Odluka o I izmjeni PPOT

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Općine Trpanj broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 23. sjednici, održanoj 09. travnja 2013. godine, donijelo je

 
 
ODLUKU

o izradi I izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine

Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 01/09)

I PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti I izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 01/09; u daljem u tekstu: Plan).

(2) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj (u daljem tekstu: Nositelj).

(3) Koordinator izrade Plana ispred Nositelja je Nada Ivanković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trpanj.

 
II PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA
Članak 2.

(1) Plan će se izraditi i donijeti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12; u daljem tekstu: ZPUG), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja, kao i posebnim propisima.

(2) Obuhvat Plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) te se u skladu s tim u izradi i donošenju Plana primjenjuju odgovarajuće odredbe ZPUG.

(3) Uz navedeno u stavku 2. ovog članka, sukladno članku 60. ZPUG, temeljne polazne podatke i odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje Plana, predstavljaju kartografski prikazi, tekstualni dio i odredbe Odluke o donošenju Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 06/03, 03/05, 03/06, 07/10 i 04/12 ispr.; u daljem tekstu: PPDNŽ)

 
 
III RAZLOZI IZRADE PLANA
Članak 3.

(1) Osnovni razlozi za izradu Plana jesu:

a) promjene u važećim propisima nastale u razdoblju od donošenja PPUO Trpanj do danas;

b) potreba za djelomičnom revizijom utvrđene prostorne organizacije i urbanističkih parametara;

c) akumuliranje zahtjeva za izradu izmjena i dopuna dostavljenih Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trpanj sukladno članku 81. ZPUG.

IV OBUHVAT PLANA

Članak 4.

(1) Obuhvat Plana predstavlja područje Općine Trpanj kao jedinice lokalne samouprave.

 
V OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

(1) Stanje u obuhvatu može se ocijeniti razmjerno povoljnim. U obuhvatu se ne uočavaju značajni negativni procesi, međutim promjene u propisima značajnim za izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja utjecali su na aktivnosti izdavanja akata za građenje. Također, gospodarski, te razvojni i drugi društveni procesi na području Općine Trpanj opravdavaju potrebu revizije dijela rješenja PPUO Trpanj.

 
 
VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.

(1) U ovom postupku izvršit će se izmjene i dopune PPUO Trpanj u opsegu kako slijedi:

a) Izmjene i dopune u svrhu obveznog usklađenja s PPDNŽ;

b) Izmjene i dopune temeljem opravdanih zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim propisima;

c) Izmjene i dopune u svrhu usklađenja s regulativom izmijenjenom od donošenja Odluke o donošenju PPUO Trpanj;

d) Izmjene i dopune Odluke o donošenju PPUO Trpanj u dijelovima koji su se u proteklom razdoblju provedbe pokazali ograničavajućima u smislu razvojnih potreba Općine Trpanj (nastojati da se odredbe usklade s odredbama Općine Orebić uz uvažavanje lokalnih svojstvenosti Općine Trpanj – visina zgrada, koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti, namjena osnovne zgrade, pomoćne zgrade i dr.);

e) Korekcije obuhvata planova užih područja – obzirom na stanje izgrađenosti građevinskog područja naselja u Općini, moguće je reducirati područja s propisanom obveznom izradom urbanističkih planova uređenja (dalje: UPU);

f) Određivanje zona s parametrima nižeg prostornog standarda – u prvom redu za izgrađene tradicijske strukture naselje (središnji dio Trpanja te ostalih naselja), ali i izvan tih područja (Dekovići u naselju Trpanj); na ovim su područjima postojeći koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti te katnosti veće od onih planiranih PPUO Trpanj; za dijelove naselja za koje se ne planiraju prostorni planovi užih područja zone je potrebno utvrditi na kartografskim prikazima;

g) Revizija izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja osobito obzirom na izgrađenu prometnu infrastrukturu (prometnice) te detaljne analize stanja na terenu (zgrade izgrađene od donošenja PPUO Trpanj te izdane lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja);

h) U suradnji s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku potrebno je utvrditi točnu lokaciju vile rustice u priobalnom dijelu naselja Duba Pelješka;

i) Korekcije granica građevinskih područja naselja (GPN), bez planiranja novih građevinskih područja naselja i/ili njihovih izdvojenih dijelova, na način da se ukupna površina GPN-a ne povećava (što se posebice odnosi na GPN na području lokacije Luka );

j) Korekcije i utvrđivanje granice izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene sukladno odredbama PPDNŽ-a, zatim geo-morfološkom i imovinskom stanju na terenu, te sukladno razvojnom programu zainteresiranih gospodarskih subjekata, vlasnika i Općine;

k) Za potrebe automobilskog stajališta za ukrcaj na trajekt potrebno je na lokaciji u Tranjskom polju planirati dodatnu površinu;

l) Određivanje mjera i rješenja za centralni blok u naselju Trpanj kod kojeg postoji mogućnost potpunog zatvaranja i onemogućavanja daljnje gradnje u unutrašnjosti;

m) Revizija podataka o broju stalno naseljenog stanovništva po naseljima;

n) Dopuna odredbi za provođenje koje se odnose na odvodnju otpadnih voda na području Općine;

o) Tehničke ispravke PPUO Trpanj;

p) Izmjene proizašle iz zahtjeva građana dostavljenih Općini prethodno i po Obavijesti o pristupanju izradi izmjena i dopuna PPUO Trpanj u sredstvu javnog priopćavanja i na oglasnim pločama u Općini Trpanj. Zahtjevi koji će se razmatrati su sljedeći:

 
BROJ
OPIS ZAHTJEVA ZA IZMJENU I DOPUNU PPUO TRPANJ
1

Traži da se k.č.zem 477/1 i 477/2 k.o.Trpanj te k.č.zem. 464 i 465 k.o.Trpanj isključe iz zone športske namjena i uključe u GPN.

2
Traži da k.č.zem. 2390/197 k.o.Trpanj uđe u GPN.
3
Traži da k.č.zem. 758 i 759 k.o.Trpanj uđu u GPN.
4

Traži da se k.č.zem. 464 i 465 k.o.Trpanj iz športske namjene prenamijeni u GPN.

5

Traži da se k.č.zem. 1180/13 k.o.Duba uključi u građevinsku zonu u svrhu izgradnje štale poradi bavljenja poljoprivredom i stočarstvom

6

Traži da se k.č.zem. 2581/1 I 2669 k.o.Trpanj uključe u GPN.

7

Traži da se odredbama za provođenje na strmim terenima omogući izgradnja tri ili četiri nadzemne etaže.

8

Traži da se k.č.zem. 573/2, 573/1 i 574 k.o.Duba uključe u GPN ili, ako je moguće, da se izvrši zamjena na način da se iz GPN-a isključe k.č.zem. 438/5 i 572, a uključe u GPN 573/2, 573/1 i 574 sve k.o. Duba.

9

Traži da se:
1/ k.č.zem. 552/2 k.o Duba uključi u GPN
2/ k.č.zem. 556/1 k.o.Duba uključi u GPN

10

Traži da se k.č.zem. 573/2, 573/1 i 574 sve k.o.Duba uključe u GPN.

11
Traži da se k.č.zem. 555/2, 555/3 i 556/2 sve k.o.Duba uključe u GPN.
12

Traži da se k.č.zem. 805, 806, 807/2 i 808 sve k.o.Trpanj uključe u GPN.

13
Traži da se u GPN uključe k.č.zem. 453, 448, 445/1 i 1143/3 sve k.o.Duba.
14

Traži da se k.č.zem. 1050 k.o.Trpanj u naselju Trpanj uključi u GPN.

15

Traži da se k.č.zem. 2581/1 k.o.Trpanj, na kojoj je izgrađena kuća, uključi u GPN.

16

Traži da se odredbama za provođenje:
1/ dopune mogućnosti izgradnje pomoćnih zgrada na kosom terenu
2/ dopune mogućnost izgradnje zgrada s ravnim krovom na terenima različitog nagiba
3/ dopusti izgradnja ogradnih zidova do 3,0 m visine

17
Traži da se k.č.zem.1510 k.o.Trpanj uključi u GPN.
18

Traži da se k.č.zem.: 2854/2; 2873; 2872; 2874; 2875; 2876; 2877; 2870; 2871; 2883; 2884; 2885; 2879; 2877 sve k.o.Trpanj uključe u GPN

19
Traži da se k.č.zem.: 3165 k.o.Trpanj uključi u GPN
20
Traži da se k.č.zem. 600, 604 i 616 k.o.Trpanj uključe u GPN
21

Traži da se:
1/ k.č.zem. 1517 k.o. Trpanj uključi u GP
2/ k.č.zem. 2555 i 842 k.o.Trpanj planiraju kao poslovno-stambena namjena
3/ k.č.zem. 642 i 644 k.o.Trpanj planiraju kao parking
4/ k.č.zem. 2851/1, 2851/4 i 2851/5 k.o.Trpanj planiraju kao turistička namjena (Čavičica-Luka)

22

Traži da se k.č.zem. 2620 k.o.Trpanj isključi iz namjene za TL "Luka 1" i uključe u GPN

23

Traži da se k.č.zem. 791 i 794 k.o.Trpanj uključe u GPN.

24

Traži da se k.č.zem. 2630; 2628 i 2631 k.o.Trpanj isključe iz namjene za TL "Luka 1" i uključe u GPN

25

Traži da se u predjelu Gradina linija razgraničenja GPN-a planira kao ravna linija prema skici.

26

Traži da se k.č.zem. 755, 756 i 757 k.o.Trpanj uključe u GPN

27

Traži da se k.č.zem. 805, 806, 807/2 i 808 k.o.Trpanj (?) uključe u GPN.

28
Traži da se k.č.zem. 1320 k.o.Trpanj uključi u GPN
29

Traži da se k.č.zem. 2390/68 k.o.Trpanj iz namjene "neizgrađeno" prenamijeni u namjenu "izgrađeno"

30

Traži da se k.č.zem. 3281 i 3282 k.o.Trpanj lokacija Vinošta/Mirca uključe u turističko/stambenu zonu radi izgradnje stambeno turističkog objekta.

31

Traži da se u okviru TZ "Javić" povise parametri izgradnje(kig, kis, etažnost, …) kako bi se mogao planirati ekonomičniji program izgradnje

32

Traži da se na k.č.zem. 2562/1 i 2563/2 k.o.Trpanj omogući izgradnja plažnog objekta za kupače plaže "Luka"

33

Traži da se na području Vinošte omogući izgradnja poljodjelske kućice.

(2) Izmjene i dopune navedene u stavku (1) ovoga članka jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u ovom postupku, te se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.

 
 
VII POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

(1) Osim raspoložive dokumentacije Nositelja te zahtjeva, podataka, smjernica itd., koje će iz područja svog djelokruga dostaviti tijela i osobe određene posebnim propisima te drugi sudionici u izradi, ne planira se izrada dodatnih stručnih podloga.

 
 
VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.

(1) Stručno rješenje pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.

 
 

IX POPIS TIJELA I OSOBA ODREÐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

(1) Tijela i osobe određeni posebnim propisima od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz njihove nadležnosti potrebnih za izradu Plana utvrđuju se kako slijedi:

1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREÐENJE Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik;

2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik;

3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb;

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;

5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg kralja P. Krešimira IV. 1, 10000 Zagreb;

6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb;

7. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska 7, 10000 Zagreb;

8. LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK, Obala Stjepana Radića 37, Dubrovnik;

9. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, 10002 Zagreb;

10. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik;

11. URED DRŽAVNE UPRAVE U DNŽ, Služba za gospodarstvo, (nadležna za poslove šumarstva), Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik;

(2) Popis drugih sudionika u izradi Plana od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz područja njihove nadležnosti glasi:

1. HRVATSKE VODE, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split;

2. HRVATSKE VODE, VGO Split – VGI Opuzen – "Neretva – Korčula", Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen;

3. MUP – POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik;

4. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju i zaštitu okoliša, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik;

5. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo – Ispostava u Korčuli, Foša 1, 20260 Korčula;

6. LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK, ispostava Trpanj, 20240 Trpanj;

7. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik;

8. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik;

9. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za održavanje, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik;

10. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb;

11. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektrojug Dubrovnik, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik;

12. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektrojug Dubrovnik – Pogonski ured Pijavičino, 20243 Kuna;

13. HEP – OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA (HEP OPS) D.O.O., Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije – Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split;

14. NPKL VODOVOD d.o.o., Put svetog Luke b.b., 20260 Korčula

15. HRVATSKE ŠUME, UPRAVA ŠUMA – PODRUŽNICA SPLIT, Odjel za ekologiju, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split;

16. HRVATSKE ŠUME, UŠP – Split, Šumarija Korčula, ul. 32, br.7, 20271 Blato;

17 HRVATSKE ŠUME, UŠP – Split, Šumarija Dubrovnik, M.Pracata 7/II, 20000 Dubrovnik;

18. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar Dubrovnik, Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik;

19. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar Dubrovnik – Ispostava Korčula, Šetalište Frana Kršinića 50, 20260 Korčula;

Članak 10.

(1) Tijela i osobe određeni posebnim propisima iz stavka (1) i stavka (2) članka 9., biti će pisanim putem obaviješteni o donošenju Odluke o izradi Plana sukladno članku 14. ove Odluke.

(2) Sukladno članku 82. ZPUG-a, Nositelj izrade treba obavijestiti javnost i ostale potencijalno zainteresirane subjekte o izradi Plana u:

a) dnevnom tisku;

b) objavom na oglasnoj ploči

c) web stranicama Općine Trpanj;

d) na web stranicama (područne) regionalne samouprave;

e) objavom u svom službenom glasilu.

 
 

X ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU I DOSTAVU ZAHTJEVA I PODATAKA ZA IZRADU

PLANA OD STRANE TIJELA I OSOBA ODREÐENIH POSEBNIM PROPISOM

Članak 11.

(1) Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju Plana nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke, odnosno odabira Izrađivača:

1. Nacrt prijedloga Plana za prethodnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku od 30 kalendarskih dana od potpisa Ugovora.

2. Nacrt prijedloga Plana za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku 40 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja Izvješća o provedenoj prethodnoj raspravi.

3. Prijedlog Plana za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zaključka Općinskog poglavarstva o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu.

4. Nacrt konačnog prijedloga Plana za – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača u roku 20 kalendarskih dana od dana dostave zaključka o prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u vidu Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

5. Konačni prijedlog Plana za – izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od dostave zaključka Općinskog poglavarstva o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana.

Po usvajanju konačnog prijedloga Plana na Općinskom vijeću Izvornik Plana – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanog i ovjerenog elaborata sukladno propisima u roku 15 kalendarskih dana od dostave Odluke o donošenju Plana na Općinskom vijeću.

(2) Ukupno vrijeme izrade Plana po navedenim fazama iznosi 120 kalendarskih dana (1. do 5.). U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Općine Trpanj, vrijeme trajanja prethodnih rasprava i izrade odgovarajućih izviješća, trajanje javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom Odlukom odnosno Ugovorom o izradi IDPPU Plana učnim izrađivačem.

(3) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana tijela i osoba iz članka 9., stavak (1) i (2) ove Odluke iznosi 15 kalendarskih dana. Isti je rok određen i za dostavu prijedloga od strane javnosti i drugih potencijalno zainteresiranih subjekata iz članka 10., stavak (2) ove Odluke.

 

XI ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAÐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

(1) Tijekom izrade i donošenja Plana unutar njegova obuhvata ne zabranjuje se izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja.

 
XII IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

(1) Izrada Plana financirat će se iz proračuna Općine Trpanj za 2013. godinu.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak ove Odluke, tijelima i osobama određenim posebnim propisima te drugim sudionicima u izradi Plana utvrđenim u članku 9. ove Odluke.
(2) Jedan primjerak ove odluke s dostavit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Upravi za inspekcijske poslove – Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Bruno Koludrović
Klasa:350-02/13-01/01
Ur.broj:2117-07/13-05-01
 
Trpanj, 09. travnja 2013.

 

Odluka o izvšenju proračuna 2013

 

Temeljem odredbe članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na 21. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2013. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda.
U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.
Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Trpanj (u daljnjem tekstu: Općine) ne smiju biti veći od planiranih.
Članak 4.
Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni upravni odjel Općine izvijestit će proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.
Članak 5.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.
Članak 6.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.
Za nabavu robe, radova i usluga male vrijednosti čija vrijednost nabave je 70.000,00 kuna i veća, Općinski načelnik donosi odluku o početku postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Korištenje sredstava Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, dotacije, subvencije do zakonom propisanog iznosa odobrava Općinski načelnik a preko tog iznosa odobrava Općinsko vijeće.
Članak 7.
Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.
Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.
Članak 8.
Općinsko vijeće Općine utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika jedinstvenog upravnog odjela.
Načelnik Općine odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora i materijalnih prava djelatnika.
Članak 9.
Odluku o zaduživanju općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće sukladno Zakonu.
Članak 10.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća sukladno zakonu.
Članak 11.
Korisnici proračuna ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom djelu Proračuna.
Članak 12.
Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.
Članak 13.
Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga.
Članak 14.
Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je
– za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 70.000,00 kuna i više
– za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci
Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Načelnik Općine.
Članak 15.
Korištenje sredstava za sponzorstva i pokroviteljstva odobrit će Općinski načelnik Općine zasebnim zaključcima.
Članak 16.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2012. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2013.O viškovima prihoda ostvarenih u 2012. godini odlučuje Općinsko vijeće.
Članak 17.
Općinski načelnik izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za prvo polugodište 2013. godine do 5. rujna 2013. godine i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje do 15. rujna 2013. godine.
Članak 18.
Općinski načelnik izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2013. godinu i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja 2014. godine.
Članak 19.
Korisnici proračuna obvezni su izraditi godišnji obračun za 2013. godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljače 2014. godine.
Članak 20.
Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika proračuna te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.
Korisnici proračuna su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.
Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora ustvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2013.godine i objavit će se u »Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.
Klasa:402-04/12-01/03

Predsjednik Općinskog vijeća
Ur. broj: 2117-07/12-01 Bruno Koludrović v.r.
Trpanj, 28.prosinca 2012.godine

Odluka o izvršenju proračuna 2013(download)

Rebalans proračuna 2012

 

Na temelju članka 39.st.2.i 43. Zakona o proračunu (Narodne novine,broj 87/08,) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Trpanj na 21. sjednici održanoj 28.prosinca 2012.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu

Članak 1.
Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj korigiraju se prihodi i izdaci Proračuna za 2012. godinu, koji je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanska županije broj 2/12.

Članak 2.
Prihodi i rashodi po grupama i pozicijama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2012. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA
A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

P R I H O D I

BR.KTA OPIS 2012 pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO PRIHODI(6+7): 2.400.000,00 + 450.000,00 2.850.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 2.390.000,00 – 10.000,00 2.380.000,00
61 PRIHODI OD POREZA 1.576.000,00 – 14.000,00 1.562.000,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 960.000,00 + 12.000,00 972.000,00
61111 Porez i prirez na doh.od nesamostalnog
rada drugih samostalnih djelatnosti 600.000,00 – 600.000,00
611111Udjel poreza i prireza na dohodak 180.000,00 – 180.000,00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i
i s obrtom izjednačenih djelatnosti 15.000,00 + 10.000,00 25.000,00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih
sam. djelat.koje se povremeno obavljaju 23.000,00 – 6.000,00 17.000,00
61131 Porez i prirez na dohod. od imovine i
imovinskih prava 5.000,00 – 2.000,00 3.000,00
61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmlj.
stanova, soba i postelja putnicima i tur. 100.000,00 – 10.000,00 90.000,00
61141 Porez iprirez nadoh. od dividendi 500,00 + 2.000,00 2.500,00
61146 Porez i prirez po osnovi djel.trgov. 30.000,00 + 20.000,00 50.000,00
61161 Porez i prirez na dohodak utvrđ.u postup. nad. 500,00 + 4.000,00 4.500,00
61171 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi 6.000,00 – 6.000,00 –

613 Porezi na imovinu 575.000,00 – 43.000,00 532.000,00
61314 Porez na kuće za odmor 380.000,00 – 380.000,00
61315 Porez na korištenje javnih površina 15.000,00 + 2.000,00 17.000,00
61341 Porez na promet nekretnina 180.000,00 – 45.000,00 135.000,00

614 Porezi na robu i usluge 40.000,00 + 18.000,00 58.000,00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića 10.000,00 + 15.000,00 25.000,00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 30.000,00 + 3.000,00 33.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 1.000,00 – 1.000,00 –
61632 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama 1.000,00 – 1.000,00 –

63 Pomoći iz inoz. i od subjekata opće države 380.000,00 -148.000,00 232.000,00
633 Pomoći iz proračuna 380.000,00 -148.000,00 232.000,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 70.000,00 + 32.000,00 102.000,00
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 200.000,00 -200.000,00 –
63415 Tekuće pomoći od ostalih prorač. korisnika 110.000,00 + 20.000,00 130.000,00

64 Prihodi od imovine 89.000,00 + 24.000,00 113.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00 – 1.000,00 –
64132 Kamate na depozite po viđenju 1.000,00 – 1.000,00 –

642 Prihodi od nefinancijske imovine 88.000,00 + 25.000,00 113.000,00
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 4.000,00 – 2.000,00 2.000,00
64236 Prihodi od spomeničke rente 4.000,00 – 4.000,00
64247 Naknada za obavljanje djelatnosti na javnim
površinama 80.000,00 + 22.000,00 102.000,00
64299 Naknada za nezakonito izgrađene zgrade – + 5.000,00 5.000,00

65 Prihodi od admin.pristojbi i po pos.prop. 345.000,00 + 128.000,00 473.000,00
651 Administrativne(upravne) pristojbe 104.000,00 + 9.000,00 113.000,00
65139 Prihod od prodaje državnih biljega 4.000,00 + 1.000,00 5.000,00
65141 Boravišne pristojbe 100.000,00 + 8.000,00 108.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 1.000,00 + 69.000,00 70.000,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 1.000,00 + 69.000,00 70.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 240.000,00 + 50.000,00 290.000,00
65311 Komunalni doprinosi 70.000,00 – 20.000,00 50.000,00
65321 Komunalna naknada 170.000,00 + 70.000,00 240.000,00

7 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 +460.000,00 470.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imov. 10.000,00 +460.000,00 470.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 +460.000,00 470.000,00
72119 Ostali stambeni objekti 10.000,00 +460.000,00 470.000,00

 

R A S H O D I

BR.KTA OPIS 2012. pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO RASHODI (3+4): 2.400.000,00 + 450.000,00 2.850.000,00

311 Plaće 273.000,00 + 10.000,00 283.000,00
31111 Plaće za zaposlene 250.000,00 + 10.000,00 260.000,00
31114 Porez 23.000,00 – 23.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 + 10.000,00 15.000,00
31212 Nagrade 4.000,00 + 10.000,00 14.000.00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00 – 1.000,00

313 Dopinosi na plaće 112.000,00 + 19.000,00 131.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00 + 10.000,00 60.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 10.000,00 + 3.000,00 13.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 45.000,00 + 5.000,00 50.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 2.000,00 – 2.000,00
31332 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00 + 1.000,00 6.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 – 2.000,00 28.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00 – 1.000,00 4.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put. U zemlji 6.000,00 – 2.000,00 4.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 15.000,00 – 1.000,00 14.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 + 2.000,00 6.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 182.000,00 + 42.000,00 224.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00 + 2.000,00 9.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
322310 Električna energija(javna rasvjeta) 90.000,00 + 30.000,00 120.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održ.
građevinskih objekata 30.000,00 – 30.000,00 –
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
Održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 35.000,00 60.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00 + 5.000,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 518.000,00 + 75.000,00 593.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 18.000,00 – 18.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 + 1.000,00 17.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32321 Usluge tekućeg i inv.održ. građevin. objek. 75.000,00 + 31.000,00 106.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održ. postr. i opreme 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00 + 10.000,00 35.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 + 1.000,00 3.000,00
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00 + 50.000,00 200.000,00
32351 Zakupnine za zemljište 20.000,00 – 20.000,00
32372 Ugovori o djelu 110.000,00 + 2.000,00 112.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32375 Geodetsko katastarske usluge 10.000,00 – 10.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 + 10.000,00 60.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00 + 2.000,00 3.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00 + 7.000,00 13.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 – 9.000,00 1.000,00

 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.000,00 -18.000,00 96.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
32931 Reprezentacija 20.000,00 + 5.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 -23.000,00 67.000,00

343 Ostali financijski rashodi 16.000,00 +10.000,00 26.000,00
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00 – 5.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00 – 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00 +10.000,00 20.000,00

363 Pomoći unutar opće države 155.000,00 + 15.000,00 170.000,00
36314 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00
36316 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 130.000,00 + 10.00000 140.000,00

372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz pro. 75.000,00 – 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00 – 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 30.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 +57.000,00 357.000,00
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim org. 25.000,00 – 3.000,00 22.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 +10.000,00 20.000,00
38114 Tekuće donacije udruga. građ. i polit. stran. 40.000,00 + 5.000,00 45.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00 +15.000,00 90.000,00
38119 Ostale tekuće donacije 150.000,00 +30.000,00 180.000,00

382 Kapitalne donacije 165.000,00 +125.000,00 290.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 15.000,00
38311 Naknada za štete uzrok.prirodnom katast. – + 25.000,00 25.000,00
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 150.000,00 +100.000,00 250.000,00

411 Materijalna imovina 90.000,00 + 10.000,00 100.000,00
41119 Ostala zemljišta 90.000,00 + 10.000,00 100.000,00

421 Građevinski objekti 160.000,00 + 87.000,00 247.000,00
42131 Ceste 85.000,00 +115.000,00 200.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00 – 20.000,00 35.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00 – 8.000,00 12.000,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 + 10.000,00 15.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00 + 10.000,00 11.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00 – 4.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 – 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00 – 200.000,00

 

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BR.KTA VRSTA IZDATKA 2012. pov./smanj. NOVI PLAN

OPĆINSKI NAČELNIK 431.000,00 -35.000,00 396.000,00
31111 Plaće za zaposlene 110.000,00 – 110.000,00
31114 Porez 12.000,00 – 12.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 6.000,00 – 6.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00 – 2.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00 – 1.000,00 3.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 4.000,00 – 2.000,00 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 13.000,00 – 1.000,00 12.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 10.000,00 – 10.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 + 1.000,00 3.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32375 Geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 – 10.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 + 10.000,00 60.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 – 9.000,00 1.000,00
32931 Reprezentacija 18.000,00 + 7.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 – 23.000,00 67.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00 – 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00 + 10.000,00 20.000,00

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 281.000,00 + 70.000,00 351.000,00
31111 Plaće za zaposlene 140.000,00 + 10.000,00 150.000,00
31114 Porez 11.000,00 – 11.000,00
31212 Nagrade 4.000,00 + 10.000,00 14.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00 – 1.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 30.000,00 + 10.000,00 40.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 4.000,00 + 3.000,00 7.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 + 1.000,00 4.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.000,00 – 1.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 2.000,00 – 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 2.000,00 – 2.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 + 2.000,00 6.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00 + 2.000,00 9.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00 + 5.000,00 10.000,00
32311 Usluge telefona,telefaka 8.000,00 – 8.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 + 1.000,00 17.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32931 Reprezentacija 2.000,00 – 2.000,00 –
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00 – 5.000,00
38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnom kat. – + 25.000,00 25.000,00

 

 

2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM I
PROSTORNO PLANIRANJE 1.188.000,00 +393.000,00 1.581.000,00

ODRŽAVANJE NERAZVR. CESTA I POLJ.PUTOVA 80.000,00 + 24.000,00 106.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.
održavanje građevinskih objekata 30.000,00 – 30.000,00 –
323210 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 50.000,00 + 56.000,00 106.000,00

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 140.000,00 + 75.000,00 215.000,00
322310 Električna energija 90.000,00 + 30.000,00 120.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00 + 35.000,00 60.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 10.000,00 35.000,00

KOMUNALNO TRPANJ – 150.000,00 + 100.000,00 250.000,00
386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (kanalizacija) 150.000,00 + 100.000,00 250.000,00

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 150.000,00 + 50.000,00 200.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00 + 50.000,00 200.000,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA DVD TRPANJ 100.000,00 + 30.000,00 130.000,00
381192 Ostale tekuće donacije 100.000,00 + 30.000,00 130.000,00

LUKE I LUČICE 110.000,00 + 2.000,00 112.000,00

32372 Ugovori o djelu 110.000,00 + 2.000,00 112.000,00

ZEMLJIŠTE I OBJEKTI 240.000,00 + 92.000,00 332.000,00
32351 Zakupnina za zemljište 20.000,00 – 20.000,00
323211 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 25.000,00 – 25.000,00 –
41119 Ostala zemljišta 90.000,00 + 10.000,00 100.000,00
42121 Ceste 85.000,00 +115.000,00 200.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00 – 8.000,00 12.000,00

ULAGANJE U OPREMU 18.000,00 + 18.000,00 36.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održavanja postr. i opreme 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00 + 2.000,00 3.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00 + 7.000,00 13.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00 + 10.000,00 11.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00 – 4.000,00

PROSTORNI PLAN I DOKUMENTACIJA 200.000,00 – 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00 – 200.000,00
426361 Glavni projekt objekta javne namjene 70.000,00 + 18.000,00 88.000,00
426362 Izvedbeni projekt objekta javne namjene 65.000,00 – 65.000,00 –
426363 Projekt multimed.centrai knjižnice 15.000,00 – 15.000,00 –
426364 Projekt sanacije Doma Gornja Vrućica 35.000,00 – 35.000,00 –
426365 Plan zaštite i spašavanja 15.000,00 – 15.000,00 –
426366 Projekt izv.održ.cesta Vrućica – + 88.000,00 88.000,00
426367 Elaborat procjene – + 6.000,00 6.000,00
426368 Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara – + 18.000,00 18.000,00

 

 

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 500.000,00 + 22.000,00 522.000,00

DJEČJI VRTIĆ TRPANJ 130.000,00 + 10.000,00 140.000,00
36311 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 130.000,00 + 10.000,00 140.000,00

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00
36312 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00

SPORT 130.000,00 – 5.000,00 125.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00 + 15.000,00 90.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00 – 20.000,00 35.000,00

SOCIJALNA SKRB 75.000,00 – 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00 – 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 30.000,00

ZDRAVSTVO 25.000,00 – 3.000,00 22.000,00
38111 Tekuće donacije zdravst. neprofitnim organ. 25.000,00 – 3.000,00 22.000,00

DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 25.000,00 + 10.000,00 35.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 + 10.000,00 20.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 15.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ 50.000,00 – 50.000,00
381191 Ostale tekuće donacije 50.000,00 – 50.000,00

DONACIJE UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA 40.000,00 + 5.000,00 45.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama građ. i
polit. strankama 40.000,00 + 5.000,00 45.000,00

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 402-04/12-02/01
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj, 28.prosinca 2012.

Predsjednik Općinskog vijeća Bruno Koludrović v.r.

Rebalans prorčuna 2012. g.(download)


Odluka o financiranju političkih stranaka

Na temelju članka 2.stavka 3., članka 12 i 26 Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (Narodne novine broj 01/07) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 10.sjednici održanoj 28. veljače 2011.godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnika

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti financiranja političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću kao i vijećnika izabaranih sa nezavisnih lista (nezavisni vijećni).

Članak 2.
Financijska sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje vijećnike u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnikaosiguravaju se u Proračunu u iznosu od 5.600,00 kn.

Članak 3.
Pravo na financiranje iz proračunskih sredstava imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u općinskom vijeću tako da svakoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. Ukoliko vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promjeni članstvo u političkoj stranci financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. U slučaju udruživanja dvaju ili više političkih stranaka financijska sredstva raspoređena sukladno stvaku 1.ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 5.
Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola političkim strankama pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku utvrđenog na način opisan u članku 4.stavak 1. ove Odluke.

Članak 6.
Odluku o raspoređivanju sredstava iz članka 4.stavak 1.ove Odluke donosi Općinski načelnik. Odobrena sredstva doznačit će se jednokratno u korist žiro računa ogranka političke stranke na razini jedinice lokalne(regionalne) samouprave.

Članak 7.
Nezavisni vijećnici koji su izabrani s nezavisnih lista imaju pravo na redovno financiranje iz proračunskih sredstava sukladno odredbama ove Odluke. Nezavisni vijećnici dužni su otvoriti poseban račun za redovno financiranje njihove djelatnosti.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa:018-03/11-01/01
Ur. broj: 2117-07/11-02
Trpanj,28 .veljače 2011.godine

Predsjednik Općinskog vijeća: Bruno Koludrović v.r.

Socijalni plan Općine Trp. za 2012.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:550-01/12-01/02
Ur.broj:2117-07/12-01

U Trpnju, 17. svibnja 2012.g.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj 17. sjednici održanoj 17. svibnja 2012. godine, donijelo je

 

SOCIJALNI PLAN OPĆINE TRPANJ
ZA 2012.GODINU


I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Planom socijalne skrbi za 2012.godinu (u daljem tekstu:Plan) utvrđuju se oblici socijalnih pomoći, naknada i potpora koje se dodjeljuju za podmirenje osnovnih životnih potreba osoba u stanju socijalne potrebe, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti radi određenih teških životnih okolnosti u kojima su se zatekli, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

II OBLICI POMOĆI

Članak 2.
Financijska sredstva za Socijalni plan osigurana su u Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna a za financiranje slijedećih oblika pomoći:

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja………15.000,00 kn
2. Pomoć za subvencioniranje troškova smještaja djece u dječijem vrtiću u Trpnju ………10.000,00 kn
3. Novčana naknada za novorođeno dijete…….. 5.000,00 kn
4. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata……30,000,00 kn
5. Jednokratna pomoć……10.000,00 kn
6. Pomoć za ogrjev……..5.000,00 kn

Članak 3.
Pravo na oblike pomoći iz članka 2.ovog Plana ostvaruju se pod uvjetima, postupku i u iznosima utvrđenim ovim Planom.

Članak 4.

1. pomoć za podmirenje troškova stanovaneja

Troškovi stanovanja u smislu ovog Plana su:najamnina, komunalna nakanda, električna energija, grijanje, voda, odvodnja, i drugi slični troškovi.

Pomoć za stanovanje može se odobriti samcu ili obitelji pod uvjetom da to pravo na te troškove ne ostavruju po drugoj osnovi.

Članak 5.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj.

1. čiji mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnsen zahtjev ne prelazi visinu iznosa utvrđenog člankom 33.Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.33/12) i
2. koji za zadovoljenje svojih stambenih potreba koriste stan:
– samac do 75 m2 (zakon -35 m2)
– osobe s invaliditetom do 100 m2 (zakon-35 m2 uvećano za 20%=42m2)
– za svaku daljnju osobu uvećan za 25 m2.(zakon -10 m2)

Samac ili članovi kućanstva koji u vlasništvu ili suvlasništvu imaju kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

Članka 6.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćuje se mjesečno na način da se isplati korisniku pomoći ili izravno ovlaštenoj pravnoj osobi (do iznosa ½ pomoći za uzdržavanje samca ili obitelji-zakon-čl.52 Zakona) i iznosi za:

1. samca …………………………………………………………………do 300,00 kn
2. obitelj (neovisno o broju članova)…………………………..do 400,00 kn

Pravo iz stavka 1.ovog članka može se odobriti i u visini iznosa pomoći za uzdržavanje ako se po ocjeni Centra za socijalnu skrb samo na taj način može ozbjeći odvajanje djece od roditelja.

Članak 7.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja pripada korisniku prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 8.

2. Pomoć za subvencioniranje troškova smještaja djece u dječijem vrtiću u Trpnju

Pravo na besplatni poludnveni boravak i dodatno subvencionarinje cijene boravka djece u dječijem vrtiću u Trpnju pripada roditeljima ili samohranom roditelju sukladno Pravilniku o sudjelovanju roditelja-korisnika usluga u ekonomskoj cijeni programa vrtića Predškolske ustanove Dječji vrtići Orebić.

Članak 9.

3. Novčana naknada za novorođeno dijete

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete pripada roditeljima ili samohranom roditelju ili usvojiteljima djeteta u iznosu od 1.000,00 kn za svako prvorođeno dijete čiji roditelji ili samohrani roditelj ili usvojitelji imaju prebivalište na području Općine Trpanj najmanje tri godine prije rođenja djeteta a za drugo i svako slijedeće dijete pripada im naknada u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu.

Podnositelj zahtjeva dužan jeuz zahtjev za ostvarenje ovag prava priložiti presliku oobne iskaznice i rodni list djeteta.

Članak 10.

4. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata

Pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza i to jedne mjesečne autobusne ili brodske povratne karte na relaciji Trpanj-mjesto studiranja-Trpanj isplaćuje se učenicima srednjih škola i studentima koji redovito studiraju na stručnom, preddiplomskom/ diplomskom studiju u Republici Hrvatskoj a sve sukladno posebnoj Odluci Općinskog načelnika o sufinanciranju troškova prijevoza učenika i studenata.

Članak 11.

5. Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć je pravo na novčanu pomoć ili pomoć u naravi koja se priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća koje nisu izazvane njihovom krivicom, nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, teške bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

Podnositelj zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu pomoć dužan je priložiti sve dokaze kojima dokazuje okolnosti is stavka 1.ovog članka.

Članak 12.
Jednokratna pomoć priznaje se najviše do iznosa koji je vezan uz potrebu iz predhodnog članka ovog Plana a ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoći ne može godišnje iznositi više od (pet osnovica za izračun pomoći za uzdržavanje 2.225,25 kn x 5 = 11.126,25 kn -zakon) 2,000,00 kn. (ili neki drugi iznos po ocjeni vijeća?).

Članak 13.

6. Pomoć za ogrjev

Samcu ili obitelji koji se griju na drva može se jednom godišnje osigurati 3 m3 drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju svojom odlukom utvdi Dubrovačko-neretvanska županija.
Radi osiguranja sredstava za odobrenje pomoći za ogrijev Jedinstveni upravni odjel podnosi zahtjev Dubrovčko-neretvanskoj županiji najkasnije do prosinca tekuće godine.

III POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 14.
U rješavanju o pravima i oblicima socijalne skrbi iz ovog Plana primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o općem upravnom postupku, te se u pravilu o ostvarenju određenog prava za tekuću proračunsku godinu donosi odgovarajuće rješenje ili zaključak.

Članak 15.
Uz zahtjev je potrebno prilažiti svu potrebnu dokumentaciju utvrđenu ovim Planom i drugu dokumentaciju koju zatraži Jedinstveni upravni odjel a koja je nužna za pravilno i potpuno utvrđenje činjeničnog stanja.

Članak 16.
U postupku za stjecanje prava iz ovog Plana, bit će predhodno zatraženi socioanamnestički podaci, dokazi i mišljenje od nadležnog Centra za socijalnu skrb, a po potrebi i drugih državnih tijela i ustanova, o opravdanosti potrebe radi koje se podnosi zahtjev.

Članka 17.
Postupak za utvrđenje činjenica za stjecanje prava na sve socijalne oblike utvrđene ovim Planom provodi i rješenje-zaključak donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj.

Članak 18.
Pravo na svaki od socijalnih oblika utvrđenih ovim Planom, korisnik može steći samo u slučaju da to pravo ne može ostavriti ni po kom drugom osnovu.

Članak 19.
Jedinstveni upravni odjel Općina Trpanj dužna je na propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i jednokratnim pomoćima kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Planom, te dostavljati potrebna izvješće nadležnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije.

Članak 20.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a bitće objavljane u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjednik
Bruno Koludrović v.r.

Socijalni plan Općine Trpanj za 2012. g.(download)

Odluka o izvršenju proračuna 2012

Temeljem odredbe članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja/ zaduživanja.
U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.
U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.
Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ogranićena procjenom prihoda u Proračunu.Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Trpanj (u daljnjem tekstu: Općine) ne smiju biti veći od planiranih.
Članak 4.
Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni upravni odjel Općine izvijestit će proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.
Članak 5.
Ako tijekom godine doće do znatnije neusklaćenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnotećenje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune vaćećeg Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.
Članak 6.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.
Za nabavu robe, radova i usluga male vrijednosti čija vrijednost nabave je 70.000,00 kuna i veća, Općinski načelnik donosi odluku o poćetku postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Korištenje sredstava Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, dotacije, subvencije do zakonom propisanog iznosa odobrava Općinski načelnik a preko tog iznosa odobrava Općinsko vijeće.
Članak 7.
Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.
Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.
Članak 8.
Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnh prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.
Općinsko vijeće Općine utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika jedinstvenog upravnog odjela.
Naćelnik Općine odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora i materijalnih prava djelatnika.
Članak 9.
Odluku o zaduživanju općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće sukladno
Zakonu.
Članak 10.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća sukladno zakonu.
Članak 11.
Proračunski korisnici ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je rasporećena u Posebnom djelu Proračuna.
Članak 12.
Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.
Članak 13.
Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga.
Članak 14.
Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je
– za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 70.000,00 kuna i više
– za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci
Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Naćelnik Općine.
Članak 15.
Korištenje sredstava za sponzorstva i pokroviteljstva odobrit će Općinski načelnik Općine zasebnim zaključcima.
Članak 16.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2011. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2012.
O viškovima prihoda ostvarenih u 2012. godini odlučuje Općinsko vijeće.
Članak 17.
Općinski načelnik izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za prvo polugodište 2012. godine do 5. rujna 2012. godine i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje do 15. rujna 2012. godine.
Članak 18.
Općinski načelnik izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2012. godinu i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja 2013. godine.
Članak 19.
Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun za 2012. godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljaće 2013. godine.
Članak 20.
Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.
Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.
Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora ustvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2012.godine i objavit će se u »Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.
Klasa:402-04/12-01/03 Predsjednik Općinskog vijeća
Ur. broj: 2117-07/12-01 Bruno Koludrović v.r.
Trpanj,20 .prosinca 2011.godine

Odluka o izvršenju proračuna 2012(download)

Skip to content