Odluka o I izmjeni PPOT

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Općine Trpanj broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 23. sjednici, održanoj 09. travnja 2013. godine, donijelo je

 
 
ODLUKU

o izradi I izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine

Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 01/09)

I PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti I izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 01/09; u daljem u tekstu: Plan).

(2) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj (u daljem tekstu: Nositelj).

(3) Koordinator izrade Plana ispred Nositelja je Nada Ivanković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trpanj.

 
II PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA
Članak 2.

(1) Plan će se izraditi i donijeti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12; u daljem tekstu: ZPUG), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja, kao i posebnim propisima.

(2) Obuhvat Plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) te se u skladu s tim u izradi i donošenju Plana primjenjuju odgovarajuće odredbe ZPUG.

(3) Uz navedeno u stavku 2. ovog članka, sukladno članku 60. ZPUG, temeljne polazne podatke i odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje Plana, predstavljaju kartografski prikazi, tekstualni dio i odredbe Odluke o donošenju Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 06/03, 03/05, 03/06, 07/10 i 04/12 ispr.; u daljem tekstu: PPDNŽ)

 
 
III RAZLOZI IZRADE PLANA
Članak 3.

(1) Osnovni razlozi za izradu Plana jesu:

a) promjene u važećim propisima nastale u razdoblju od donošenja PPUO Trpanj do danas;

b) potreba za djelomičnom revizijom utvrđene prostorne organizacije i urbanističkih parametara;

c) akumuliranje zahtjeva za izradu izmjena i dopuna dostavljenih Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trpanj sukladno članku 81. ZPUG.

IV OBUHVAT PLANA

Članak 4.

(1) Obuhvat Plana predstavlja područje Općine Trpanj kao jedinice lokalne samouprave.

 
V OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

(1) Stanje u obuhvatu može se ocijeniti razmjerno povoljnim. U obuhvatu se ne uočavaju značajni negativni procesi, međutim promjene u propisima značajnim za izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja utjecali su na aktivnosti izdavanja akata za građenje. Također, gospodarski, te razvojni i drugi društveni procesi na području Općine Trpanj opravdavaju potrebu revizije dijela rješenja PPUO Trpanj.

 
 
VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.

(1) U ovom postupku izvršit će se izmjene i dopune PPUO Trpanj u opsegu kako slijedi:

a) Izmjene i dopune u svrhu obveznog usklađenja s PPDNŽ;

b) Izmjene i dopune temeljem opravdanih zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim propisima;

c) Izmjene i dopune u svrhu usklađenja s regulativom izmijenjenom od donošenja Odluke o donošenju PPUO Trpanj;

d) Izmjene i dopune Odluke o donošenju PPUO Trpanj u dijelovima koji su se u proteklom razdoblju provedbe pokazali ograničavajućima u smislu razvojnih potreba Općine Trpanj (nastojati da se odredbe usklade s odredbama Općine Orebić uz uvažavanje lokalnih svojstvenosti Općine Trpanj – visina zgrada, koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti, namjena osnovne zgrade, pomoćne zgrade i dr.);

e) Korekcije obuhvata planova užih područja – obzirom na stanje izgrađenosti građevinskog područja naselja u Općini, moguće je reducirati područja s propisanom obveznom izradom urbanističkih planova uređenja (dalje: UPU);

f) Određivanje zona s parametrima nižeg prostornog standarda – u prvom redu za izgrađene tradicijske strukture naselje (središnji dio Trpanja te ostalih naselja), ali i izvan tih područja (Dekovići u naselju Trpanj); na ovim su područjima postojeći koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti te katnosti veće od onih planiranih PPUO Trpanj; za dijelove naselja za koje se ne planiraju prostorni planovi užih područja zone je potrebno utvrditi na kartografskim prikazima;

g) Revizija izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja osobito obzirom na izgrađenu prometnu infrastrukturu (prometnice) te detaljne analize stanja na terenu (zgrade izgrađene od donošenja PPUO Trpanj te izdane lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja);

h) U suradnji s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku potrebno je utvrditi točnu lokaciju vile rustice u priobalnom dijelu naselja Duba Pelješka;

i) Korekcije granica građevinskih područja naselja (GPN), bez planiranja novih građevinskih područja naselja i/ili njihovih izdvojenih dijelova, na način da se ukupna površina GPN-a ne povećava (što se posebice odnosi na GPN na području lokacije Luka );

j) Korekcije i utvrđivanje granice izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene sukladno odredbama PPDNŽ-a, zatim geo-morfološkom i imovinskom stanju na terenu, te sukladno razvojnom programu zainteresiranih gospodarskih subjekata, vlasnika i Općine;

k) Za potrebe automobilskog stajališta za ukrcaj na trajekt potrebno je na lokaciji u Tranjskom polju planirati dodatnu površinu;

l) Određivanje mjera i rješenja za centralni blok u naselju Trpanj kod kojeg postoji mogućnost potpunog zatvaranja i onemogućavanja daljnje gradnje u unutrašnjosti;

m) Revizija podataka o broju stalno naseljenog stanovništva po naseljima;

n) Dopuna odredbi za provođenje koje se odnose na odvodnju otpadnih voda na području Općine;

o) Tehničke ispravke PPUO Trpanj;

p) Izmjene proizašle iz zahtjeva građana dostavljenih Općini prethodno i po Obavijesti o pristupanju izradi izmjena i dopuna PPUO Trpanj u sredstvu javnog priopćavanja i na oglasnim pločama u Općini Trpanj. Zahtjevi koji će se razmatrati su sljedeći:

 
BROJ
OPIS ZAHTJEVA ZA IZMJENU I DOPUNU PPUO TRPANJ
1

Traži da se k.č.zem 477/1 i 477/2 k.o.Trpanj te k.č.zem. 464 i 465 k.o.Trpanj isključe iz zone športske namjena i uključe u GPN.

2
Traži da k.č.zem. 2390/197 k.o.Trpanj uđe u GPN.
3
Traži da k.č.zem. 758 i 759 k.o.Trpanj uđu u GPN.
4

Traži da se k.č.zem. 464 i 465 k.o.Trpanj iz športske namjene prenamijeni u GPN.

5

Traži da se k.č.zem. 1180/13 k.o.Duba uključi u građevinsku zonu u svrhu izgradnje štale poradi bavljenja poljoprivredom i stočarstvom

6

Traži da se k.č.zem. 2581/1 I 2669 k.o.Trpanj uključe u GPN.

7

Traži da se odredbama za provođenje na strmim terenima omogući izgradnja tri ili četiri nadzemne etaže.

8

Traži da se k.č.zem. 573/2, 573/1 i 574 k.o.Duba uključe u GPN ili, ako je moguće, da se izvrši zamjena na način da se iz GPN-a isključe k.č.zem. 438/5 i 572, a uključe u GPN 573/2, 573/1 i 574 sve k.o. Duba.

9

Traži da se:
1/ k.č.zem. 552/2 k.o Duba uključi u GPN
2/ k.č.zem. 556/1 k.o.Duba uključi u GPN

10

Traži da se k.č.zem. 573/2, 573/1 i 574 sve k.o.Duba uključe u GPN.

11
Traži da se k.č.zem. 555/2, 555/3 i 556/2 sve k.o.Duba uključe u GPN.
12

Traži da se k.č.zem. 805, 806, 807/2 i 808 sve k.o.Trpanj uključe u GPN.

13
Traži da se u GPN uključe k.č.zem. 453, 448, 445/1 i 1143/3 sve k.o.Duba.
14

Traži da se k.č.zem. 1050 k.o.Trpanj u naselju Trpanj uključi u GPN.

15

Traži da se k.č.zem. 2581/1 k.o.Trpanj, na kojoj je izgrađena kuća, uključi u GPN.

16

Traži da se odredbama za provođenje:
1/ dopune mogućnosti izgradnje pomoćnih zgrada na kosom terenu
2/ dopune mogućnost izgradnje zgrada s ravnim krovom na terenima različitog nagiba
3/ dopusti izgradnja ogradnih zidova do 3,0 m visine

17
Traži da se k.č.zem.1510 k.o.Trpanj uključi u GPN.
18

Traži da se k.č.zem.: 2854/2; 2873; 2872; 2874; 2875; 2876; 2877; 2870; 2871; 2883; 2884; 2885; 2879; 2877 sve k.o.Trpanj uključe u GPN

19
Traži da se k.č.zem.: 3165 k.o.Trpanj uključi u GPN
20
Traži da se k.č.zem. 600, 604 i 616 k.o.Trpanj uključe u GPN
21

Traži da se:
1/ k.č.zem. 1517 k.o. Trpanj uključi u GP
2/ k.č.zem. 2555 i 842 k.o.Trpanj planiraju kao poslovno-stambena namjena
3/ k.č.zem. 642 i 644 k.o.Trpanj planiraju kao parking
4/ k.č.zem. 2851/1, 2851/4 i 2851/5 k.o.Trpanj planiraju kao turistička namjena (Čavičica-Luka)

22

Traži da se k.č.zem. 2620 k.o.Trpanj isključi iz namjene za TL "Luka 1" i uključe u GPN

23

Traži da se k.č.zem. 791 i 794 k.o.Trpanj uključe u GPN.

24

Traži da se k.č.zem. 2630; 2628 i 2631 k.o.Trpanj isključe iz namjene za TL "Luka 1" i uključe u GPN

25

Traži da se u predjelu Gradina linija razgraničenja GPN-a planira kao ravna linija prema skici.

26

Traži da se k.č.zem. 755, 756 i 757 k.o.Trpanj uključe u GPN

27

Traži da se k.č.zem. 805, 806, 807/2 i 808 k.o.Trpanj (?) uključe u GPN.

28
Traži da se k.č.zem. 1320 k.o.Trpanj uključi u GPN
29

Traži da se k.č.zem. 2390/68 k.o.Trpanj iz namjene "neizgrađeno" prenamijeni u namjenu "izgrađeno"

30

Traži da se k.č.zem. 3281 i 3282 k.o.Trpanj lokacija Vinošta/Mirca uključe u turističko/stambenu zonu radi izgradnje stambeno turističkog objekta.

31

Traži da se u okviru TZ "Javić" povise parametri izgradnje(kig, kis, etažnost, …) kako bi se mogao planirati ekonomičniji program izgradnje

32

Traži da se na k.č.zem. 2562/1 i 2563/2 k.o.Trpanj omogući izgradnja plažnog objekta za kupače plaže "Luka"

33

Traži da se na području Vinošte omogući izgradnja poljodjelske kućice.

(2) Izmjene i dopune navedene u stavku (1) ovoga članka jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u ovom postupku, te se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.

 
 
VII POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

(1) Osim raspoložive dokumentacije Nositelja te zahtjeva, podataka, smjernica itd., koje će iz područja svog djelokruga dostaviti tijela i osobe određene posebnim propisima te drugi sudionici u izradi, ne planira se izrada dodatnih stručnih podloga.

 
 
VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.

(1) Stručno rješenje pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.

 
 

IX POPIS TIJELA I OSOBA ODREÐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

(1) Tijela i osobe određeni posebnim propisima od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz njihove nadležnosti potrebnih za izradu Plana utvrđuju se kako slijedi:

1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREÐENJE Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik;

2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik;

3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb;

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;

5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg kralja P. Krešimira IV. 1, 10000 Zagreb;

6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb;

7. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska 7, 10000 Zagreb;

8. LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK, Obala Stjepana Radića 37, Dubrovnik;

9. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, 10002 Zagreb;

10. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik;

11. URED DRŽAVNE UPRAVE U DNŽ, Služba za gospodarstvo, (nadležna za poslove šumarstva), Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik;

(2) Popis drugih sudionika u izradi Plana od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz područja njihove nadležnosti glasi:

1. HRVATSKE VODE, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split;

2. HRVATSKE VODE, VGO Split – VGI Opuzen – "Neretva – Korčula", Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen;

3. MUP – POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik;

4. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju i zaštitu okoliša, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik;

5. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo – Ispostava u Korčuli, Foša 1, 20260 Korčula;

6. LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK, ispostava Trpanj, 20240 Trpanj;

7. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik;

8. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik;

9. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za održavanje, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik;

10. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb;

11. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektrojug Dubrovnik, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik;

12. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektrojug Dubrovnik – Pogonski ured Pijavičino, 20243 Kuna;

13. HEP – OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA (HEP OPS) D.O.O., Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije – Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split;

14. NPKL VODOVOD d.o.o., Put svetog Luke b.b., 20260 Korčula

15. HRVATSKE ŠUME, UPRAVA ŠUMA – PODRUŽNICA SPLIT, Odjel za ekologiju, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split;

16. HRVATSKE ŠUME, UŠP – Split, Šumarija Korčula, ul. 32, br.7, 20271 Blato;

17 HRVATSKE ŠUME, UŠP – Split, Šumarija Dubrovnik, M.Pracata 7/II, 20000 Dubrovnik;

18. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar Dubrovnik, Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik;

19. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar Dubrovnik – Ispostava Korčula, Šetalište Frana Kršinića 50, 20260 Korčula;

Članak 10.

(1) Tijela i osobe određeni posebnim propisima iz stavka (1) i stavka (2) članka 9., biti će pisanim putem obaviješteni o donošenju Odluke o izradi Plana sukladno članku 14. ove Odluke.

(2) Sukladno članku 82. ZPUG-a, Nositelj izrade treba obavijestiti javnost i ostale potencijalno zainteresirane subjekte o izradi Plana u:

a) dnevnom tisku;

b) objavom na oglasnoj ploči

c) web stranicama Općine Trpanj;

d) na web stranicama (područne) regionalne samouprave;

e) objavom u svom službenom glasilu.

 
 

X ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU I DOSTAVU ZAHTJEVA I PODATAKA ZA IZRADU

PLANA OD STRANE TIJELA I OSOBA ODREÐENIH POSEBNIM PROPISOM

Članak 11.

(1) Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju Plana nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke, odnosno odabira Izrađivača:

1. Nacrt prijedloga Plana za prethodnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku od 30 kalendarskih dana od potpisa Ugovora.

2. Nacrt prijedloga Plana za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku 40 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja Izvješća o provedenoj prethodnoj raspravi.

3. Prijedlog Plana za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zaključka Općinskog poglavarstva o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu.

4. Nacrt konačnog prijedloga Plana za – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača u roku 20 kalendarskih dana od dana dostave zaključka o prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u vidu Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

5. Konačni prijedlog Plana za – izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od dostave zaključka Općinskog poglavarstva o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana.

Po usvajanju konačnog prijedloga Plana na Općinskom vijeću Izvornik Plana – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanog i ovjerenog elaborata sukladno propisima u roku 15 kalendarskih dana od dostave Odluke o donošenju Plana na Općinskom vijeću.

(2) Ukupno vrijeme izrade Plana po navedenim fazama iznosi 120 kalendarskih dana (1. do 5.). U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Općine Trpanj, vrijeme trajanja prethodnih rasprava i izrade odgovarajućih izviješća, trajanje javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom Odlukom odnosno Ugovorom o izradi IDPPU Plana učnim izrađivačem.

(3) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana tijela i osoba iz članka 9., stavak (1) i (2) ove Odluke iznosi 15 kalendarskih dana. Isti je rok određen i za dostavu prijedloga od strane javnosti i drugih potencijalno zainteresiranih subjekata iz članka 10., stavak (2) ove Odluke.

 

XI ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAÐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

(1) Tijekom izrade i donošenja Plana unutar njegova obuhvata ne zabranjuje se izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja.

 
XII IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

(1) Izrada Plana financirat će se iz proračuna Općine Trpanj za 2013. godinu.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak ove Odluke, tijelima i osobama određenim posebnim propisima te drugim sudionicima u izradi Plana utvrđenim u članku 9. ove Odluke.
(2) Jedan primjerak ove odluke s dostavit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Upravi za inspekcijske poslove – Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Bruno Koludrović
Klasa:350-02/13-01/01
Ur.broj:2117-07/13-05-01
 
Trpanj, 09. travnja 2013.

 

Odluka o izvšenju proračuna 2013

 

Temeljem odredbe članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na 21. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2013. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda.
U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.
Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Trpanj (u daljnjem tekstu: Općine) ne smiju biti veći od planiranih.
Članak 4.
Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni upravni odjel Općine izvijestit će proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.
Članak 5.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.
Članak 6.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.
Za nabavu robe, radova i usluga male vrijednosti čija vrijednost nabave je 70.000,00 kuna i veća, Općinski načelnik donosi odluku o početku postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Korištenje sredstava Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, dotacije, subvencije do zakonom propisanog iznosa odobrava Općinski načelnik a preko tog iznosa odobrava Općinsko vijeće.
Članak 7.
Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.
Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.
Članak 8.
Općinsko vijeće Općine utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika jedinstvenog upravnog odjela.
Načelnik Općine odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora i materijalnih prava djelatnika.
Članak 9.
Odluku o zaduživanju općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće sukladno Zakonu.
Članak 10.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća sukladno zakonu.
Članak 11.
Korisnici proračuna ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom djelu Proračuna.
Članak 12.
Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.
Članak 13.
Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga.
Članak 14.
Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je
– za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 70.000,00 kuna i više
– za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci
Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Načelnik Općine.
Članak 15.
Korištenje sredstava za sponzorstva i pokroviteljstva odobrit će Općinski načelnik Općine zasebnim zaključcima.
Članak 16.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2012. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2013.O viškovima prihoda ostvarenih u 2012. godini odlučuje Općinsko vijeće.
Članak 17.
Općinski načelnik izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za prvo polugodište 2013. godine do 5. rujna 2013. godine i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje do 15. rujna 2013. godine.
Članak 18.
Općinski načelnik izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2013. godinu i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja 2014. godine.
Članak 19.
Korisnici proračuna obvezni su izraditi godišnji obračun za 2013. godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljače 2014. godine.
Članak 20.
Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika proračuna te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.
Korisnici proračuna su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.
Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora ustvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2013.godine i objavit će se u »Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.
Klasa:402-04/12-01/03

Predsjednik Općinskog vijeća
Ur. broj: 2117-07/12-01 Bruno Koludrović v.r.
Trpanj, 28.prosinca 2012.godine

Odluka o izvršenju proračuna 2013(download)

Rebalans proračuna 2012

 

Na temelju članka 39.st.2.i 43. Zakona o proračunu (Narodne novine,broj 87/08,) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Trpanj na 21. sjednici održanoj 28.prosinca 2012.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu

Članak 1.
Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj korigiraju se prihodi i izdaci Proračuna za 2012. godinu, koji je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanska županije broj 2/12.

Članak 2.
Prihodi i rashodi po grupama i pozicijama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2012. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA
A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

P R I H O D I

BR.KTA OPIS 2012 pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO PRIHODI(6+7): 2.400.000,00 + 450.000,00 2.850.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 2.390.000,00 – 10.000,00 2.380.000,00
61 PRIHODI OD POREZA 1.576.000,00 – 14.000,00 1.562.000,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 960.000,00 + 12.000,00 972.000,00
61111 Porez i prirez na doh.od nesamostalnog
rada drugih samostalnih djelatnosti 600.000,00 – 600.000,00
611111Udjel poreza i prireza na dohodak 180.000,00 – 180.000,00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i
i s obrtom izjednačenih djelatnosti 15.000,00 + 10.000,00 25.000,00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih
sam. djelat.koje se povremeno obavljaju 23.000,00 – 6.000,00 17.000,00
61131 Porez i prirez na dohod. od imovine i
imovinskih prava 5.000,00 – 2.000,00 3.000,00
61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmlj.
stanova, soba i postelja putnicima i tur. 100.000,00 – 10.000,00 90.000,00
61141 Porez iprirez nadoh. od dividendi 500,00 + 2.000,00 2.500,00
61146 Porez i prirez po osnovi djel.trgov. 30.000,00 + 20.000,00 50.000,00
61161 Porez i prirez na dohodak utvrđ.u postup. nad. 500,00 + 4.000,00 4.500,00
61171 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi 6.000,00 – 6.000,00 –

613 Porezi na imovinu 575.000,00 – 43.000,00 532.000,00
61314 Porez na kuće za odmor 380.000,00 – 380.000,00
61315 Porez na korištenje javnih površina 15.000,00 + 2.000,00 17.000,00
61341 Porez na promet nekretnina 180.000,00 – 45.000,00 135.000,00

614 Porezi na robu i usluge 40.000,00 + 18.000,00 58.000,00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića 10.000,00 + 15.000,00 25.000,00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 30.000,00 + 3.000,00 33.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 1.000,00 – 1.000,00 –
61632 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama 1.000,00 – 1.000,00 –

63 Pomoći iz inoz. i od subjekata opće države 380.000,00 -148.000,00 232.000,00
633 Pomoći iz proračuna 380.000,00 -148.000,00 232.000,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 70.000,00 + 32.000,00 102.000,00
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 200.000,00 -200.000,00 –
63415 Tekuće pomoći od ostalih prorač. korisnika 110.000,00 + 20.000,00 130.000,00

64 Prihodi od imovine 89.000,00 + 24.000,00 113.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00 – 1.000,00 –
64132 Kamate na depozite po viđenju 1.000,00 – 1.000,00 –

642 Prihodi od nefinancijske imovine 88.000,00 + 25.000,00 113.000,00
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 4.000,00 – 2.000,00 2.000,00
64236 Prihodi od spomeničke rente 4.000,00 – 4.000,00
64247 Naknada za obavljanje djelatnosti na javnim
površinama 80.000,00 + 22.000,00 102.000,00
64299 Naknada za nezakonito izgrađene zgrade – + 5.000,00 5.000,00

65 Prihodi od admin.pristojbi i po pos.prop. 345.000,00 + 128.000,00 473.000,00
651 Administrativne(upravne) pristojbe 104.000,00 + 9.000,00 113.000,00
65139 Prihod od prodaje državnih biljega 4.000,00 + 1.000,00 5.000,00
65141 Boravišne pristojbe 100.000,00 + 8.000,00 108.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 1.000,00 + 69.000,00 70.000,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 1.000,00 + 69.000,00 70.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 240.000,00 + 50.000,00 290.000,00
65311 Komunalni doprinosi 70.000,00 – 20.000,00 50.000,00
65321 Komunalna naknada 170.000,00 + 70.000,00 240.000,00

7 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 +460.000,00 470.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imov. 10.000,00 +460.000,00 470.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 +460.000,00 470.000,00
72119 Ostali stambeni objekti 10.000,00 +460.000,00 470.000,00

 

R A S H O D I

BR.KTA OPIS 2012. pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO RASHODI (3+4): 2.400.000,00 + 450.000,00 2.850.000,00

311 Plaće 273.000,00 + 10.000,00 283.000,00
31111 Plaće za zaposlene 250.000,00 + 10.000,00 260.000,00
31114 Porez 23.000,00 – 23.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 + 10.000,00 15.000,00
31212 Nagrade 4.000,00 + 10.000,00 14.000.00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00 – 1.000,00

313 Dopinosi na plaće 112.000,00 + 19.000,00 131.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00 + 10.000,00 60.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 10.000,00 + 3.000,00 13.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 45.000,00 + 5.000,00 50.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 2.000,00 – 2.000,00
31332 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00 + 1.000,00 6.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 – 2.000,00 28.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00 – 1.000,00 4.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put. U zemlji 6.000,00 – 2.000,00 4.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 15.000,00 – 1.000,00 14.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 + 2.000,00 6.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 182.000,00 + 42.000,00 224.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00 + 2.000,00 9.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
322310 Električna energija(javna rasvjeta) 90.000,00 + 30.000,00 120.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održ.
građevinskih objekata 30.000,00 – 30.000,00 –
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
Održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 35.000,00 60.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00 + 5.000,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 518.000,00 + 75.000,00 593.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 18.000,00 – 18.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 + 1.000,00 17.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32321 Usluge tekućeg i inv.održ. građevin. objek. 75.000,00 + 31.000,00 106.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održ. postr. i opreme 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00 + 10.000,00 35.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 + 1.000,00 3.000,00
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00 + 50.000,00 200.000,00
32351 Zakupnine za zemljište 20.000,00 – 20.000,00
32372 Ugovori o djelu 110.000,00 + 2.000,00 112.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32375 Geodetsko katastarske usluge 10.000,00 – 10.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 + 10.000,00 60.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00 + 2.000,00 3.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00 + 7.000,00 13.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 – 9.000,00 1.000,00

 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.000,00 -18.000,00 96.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
32931 Reprezentacija 20.000,00 + 5.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 -23.000,00 67.000,00

343 Ostali financijski rashodi 16.000,00 +10.000,00 26.000,00
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00 – 5.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00 – 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00 +10.000,00 20.000,00

363 Pomoći unutar opće države 155.000,00 + 15.000,00 170.000,00
36314 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00
36316 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 130.000,00 + 10.00000 140.000,00

372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz pro. 75.000,00 – 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00 – 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 30.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 +57.000,00 357.000,00
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim org. 25.000,00 – 3.000,00 22.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 +10.000,00 20.000,00
38114 Tekuće donacije udruga. građ. i polit. stran. 40.000,00 + 5.000,00 45.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00 +15.000,00 90.000,00
38119 Ostale tekuće donacije 150.000,00 +30.000,00 180.000,00

382 Kapitalne donacije 165.000,00 +125.000,00 290.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 15.000,00
38311 Naknada za štete uzrok.prirodnom katast. – + 25.000,00 25.000,00
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 150.000,00 +100.000,00 250.000,00

411 Materijalna imovina 90.000,00 + 10.000,00 100.000,00
41119 Ostala zemljišta 90.000,00 + 10.000,00 100.000,00

421 Građevinski objekti 160.000,00 + 87.000,00 247.000,00
42131 Ceste 85.000,00 +115.000,00 200.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00 – 20.000,00 35.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00 – 8.000,00 12.000,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 + 10.000,00 15.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00 + 10.000,00 11.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00 – 4.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 – 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00 – 200.000,00

 

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BR.KTA VRSTA IZDATKA 2012. pov./smanj. NOVI PLAN

OPĆINSKI NAČELNIK 431.000,00 -35.000,00 396.000,00
31111 Plaće za zaposlene 110.000,00 – 110.000,00
31114 Porez 12.000,00 – 12.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 6.000,00 – 6.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00 – 2.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00 – 1.000,00 3.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 4.000,00 – 2.000,00 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 13.000,00 – 1.000,00 12.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 10.000,00 – 10.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 + 1.000,00 3.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32375 Geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 – 10.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 + 10.000,00 60.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 – 9.000,00 1.000,00
32931 Reprezentacija 18.000,00 + 7.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 – 23.000,00 67.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00 – 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00 + 10.000,00 20.000,00

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 281.000,00 + 70.000,00 351.000,00
31111 Plaće za zaposlene 140.000,00 + 10.000,00 150.000,00
31114 Porez 11.000,00 – 11.000,00
31212 Nagrade 4.000,00 + 10.000,00 14.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00 – 1.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 30.000,00 + 10.000,00 40.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 4.000,00 + 3.000,00 7.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 + 1.000,00 4.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.000,00 – 1.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 2.000,00 – 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 2.000,00 – 2.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 + 2.000,00 6.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00 + 2.000,00 9.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00 + 5.000,00 10.000,00
32311 Usluge telefona,telefaka 8.000,00 – 8.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 + 1.000,00 17.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32931 Reprezentacija 2.000,00 – 2.000,00 –
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00 – 5.000,00
38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnom kat. – + 25.000,00 25.000,00

 

 

2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM I
PROSTORNO PLANIRANJE 1.188.000,00 +393.000,00 1.581.000,00

ODRŽAVANJE NERAZVR. CESTA I POLJ.PUTOVA 80.000,00 + 24.000,00 106.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.
održavanje građevinskih objekata 30.000,00 – 30.000,00 –
323210 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 50.000,00 + 56.000,00 106.000,00

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 140.000,00 + 75.000,00 215.000,00
322310 Električna energija 90.000,00 + 30.000,00 120.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00 + 35.000,00 60.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 10.000,00 35.000,00

KOMUNALNO TRPANJ – 150.000,00 + 100.000,00 250.000,00
386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (kanalizacija) 150.000,00 + 100.000,00 250.000,00

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 150.000,00 + 50.000,00 200.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00 + 50.000,00 200.000,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA DVD TRPANJ 100.000,00 + 30.000,00 130.000,00
381192 Ostale tekuće donacije 100.000,00 + 30.000,00 130.000,00

LUKE I LUČICE 110.000,00 + 2.000,00 112.000,00

32372 Ugovori o djelu 110.000,00 + 2.000,00 112.000,00

ZEMLJIŠTE I OBJEKTI 240.000,00 + 92.000,00 332.000,00
32351 Zakupnina za zemljište 20.000,00 – 20.000,00
323211 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 25.000,00 – 25.000,00 –
41119 Ostala zemljišta 90.000,00 + 10.000,00 100.000,00
42121 Ceste 85.000,00 +115.000,00 200.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00 – 8.000,00 12.000,00

ULAGANJE U OPREMU 18.000,00 + 18.000,00 36.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održavanja postr. i opreme 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00 + 2.000,00 3.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00 + 7.000,00 13.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00 + 10.000,00 11.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00 – 4.000,00

PROSTORNI PLAN I DOKUMENTACIJA 200.000,00 – 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00 – 200.000,00
426361 Glavni projekt objekta javne namjene 70.000,00 + 18.000,00 88.000,00
426362 Izvedbeni projekt objekta javne namjene 65.000,00 – 65.000,00 –
426363 Projekt multimed.centrai knjižnice 15.000,00 – 15.000,00 –
426364 Projekt sanacije Doma Gornja Vrućica 35.000,00 – 35.000,00 –
426365 Plan zaštite i spašavanja 15.000,00 – 15.000,00 –
426366 Projekt izv.održ.cesta Vrućica – + 88.000,00 88.000,00
426367 Elaborat procjene – + 6.000,00 6.000,00
426368 Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara – + 18.000,00 18.000,00

 

 

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 500.000,00 + 22.000,00 522.000,00

DJEČJI VRTIĆ TRPANJ 130.000,00 + 10.000,00 140.000,00
36311 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 130.000,00 + 10.000,00 140.000,00

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00
36312 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00

SPORT 130.000,00 – 5.000,00 125.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00 + 15.000,00 90.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00 – 20.000,00 35.000,00

SOCIJALNA SKRB 75.000,00 – 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00 – 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 30.000,00

ZDRAVSTVO 25.000,00 – 3.000,00 22.000,00
38111 Tekuće donacije zdravst. neprofitnim organ. 25.000,00 – 3.000,00 22.000,00

DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 25.000,00 + 10.000,00 35.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 + 10.000,00 20.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 15.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ 50.000,00 – 50.000,00
381191 Ostale tekuće donacije 50.000,00 – 50.000,00

DONACIJE UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA 40.000,00 + 5.000,00 45.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama građ. i
polit. strankama 40.000,00 + 5.000,00 45.000,00

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 402-04/12-02/01
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj, 28.prosinca 2012.

Predsjednik Općinskog vijeća Bruno Koludrović v.r.

Rebalans prorčuna 2012. g.(download)


Odluka o financiranju političkih stranaka

Na temelju članka 2.stavka 3., članka 12 i 26 Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (Narodne novine broj 01/07) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 10.sjednici održanoj 28. veljače 2011.godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnika

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti financiranja političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću kao i vijećnika izabaranih sa nezavisnih lista (nezavisni vijećni).

Članak 2.
Financijska sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje vijećnike u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnikaosiguravaju se u Proračunu u iznosu od 5.600,00 kn.

Članak 3.
Pravo na financiranje iz proračunskih sredstava imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u općinskom vijeću tako da svakoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. Ukoliko vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promjeni članstvo u političkoj stranci financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. U slučaju udruživanja dvaju ili više političkih stranaka financijska sredstva raspoređena sukladno stvaku 1.ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 5.
Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola političkim strankama pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku utvrđenog na način opisan u članku 4.stavak 1. ove Odluke.

Članak 6.
Odluku o raspoređivanju sredstava iz članka 4.stavak 1.ove Odluke donosi Općinski načelnik. Odobrena sredstva doznačit će se jednokratno u korist žiro računa ogranka političke stranke na razini jedinice lokalne(regionalne) samouprave.

Članak 7.
Nezavisni vijećnici koji su izabrani s nezavisnih lista imaju pravo na redovno financiranje iz proračunskih sredstava sukladno odredbama ove Odluke. Nezavisni vijećnici dužni su otvoriti poseban račun za redovno financiranje njihove djelatnosti.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa:018-03/11-01/01
Ur. broj: 2117-07/11-02
Trpanj,28 .veljače 2011.godine

Predsjednik Općinskog vijeća: Bruno Koludrović v.r.

19. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 023-01/12-01/19
Ur.broj: 2117-07/12-01


Trpanj, 06. rujna 2012. godine

Na temelju članka 67.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 9/09) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća za dan


13. rujna 2012. godine (ćetvrtak) u 18.00 sati u prostorijama Općine Trpanj

Predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat

2. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća

3. Razmatranje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30 lipnja

4. Izvješće o provedenom javnom natječaja za prodaju poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovnog objakta u Trpnju k.�.zgr. 489 k.o. Trpanj

5. Informacija o investicijama na području Općine Trpanj.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 402-04/12-01/04
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj 03. rujna 2012.godine

Na temelju članka 109.st.2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) članka 48. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br 9/09), Općinski načelnik Općine Trpanj, podnio je Općinskom vijeću na 19. sjednici održanoj . rujna 2012. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ

U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČ DO 30.LIPNJA 2012. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2012. godine sastoji se od:

R.B SKUPINA NAZIV PLAN 2012. OSTVARENJE INDEX

1. 61 PRIHODI OD POREZA 1.576.000,00 567.882,80 36,0

2. 63 POMOĆI 380.000,00 101.551,75 26,7

3. 64 PRIHODI OD IMOVINE 89.000,00 16.529,11 18,6

4. 65 PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI

I PO POS. PROPISIMA 345.000,00 140.554,15 40,7

5. 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.

DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,00 4.058,04 40,6

UKUPNI PRIHOD I PRIMICI 2.400,000,00 830.575,85 34,6

R.B SKUPINA NAZIV .

1. 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 390.000,00 213.606,27 54,8

2. 32 MATERIJALNI RASHODI 844.000,00 296.425,52 35,1

3. 34 FINANCIJSKI RASHODI 16.000,00 13.280,83 83,0

5. 36 POMOĆI 155.000,00 78.465,42 50,6

6. 37 NAKNADE GRAĐ.I KUĆ. 75.000,00 18.938,02 25,3

7. 38 OSTALI RASHODI 465.000,00 221.693,16 47,7

8. 41 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. 90.000,00 10.000,00 11,1

DUGOTRAJNE IMOVINE

9. 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.

DUGOTR. IMOVINE 365.000,00 48.545,64 13,3

UKUPNI RASHODI I IZDACI 2.400.000,00 900.954,86 37,5

RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) 70.379,01

Članak 2.

Ostvarenju proračuna(analitika) za razdoblje 01.siječanj-30.lipnja 2012.godine sastavni je dio ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj.


Općinski načelnik

Jakša Franković

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

 


Klasa: 023-01/12-02/18
Ur.broj: 2117-07/12-01


Z A P I S N I K

sa 18.(osamnaeste) sjednice Općinskog vijeća

O P Ć I N E T R P A N J


Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,

Datum održavanja: 15 .lipnja 2012. godine .

Vrijeme održavanja: od 18.00 h do 19,30 h

Općinski načelnik pozdravlja i utvrđuje da su sjednici

Nazočni:

1. Bruno Koludrović
2. Tonči Jelaš
3. Olivija Vodopić
4. Marko Veić
5. Made Maćela
6. Jakov Begović
7. Mario Roso
8. Valentin Dujmović
9. Željko Belin

Ostali nazočni:

1. Jakša Franković , općinski načelnik
2. Ante Miloslavić , dir.Komunalnog Trpanj
3.Eni Miljak, direktorica Turističkog ureda

Izočni:

 1. Ivan Veić
 2. Neven Soko

Ostali izočni:

1. Nada Ivanković,pročelnik JUO

Općinski načelnik pozdravlja nazočne, te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Aktualni sat

 2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

 3. Izviješće općinskog načelnika o radu Općine Trpanj za period lipanj – prosinac 2011. god.

 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

 5. Rasprava o mogućim izmjenama i dopunama PPU Općine Trpanj

 6. Rasprava o prijedlogu idejnog projekta poslovne građevine ćest. Zgr. 32 I ćest. Zemlj. 144/1 k.o. Trpanj

 7. Priprema turističke sezone

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.) Aktualni sat

Valentin Dujmović pita kad slijedi nastavak radova na asfaltiranju trpanjskih ulica.

Načelnik odgovara kako će to biti u ponedjeljak, a nakon završetka se prelazi na asfaltiranje i saniranje ceste u Dubi Pelješkoj.

Valentin Dujmović nadalje pita da li je, prema zaključku, objavljen natječaj za prodaju poslovnog prostora .

Načelnik odgovara kako je objavljen u “Slobodnoj Dalmaciji”, ali za sada nema interesenata. Nakon isteka roka od 15 dana izvijestit će vijećnike o učinjenom.

V. Dujmović pita što je sa uknjiženjem parcele 1303 k.o. Trpanj, a sukladno zaključku sa prethodne sjednice.

Načelnik J. Franković odgovara kako je razgovarao sa odvjetnikom Vranješom o angažmanu , te kako je dogovoreno da odvjetnik dostavi svoju ponudu . Zatražit će se i ponuda odvjetnika Depola.

V. Dujmović traži podnošenje izvješća nadležnog općinskog tijela o utrošenim sredstvima u 2012. i preuzetim financijskim obvezama u 2012.

Općinski načelnik ukratko ističe kako se godina završila sa 28 000,00 kn u minusu što je jedna od boljih godina. Stanje duga Općine je 800 000,00 kuna, što bi se anuliralo prodajom poslovnog prostora. Dodaje kako će do 31. 06. biti podneseno polugodišnje izvješće gdje će se vidjeti trenutno stanje.

Made Maćela pita da li će se asfaltirati i loši dijelovi ceste do Dube , a ne samo po mjestu Duba Pelješka.

Načelnik odgovara kako će se sanirati sva oštećenja na cesti prema Dubi Pelješkoj.

Made Maćela nadalje pita zašto se opet puni cisterna vodom u Gornjoj Vrućici. Moće li se učiniti nešto da se te cisterne pune u Trpnju. Voda je nakon toga jako mutna I potrebno je cijeli dan da se vrati u normalu.

Načelnik odgovara kako je problem u protočnosti. ćeljelo bi se zadržati isti nivo vode u Gornjoj vrućici i Trpnju. Razgovarat će sa Igorom Šundricom da slabijim tempom puni cisternu kako bi se voda što manje zamućivala.


Bruno Koludrović pita Antu Miloslavića što se može učiniti po pitanju uklanjanja smeća ispred trgovine “Studenac”. Treba ih upoznati s tim da ne mogu izbacivati smeće ispred dužana .U suprotnom će snositi posljedice.

Ante Miloslavić odgovara kako je jedino što on može učiniti, da kamion pokupi smeće u polasku i povratku odvoza smeća svakog dana.

Željko Belin traži pojašnjenje koliko traje garancija za kanale odvodnje atmosferskih voda .

Načelnik odgovara kako garancija traje dvije godine od završenih radova.

Nadalje pita što je sa radovima na igralištu za odbojku.

Načelnik odgovara da ukoliko se Općinsko vijeće složi , može se nastaviti sa radovima. Treba ga tamponirati i ograditi. Najskuplja stavka je dovesti pijesak čija je cijena poprilično visoka. Za završiti igralište potrebno je cca 30 000,00 kn.

Ad.2.) Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Jakov Begović stavlja primjedbu na zapisnik u dijelu gdje se govori o korištenju javne površine

ističući kako nije uneseno da je rekao da ne plaćaju svi javnu površinu koju koriste . Sporne javne površine treba riješiti putem suda iz razloga što određeni tretiraju javnu površinu kao svoju . Ugovori o korištenju javne površine se moraju poslati i njima, a oni ih moraju zaprimiti.

Valentin Dujmović stavlja primjedbu na greške tehničke primjedbe i to: navedena gđa. Eni Nobilo preziva se Miljak, a ne Nobilo i nije ISO standard 901 nego 90001.

Olivija Vodopić predlaže da zapisnici ubuduće budu takvi da se u njih unose samo zaključci .

Valentin Dujmović i Bruno Koludrović se protive, te se ne nastavlja dalje s ovom tematikom.

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 17. sjednice uz izmjene :

u zapisniku izmijeniti dio u kojem gosp. J. Begović diskutira o načinu korištenja javnih površina te navesti kako je rekao da se SVIMA koji uzurpiraju javnu površinu u svrhu obavljanja neke djelatnosti treba uručiti Ugovor o korištenju javne površine , te ukoliko se ukaće problem stvar riješiti putem suda.

u dijelu gdje se navode nazočni Eni Nobilo zamijeniti sa Eni Miljak

u točki u kojoj se raspravlja o ISO Standardu broj 901 zamijeniti brojem 9001.

Ad.3. Izviješće općinskog načelnika o radu Općine Trpanj za period lipanj – prosinac 2011. god.

Načelnik Jakša Franković ukratko pojašnjava Izvješće o radu Općine za period lipanj – prosinac 2011. god. koji je dostavljan vijećnicima na razmatranje uz ostale materijale za sjednicu.

Zaključak:

Izviješće o radu Općine za period lipanj – prosinac 2011. god. jednoglasno je usvojeno.

Ad.4.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Načelnik ukratko pojašnjava Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2011. god. koja je dostavljana vijećnicima na razmatranje zajedno sa ostalim materijalima za sjednicu.

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Ad.5. Rasprava o mogućim izmjenama i dopunama PPU Općine Trpanj

Valentin Dujmović pojašnjava kako je predložio ovu točku dnevnog reda iz razloga što imamo problem i u dijelu Trpnja gdje se predviđa izgradnja liječilišnog objekta i na još nekim mjestima , bolje rećeno zonama , na kojima se planira nekakva izgradnja općekorisna. Naime dijelovi tih parcela su na “trpanjskoj zajednici”, a što uvelike usporava odvijanje posla. Niti jedan investitor se neće uhvatiti u koštac s problematikom takve vrste, a svima nam je dobro poznata.

Jakša Franković pojašnjava kako je jako teško odrediti zonu za širenje Trpnja, gradnju, prodaju, komasaciju i sl. , a da je bez “trpanjske zajednice”. Dok je “trpanjske zajednice” nema širenja Trpnja, to nam svima mora biti jasno. Nema kvalitetnog prostornog planiranja dok je situacija takva kakva jest.

Nadalje dodaje kako je drugi problem taj , kako se u graćevnom području naselja ne može graditi, ako se nema priključak na javnu odvodnju. Ministarstvo je sada ublažilo tu odluku na način da ondje gdje ima javne odvodnje može se priključiti ( graditi), a ondje gdje nema riješiti na način da se naprave nepropusne septičke jame za najviše 10 priključaka, s tim naravno da se te jame propisno ispražnjavaju ili prećišćuju.

Razvidno je da moramo puno toga promijeniti, a moramo donijeti i Ocjenu stanja u prostoru i program mjera za ocjenu stanja u prostoru.

Jakov Begović naglašava da se ovom prilikom ucrta parking prostor u Trpnju jer nam je to gorući problem, posebno u turističkoj sezoni. Parking mjesta su Trpnju neophodna, jer gubimo dosta mjesta ( šetnice, riva i sl.) .

Zaključak:

Jednoglasno je odlućeno da se krene u izradu Ocjene stanja u prostoru i program mjera za ocjenu stanja u prostoru.


Ad.6.) Rasprava o prijedlogu idejnog projekta poslovne građevine ćest.zgr. 32 i ćest. Zemlj. 144/1 k.o. Trpanj

Jakša Franković ukratko izlaće prijedlog idejnog projekta.

Jakov Begović predlaže da se stepenice izvedu izvan zgrade, ako je izvedivo s obzirom na površinu zgrade.

Nakon kraće rasprave zaključuje se točka dnevnog reda .

Ad.7.) Priprema turističke sezone

Eni Miljak podnosi izvješće o trenutnom statističkom stanju . Izražava zadovoljstvo početkom sezone . Nadalje iznosi program Kulturnog ljeta koje je bogatije manifestacijama nego prošle godine.

Jakov Begović predlaže da se srdele ne peku na rivi , već na prostoru parka gdje je boćarsko igralište.

Valentin Dujmović ukratko obrazlaže razliku TZO Komiïž i TZO Trpanj, koju je ranije pripremio, ističući kako je bitno da je Komiža koja je po svemu skromnija od Trpnja organizirala tri puta više manifestacija od TZO Trpanj, a sredstva za organizaciju osigurala od sponzora i donatora. Sugerira direktorici da se poveće s njima i krene njihovim putem.

Jakov Begović predlaže da se za Veliku Gospu organizira manifestacija koja traje nekoliko dana. On bi se uključio preko Udruge Eko – Pelješac, uključio bi se i Boćarski klub, Nogometni klub, Vaterpolo klub.

Jakša Franković predlaže da se okupe svi navedeni i dogovore oko ovog prijedloga.

Made Maćela pita zašto se tako ne organizira i za Dan Općine, Gospu od Milosrđa. Dodaje kako je slabo oznaćen put iz Trpnja prema Vrućici , Dubi i Divni, tako turisti ni ne znaju za ta mjesta , te ih ne mogu obići . Eni Miljak dodaje kako im ona , a i u Hotelu Faraon uredno daju prospekte i pričaju o tim mjestima , te ih potiču da ih obiđu.

Jakša Franković napominje kako se kreće sa iscrtavanjem cesta naselja Trpanj. Daje vijećnicima na promišljanje oko definiranja ocrtavanja ispred trgovina i ugostiteljskih objekata.

Jakov Begović predlaže da se izgrade nogostupi za pješake uz cestu na obe dvije strane. Pješaci su ugroćeni kretanjem po cesti zajedno sa automobilima.

Olivija Vodopić apelira da se plaće očiste i srede što prije. Posebno plaća od Luke do kampa “Vrila”. .

Jakov Begović odgovara kako je sve srećeno prije dva dana.

Olivija Vodopić nadalje dodaje kako je potpuno neprimjereno razgovarati o pripremi turističke sezone 15. 06. Istiće kako je to je kasno.

Valentin Dujmović pita kada će se ispjeskariti odnosno isprati nekom tekućinom natpisi na dijelu šetnice oko mora . Načelnik odgovara kako se raspitao kod kvalificiranih firmi i saznao kako se tekućinom sa kamena natpisi ne mogu ukloniti. Dodaje kako bi bilo bolje sve natpise koji nisu primjereni odjednom ukloniti pjeskarenjem .

Jakša Franković upozorava direktoricu Eni Miljak da za slijedeću sezonu djelatnika koji će raditi u uredu zaposli putem natječaja, a ne direktnim izborom kako je bilo do sada.

Sjednica je završila u 19,30 sati.


Zapisnik sastavila Općinski načelnik

Ivana Jelaš v.r. Jakša Franković v.r.

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/12-01/17
Urbroj: 2117-07/12-05

Z A P I S N I K
sa 17. (sedamnaeste) sjednice Općinskog vijeća
O P Ć I N E T R P A N J

Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 17.svibnja 2012. godine
Vrijeme održavanja: 18.00 sati

Predsjednik općinskog Vijeća pozdravlja i utvrđuje da su sjednici
Nazočni:
1. Bruno Koludrović
2. Olivija Vodopić
3. Made Maćela
4. Željko Belin
5. Marko Veić
6. Jakov Begović
7. Marijo Roso
8. Valentin Dujmović
Ostali nazočni:
1. Jakša Franković – općinski načelnik
2. Nada Ivanković, pročelnica JUO
3. Ante Miloslavić, direktor Komunalnog Trpanj d.o.o.
4. Eni Nobilo, direktorica Turističke zajednice Izočni:

1. Tonči Jelaš
2. Ivan Veić
3. Neven Soko

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o izmjenama Proračuna Općine Trpanj za 2012.g.odinu
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršenju proračuna općine Trpanj za 2012.godinu
5. Donošenje Odluke o davanju jamstva za ispunjenje obveze „Komunalnom Trpanj“ d.o.o. za
nabavku dugoročnog kunskog kredita za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava
naselja Trpanj.
6. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Trpanj
7. Donošenje Socijalnog plana Općine Trpanj za 2012.godinu
8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u
prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Trpnju, ćest.zgr.489 k.o. Trpanj
9. Razmatranje pisma namjere Hrvatsko – njemačkog društva Split

Valentin Dujmović pojašnjava da Općina mogućnost besplatno ući u postupak ishođenja ISO standarda 901 pa predlaže da se doda 10.točka dnevnog reda u tom smislu.
Jednoglasno prihvaćen prijedlog dnevnog reda i prijedlog vijećnika Dujmovića o tome da se dnevnom redu doda 10. točka dnevnog reda koja glasi:
"10. Pokretanje postupka za ishođenje ISO standarda901“.

Ad.1.
Vijećnik Begović postavlja upit glede korištenja javnih površina te traži na uvid Plan korištenja javnih površina, te ga interesira da li korisnici plaćaju javnu površinu. Načelnik pojašnjava da Plan i cijenik korištenja javnih površina, temeljem Odluke o korištenju javnih površian, donosi Općinski načelnik.
Vijećnik Dujmović komentira i pita da li je kroz tu Odluku određena i npr.boja tendi koje se postavljaju na javnu površinu, reklame, stolovi na kojima se prodaje razna roba na javnoj površini i sl. Načelnik odgovara da na terenu ima problema s tim stolovima i prodavačima. Vijećnik Belin pita što je s prodajom na ćest.zem.1303. Načelnik pojašnjava status te nekretnine koja je vlasništvo trpanjske zajednice. Geometar nije nikada odredio granice ove nekretnine. Begović smatra da je to općinska imovina i da to treba riješiti sudskom tužbom s obzirom da je ona u posjedu općinska kao i ona parcela Sutonova. Predlaže da se ustane tužbom u ovom predmetu jer Općina za to ima interes. Pita da li plaćaju javnu površinu korisnici ove površine na što načelnik odgovara da neće da zaprime ugovore. Nakon diskusije prijedlog vijećnika Begovića je da se pokrene sudski postupak za to da se Općina uknjiži na ovu nekretninu.
Belin predlaže da se i parkinzi na cijelom prostoru naselja Trpanj reguliraju i naplaćuju kao javne površine obzirom da ih koriste točno određeni ljudi.
Nakon glasovanj po prijedlogu Begovića većinom glasova donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Potrebno je preduzeti sve radnje i tužbom Općine Trpanj pokrenuti pred Sudom postupak utvrđenja vlasništva Općine Trpanj na ćest.zem.1303 i 3472/2.
Vijećnik Dujmović pita šta je s asfaltiranjem u Trpnju. Načelnik detaljno pojašnjava da je bio u Dubrovniku na sastanku s nadležnima i da je dogovoreno da bi u ponedjeljak 21. Dubrovnik ceste trebale biti na terenu i zapoćeti radove asfaltiranje sveukupno od rive do Dekovića i dio u Putu dubokog doca na što je vijećnik Dujmović istakao svoje saznanje da asfaltiranje neće zapoćeti dok im Lasić ne plati. Načelnik je ponovio da je službena informacija ono što je već kazao.
Vijećnica Vodopić pita di je nestao put od Lovište prema Koludroviću(kod stare crkve).
Načelnik navodi da od Marinka do bivše PP je taj put u naravi odavno već nestao, prije 30-40 godina te ne želi za to preuzeti odgovornost jer očito tadašnja MZ nije reagirala.
Postavlja upit i puta kod Ane Dragićević na što joj pročelnicapojašnjava da taj put nije „nestao“ nego je samo, uz suglasnos Vijeća, izmješten.
Vijećnica Maćela postavlja upit o tome zašto se ne može priznati trošak 2 karata studentu bez obzira da li su obje karte za isti ili različit smjer.
Pročelnica pojašnjava da je Odlukom vijeća i načelnika određeno da Općina priznaje trošak jedne povratne autobusne karte redovitim studentima…Dakle, povratna karta podrazumjeva odlazak i povratak. Svrha Odluke je, uz socijalni momenat, bila da ućenici i studenti imaju konatakt s domom i ne otudjuju se.Svi studenti su dobili odluku i objašnjenje uz nju ali ga se ćesto poneki ne pridržavaju i ponašaju se prekomotno, bilo na navedeni način ili tako što ne koriste obvezni pripadajući im studentski pospust a i dostavu karte na naplatu u Općinu u roku kako je to navedenom odlukom određeno.
Vijećnik Begović postavlja upit šta je s zaključkom da se uklone kiosci Tiska koji i danas stoje na istom mjestu. Načelnik pojašnjava da je razgovarao s direktorom Tiska Dubrovnik i tražio da se skloni kiosk koji ne radi ali očito to oni ne poštuju. Načelnik ističe ako ga ne sklone da će izdat nalog za uklanjanje kioska ali ne zna di će ga skloniti i odložiti. Begović predlaže da se odložii u prostor bivšeg PZ. Što se tiće kioska koji radi smatra da treba čuvati dv radna mjesta i da ovaj kiosk ostane na što se vijećnik Begović protivi i traži da se sklone oba kioska. Načelnik traži da se isti stav mora imati sa svim kioscima a ne samo za ova dva. Vijećnik Begović je kiosk od Meri Butirić odložiio na javnu površinu-put na Luci a ovamo inzistira na uklanjanju kioska u kojem ljudi rade?Smatra da je to neprihvatljivo ponašanje.
Načelnik predlaže uklanjanje s javne površine samo kioska koji ne radi.
Vijećnik Begović podsjeća na vrijeme kako je to ranije uspješno rješavano s kioscima kad je uklonjeno s javne površine 7 kiosaka.
Predsjednik Vijeća kao i pročelnica upoznaju da postoji odluka Vijeća o sklanjanju kioska u zatvoren prostor o ćemu je Tisak u više navrata obavješten pismeno. Pitanje je samo kako ovu odluku provesti.
Begović dalje pita šta je učinjeno s rešetkama na cesti u rivi koje se raspadaju.
Načelnik odgovara da je istekla garancija za navedeno ali da je on već razgovarao s inžinjerom koji treba napraviti troškovnik potrebnih radova.
Dalje, vijećnik Begović postavlja upit o tome da li postoji još koje pismo namjere osim navedenog jer mora napustiti sjednicu Načelnik odgovora da postoji pismo namjere za nabavu opreme za solarni park.
Vijećnik Dujmović upoznaje da je Rafaela Lukić vlasnica Gradine i da bi ona to rado povoljno prodala Općini, što mu je kazala u razgovoru a smatra da bi to bilo dobro da kupi Općina. Načelnik ističe da je Gradina suvlasništvo više fizičkih osoba. Neki iz Srbije, Fran Mejovšek i dr. Općina je pokrenula inicijativu da se Gradina zaštiti kao kulturno dobro. Čak je predlagao društvu za zaštitu starina Dubrovnik da nam pomognu ovdje ali oni nisu imali za to interes.
Made Maćela zbog obveza napušta sjednicu pa predsjednik konstatira da ima kvorum za nastavak rada.
Belin postavlja pitanje tko će popravit i kada rivu što je Lasić oštetio i kad se može oćekivati puštanje kanalizacije u promet.
Načelnik objašnjava da neće biti primopredaje i isplate dok se svi ti radovi na kanalizaciji ne završe a točan datum u ovom momentu se ne zna.
Marijo Roso pita do kada će rupe na putu K.Tomislava doLuke ostati. Predlaže da se saniraju do afaltiranja. Begović podržava kao i načelnik koji obećava da će se to učiniti čim prije.
Eni Nobilo navodi kako ima saznanje o tome da je presuda donesena po predmetu komunalnog odlagališta.
Pročelnica objašnjava da presuda nije donesena akad bude obavijestit ćemo vijećnike.
M.Roso postavlja upit o plavljenju ul.na dionici kod kuće Belina.
Načelnik objašnjava kako je vijećnik Belin zabranio da voda ide u njegov posjed pa su izgradili zidiće kojim sprječavaju oticanje vode u polja i zadržavaju vodu na putu.

Ad.2.
Nakon pojašnjenja vijećniku Belinu oko citiranja njegovih navoda po točki Ad.4. donosi se jednoglasno slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se zapisnik sa 16.sjednice Općinskog vijeća.

Ad.3.
Nakon što je načelnik pojasnio da se predložena Odluka donosi zbog davanja jamstva Općine PBZ za dizanje kredita, jednoglasno je donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Odluka o izmjeni proračuna Općine Trpanj za 2012.godinu.

Ad.4.
Nakon istog objašnjenja načelnika kao u točki 3. jednoglasno donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Odluka o dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2012.godinu.

Ad.5.
Nastavno na obrazloženja uz točki 3.i 4. i dodatnog pojašnjenja načelnik o postpku za ishođenje suglasnosti o davanju jamstav u predmetnoj stvari, od strane Općine, jednoglasno donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Općina Trpanj daje jamstvo za ispunjenje obveze „Komunalnom Trpanj“ d.o.o. za nabavku dugoročnog kunskog kredita za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Trpanj, sukladno Odluci o davanju jamstva koja je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad.6.
Načelnik upoznaje nazočne s bitnim odredbama Plana zaštite i spašavnja Općine Trpanj. Podsjeća da je obveza Općine ustojiti jedinicu opće namjene od 16 ljudi, po4 za svako naselje, što ćemo teško moći jer nema više volontiranja. Svako ko želi može pročitati ovaj plan detaljnije.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Donosi se Plan zaštitei spašavanja općine Trpanj.

Ad.7.
Pročelnica ističe da je prijedlog Plana donesen sukladno raspoloživim materijalnim sredstvima pa ako ima nejasnoća neka se pita.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Socijalni plan Općine Trpanj za 2012.godinu.

Ad.8.
Belin pita da li je cijena poslovnog prostora ovlaštenog vještaka od 525.185,51 kn ili 69.838,49 eura realna cijena i da li se radi o cijeni samo poslovnog prostora?
Načelnik odgovara da je to cijena samo za poslovni prostor, utvrđena od strane ovlaštenog vještaka a da Vijeća može donijeti odluku o većoj poćetnoj cijeni ili bilo kako dugo.
Predsjednik Vijeća Koludrović napominje da je nedopustivo da se sad čitaju materijali za Vijeće i postavljaju pitanja koja su posljedica ne čitanja materijala za sjednice te time oduzimanja vremena svima. Nužno je najmanje pročitati materijale koje vijećnici dobiju uz poziv za sjednicu Vijeća što će znatno doprinjeti efikasnosti rad Vijeća.
Dujmović postavlja pitanje da li ima i stan u prizemlju i da li se sada prodaje samo poslovni prostor te je ponovljen odgovor a pročelnica napominje da je vlasništvo nad zgradom etažirano i da je predmet prijedloga prodaje samo poslovni prostor u prizemlju. Stan ne. Potrebno je donijeti odluku o načinu plaćanja i svim drugim detaljima, jamćevini isl.
Belin pita kakvo je stanje stana.
Pročelnica navodi da ima ključ i da svaki vijećnik može poći i vidjeti u kakvom je stanju stan te moli da se predloži visina jamćevina od 5%.
Nakon diskusije jednoglasno se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK:
Donosi se odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade, ćest.zgr. 489, u ul.K.Tomislava 29, po poćetnoj cijeni koju je utvrdio ovlašteni viještak od 525.185,51 kn, uz plaćanje jamćevine od 5% od poćetne cijene a ostale odredbe natječaja sukladno pozitivnim zakonskim normama.

Ad.9.
Predsjednik vijeća čita pismo namjere Hrvatsko-Njemačkog društva pa nakon diskusije se donosi.
Načelnik pojašnjava da je gosp.Šalinović bio kod njega i da su razgovarali. Upoznao ga je s materijalima Blaca.
Dujmović smtra da treba upitati što oni nama nude i predlažu, koje projekte i sl.

ZAKLJUČAK:
Da načelnik pismneo zatražiti od ovog društva što nam oni mogu ponuditi s obzirom da se iz pisma namjere to ne isčitava.

Ad.10.
Dujmović ističe daje prof.Šundrica voljan da nam ovo osigura besplatno iako to košta 50.000.kn. Uz to bi nam ovaj ISO standard pomogao u povlaćenju sredstava od predpristupnih fondova.
Pročelnica postavlja upit tko bi vodio taj postupak do ishođenja ISO standarda s obzirom da se svakodnevno i znatno povećava obim posla u Jedinstvenom upravnom odjelu a broj službenika, od osnutka Općine do danas, je isti -dva. Postaje nemoguća misija zadovoljiti sve veći obim posla i obveza koji se dnevno povećavaju, tako da će to neminovno imati za posljedicu pad kvaliteta u radu. U tom smislu jedna digresija te prijedlog pročelnice da se na općinskoj internetskoj stranici javno objave imena svih dužnika Općini, redosljedom po visini duga i po svim osnovima, te da se donese zaključak da Općina neće udovoljiti niti jednom zahtjevu ukoliko podnositelj istog ima bilo kakav neizmiren dug prema Općini. Smatra da bi na taj način određen broj dužnika izmirili dug a uz to smanjili posao Jedinstvenom upravnom odjelu, jer bi se izbjegli poslovi slanja opomena, postupka prisilne naplate, silnih pregovaranja i razgovaranja, što oduzima jako, jako puno vremena u radu Jedinstvenog upravnog odjela.
Diskusiju prekida predsjednik Koludrović uz napomenu da je to izvan dnevnog reda i da je sjednica Vijeća završena.

Dovršeno u 20,15 sati

Zapisnik sačinila Predsjednik Općinskog vijeća
Nada Ivanković v.r. Bruno Koludrović v.r.

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/11-02/15
U.rbroj: 2117-07/11-01

Z A P I S N I K sa 16.(šesnaeste) sjednice Općinskog vijeća
O P Ć I N E T R P A N J

Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 14.ožujka 2012. godine .
Vrijeme održavanja: od 18 h

Predsjednik općinskog Vijeća pozdravlja i utvrđuje da su sjednici

Nazočni:

 1. Bruno Koludrović
 2. Tonči Jelaš
 3. Made Maćela
 4. Željko Belin
 5. Marko Veić
 6. Jakov Begović
 7. Marijo Roso
 8. Valentin Dujmović
 9. Neven Soko

Ostali nazočni: Jakša Franković, Opć.načelnik
Nada Ivanković, pročelnica
Ante Miloslavić, direktor Kom.
Eni Nobilo, direktorica TZ

Izočni:

 1. Olivija Vodopić
 2. Ivan Veić

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne, te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
 3. Općinska imovina i razmatranje prijedloga projekata za izradu Plana razvoja Općine Trpanj.
 4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.godini.
 5. Donošenje Programa graćenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
 6. Donošenje Plana nabave Općine Trpanj za 2012.g.
 7. Donošenje Programa financiranja udruga i institucija za 2012.g.
 8. Donošenje Programa javnih potreba u športu za 2012.g.
 9. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g.
 10. Rješavanje prispjelih zamolbi.

Nakon provedenog glasovanja predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen

Ad.1.
V. Dujmović postavlja upit o tome da li je Povjerenstvo za praćenje radova na izradi sustava javne odvodnje odradilo zadani mu posao. Načelnik objašnjava da će se tijekom narednih dana sastati predstavnici Povjerenstva, sa Izvođaćem radova, nadzorom, Investitorom, predstavnicima Hrvatskih voda radi dogovora o završetku ovih radova. Željko Belin pita kad je krajnji rok za završetak radova na izradi kanalizacijskog sustava. Dalje: šta je s oštećenjima asfalta u Putu vila(rupama) i kada će se sanirati te o oštećenjima (rupama) na prometnici u Dubi pelješkoj. Dalje postavlja upit za kanalizacijsku cijev kod hotela koja strši i ružno izgleda i opasna je po sigurnost. Šta se po tom pitanju može učiniti. Načelnik odgovara da je po pitanju cijevi kod Hotela Faraon već razgovarao s direktorom Puclom u cilju iznalaćenja načina oko toga. Što se tiće sanacije ceste u Dubi taj problem će se riješiti u sklopu projekta uređenja i proširenja ceste Trpanj-V.Prapratna u sklopu kojeg će se riješiti i ova cest u Dubi koja je županijska cesta. Dalje odgovara da je krajnji rok za završetak radova kanalizacijskog sustava 21.04.2012.godine. J.Begović postavlja upit zašto načelnik nije poduzeo mjere kako bi bio uklonjen kiosk a što je prošloj sjednici dogovoreno. Načelnik odgovara da je u tijeku rješenje ovog problema te da će to rješiti uskoro. M.Maćela postavlja upit što je s izgradnjom puta-skalina za spuštanje na plažu u Dubi Pelješkoj. Načelnik odgovara da da je Općina Trpanj izabrana kao partner u projektu prekogranične suradnje Hrvatska-Crna gora te se za zaštitu i uređenje priobalja na plaćama Duba i Divna planira utrošiti oko 60.000 eura iz tog Programa. V.Dujmović navodi kako je obaviješten od strane mještana da se navodno neko u Dekovićima (Rile) bespravno priključio na nedovršeni sustav kanalizacije pa traži da se to provjeri. J.Begović ističe da je svima vidno da su rešetke koje su postavljene na kanalu oborinskih voda na rivi loše postavljene pa ćesto iskaču i predstavljaju problem u svakom smislu.Predlaže da se Izvođač tih radova pozove, jer još uvijek nije istekla garancija za ove radove, da sanira i otkloni ovaj nedostatak. V.Dujmović smatra da je potrebno dizalicu s rive skloniti na nakeo drugo mjesto. J.Begovićse nadovezuje smatrajući da dizalicu treba postaviti u svrhu za koju je i nabavljena sredstvima pojedinaca pa ako za to ima mjesta u okviru ovog projekta (60.000 eura) koje je načelnik spominjao da se to uradi. Načelnik smatra da bi se to eventualno moglo rješiti u sklopu programa proširenja pristaništa II faze za koju već postoji idejno rješenje.

Ad.2.
B. Koludrović stavlja zapisnik sa 15. sjednice Vijeća na usvajanje.

Zaključak:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad.3.
J.Begović smatra da je potrebno imovinu Općine kao što je bivša policijaks postaja i neke slične nekretnine koje se ne koriste prodati i novac uložiti u nešto što je korisno za Općinu, kao npr. Za sanaciju zgrade bivšeg Dingača a sada vlasništvo Općine Trpanj i sl. Načelnik podržava prijedlog J.Begovića navodeći kako će za jednu od narednih sijednica Vijeća pripremiti sve potrebno za postupak prodaje nekretnine u vl.Općine.

Zaključak:
Obvezuje se načelnik da do naredne sjednice Vijeća pripremi sve potrebno za realizaciju prodaje prizemlja bivše policijske postaje.

Ad.4.
Načelnik upoznaje vijećnike s prijedlogom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.godini uz napomenu da će za iduću sjednicu Vijeća pripremiti izvješće o realizaciji ovog Programa u 2011.g. Ž.Belin smatra da je 43.000,00 kn možda previsok iznos za redovito održavanje javnih zelenih površina te predlaže da se u čl.2 st.1 t.1. dopuni i košenjem trave na potezu Ogrc-Kapelica, s čime su se složili i ostali. Nakon dodatnog pojašnjenja od strane načelnika ovaj jednoglasno je donesen

Zaključak:
Usvaja se Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.godini uz dopunu istaknutu od strane vijećnika Ž.Belina.

Ad.5.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.

Ad.6:
Nakon pojašnjenja prijedloga Plana nabave Općine Trpanj za 2012.g. od strane načelnika N.Ivanković ističe da je zakonska obveza da se Plan nabave objavi i na internet str.pa se jednoglasno prihvaća ova primjedba dopune čl.IV i donosi slijedeći i

Zaključak:
Usvaja se Plana nabave Općine Trpanj za 2012.g uz dopunu članka IV rječima „i na internet stranici Općine Trpanj“.

Ad.7.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa financiranja udruga i institucija za 2012.g, od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Program financiranja udruga i institucija za 2012.g.

Ad.8.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa javnih potreba u športu za 2012.g. od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Programa javnih potreba u športu za 2012.g.

Ad.9.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g. od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g.

Ad.10.
B.Koludrović otvara raspravu po zahtjevu Vesne Miljak i dr. Vezano za problematiku odvodnje otpadnih voda iz njihovih kuća i iznalaćenja mogućnosti prevladavanja nastalog problema podnositelja zahtjeva. Nakon diskusije J.Begovića, načelnika Frankovića jednoglasno se donosi

Zaključak:
Ustrajati na poštivanju ranijeg stava Vijeća i odluka donesenih po tom pitanju a načelnik i vijećnik J.Begović zajedno s direktorom Komunalnog – A.Miloslavićem i podnositeljima zahtjeva da pođu na teren i razmotre mogućnost izgradnje septičke jame za podnositelje zahtjeva i Bobić na javnoj površini ispred kuće V.Miljak. B.Koludrović otvara raspravu po zahtjevu V. Dujmovića da se na web str.Općine, prije održavanja sjednice, objave svi materijali za sjednicu zajedno s pozivom za sjednicu Vijeća te dodaje da se materijali . N.Ivanković ističe da je zahtjev V.Dujmović opravdan i na zakonu utemeljen jer je to i naša zakonska obveza koje smo svjesni. Međutim, sve više je prisutan problem znatnog povećanja obima posla u JUO što nije propraćeno povećanjem broja službenika koji bi taj posao odrađivali. Svakodnevno se godinama posao povećava a broj službenika je isti (dva) od osnutka Općine do danas, pa je ćesto objektivno nemoguće zadovoljiti sve veći obim posla o ćemu je već u niz navrata obavještaval načelnika. Ovakva će situacija, i pored maksimalnog truda i zalaganja službenica JUO, neminovno utjecati na kvalitetu posla. Za konkretni prijedlog bit će nužno nabaviti skener kako bi se mogli objaviti i i dostaviti privitci pozivu za sjednice Vijeća. Svim vijećnicima koji to ćele, dostavljat ćemo poziv i materijale za sjednicu vijeća e-mail poštom. Dalje napominje kako je dosadašnji način pisanja zapisnika Vijeća postao veoma zahtjevan zbog inzistiranja pojedinih vijećnika na unašanju i raspravljanju o svakoj riječi pa predlaže da se zapisnik ubuduće vodi što konciznije, s kratkim, suštinskim pisanjem izlaganja i zaključcima kako je to i određeno u Poslovniku.

Zaključak:
Jednoglasno prihvaćen prijedlog V.Dujmovića o načinu dostavljanja materijala za sjednicu te objave istih na internet stranicama Općine Trpanj zajedno sa zapisnikom sa sjednica Vijeća te prijedlog N.Ivanković o budućem načinu izrade zapisnika sa sjednica Vijeća. B.Koludrović otvara raspravu po zahtjevu Nedjeljka Stipeljkovića. Nakon iscrpne diskusije vijećnika koji su dali svoje mišljenje po ovom zahtjevu za rješavanje kojeg je nadležan načelnik, donesen je slijedeći

Zaključak:
Zahtjev N.Stipeljkovića uputiti na rješavanje Načelniku kao nadležanom za odlučivanje po predmetnoj stvari, pri ćemu treba imati u vidu stav kojeg su vijećnici tijekom sjednice iskazali, tj.da je ovaj zahtjev opravdan ali ga treba riješavati generalno a ne pojedinačno tj. prvo izraditi idejni projekt rješenja cijelokupnog podzida na predmetnoj dionici ul.M.Držića zajedno sa skretanjem desno (krivinom) u ul.Marina Držića od broja 1. pa dalje prema kraju navedene ulice ( poviše Hotela Faraon), kako bi se izbjeglo šaroliko, pojedinačno rješavanje ove dionice puta koja je izgradnjom obilaznice postala „ogledalo“ ovog dijela naselja Trpanj.

Dovršeno u 19,30 min.

Zapisnik sačinila:
Nada Ivanković

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović v.r.