Rješenje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEP-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
 
 
 
 
 
 
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
 
 
 
 
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10 i 23/13), županijsko izborno povjerenstvo DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE donosi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R J E Š E N J E

 
 

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 
 

NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na području OPĆINE TRPANJ određuju se biračka mjesta

 
 

1. Biračko mjesto broj

1.
 
 
 
 
 
TRPANJ
 
 

PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE "TRPANJ", TRPANJ,KRALJA TOMISLAVA 41

 
 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRPANJ: ANDRIČIĆI, ŽARIN PUT, DEKOVIĆI, DINKA FABRISA, DON NEDJELJKA SUBOTIĆA,
DONJE KUĆE, DRŽIĆA MARINA, FERRI JURAJ, GUNDULIĆA IVANA, KOVAČI,
KRALJA TOMISLAVA, LUKA, OGRC, PESTIŠI, POTOK, PUT DUBOKOG DOCA, PUT SV. ROKA,
PUT VILA, PUT ZABORĆA, RIBARSKA OBALA, SKALINI SV. ROKA, TRG IVA CIBILIĆA,
UZ SKALINE, ZABRIŽAK, ZASACA, ŽALO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Biračko mjesto broj

2.
 
 
 
 
 

GORNJA VRUĆICA

 
 

PROSTORIJE DOMA KULTURE GORNJA VRUĆICA, GORNJA VRUĆICA

 
 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GORNJA VRUĆICA: KRAČINIĆI, NOVAČIĆI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Biračko mjesto broj

3.
 
 
 
 
 

DONJA VRUĆICA

 
 

PROSTORIJE DOMA KULTURE (BIVŠA OŠ U DONJOJ VRUĆICI), DONJA VRUĆICA BB

 
 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONJA VRUĆICA: DONJE SELO, ŠEPUTI, UVALA DIVNA, VELI VRH

 
 
 
 
 
 
 

4. Biračko mjesto broj

4.
 
 
 

DUBA PELJEŠKA

 
 

PROSTORIJE DOMA KULTURE U DUBI PELJEŠKOJ, DUBA PELJEŠKA BB

 
 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
DUBA PELJEŠKA: DUBA PELJEŠKA, U PORTU
 
 
 
 
 
DUBROVNIK, 28.03.2013.
PREDSJEDNIK
 
 
 

Josita Begović, v.r.

 
 
 
 
 

Europski parlament

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U
DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

KLASA: 013-01/13-01/07
URBROJ: 2117-06/1-13-5

Dubrovnik, 6. ožujka 2013. godine

 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Gundulićeva poljana 1 20000 Dubrovnik

GRADOVIMA – svima
OPĆINAMA – svima

 

PREDMET: Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske; obavijest i objava biračima/cama – dostavljaju se

Ministarstvo uprave, dopisom KLASA: 013-01/13-01/20, URBROJ: 515-03-01-02/1-13-1 od 04. ožujka 2013. godine, obavijestilo je ovaj Ured državne uprave da je Predsjednik Republike Hrvatske dana 01. ožujka 2013. godine, donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a objavljena je u „Narodnim novinama", broj: 27 od 04. ožujka 2013. godine.

Za dan izbora određena je nedjelja, 14. travnja 2013. godine.

U narečenom dopisu, Ministarstvo je zatražilo da se o istom obavijeste županije, gradovi i općine, a poglavito stoga kako se u ovom razdoblju do provedbe izbora ne bi pristupalo preimenovanju ulica, trgova, mjesta i naselja, kako bi se izvatci iz popisa birača mogli izraditi s točnim adresama.
 

Također, u prilogu narečenoga dopisa, dostavljen je i tekst Objave biračima KLASA: 013-01/13-01/20, URBROJ: 515-03-01-02/4-13-2 od 04. ožujka 2013. godine, koju je, sukladno članku 23. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj: 144/12) izdao ministar uprave i koja je objavljena na web stranicama Ministarstva uprave.

Nastavno na narečenu Objavu biračima, ovaj Ured državne uprave je na svojim web stranicama dao Obavijest biračima/cama KLASA: 013-01/13-01/07, URBROJ: 2117-06/1-13-4 od 6. ožujka 2013. godine u kojoj se daju detaljniji podatci u svezi s provedbom izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji su od interesa za građane.
– 2 –
U prilogu se dostavljaju tekst narečene Objave biračima i tekst Obavijesti biračima/cama s molbom da ih, u cilju još boljeg informiranja zainteresiranih građana/ki, objavite na svojim internetskim stranicama i oglasnim pločama, odnosno oglasnim pločama gradskih kotareva i mjesnih odbora.
 

S poštovanjem,

VODITELJ SLUŽBE

Niko Vukić

 
Prilog: Tekst Objave biračima Ministarstva uprave i tekst Obavijesti biračima/cama ovoga
Ureda državne uprave – kao u tekstu
 

Na znanje:

1. Predstojnik – ovdje

2. Služba za zajedničke poslove

IT koordinator – ovdje

 

Obavijest biračima

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

KLASA: 013-01/13-01/07 URBROJ: 2117-06/1-13-4

Dubrovnik, 6. ožujka 2013. godine

 
 
OBAVIJEST BIRAČIMA/CAMA
 

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 01. ožujka 2013. godine, donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a objavljena je u „Narodnim novinama", broj: 27 od 04. ožujka 2013. godine.

Za dan izbora određena je nedjelja, 14. travnja 2013. godine.

Temeljem narećene Odluke, ministar uprave je, sukladno odredbi članka 23. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj: 144/12) izdao Objavu biračima KLASA: 013-01/13-01/20, URBROJ: 515-03-01-02/4-13-2 od 04. ožujka 2013. godine koja je objavljena na web stranicama Ministarstva uprave i na web stranicama ovoga Ureda državne uprave.
 

Nastavno na narećenu Objavu biračima daju se slijedeće detaljnije obavijesti.

Zainteresirani birači/ce mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača, podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje u ovom Uredu državne uprave i to u njegovu sjedištu u Dubrovniku ili u ispostavama u Korčuli, Lastovu, Metkoviću i Pločama prema mjestu svoga prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme, a u dane 09. ožujka, 16. ožujka i 23. ožujka 2013. godine (subote) od 08-12 sati.
 

Zahtjevi se mogu podnijeti zaključno do srijede 03. travnja 2013. godine i to u:

1. Sjedištu službe u Dubrovniku, Vukovarska 16, svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/351-116 i 020/351-097 i telefaks 020/351-208;
2. Ispostavi u Korčuli, Trg A. i S. Radića 1. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon /020716-111 i telefaks 020/716-112;
3. Ispostavi u Lastovu, Dolac broj 3. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/801-028 i telefaks 020/801-389 ili 020/801-077;
– 2 –
4.Ispostavi u Metkoviću, Stjepana Radića 3. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/681-655, 020/690-105 i 020/690-087, telefaks 020/690-106;
5. Ispostavi u Pločama, Trg kralja Tomislava 16. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/679-135, 020/679-132 i telefaks 020/676-509, 020/679-228;
6.Matičnim uredima, odnosno pripadajućim matičnim područjima u mjestu prebivališta u uredovno vrijeme, s tim da matični uredi, odnosno pripadajuća matična područja neće raditi u naznaćene subote.
Birači/ce koji/e prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani/e u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje i to:
 

1. dana 13. travnja 2013. godine za sve vrijeme glasovanja u unutarnjim ustrojstvenim

jedinicama ovoga Ureda državne uprave navedenim pod točkama 1. – 5.

2. dana 14. travnja 2013. godine za sve vrijeme glasovanja u unutarnjim ustrojstvenim

jedinicama ovoga Ureda državne uprave navedenim pod točkama 1. – 6.

 
 
Ured državne uprave
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

 

Komunalna naknada

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 303-03/13-01/01
Urbroj:2117/07-13-05

Trpanj, 05. ožujka 2013.

O B A V I J E S T

Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj, poziva i podsjeća sve obveznike plaćanja komunalne naknade da su, temeljem članka 22.stavka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) dužni u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trpanj. Ukoliko to ne učinu podliježu prekršajnoj odgovornosti, za što je člankom 40.stavkom 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu, zaprijećena novčana kazna u iznosu od godišnje komunalne nakande.

NAPOMENA: Sredstva komunalne naknade prihod su proračuna Općine Trpanj a namjenjena su za financiranje obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:
– odvodnja atmosferskih voda,
– održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina,
– održavanje nerazvrstanih cesta
– održavanje groblja i krematorija
– javna rasvjeta.


Jedinstveni upravni odjel

 

Porez na kuću za odmor

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa:410-07/13-01/01
Ur.broj:2117/07-13-05

Trpanj, 06. ožujka 2013.

O B A V I J E S T

Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj, poziva i podsjeća sve obveznike poreza na kuću za odmor, da su, temeljem članka 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br.117/93, 69/97, 33/00, 73/0, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 73/08 i 25/12), dužni do 31. ožujka 2013.godine dostaviti prijavu s podacima o kući za odmor i to: adresu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće u m2, identifikacione podatke o vlasniku kuće (ime i prezime, adresa, broj OIB-a), te da, ukoliko to ne učinu podliježu prekršajnoj odgovornosti.

NAPOMENA: Poreznu prijavu s traženim podacima dužni su podnijeti samo oni porezni obveznici koji to do sada nisu učinili kao i oni kod kojih je, u odnosu na postojeću evidenciju ovog Upravnog odjela, došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva ili adrese.

Jedinstveni upravni odjel

 

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 350-05/11-01/06
Urbroj:2117-07/13-05

Trpanj, 05. ožujka 2013.

O B A V I J E S T

Općina Trpanj, Jedinstveni upravni odjel, postupajući sukladno članku 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),obavještava građane Općine Trpanj da pokreće izradu:

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj

Pozivaju se građani da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za eventualne izmjene navedenog Prostornog plana, dostave najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u tisku “Slobodna Dalmacija”, na adresu: Općina Trpanj, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj. Prethodno već dostavljene zahtjeve, prijedloge i primjedbe u pisarnicu Općine nije potrebno ponavljati.

Dostavljeni zahtjevi, prijedlozi i primjedbe, zajedno s već dostavljenim zahtjevima u pisarnicu Općine, služit će za izradu ciljeva i programskih polazišta predmetnih izmjena te će, na Zakonu utemeljeni i opravdani zahtjevi, bit ugrađeni u Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana.

Zahtjevi, prijedlozi i primjedbe građana dostavljeni izvan gore navedenog roka, kao i novi zahtjevi, prijedlozi i primjedbe, koji će eventualno biti podnijeti u tijeku postupka izrade predmetnog Plana, neće biti predmet ovih izmjena i dopuna Prostornog plana.
Detaljne informacije mogu se dobiti na telefon 020/743-448 ili osobno na gore navedenoj adresi.

Ova obavijest bit će objavljena na web stranici Općine, u tisku „Slobodna Dalmacija“ i na svim oglasnim pločama naselja Općine Trpanj.


Pročelnica
Nada Ivanković

Skip to content