REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 023-01/13-01/2
Ur.broj: 2117-07/13-01


Trpanj, 11. rujna 2013. godine

Na temelju članka 90 .Poslovnika Općinskog vijeća Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 6/13) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća za dan

17. rujna 2013. godine (ponedjeljak)
s poćetkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Trpanj

Predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat

2.Polaganje svećane prisege vijećnika

3.Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

4.Rrazmatranje prijedloga za dopunu Statuta Općine Trpanj

5.Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu

6.Usvajanje Izvještaja o izvršenju proračuna OpćineT rpanj za razdoblje 01.01-30.06.2013. godine

7.Donošenje Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara Općine Trpanj

8.Donošenje Odluke o osnivanju Stoćera za zaštitu i spašavanje Općine Trpanj

9.Razmatranje zahtjeva

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

Skip to content