REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 023-01/12-01/18
Ur.broj: 2117-07/12-01

Trpanj, 8. lipnja 2012. godine

Na temelju članka 67. stavak 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 9/09) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća za dan 15. lipnja 2012. godine (petak), u 18.00 sati u prostorijama Općine Trpanj

Predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
3. Izvješće općinskog načelnika o radu Općine Trpanj za period lipanj – prosinac 2011.godine
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2011. Godinu
5. Rasprava o mogućim Izmjenama i dopunama PPU Općine Trpanj
6. Rasprava o prijedlogu idejnog projekta poslovne građevine ćest.zgr.32 i ćest.zemlj.144/1 k.o. Trpanj
7. Priprema turističke sezone

Općinski načelnik:
Jakša Franković v.r.

IZVJEŠĆE NAČELNIKA O RADU OPĆINE TRPANJ ZA PERIOD
LIPANJ -PROSINAC 2011. GODINE

Temeljem Zakona o regionalnoj i područnoj samoupravi i Statuta Općine Trpanj Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
– uređenje naselja i stanovanje
– prostorno i urbanističko planiranje
– komunalno gospodarstvo
– brigu o djeci
– socijalnu skrb
– primarnu zdravstvenu zaštitu
– odgoj i osnovno obrazovanje
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport
– zaštitu potrošača
– zaštiti i unaprećenje prirodnog okoliša
– protupožarnu i civilnu zaštitu
– promet na svom području
– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima

Statuta Općine Trpanj utvrđeno je da Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. U obavljanju izvršne vlasti načelnik priprema prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata,utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine, odlučuje o stjecanju i otućenju pokretnina i nekretnina čija vriejdnost ne prelazi 0.5% iznosa prihoda bez primitaka, upravlja prihodima i rashodima Općine, upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna, donosi Pravilnik o unutarnjem redu JUO, imenuje i razrješava pročelnika, imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, utvrđuje plan prijema u službu, predlaže izradu prostornog plana i njegove izmjene i dopune, obavlja polove godpodarenja nekretninama idr.

– Općinsko vijeće općine Trpanj na svojoj 24. sjednici održanoj 27. prosinca 2008. godine a nakon provedenog zakonom propisanog postupka donošenja prostornih planova, usvojilo je Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Trpanj kojeg je izradio Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Odluka je i objavljena u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.
Nakon tumačenja Zakona od strane Ministarstva te zbog donošenja novih zakonskih propisa i provedbe istih po pitanju zadržavanja bespravno sagraćenih objekata na području Općine Trpanj i najave izmjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji pokrenutog od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ukazala se potreba za izmjenama Plana u tekstualnom i grafičkom dijelu. Zbog uštede trebno je prićekati sa Izmjenama i dopunama PPU Općine Trpanj dok navedeni propisi ne sažive u praksi kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi prilikom svake promjene Plana.
Za to vrijeme potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji(NN br.76/07,38/09,55/11,90/11) izraditi i usvojiti Izvješće o stanju u prostoru za prostor Općine Trpanj kako bi se pristupilo što kvalitetnijoj izmjeni i dopuni PPU Općine Trpanj.

-U 2011. godini narućena je izrada idejnog rješenja rekonstrukcije građevine javne namjene (zgrada ExDingač) sa okolišem te je istu potrebnno razmotriti na Općinskom vijeću, utvrditi evenutalne nedostatke i podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu

– Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće je na svojoj 11. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu kojim se određuju komunalne djelatnosti za održavanje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 415.000 kuna. Navedenim Programom za podmirenje troška javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna, za materijal i dijelove za održavanje javne rasvjete 65.000,00 kuna , usluge održavanje javne rasvjete 35.000,00 kuna, tekuće održavanje cesta 55.000,00 kuna. Najveći iznos novčanih sredstava planiran je na čišćenje i održavanje javnih površina, u ukupnom iznosu od 172.000,00 kuna. Trošak za redovito održavanje javnih zelenih površina planiran je iznosom od 22.000,00 kuna, odvodnja atmosferskih voda sa 3.000,00 kuna i održavanje groblja sa 3.000,00kuna.
Program je u 2011.godini realiziran u iznosima od:
– za održavanje čistoće koji se odnosina čišćenje javnih površina
– za održavanje javnih zelenih površina
– za odvodnju atmosferskih voda
– za održavanje groblja
ukupan iznos utroška sredstava iznosi 120.403,73 kune

Održavanje nerazvrstanih cesta realizirano je u ukupnom iznosu od 39.426,72 kn i to :
– za materijal za popravak cesta i putova 7.714,86 kn
– za usluge tekućeg i invest. održavanja cesta 31.711,86 kn

Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete realizirana je u iznosu od 174.424,48 kn i to:
– za utrošak javne rasvjete 97.928,43 kn
– materijal i dijelovi 76.496,05 kn

Prihodovna strana Proračuna za 2011. godinu sa stanjem 31.12.2011, stavka komunalne naknade iznosi 183.401,22 kuna.Boravišna pristojba za 2011.godinu iznosi 103.270,52 kn. Ukoliko se želi zadržati postojeći nivo ili povećati uređenosti naselja potrebno je poboljšati prihodovnu stranu (plaćanje) komunalna naknade i boravišne pristojbe kao osnovnih izvora sredstava za financiranje komunalnih djelatnosti.

Opskrba vodom i odvodnja

Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Trpanj u periodu siječanj- lipanj obuhvatila je izgradnju dijela projekta od objekta uređaja prećistača do spaja na državnu cestu kod Ambulante Trpanj sa tlačnim vodom i fekalnim kolektorom te dio fekalnog kolektora u dijelu državne ceste D-415 od Ambulante Trpanj do dijela naselja Donje kuće(Gomila).Zbog poćetka turističke sezone radovi su obustavljeni u lipnju. Prilikom izvođenja ovih radova utvrđenoje postojanje starog elektro i telefonskog kabela te su obavljeni razgovori ra predstavnicima HEP-a i T-com-a o rekonstrukciji instalacija u već oštećenu trasu prije završnog asfaltiranja. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske iz 2010. godine projekt: Trpanj- izgradnja kanalizacijskog sustava Trpanj, uvršten je u listu 305 projekata planiranih za realizaciju u 2011. godini u iznosu od 3.398.277,00 kuna. Navedena novčana sredstva bi se odnosila samo na troškove izgradnje kanalizacijskog sustava dok bi troškove nadzora morao osigurati Investitor (Komunalno Trpanj).

Suradnjom sa Hrvatskim vodama – ispostava Opuzen dogovoreno je čišćenje bujice Potok od novog propista do starog mosta, betoniranje korita i podizanje postojećih zidova kako bi se stvorili preduvjeti za izgradnju parking prostora od zaobilaznice do potoka.

U realizaciji programa predškolskog odgoja putem Predškolske ustanove Orebić –Dječji vrtić Trpanj, Općina Trpanj sufinancira poludnevni boravak djece predškolske dobi sa 59% učešća u ekonomskoj cijeni novčanim iznosom od 820,00 kuna što na godišnjoj razini uključujući i socijalni program (dvoje djece, troje djece, samohrani roditelji dr.) za 2011. godinu iznosi 133.871,37 kuna.

Općinsko vijeće Općine Trpanj 28. veljaće 2011. godine, donijelo je Socijalni program za 2011. godinu za području Općine Trpanj i definiralo vrstu pomoći socijalnom ugroćenom stanovništvu u visini od 90.000,00 kuna. Realizacijom Socijalnog programa do kraja 2011. godini utrošen je iznos kako slijedi:
-za besplatni poludnevni boravak i dodatno subv.cijene boravka u D.V Trpanj 5.906,00kn
-za jednokratne novčane pomoći 4.748,54kn
-za jednokratne potpore studentima 17.000,00kn
-za pomoći za ogrijev 2.850,00kn
-za sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata 37.141,28kn

Stalnom suradnjom između Centra za socijalnu skrb- ispostava Korčula i Općine Trpanj uoćeni su i o istima pravovremeno obaviještena nadležna tijela. Upravo zahvaljujući dobroj suradnji Općine i Centra za soc.skrb te preventivnom djelovanju pojedine obitelji lošijeg imovinskog stanja uključene su u različite oblike socijalne skrbi.

Primarna zdravstvena zaštita na području Općine Trpanj obavlje se kroz sustav zdravstvene zaštite koja se provodi u Ambulanti Trpanj sa jednim doktorom, medicinskom sestrom, stomatologom i zubnom tehničarkom.
Ugovorom o zajedničkom financiranju dodatnog medicinskog tima Dubrovačko neretvanske županije(33.000,00) i Općine Trpanj (25.000) formiran je tim od jednog liječnika i medicinske sestre za period 1. srpnja – 31. kolovoza 2011.
Općina Trpanj je donacijom od 3.000,00 kuna Domu zdravlja Korčula sufinancirala uvođenje klima uređaja u prostorije stomatološke ordinacije u Trpnju.

Osnovno obrazovanje na području Općine Trpanj provodi se kroz godišnji plan i program obrazovanja Osnovne škole Trpanj. U 2010. godini nakon provedenog natječaja za prijevoz djece na relaciji Trpanj- Duba Pelješka – Trpanj od strane Dubrovačko- neretvanske županije obaviješteni smo da se za navedenu liniju nije javio niti jedan ponuditelj. Na temelju prijedloga Dubrovačko-neretvanske županije utvrđen je model financiranje prijevoza na predmetnoj relaciji u omjeru DNŽ 2/3 : Općina Trpanj je za tu namjenu do kraja 2011.godine utrošila 25.000,00 kuna

Kultura, tjelesna kultura i šport
Općinsko vijeće na svojoj 10. sjednici donijelo je Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu kojim je utvrdilo aktivnosti i djelatnosti u svezi sa djelovanjem udruga u kulturi i provođenje programa kulturnih događanja. U 2011. godini Turistička zajednica Općine Trpanj i Kulturna udruga Trpanj-Odma bili su nositelji u provedbe kulturnih događanja na području Općine Trpanj. Temeljem zahtjeva u 2011. godini odobren je iznos od 10.000,00 kuna kulturnoj udruzi Trpanj Odma za sufinanciranje susreta klapa Trpanj 2011. godine.

Općinsko vijeće donijelo je Program javnih potreba u športu kojim se utvrđuju aktivnosti u svezi s poticanjem i promicanjem športa, športskih udruga i klubova i provođenjem programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.
Temeljem zahtjeva udruga i klubova odobrene su pomoći do kraja 2011. godine u iznosu od 32.745,04 kuna za N.K Faraon, 10.000,00 kn za V.K.Trpanj, 10.000,00 kn za B.K. Faraon i 10.000,00 kn za B.K. Gornja Vrućica.

Temeljem potpisane peticije – zahtjeva premaOpćini Trpanj poduzete su pripremne radnje na izgradnji igrališta za odbojku na pijesku na Luci je za isto u 2011. Godini utrošen iznos od 26.296,21kunu.

Zaštita i unaprećenje prirodnog okoliša
Do poćetka turističke sezone 2011. obavljena je djelomična sanacija deponije «Vinošta» kako bi mogla prihvatiti oćekivane količine otpada i osigurati prostor od eventualnog samozapaljenja. Za realizaciju ovog projektu Općina Trpanj je planirala iznos od 50.000,00 kuna te kroz pomoć Komunalnom Trpanj d.o.o. realizirala iznos od 44.100,00 kuna

Protupožarna i civilna zaštita

Protupožarna zaštita na području Općine Trpanj organizirana je kroz sustav DVD-a Trpanj i provodi se sukladno Zakonu od zaštiti od požara i Zakonu o vatrogastvu.
U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara te zaštite osobne sigurnosti i imovine od požara na području Općine Trpanj, a sukladno obvezama iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini donesen je Plan aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Trpanj. Planom su utvrđene mjere postupanja za vrijeme turističke sezone za što je planiran iznos od 40.000,00 kuna. Istovremeno sa pripremom aktivnosti za protupožarnu sezonu sa Hrvatskim šumama Blato i Dubrovnik dogovoren je model organiziranja motrilačke službe na dionici Gornja Vrućica(Gospa od Milosrđa, Sv.Paškal) – Donja Vrućica i ophodarske nadionici uvalaDivna- Duba Pelješka. Provedbom mjera i aktivnim radom profesionalaca i dobrovoljnih vatrogasaca DVD-a Trpanj te promatrača- ophodara za vrijeme turističke sezone 2011. godine na području Općine Trpanj nije zabilježen niti jedan požar većih razmjera.

Napominjem da su značajan doprinos u uspostavi redovne vodoopskrbe na područjima bez javne opskrbe (Donja Vrućica, Duba Pelješka, Uvala Divna) dali profesionalci DVD-a Trpanj.

Na 12.sjednici Općinsko vijeće usvojiloje Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća za Općinu Trpanj.

Promet

Općina Trpanj nije značajnije financijski sudjelovala u ovoj kapitalnoj investiciji, dala je svoj ogroman i kontinuiran doprinos u realizaciji samog projekta. Uz upornost i velike napore, te podršku niza subjekata koji ipak se ovaj projekt priveo kraju.
Poćetkom veljaće obavljen je tehnički pregled zaobilaznice i utvrđeni nedostaci.Nakon raspisanog natječaja od strane Hrvatskih cesta potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa PZC-om Split te su isti i izvedeni (zaštitna mreža, ograda na mostu, spojan cesta zaobilaznica- ulica Potok)
Sukadno ugovoru o otkup zemljišta(spoj zaobilaznica – ulica Potok) obiteljima Pancirov- Raguž uplaćen je iznos od 76.860,00 kuna što predstavlja 50% ukupnog iznosa. Preostali iznos proadavatelima će se isplatiti u 2012. godini sukladno ugovoru.

Kako bi se stavio u funkciju sustav javne rasvjete na zaobilaznici Trpnja potpisan je Ugovor o preuzimanju sa Hrvatskim cestama i isti uključen u sustav javne rasvjete naselja Trpanj.

Uvoćenjem trajekta većeg kapaciteta (Vladimir Nazor)1.07.2010. na liniju 633 Trpanj-Ploće povećan je trajektni promet preko luke Trpanj te je bilo potrebno osigurati i dodatne lučke operatere . Između Općine Trpanj i Lučke uprave DNŽ u 2011. potpisan je ugovor o angažmanu uz stalnog za vrijeme sezone još dodatno dva operatera i jednog studenta koji bi povremeno pomagao. Ukupan trošak operatera snosi Lučka uprava a u 2011. iznosio je 125.000,00 kn

Sa županijskom upravom za ceste dogovoreno je asfaltiranje 3.1 km dionice uvala Luka – Valika prapratna te su radovi zapoželi u listopadu 2011. godine.

Proračun i financije
U tijeku izvršavanja Proračuna pratila se dinamika punjenja prihodovne strane koji je za period 01.01.- 31.12.2011. iznosio 2.208.053 kuna ili 100% rebalansa plana.
Namjenske pomoći i potore iz državnog, županijskog i ostalih pror.korisnika iznosile su 210.685,47 kuna. Na kraju obračunskog perioda nakon odbitka potpora utvrđen je iznos 1.997.367,53 kune vlastitih sredstava proračuna.
Financijskom disciplinom potrošnje zadovoljene su javne potreba građana u 2011.godini ali ostaje obveza postupati po ranijim nalazima Državnog ureda za reviziju po pitanju ranije preuzetih i prenesenih obveza. Zbog gospodarske krize i nove zakonske regulative oćekuje se pad vlastitih prihoda i potpora u 2012. godini što će za rezultat imati obvezu smanjenja proračunske potrošnje i podizanje stupnja naplativosti dospjelih općinskih potraživanja prema fizičkim i pravnim osobama u Općini Trpanj.

Općinski načelnik:
Jakša Franković v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 402-012-01/01
Ur.broj: 2117-07/10-01
Trpanj , svibnja 2012.godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br 9/09), Općinsko vijeće na . sjednici održanoj . svibnja 2012. godine donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA 2011. GODINU

 

Članak 1.

Ovom odlukom prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2011. godinu, sa slijedećim stavkama:

R.B SKUPINA NAZIV OSTVARENJE 2011.

1. 61 PRIHODI OD POREZA 1.589.241,23
2. 63 POMOĆI 210.685,47
3. 64 PRIHODI OD IMOVINE 86.811,99
4. 65 PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI
I PO POS. PROPISIMA 312.178,37
5. 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.
DUGOTRAJNE IMOVINE 9.136,32

UKUPNI PRIHOD I PRIMICI 2.208.053,38

R.B SKUPINA NAZIV OSTVARENJE 2011.

1. 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 416.423,03
2. 32 MATERIJALNI RASHODI 823.740,66
3. 34 FINANCIJSKI RASHODI 29.353,89
5. 36 POMOĆI 160.361,37
6. 37 NAKNADE GRAĐ.I KUĆ. 67.645,82
7. 38 OSTALI RASHODI 510.745,30
8. 41 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.
DUGOTRAJNE IMOVINE 76.860,00
9. 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.
DUGOTR. IMOVINE 151.807,62
UKUPNI RASHODI I IZDACI 2.236.937,69
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) – 28.884,31

 

Članak 2.

Manjak prihoda u iznosu od 28.884,31 kune podmirit će se iz namjenskih odobrenih sredstava u Proračunu za 2012. godinu

Izvještaj o ostvarenju proračuna(analitika) za razdoblje siječanj- prosinac 2011.godine sastavni je dio ovog Godišnjeg izvještaja o ostvarenju Proračuna Općine Trpanj za 2011.godinu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović

 

Skip to content