato takva odluka Vijeća već postoji te se ista treba poštovati.
Jakša Franković detaljno pojašnjava problematiku ističući kako je Vijeće donijelo prije desetak godina takvu odluku i neki su je ispoštovali I izgradili septičke jame a neki ne. Dalje ističe da opostoji tehničko rješenje , a to je da se ne kopa asfalt koji je pod ingerencijom Hrvatskih cesta, već da se olakša na način da se svi zajedno spoje na jedno granično okno ali I u toj soluciji otpadne vode iz njihovih kuća završavale bi u moru dok se ne pusti u promet sustav javne odvodnje.
Olivija Vodopić postavlja upit o tome tko vrši nadzor nad izvođenjem radova izgradnje kanalizacije a Miloslavić odgovara tvrtka “Denmar” iz Zadra.
Jakov Begović postavlja upit o granici državne ceste te da li su kiosci, suvenirnica I dr.objekti na javnoj površini u vl.Općine ili HC.
Načelnik odgovara da je zatražio od HC da se utvdi službeno ta granice jer ista do danas nije određena I dam u je obećano da će to učiniti pa su geometri HC već bili na terenu.
Nadalje Jakov Begović predlaže da se ukloni olupina-vozilo Emila Vukovića I sva druga vozila koja su odložena uz ceste I predstavljaju ruglo te da se u Ul. Potok stavi prometni znak kojim se zabranjuje parkiranje vozila s obje strane ceste.
Načelnik preuzima obvezu rješavanja oba problema.
Nakon iscrpne diskusije donosi se slijedeći

ZAKLJUČAK:
1.
Općinsko Vijeće ostaje I ustraje pri realizaciji ranije donesene odluke o zabrani nelegalnog ispuštanja otpadnih voda iz kuća I poslovnih prostora preko kanala za odvodnju oborinskih voda u more i obvezi izgradnje septičkih jama svih kućanstava koja imaju prikljućenu odvodnju otpadnih voda iz svojih kuća na kanal oborinskih voda uz sagledavanje mogućnost prihvaćanja prijedloga vijećnika Veića ili bilo koja druga mogućnosti zbrinjavanja otpadnih voda.
2.
Obvezuje se načelnik Jakša Franković da poduzme potrebne mjere za uklanjanje starih vozila i drugih pokretnina koje je nužno odmah ukloniti s javne površine.

Jakša Franković upoznaje da je obavio razgovor s ravnateljem Lučke uprave DNŽ kako bi potako izradu projektne dokumentacije uređenja obale od novoizgrađenog trajektnog pristaništa do predjela Pristaništa u luci Trpanj.
Nadalje upoznaje kako Ured državne uprave iz Vele Luke nije uspio sklopiti niti jedan ugovor o izvlaštenju ceste Trpanj Gornja Vrućica.
Dodaje kako se nastavljaju aktivnosti oko projekta EIB 3, uređenje općinske zgrade “ bivša zgrada Dingač”, odnosno da je naša kandidatura uređenja ove zgrade, bivša PZ Dingač, prihvaćena od nadležnog Ministarstva.

Ad.2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Olivija Vodopić ističe primjedbu na zapisnik s predhodne ,14.sjednice, iz razloga što je zaključak po točki 6. netočan jer je donesena odluka o zaduženju Komunalnog kratkoročnim kreditom I s kamatom do maksimalno 7,9%.
Jakša Franković ističe kako je I sam primjetio ovu pogrešku u zapisniku jer je upisana pogrešna visina kamate na kredit jer je zaključeno da to bude najviše do iznosa kamate predhodnog kredita tj. 7,9% što će još točno provjeriti te ispraviti u zapisniku.

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća uz naprijed navedenu izmjenu zaključka točke 6 koja točno glasi: “Jednoglasno se daje suglasnost Komunalnom Trpanj za zaduživanjem kratkoročnim kreditom uz rok otplate od najduže 3 godine I kamatnu stopu najviše do 7,9%”.

Ad.3.) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA
2011. GODINU
Jakša Franković detaljno pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god., ističući kako je ovaj proračun realno stanje uz pad državnih dotacija, ne samo u našoj Općini već je tako i na ostalim općinama I gradovima.
Olivija Vodopić daje primjedbu na jako male plaće djelatnika u Općini Trpanj. Nadalje previše je “nespomenutih troškova” za koje bi željela vidjeti rasčlanjeno. ćeli znati kome su podjeljenje socijalne financijske pomoći i iz kojih razloga ( socijalna potreba ili nešto drugo ).
Jakša Franković pojašnjava kako se u stavci “nespomenuti roškovi” nalaze i povrat poreza koji se vrti oko 95 000,00 kuna, nadalje tu je i plaćanje vatrometa za proslavu Velike Gospe , vatrogasno društvo za protupožarnu zaštitu i sl.Bruno Koludrović daje Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god. na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
Sa 5 glasova “za” 0 “protiv” I 4 “suzdržana” glasa Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god. nije usvojena iz razloga što se predmetna Odluka donosi apsolutnom većinom što u ovom slučaju nije postignuto.

Jakov Begović prigovara kako se do sada dosta zaključaka predloženih od strane oporbe nije ispoštovalo te njima to jako smeta. Te dodaje kako se greške moraju priznati. Nezadovoljan je radom poduzeća Lasić company, te navodi kako je sramotno ono što su nam uradili od mjesta. Nadalje upozorava kako se ništa nije učinilo po pitanju prisilne naplate vode.
Jakša Franković pojašnjava kako neke zaključke nije lako realizirati bez projektne dokumentacije koju prethodno treba donijeti ili je u nekom momentu nije moguće donijeti. Nadalje dodaje kako nitko nije stao u obranu direktora komunalnog poduzeća, ili bar platio račune za vodu, već se samo napada , a nitko ne zna reći kakvo je stvarno stanje unutar svega ovoga. Prvi vijećnici su dužnici .
Valentin Dujmović dodaje kako je cilj da se Komunalno stavi na noge, da se smanji dug. Nije cilj nikoga potjerati s posla kako se to priča, već je cilj urediti stanje u Komunalnom koje očito nije dobro. Dug Komunalnog poduzeća je veliki, ne zato što se nešto sakrilo, već što se nije pokrenuo postupak prisilne naplate za što se zna tko je odgovoran. Teško mu je što ga se krivo gleda što postavlja to pitanje,ali smatra da se nešto mora poduzeti.
Nada Ivanković ističe da je potrebno sve probleme u Općini sagledati u realnim okvirima I ne ponašati se na način kao da ova Općina a I Komunalno ima veliki tim stručnih zaposlenika. Uz to prvenstveno vijećnici moraju izmirivati svoje obveze prema Općini I Komunalnom te tako biti primjer svojim biračima Ia ne provlačiti tezu da je isključivo I samo krivo Komunalno I direktor što nije naplatio vodu a nismo krivi mi koji ju nismo platili, što je neprihvatljivo. Uz to smatra da je dobro prevladati stranačke I druge podjele među vijećnicima kad je u pitanju boljitak mjesta. Svako pojedinačno treba dati svoj doprinos u granicama svojih mogućnosti za napredak ove Općine kako se do sada uglavnom I činilo. Neovisno koja je stranka na vlasti raditi trebamo zajedno I dogovorno kad su u pitanju opći interesi kako bi se stvorile pretpostavke za opstanak ljudi u mjestu I zaustavio odliv mladih. Nije dobro visoku politiku provoditi u malom mjestu. Kad su kapitalne stvari I projekti u pitanju morali bi biti svi jedinstveni uz uvažavanje svih pa tako I političkih različitosti.
Vijećnik Begović se uporno protivio diskutiranju pročelnice Ivanković.

Ad.4.) DONOŠENJE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TRPANJ ZA 2012. GOD.

Valentin Dujmović dodaje kako ni proračun neće biti donesen jer će glasovi biti isti.
Predlaže da se se sjednica prekine I nastavi za par dana do kada će oporbeni vijećnici dostaviti neke svoje amandmane na Proračun .

ZAKLJUČAK:
Prekida se današnja sjednica I sa radom nastavlja u utorak 20. prosinca u 17 sati a oporbeni vijećnici se obvezuju dostaviti svoje amandmane na proračun do ponedjeljka u podne.

Nada Ivanković je upozorila na nedopustivost ponašanja vijećnika Begovića koje je neprimjereno I neuljudno a uz to predstavlja i kršenje Poslovnika o radu ovog Vijeća. Prema Poslovniku svim sjednicama vijeća obvezni su nazočiti direktori komunalnog, turističkog ureda i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, te isti imaju potpuno ista prava kao i vijećnici izuzev prava glasovanja. Naglašava da ukoliko predsjednik Vijeća ne spriječi ovakvo ponašanje vijećnika Begovića ona neće nazočiti na budućim sjednicama Vijeća.

Mario Roso dodaje kako ne želi da se njega svrstava u neke grupe tipa “mi” i “vi”. Za njega postoji samo dobrobit našeg mjesta. Nadalje apelira na loše održavanje prostora oko Blaca, te kako bi bilo potrebno očistiti taj dio što prije jer je jako zapušteno.
_______________________________________________________________________________________

Nastavak sjednice uslijedio je 20. prosinca 2011. god. u 17,00 sati.

Nazočni : Izočni:
Bruno Koludrović Jakov Begović
Marko Veić, Marijo Roso
Ivan Veić
Made Maćela
Olivija Vodopić Ostali nazočni:
Tonči Jelaš Jakša Franković
Valentin Dujmović Nada Ivanković
Neven Soko Ante Miloslavić
Željko Belin Eni Nobilo

Predsjednik Bruno Koludrović predlaže da se nastavi sa sjednicom te stavlja prijedlog da se preispita I ponovo raspravi točka dnevnog reda “Usvajanje Odluke o izmjenama I dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011.godinu” te da se zaključak donesen po istoj točki dnevnog reda poništi. Jednoglasno prihvaćen prijedlog B.Koludrovića pa se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se poništava donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Jakša Franković upoznaje nazočne da je uz prijedlog Odluke o izmjenama I dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011.godinu svim vijećnicima dostavljen analitički prikaz “nespomenutih troškova” iz kojih je razvidno o kojim troškovima se radi. B.Koludrović daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Ad. 5.) DONOŠENJE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TRPANJ ZA 2012. GOD.

Načelnik Jakša Franković detaljno pojašnjava stavke Proračuna, te amandmane vijećnika Valentina Dujmovića koji su pristigli dan ranije. Napominje da su isti raspravljeni sa predlagateljem te ih je dio prihvaćen u potpunosti, a dio s obzirom na vrijednost djelomično. Nadalje napominje da su svi prihvaćeni amandmani uključeni u novi prijedlog Proračuna Općine Trpanj koji je dostavljen vijećnicima uz poziv za nastavak prekinute sjednice. Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluka o Proračunu Općine Trpanj za 2012. god.

Ad. 6.) Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. god.

Jakša Franković ukratko pojašnjava Odluku nakon ćega je donesen

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluka o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. god.

Bruno Koludrović upoznaje nazočne s tim kako se vijećnicima Općine Trpanj prije svake sjednice Vijeća dostavlja poziv i materijali za sjednicu. Poziv se dostavlja i pročelnici, direktoru Komunalnog poduzeća, direktoru Turističke zajednice. Oni su ravnopravni u radu Vijeća s vijećnicima. Znači imaju jednaka prava kao i vijećnici osim što nemaju pravo glasovanja. Potaknut primjerom diskusije vijećnika Begovića u odnosu na diskusiju pročelnice Ivanković na prošloj sjednici, osjećam potrebu ovo reći I podsjetiti vijećnike na odredbe Poslovnika čisto iz razloga da se zna kakva tko ima prava.

Neven Soko upoznaje kako je na njega vršen pritisak za dolazak na ovu sjednicu, te kako su se pojedinci prema njemu odnosili kao da se okoristio o Općinu Trpanj. To mu jako smeta te traži od načelnika da se izjasni po tom pitanju sada javno pred svima.
Jakša Franković je jasno rekao kako se prema gosp. Nevenu Sokolu i njegovoj firmi nikada nije izrealizirao nikakav financijski posao.

Direktoriva Turističke zajednice poziva sve nazočne da dođu na trpanjsku rivu na domjenak , kuhani bakalar i fritule.
Nazočni se zahvaljuju.

Sjednica je završena u 17.40 sati.

Zapisnik sastavila Predsjednik Općinskog vijeća
Ivana Jelaš v.r. Bruno Koludrović v.r.

Skip to content