Grafički dio

Grafički dio

05.11.2009. 12:32
 

Uvodni dio Sadržaj
Kartografija

Graničnici

Sastavnica

___________________________________________________________________

Kartografije:

 

Položaj
Položaj-legenda
Namjena
Namjena-legenda
Promet
Promet-legenda
Pošta
Pošta-legenda
Elektroenergetika
Elektroenergetika-legenda Vodoopskrba
Vodoopskrba-legenda
Odvodnja
Odvodnja-legenda
Priroda
Priroda-legenda
Kultura Kultura-legenda
Uvjeti
Uvjeti-legenda Planovi
Planovi-legenda
Grafički prikaz
Građ.pod-Duba
Građ.pod.-Duba-legenda
Građ.pod-D.Vruć
Građ.pod-D.Vruć-legenda
Građ.pod-Trpanj
Građ.pod-Trpanj-legenda

 

Zadnja Promjena ( 25.08.2015. 08:39 )

Strateški razvoj

Izrada Strateškog razvoja programa Općine Trpanj za razdoblje 2015.-2020.

Projekt izrade Strateškog razvoja programa Općine Trpanj za razdoblje 2015.-2020. predstavlja temeljni dokument razvoja općine, formiran u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka u periodu od 2014. – 2020. godine.

Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR – EAFRD) u iznosu od 85.125,00 Kn.

– Strateški razvojni ciljevi Općine Trpanj koji su definirani Strategijom su:
– Unapređenje infrastrukturnog sustava općine na načelima održivog razvoja
– Opći rast životnog standarda uz razvoj ljudskih potencijala i mjera socijalne politike
– Razvoj održivog i konkuretnog gospodarskog okruženja
– Revitalizacija i valorizacija prirodne i kulturne baštine

Strateški razvojni program Općine Trpanj za razdoblje 2015. – 2020.

 

Prostorni plan

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 350-05/04-01/02
Ur.broj:2117-07/08-01
Trpanj, 27.prosinca 2008.godine
Na temelju članka 100., a u svezi s odredbom članka 348. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne
novine broj 76/2007), temeljem članka 30.Statuta općine Trpanj („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske
županije“ broj 1/06), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije br: 2/99), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
klasa: 350-02/08-11/19, ur.broj: 531-06-08-4 AMT od 17. listopada 2008. godine, Općinsko vijeće Općine
Trpanj, na svojoj 24. sjednici održanoj dana 27.prosinca 2008.godine, donijelo je
ODLUKU O DONOŠENJU
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRPANJ
I.
Donosi se Prostorni plan uređenja Općine Trpanj (u daljnjem tekstu: Plan), kojega je izradio Zavod za urbanizam,
prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.
II.
Plan je prikazan u elaboratu pod nazivom “Prostorni plan uređenja Općine Trpanj “, koji se sastoji od:
1. TEKSTUALNOG DIJELA:
u knjizi pod naslovom: „Prostorni plan uređenja Općine Trpanj, knjiga 1: tekst plana – odredbe za provođenje“, sa
sadržajem:
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1 UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA
2 UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
2.1 Građevine od važnosti za državu i županiju
2.2 Građevinska područja naselja
2.3 Izgrađene strukture izvan naselja
3 UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3.1 Površine za gospodarsku namjenu
3.2 Površine za ugostiteljsko-turističku namjenu
3.3 Površine za športsko-rekreacijsku namjenu
4 UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
5 UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA
6 MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
6.1 Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
6.2 Mjere zaštite kulturno-povijesnih dobara
7 POSTUPANJE S OTPADOM
8 MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ
9 MJERE PROVEDBE PLANA
9.1 Obaveza izrade prostornih planova
9.2 Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
9.3 Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni
2. KARTOGRAFSKIH PRIKAZA
u knjizi pod naslovom: „Prostorni plan uređenja općine Trpanj, knjiga 2: kartografski prikazi“, sa sadržajem:
List 0: Položaj Općine Trpanj u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1:300000
1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
List:1: Korištenje i namjena površina 1:25000
2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
List 2a: Infrastrukturni sustavi – promet – cestovni, pomorski 1:25000
List 2b: Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije 1:25000
List 2c: Infrastrukturni sustavi – elektroenergetika 1:25000
List 2d: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – vodoopskrba 1:25000
List 2e: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda,
te obrada, skladištenje i odlaganje otpada 1:25000
3 UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
List 3a: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodne vrijednosti 1:25000
List 3b: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – kulturna dobra 1:25000
List 3c1: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere 1:25000
List 3c2: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – pregled planova užih područja 1:25000
4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
List 4: Pregledna karta – Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
List 4-1 – 4-3: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – sekcije 1: 5000
Odredbe za provođenje u knjizi 1. i kartografski prikazi u knjizi 2. smatraju se osnovnim dijelom elaborata.
3. OBVEZNIH PRILOGA
Obvezni prilozi su uvezani u dvije dodatne knjige:
a) OBRAZLOŽENJE PLANA u knjizi 3. pod naslovom: „Prostorni plan uređenja općine Trpanj, knjiga 3 “-
obrazloženje plana;
b) OSTALI OBVEZNI PRILOZI u knjizi 4. pod naslovom: „Prostorni plan uređenja općine Trpanj, – ostali obvezni
prilozi“ , koji uključuju:
• Izvod iz Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, koji se odnosi na područje obuhvata Plana;
• Izvješće o javnoj raspravi;
• Evidencija postupka izrade i donošenja Plana.
Tekstualni dio – odredbe za provođenje u knjizi 1., grafički dijelovi u knjizi 2. kao i obvezni prilozi –
obrazloženje plana u knjizi 3. izrađeni su prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04).
III.
Na konačni prijedlog Plana ishođene su sve potrebne suglasnosti, mišljenja i očitovanja propisana posebnim zakonima i
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 76/07.).
IV.
Osnovni dio elaborata: knjige 1., 2., te obvezni prilog – obrazloženje plana u knjizi 3., izrađeni su u 10
(deset) primjeraka izvornika, koji se čuvaju na slijedećim adresama:
1. jedan čuva u arhivi Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine Trpanj, Trpanj,
2. jedan čuva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trpanj, Trpanj
3. jedan ostaje Arhitektonskom fakultetu, Zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Zagreb,
a u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“ po jedan
primjerak izvornika Plana dostavit će se:
4. Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb,
5. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zavod za prostorno planiranje, Zagreb,
6. Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Dubrovnik,
7. Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko pravne poslove – ispostava Korčula, Korčula,
8. Zavodu za prostorno uređenje i održivi razvoj Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik
9. Ministarstvu kulture, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Dubrovnik,
10. Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu prirode, Zagreb.
Knjiga: ostali obvezni prilozi“ izrađena je u jednom primjerku i čuva se u Poglavarstvu Općine Trpanj –
arhivi.
V.
Odredbe za provođenje, navedene točki II. ove Odluke glase:
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
članak 1.
i.t.d.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Prostornog plana općine Dubrovnik (Službeni
glasnik općine Dubrovnik broj: 12/86, 10/87, 13/88, 03/89, 13/89 i 08/91) u dijelu koji se odnosi na područje Općine
Trpanj.
VII.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.
Općinsko vijeće Općine Trpanj.
Klasa: 50-05/04-01/02
Ur.br: 2117-07/08-01
Trpanj, 27. prosinca 2008.godine 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Trpanj
Jakša Franković
M.P.

Tekstualni dio

30.10.2009. 17:42
 

Naslovna stranica

Ugovor

Sastavnica

Sadržaj

Odredbe za provođenje

 

Zadnja Promjena ( 25.08.2015. 08:37 )

Grafički dio

05.11.2009. 12:32
 

Uvodni dio Sadržaj
Kartografija

Graničnici

Sastavnica

___________________________________________________________________

Kartografije:

 

Položaj
Položaj-legenda
Namjena
Namjena-legenda
Promet
Promet-legenda
Pošta
Pošta-legenda
Elektroenergetika
Elektroenergetika-legenda Vodoopskrba
Vodoopskrba-legenda
Odvodnja
Odvodnja-legenda
Priroda
Priroda-legenda
Kultura Kultura-legenda
Uvjeti
Uvjeti-legenda Planovi
Planovi-legenda
Grafički prikaz
Građ.pod-Duba
Građ.pod.-Duba-legenda
Građ.pod-D.Vruć
Građ.pod-D.Vruć-legenda
Građ.pod-Trpanj
Građ.pod-Trpanj-legenda

 

Zadnja Promjena ( 25.08.2015. 08:39 )

Obrazloženje plana

05.11.2009. 15:47
 

Naslovna stranica

Autorski text

Sastavnica

Sadržaj

Uvod

1-1 Polazišta

1-2 Polazišta

Ciljevi

3-1 Rješenje

3-2 Rješenje

3-3 Rješenje

 

Zadnja Promjena ( 25.08.2015. 08:39 )

Statut općine

 

S T A T U T

OPĆINE TRPANJ

Ožujak 2013

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br.9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 23. sjednici održanoj 09. travnja 2013.godine, donijelo je

STATUT OPĆINE TRPANJ
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Trpanj, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Trpanj (u daljem tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Duba Pelješka, Donja Vrućica, Gornja Vrućica i Trpanj.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom.

Članak 3.
Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Trpnju, Ul. Kralja Tomislava 41.
II SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE
Članak 4.
Općina ima grb i zastavu.
Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnikau skladu sa zakonom i ovim Statutom .
Članak 5.

Općinsko vijeće, općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel imaju svoj pečat.
Pečat ima oblik kruga promjera 40 mm.
U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske a oko grba u koncentričnim krugovima je obvezatni tekst utvrđen posebnim zakonom.

Članak 6.
Dan Općine je 02. srpnja (blagdan Gospe od Milosrđa).
Dan Općine je općinski blagdan i svečano se obilježava na cijelom području Općine.
Na dan Općine održava se svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj se dodjeljuju nagrade i javna priznanja.

III JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 8.
Javna priznanja Općine su:
1. Počasni građanin Općine Trpanj.
2. Nagrada za životno djelo
3. Zahvalnica
4. Druga priznanja po odluci Općinskog vijeća.
Članak 9

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 11.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 12.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).
Sporazum o suradnji Općine i lokalne (regionalne) jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu i na web stranicama Općine

V SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 13.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine od strane ovlaštenih državnih tijela..

Članak 14.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu i civilnu zaštitu.

– promet na svom području te

– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 16.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Dubrovačko-neretvansku županiju.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.
VI NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAÐANA U ODLUČIVANJU
Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18 .

Lokalni referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 19.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 18. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika i njegovog zamjenika.

Članak 20.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, u daljnjem popstupku primjenit će se odredbe stavka 1 i 2 ovog članka.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma iz stavka 4. ovog članka donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 23.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. stavak 1. ovog Statuta obvezujuća je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.

Članak 24.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 25.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 3. ovoga Statuta.
bor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.
Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.
Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

VII TIJELA OPĆINE TRPANJ
Članak 28.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.
  1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 29.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.
Članak 30.
Općinsko vijeće:

– donosi Statut Općine,

– donosi Poslovnik o radu,

– donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

– donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

– usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

– donosi odluku o privremenom financiranju,

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna,

– donosi odluku oprijedlogupromjene granice Općine,

– uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,

– donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;

– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

– raspisuje lokalni referendum,

– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

– bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

– odlučuje o pokroviteljstvu Općine,

– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

– daje svoje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz nadležnosti općinskog načelnika kad ih načelnik zatraži,

– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 31.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 32.

Predsjednik Općinskog vijeća:

– zastupa Općinsko vijeće,

– saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

– predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

– održava red na sjednici Općinskog vijeća,

– usklađuje rad radnih tijela,

– potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

– brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,

– brine se o zaštiti prava vijećnika i

– obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 33.

Općinsko vijeće čini 9 vijećnika.

Pripadnicima nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću srazmjerno njezinom udjelu u ukupnom stanovništvu Općine Trpanj, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Članak 34.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovitim izborima.

Članak 35.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

– ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste;

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke;

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;

– ako mu prestane prebivalište s područja Općine, danom prestanka prebivališta;

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i

– smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo a koji je državljanin članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 37

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Vijećnik je dužan u roku 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3 ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 38.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

– sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;

– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;

– predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata;

– postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;

– postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;

– sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i

– tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 39.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. Radna tijela

Članak 40.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

– Komisija za izbor i imenovanja,

– Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

Mandatna komisija,

Članak 41.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

– izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

– imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

– propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 42.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

– predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 43.

Mandatna komisija:

– na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

– obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

– obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinju obavljati vijećničku dužnost,

– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

Članak 44.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće Poslovnikom i drugim posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 45.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.
Mandat općinskog načelnika traje četiri godine a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

– priprema prijedloge općih akata;

– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;

– utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;

– upravlja nekretninama, pokretninanma i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skaldu sa zakonskim propisima;

– upravlja prihodima i rashodima Općine;

– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine, i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina;

– donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine;

– imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela;

– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;

– imenuje i razrješava predstavnika Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udijele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno;

– utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine;

predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba;

– razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;

– imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;

– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti;

– sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;

– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;

– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;

– do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu;

– provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima;

– donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;

– organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;

– usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu;

– nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave;

– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;

– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan izvjestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineja 8.ovog članka tromjesečno, do 10-og u mjesecu za predhodno izvještajno razdoblje.
Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineja 12. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od danadonošenja i objavljuje se u Službenom glasniku.

Članak 46.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 47.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 48

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

– ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

– ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 49.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama Općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima Općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Članak 50.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

– danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku;

– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti;

– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca;

– danom prestanka prebivališta na području Općine;

– danom prestanka hrvatskog državljanstva i

– smrću.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika. U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim.

Članak 51.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 19. ovoga Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VIII UPRAVNA TIJELA

Članak 52.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojavaju se Jedinstveni upravni odjel Općine.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
Politika zapošljavanja u upravnim tijelima Općine provodit će se na način da se nacionalnim manjinama sukladno pozitivnim zakonskim normama osigura zastupljenost u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 53.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.

Članak 54.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine.

IX JAVNE SLUŽBE

Članak 55.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana, a koje su zakonom utvrđene kao javne službe.

Članak 56.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 55. ovoga Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, vlastitog pogona ili drugih pravnih osoba.
Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 57.

Na području Općine mogu se osnovati mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se mogu osnivati za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 58.
Mjesni odbori na području Općine su:

– Mjesni odbor Trpanj;

– Mjesni odbor Gornja Vrućica;

– Mjesni odbor Donja Vrućica i

– Mjesni odbor Duba Pelješka

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 59.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik.
Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja općinskom načelniku.

Članak 60.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku , obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 61.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvor financiranja mjesnog odbora.

Članak 62.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 63.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 64.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 65.

Vijeće mjesnog odbora koji prema popisu birača ima do 100 upisanih birača ima tri člana uključujući i predsjednika a mjesni odbor preko 100 upisanih birača ima pet članova uključujući i predsjednika.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin, s navršenih 18 godina života, koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 66.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 68.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 69.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 70.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihoda koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 71.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 72.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 73.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 74.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.
U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

XI IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 75.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Članak 76.

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.

Članak 77.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

– općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

– prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

– prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele,

– prihodi od koncesija,

– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

– udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

– sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i

– drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 78.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani prema izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 79.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 80.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 81.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 82.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XII AKTI OPĆINE

Članak 83.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 84.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 85.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke

Članak 86.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 83. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela.
Opći akti objavljuju se u Službenom glasniku.

Članak 87.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije ili pokrenuti upravni spor.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

Članak 88.

Nadzor nad zakonitošću pojedinačnih neupravnih akata koje Općinsko vijeće i općinski načelnik donose u okviru samoupravnog djelokruga, obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

XIII JAVNOST RADA

Članak 89.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan.
Prerdstavnici udruga građana, zainteresirani građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 90.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na web stranici Općine.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije, izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, te objavljivanjem općih i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na web stranici Općine.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku, objavljivanjem informacija na web stranici Općine i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 91.

Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 92.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 93.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 94.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.

Članak 95.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije”.
Članak 36.stavak 2. ovog Statuta stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj zajednici.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Trpanj (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 9/09).

Klasa: 012-03/13-01/01 Predsjednik Općinskog vijeća

Ur.br.:2117/07-13-01 Bruno Koludrović v.r.
U Trpnju, 09. travnja 2013.

Skip to content