Odluka o I izmjeni PPOT

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Općine Trpanj broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 23. sjednici, održanoj 09. travnja 2013. godine, donijelo je

 
 
ODLUKU

o izradi I izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine

Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 01/09)

I PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti I izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 01/09; u daljem u tekstu: Plan).

(2) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj (u daljem tekstu: Nositelj).

(3) Koordinator izrade Plana ispred Nositelja je Nada Ivanković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trpanj.

 
II PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA
Članak 2.

(1) Plan će se izraditi i donijeti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12; u daljem tekstu: ZPUG), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja, kao i posebnim propisima.

(2) Obuhvat Plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) te se u skladu s tim u izradi i donošenju Plana primjenjuju odgovarajuće odredbe ZPUG.

(3) Uz navedeno u stavku 2. ovog članka, sukladno članku 60. ZPUG, temeljne polazne podatke i odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje Plana, predstavljaju kartografski prikazi, tekstualni dio i odredbe Odluke o donošenju Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 06/03, 03/05, 03/06, 07/10 i 04/12 ispr.; u daljem tekstu: PPDNŽ)

 
 
III RAZLOZI IZRADE PLANA
Članak 3.

(1) Osnovni razlozi za izradu Plana jesu:

a) promjene u važećim propisima nastale u razdoblju od donošenja PPUO Trpanj do danas;

b) potreba za djelomičnom revizijom utvrđene prostorne organizacije i urbanističkih parametara;

c) akumuliranje zahtjeva za izradu izmjena i dopuna dostavljenih Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trpanj sukladno članku 81. ZPUG.

IV OBUHVAT PLANA

Članak 4.

(1) Obuhvat Plana predstavlja područje Općine Trpanj kao jedinice lokalne samouprave.

 
V OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

(1) Stanje u obuhvatu može se ocijeniti razmjerno povoljnim. U obuhvatu se ne uočavaju značajni negativni procesi, međutim promjene u propisima značajnim za izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja utjecali su na aktivnosti izdavanja akata za građenje. Također, gospodarski, te razvojni i drugi društveni procesi na području Općine Trpanj opravdavaju potrebu revizije dijela rješenja PPUO Trpanj.

 
 
VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.

(1) U ovom postupku izvršit će se izmjene i dopune PPUO Trpanj u opsegu kako slijedi:

a) Izmjene i dopune u svrhu obveznog usklađenja s PPDNŽ;

b) Izmjene i dopune temeljem opravdanih zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim propisima;

c) Izmjene i dopune u svrhu usklađenja s regulativom izmijenjenom od donošenja Odluke o donošenju PPUO Trpanj;

d) Izmjene i dopune Odluke o donošenju PPUO Trpanj u dijelovima koji su se u proteklom razdoblju provedbe pokazali ograničavajućima u smislu razvojnih potreba Općine Trpanj (nastojati da se odredbe usklade s odredbama Općine Orebić uz uvažavanje lokalnih svojstvenosti Općine Trpanj – visina zgrada, koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti, namjena osnovne zgrade, pomoćne zgrade i dr.);

e) Korekcije obuhvata planova užih područja – obzirom na stanje izgrađenosti građevinskog područja naselja u Općini, moguće je reducirati područja s propisanom obveznom izradom urbanističkih planova uređenja (dalje: UPU);

f) Određivanje zona s parametrima nižeg prostornog standarda – u prvom redu za izgrađene tradicijske strukture naselje (središnji dio Trpanja te ostalih naselja), ali i izvan tih područja (Dekovići u naselju Trpanj); na ovim su područjima postojeći koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti te katnosti veće od onih planiranih PPUO Trpanj; za dijelove naselja za koje se ne planiraju prostorni planovi užih područja zone je potrebno utvrditi na kartografskim prikazima;

g) Revizija izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja osobito obzirom na izgrađenu prometnu infrastrukturu (prometnice) te detaljne analize stanja na terenu (zgrade izgrađene od donošenja PPUO Trpanj te izdane lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja);

h) U suradnji s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku potrebno je utvrditi točnu lokaciju vile rustice u priobalnom dijelu naselja Duba Pelješka;

i) Korekcije granica građevinskih područja naselja (GPN), bez planiranja novih građevinskih područja naselja i/ili njihovih izdvojenih dijelova, na način da se ukupna površina GPN-a ne povećava (što se posebice odnosi na GPN na području lokacije Luka );

j) Korekcije i utvrđivanje granice izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene sukladno odredbama PPDNŽ-a, zatim geo-morfološkom i imovinskom stanju na terenu, te sukladno razvojnom programu zainteresiranih gospodarskih subjekata, vlasnika i Općine;

k) Za potrebe automobilskog stajališta za ukrcaj na trajekt potrebno je na lokaciji u Tranjskom polju planirati dodatnu površinu;

l) Određivanje mjera i rješenja za centralni blok u naselju Trpanj kod kojeg postoji mogućnost potpunog zatvaranja i onemogućavanja daljnje gradnje u unutrašnjosti;

m) Revizija podataka o broju stalno naseljenog stanovništva po naseljima;

n) Dopuna odredbi za provođenje koje se odnose na odvodnju otpadnih voda na području Općine;

o) Tehničke ispravke PPUO Trpanj;

p) Izmjene proizašle iz zahtjeva građana dostavljenih Općini prethodno i po Obavijesti o pristupanju izradi izmjena i dopuna PPUO Trpanj u sredstvu javnog priopćavanja i na oglasnim pločama u Općini Trpanj. Zahtjevi koji će se razmatrati su sljedeći:

 
BROJ
OPIS ZAHTJEVA ZA IZMJENU I DOPUNU PPUO TRPANJ
1

Traži da se k.č.zem 477/1 i 477/2 k.o.Trpanj te k.č.zem. 464 i 465 k.o.Trpanj isključe iz zone športske namjena i uključe u GPN.

2
Traži da k.č.zem. 2390/197 k.o.Trpanj uđe u GPN.
3
Traži da k.č.zem. 758 i 759 k.o.Trpanj uđu u GPN.
4

Traži da se k.č.zem. 464 i 465 k.o.Trpanj iz športske namjene prenamijeni u GPN.

5

Traži da se k.č.zem. 1180/13 k.o.Duba uključi u građevinsku zonu u svrhu izgradnje štale poradi bavljenja poljoprivredom i stočarstvom

6

Traži da se k.č.zem. 2581/1 I 2669 k.o.Trpanj uključe u GPN.

7

Traži da se odredbama za provođenje na strmim terenima omogući izgradnja tri ili četiri nadzemne etaže.

8

Traži da se k.č.zem. 573/2, 573/1 i 574 k.o.Duba uključe u GPN ili, ako je moguće, da se izvrši zamjena na način da se iz GPN-a isključe k.č.zem. 438/5 i 572, a uključe u GPN 573/2, 573/1 i 574 sve k.o. Duba.

9

Traži da se:
1/ k.č.zem. 552/2 k.o Duba uključi u GPN
2/ k.č.zem. 556/1 k.o.Duba uključi u GPN

10

Traži da se k.č.zem. 573/2, 573/1 i 574 sve k.o.Duba uključe u GPN.

11
Traži da se k.č.zem. 555/2, 555/3 i 556/2 sve k.o.Duba uključe u GPN.
12

Traži da se k.č.zem. 805, 806, 807/2 i 808 sve k.o.Trpanj uključe u GPN.

13
Traži da se u GPN uključe k.č.zem. 453, 448, 445/1 i 1143/3 sve k.o.Duba.
14

Traži da se k.č.zem. 1050 k.o.Trpanj u naselju Trpanj uključi u GPN.

15

Traži da se k.č.zem. 2581/1 k.o.Trpanj, na kojoj je izgrađena kuća, uključi u GPN.

16

Traži da se odredbama za provođenje:
1/ dopune mogućnosti izgradnje pomoćnih zgrada na kosom terenu
2/ dopune mogućnost izgradnje zgrada s ravnim krovom na terenima različitog nagiba
3/ dopusti izgradnja ogradnih zidova do 3,0 m visine

17
Traži da se k.č.zem.1510 k.o.Trpanj uključi u GPN.
18

Traži da se k.č.zem.: 2854/2; 2873; 2872; 2874; 2875; 2876; 2877; 2870; 2871; 2883; 2884; 2885; 2879; 2877 sve k.o.Trpanj uključe u GPN

19
Traži da se k.č.zem.: 3165 k.o.Trpanj uključi u GPN
20
Traži da se k.č.zem. 600, 604 i 616 k.o.Trpanj uključe u GPN
21

Traži da se:
1/ k.č.zem. 1517 k.o. Trpanj uključi u GP
2/ k.č.zem. 2555 i 842 k.o.Trpanj planiraju kao poslovno-stambena namjena
3/ k.č.zem. 642 i 644 k.o.Trpanj planiraju kao parking
4/ k.č.zem. 2851/1, 2851/4 i 2851/5 k.o.Trpanj planiraju kao turistička namjena (Čavičica-Luka)

22

Traži da se k.č.zem. 2620 k.o.Trpanj isključi iz namjene za TL "Luka 1" i uključe u GPN

23

Traži da se k.č.zem. 791 i 794 k.o.Trpanj uključe u GPN.

24

Traži da se k.č.zem. 2630; 2628 i 2631 k.o.Trpanj isključe iz namjene za TL "Luka 1" i uključe u GPN

25

Traži da se u predjelu Gradina linija razgraničenja GPN-a planira kao ravna linija prema skici.

26

Traži da se k.č.zem. 755, 756 i 757 k.o.Trpanj uključe u GPN

27

Traži da se k.č.zem. 805, 806, 807/2 i 808 k.o.Trpanj (?) uključe u GPN.

28
Traži da se k.č.zem. 1320 k.o.Trpanj uključi u GPN
29

Traži da se k.č.zem. 2390/68 k.o.Trpanj iz namjene "neizgrađeno" prenamijeni u namjenu "izgrađeno"

30

Traži da se k.č.zem. 3281 i 3282 k.o.Trpanj lokacija Vinošta/Mirca uključe u turističko/stambenu zonu radi izgradnje stambeno turističkog objekta.

31

Traži da se u okviru TZ "Javić" povise parametri izgradnje(kig, kis, etažnost, …) kako bi se mogao planirati ekonomičniji program izgradnje

32

Traži da se na k.č.zem. 2562/1 i 2563/2 k.o.Trpanj omogući izgradnja plažnog objekta za kupače plaže "Luka"

33

Traži da se na području Vinošte omogući izgradnja poljodjelske kućice.

(2) Izmjene i dopune navedene u stavku (1) ovoga članka jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u ovom postupku, te se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.

 
 
VII POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

(1) Osim raspoložive dokumentacije Nositelja te zahtjeva, podataka, smjernica itd., koje će iz područja svog djelokruga dostaviti tijela i osobe određene posebnim propisima te drugi sudionici u izradi, ne planira se izrada dodatnih stručnih podloga.

 
 
VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.

(1) Stručno rješenje pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.

 
 

IX POPIS TIJELA I OSOBA ODREÐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

(1) Tijela i osobe određeni posebnim propisima od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz njihove nadležnosti potrebnih za izradu Plana utvrđuju se kako slijedi:

1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREÐENJE Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik;

2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik;

3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb;

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;

5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg kralja P. Krešimira IV. 1, 10000 Zagreb;

6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb;

7. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska 7, 10000 Zagreb;

8. LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK, Obala Stjepana Radića 37, Dubrovnik;

9. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, 10002 Zagreb;

10. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik;

11. URED DRŽAVNE UPRAVE U DNŽ, Služba za gospodarstvo, (nadležna za poslove šumarstva), Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik;

(2) Popis drugih sudionika u izradi Plana od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz područja njihove nadležnosti glasi:

1. HRVATSKE VODE, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split;

2. HRVATSKE VODE, VGO Split – VGI Opuzen – "Neretva – Korčula", Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen;

3. MUP – POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik;

4. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju i zaštitu okoliša, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik;

5. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo – Ispostava u Korčuli, Foša 1, 20260 Korčula;

6. LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK, ispostava Trpanj, 20240 Trpanj;

7. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik;

8. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik;

9. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za održavanje, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik;

10. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb;

11. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektrojug Dubrovnik, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik;

12. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektrojug Dubrovnik – Pogonski ured Pijavičino, 20243 Kuna;

13. HEP – OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA (HEP OPS) D.O.O., Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije – Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split;

14. NPKL VODOVOD d.o.o., Put svetog Luke b.b., 20260 Korčula

15. HRVATSKE ŠUME, UPRAVA ŠUMA – PODRUŽNICA SPLIT, Odjel za ekologiju, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split;

16. HRVATSKE ŠUME, UŠP – Split, Šumarija Korčula, ul. 32, br.7, 20271 Blato;

17 HRVATSKE ŠUME, UŠP – Split, Šumarija Dubrovnik, M.Pracata 7/II, 20000 Dubrovnik;

18. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar Dubrovnik, Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik;

19. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar Dubrovnik – Ispostava Korčula, Šetalište Frana Kršinića 50, 20260 Korčula;

Članak 10.

(1) Tijela i osobe određeni posebnim propisima iz stavka (1) i stavka (2) članka 9., biti će pisanim putem obaviješteni o donošenju Odluke o izradi Plana sukladno članku 14. ove Odluke.

(2) Sukladno članku 82. ZPUG-a, Nositelj izrade treba obavijestiti javnost i ostale potencijalno zainteresirane subjekte o izradi Plana u:

a) dnevnom tisku;

b) objavom na oglasnoj ploči

c) web stranicama Općine Trpanj;

d) na web stranicama (područne) regionalne samouprave;

e) objavom u svom službenom glasilu.

 
 

X ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU I DOSTAVU ZAHTJEVA I PODATAKA ZA IZRADU

PLANA OD STRANE TIJELA I OSOBA ODREÐENIH POSEBNIM PROPISOM

Članak 11.

(1) Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju Plana nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke, odnosno odabira Izrađivača:

1. Nacrt prijedloga Plana za prethodnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku od 30 kalendarskih dana od potpisa Ugovora.

2. Nacrt prijedloga Plana za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku 40 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja Izvješća o provedenoj prethodnoj raspravi.

3. Prijedlog Plana za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zaključka Općinskog poglavarstva o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu.

4. Nacrt konačnog prijedloga Plana za – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača u roku 20 kalendarskih dana od dana dostave zaključka o prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u vidu Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

5. Konačni prijedlog Plana za – izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od dostave zaključka Općinskog poglavarstva o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana.

Po usvajanju konačnog prijedloga Plana na Općinskom vijeću Izvornik Plana – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanog i ovjerenog elaborata sukladno propisima u roku 15 kalendarskih dana od dostave Odluke o donošenju Plana na Općinskom vijeću.

(2) Ukupno vrijeme izrade Plana po navedenim fazama iznosi 120 kalendarskih dana (1. do 5.). U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Općine Trpanj, vrijeme trajanja prethodnih rasprava i izrade odgovarajućih izviješća, trajanje javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom Odlukom odnosno Ugovorom o izradi IDPPU Plana učnim izrađivačem.

(3) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana tijela i osoba iz članka 9., stavak (1) i (2) ove Odluke iznosi 15 kalendarskih dana. Isti je rok određen i za dostavu prijedloga od strane javnosti i drugih potencijalno zainteresiranih subjekata iz članka 10., stavak (2) ove Odluke.

 

XI ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAÐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

(1) Tijekom izrade i donošenja Plana unutar njegova obuhvata ne zabranjuje se izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja.

 
XII IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

(1) Izrada Plana financirat će se iz proračuna Općine Trpanj za 2013. godinu.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak ove Odluke, tijelima i osobama određenim posebnim propisima te drugim sudionicima u izradi Plana utvrđenim u članku 9. ove Odluke.
(2) Jedan primjerak ove odluke s dostavit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Upravi za inspekcijske poslove – Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Bruno Koludrović
Klasa:350-02/13-01/01
Ur.broj:2117-07/13-05-01
 
Trpanj, 09. travnja 2013.

 

Skip to content