REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

 


Klasa: 023-01/12-02/18
Ur.broj: 2117-07/12-01


Z A P I S N I K

sa 18.(osamnaeste) sjednice Općinskog vijeća

O P Ć I N E T R P A N J


Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,

Datum održavanja: 15 .lipnja 2012. godine .

Vrijeme održavanja: od 18.00 h do 19,30 h

Općinski načelnik pozdravlja i utvrđuje da su sjednici

Nazočni:

1. Bruno Koludrović
2. Tonči Jelaš
3. Olivija Vodopić
4. Marko Veić
5. Made Maćela
6. Jakov Begović
7. Mario Roso
8. Valentin Dujmović
9. Željko Belin

Ostali nazočni:

1. Jakša Franković , općinski načelnik
2. Ante Miloslavić , dir.Komunalnog Trpanj
3.Eni Miljak, direktorica Turističkog ureda

Izočni:

  1. Ivan Veić
  2. Neven Soko

Ostali izočni:

1. Nada Ivanković,pročelnik JUO

Općinski načelnik pozdravlja nazočne, te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Aktualni sat

  2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

  3. Izviješće općinskog načelnika o radu Općine Trpanj za period lipanj – prosinac 2011. god.

  4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

  5. Rasprava o mogućim izmjenama i dopunama PPU Općine Trpanj

  6. Rasprava o prijedlogu idejnog projekta poslovne građevine ćest. Zgr. 32 I ćest. Zemlj. 144/1 k.o. Trpanj

  7. Priprema turističke sezone

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.) Aktualni sat

Valentin Dujmović pita kad slijedi nastavak radova na asfaltiranju trpanjskih ulica.

Načelnik odgovara kako će to biti u ponedjeljak, a nakon završetka se prelazi na asfaltiranje i saniranje ceste u Dubi Pelješkoj.

Valentin Dujmović nadalje pita da li je, prema zaključku, objavljen natječaj za prodaju poslovnog prostora .

Načelnik odgovara kako je objavljen u “Slobodnoj Dalmaciji”, ali za sada nema interesenata. Nakon isteka roka od 15 dana izvijestit će vijećnike o učinjenom.

V. Dujmović pita što je sa uknjiženjem parcele 1303 k.o. Trpanj, a sukladno zaključku sa prethodne sjednice.

Načelnik J. Franković odgovara kako je razgovarao sa odvjetnikom Vranješom o angažmanu , te kako je dogovoreno da odvjetnik dostavi svoju ponudu . Zatražit će se i ponuda odvjetnika Depola.

V. Dujmović traži podnošenje izvješća nadležnog općinskog tijela o utrošenim sredstvima u 2012. i preuzetim financijskim obvezama u 2012.

Općinski načelnik ukratko ističe kako se godina završila sa 28 000,00 kn u minusu što je jedna od boljih godina. Stanje duga Općine je 800 000,00 kuna, što bi se anuliralo prodajom poslovnog prostora. Dodaje kako će do 31. 06. biti podneseno polugodišnje izvješće gdje će se vidjeti trenutno stanje.

Made Maćela pita da li će se asfaltirati i loši dijelovi ceste do Dube , a ne samo po mjestu Duba Pelješka.

Načelnik odgovara kako će se sanirati sva oštećenja na cesti prema Dubi Pelješkoj.

Made Maćela nadalje pita zašto se opet puni cisterna vodom u Gornjoj Vrućici. Moće li se učiniti nešto da se te cisterne pune u Trpnju. Voda je nakon toga jako mutna I potrebno je cijeli dan da se vrati u normalu.

Načelnik odgovara kako je problem u protočnosti. ćeljelo bi se zadržati isti nivo vode u Gornjoj vrućici i Trpnju. Razgovarat će sa Igorom Šundricom da slabijim tempom puni cisternu kako bi se voda što manje zamućivala.


Bruno Koludrović pita Antu Miloslavića što se može učiniti po pitanju uklanjanja smeća ispred trgovine “Studenac”. Treba ih upoznati s tim da ne mogu izbacivati smeće ispred dužana .U suprotnom će snositi posljedice.

Ante Miloslavić odgovara kako je jedino što on može učiniti, da kamion pokupi smeće u polasku i povratku odvoza smeća svakog dana.

Željko Belin traži pojašnjenje koliko traje garancija za kanale odvodnje atmosferskih voda .

Načelnik odgovara kako garancija traje dvije godine od završenih radova.

Nadalje pita što je sa radovima na igralištu za odbojku.

Načelnik odgovara da ukoliko se Općinsko vijeće složi , može se nastaviti sa radovima. Treba ga tamponirati i ograditi. Najskuplja stavka je dovesti pijesak čija je cijena poprilično visoka. Za završiti igralište potrebno je cca 30 000,00 kn.

Ad.2.) Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Jakov Begović stavlja primjedbu na zapisnik u dijelu gdje se govori o korištenju javne površine

ističući kako nije uneseno da je rekao da ne plaćaju svi javnu površinu koju koriste . Sporne javne površine treba riješiti putem suda iz razloga što određeni tretiraju javnu površinu kao svoju . Ugovori o korištenju javne površine se moraju poslati i njima, a oni ih moraju zaprimiti.

Valentin Dujmović stavlja primjedbu na greške tehničke primjedbe i to: navedena gđa. Eni Nobilo preziva se Miljak, a ne Nobilo i nije ISO standard 901 nego 90001.

Olivija Vodopić predlaže da zapisnici ubuduće budu takvi da se u njih unose samo zaključci .

Valentin Dujmović i Bruno Koludrović se protive, te se ne nastavlja dalje s ovom tematikom.

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 17. sjednice uz izmjene :

u zapisniku izmijeniti dio u kojem gosp. J. Begović diskutira o načinu korištenja javnih površina te navesti kako je rekao da se SVIMA koji uzurpiraju javnu površinu u svrhu obavljanja neke djelatnosti treba uručiti Ugovor o korištenju javne površine , te ukoliko se ukaće problem stvar riješiti putem suda.

u dijelu gdje se navode nazočni Eni Nobilo zamijeniti sa Eni Miljak

u točki u kojoj se raspravlja o ISO Standardu broj 901 zamijeniti brojem 9001.

Ad.3. Izviješće općinskog načelnika o radu Općine Trpanj za period lipanj – prosinac 2011. god.

Načelnik Jakša Franković ukratko pojašnjava Izvješće o radu Općine za period lipanj – prosinac 2011. god. koji je dostavljan vijećnicima na razmatranje uz ostale materijale za sjednicu.

Zaključak:

Izviješće o radu Općine za period lipanj – prosinac 2011. god. jednoglasno je usvojeno.

Ad.4.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Načelnik ukratko pojašnjava Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2011. god. koja je dostavljana vijećnicima na razmatranje zajedno sa ostalim materijalima za sjednicu.

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Ad.5. Rasprava o mogućim izmjenama i dopunama PPU Općine Trpanj

Valentin Dujmović pojašnjava kako je predložio ovu točku dnevnog reda iz razloga što imamo problem i u dijelu Trpnja gdje se predviđa izgradnja liječilišnog objekta i na još nekim mjestima , bolje rećeno zonama , na kojima se planira nekakva izgradnja općekorisna. Naime dijelovi tih parcela su na “trpanjskoj zajednici”, a što uvelike usporava odvijanje posla. Niti jedan investitor se neće uhvatiti u koštac s problematikom takve vrste, a svima nam je dobro poznata.

Jakša Franković pojašnjava kako je jako teško odrediti zonu za širenje Trpnja, gradnju, prodaju, komasaciju i sl. , a da je bez “trpanjske zajednice”. Dok je “trpanjske zajednice” nema širenja Trpnja, to nam svima mora biti jasno. Nema kvalitetnog prostornog planiranja dok je situacija takva kakva jest.

Nadalje dodaje kako je drugi problem taj , kako se u graćevnom području naselja ne može graditi, ako se nema priključak na javnu odvodnju. Ministarstvo je sada ublažilo tu odluku na način da ondje gdje ima javne odvodnje može se priključiti ( graditi), a ondje gdje nema riješiti na način da se naprave nepropusne septičke jame za najviše 10 priključaka, s tim naravno da se te jame propisno ispražnjavaju ili prećišćuju.

Razvidno je da moramo puno toga promijeniti, a moramo donijeti i Ocjenu stanja u prostoru i program mjera za ocjenu stanja u prostoru.

Jakov Begović naglašava da se ovom prilikom ucrta parking prostor u Trpnju jer nam je to gorući problem, posebno u turističkoj sezoni. Parking mjesta su Trpnju neophodna, jer gubimo dosta mjesta ( šetnice, riva i sl.) .

Zaključak:

Jednoglasno je odlućeno da se krene u izradu Ocjene stanja u prostoru i program mjera za ocjenu stanja u prostoru.


Ad.6.) Rasprava o prijedlogu idejnog projekta poslovne građevine ćest.zgr. 32 i ćest. Zemlj. 144/1 k.o. Trpanj

Jakša Franković ukratko izlaće prijedlog idejnog projekta.

Jakov Begović predlaže da se stepenice izvedu izvan zgrade, ako je izvedivo s obzirom na površinu zgrade.

Nakon kraće rasprave zaključuje se točka dnevnog reda .

Ad.7.) Priprema turističke sezone

Eni Miljak podnosi izvješće o trenutnom statističkom stanju . Izražava zadovoljstvo početkom sezone . Nadalje iznosi program Kulturnog ljeta koje je bogatije manifestacijama nego prošle godine.

Jakov Begović predlaže da se srdele ne peku na rivi , već na prostoru parka gdje je boćarsko igralište.

Valentin Dujmović ukratko obrazlaže razliku TZO Komiïž i TZO Trpanj, koju je ranije pripremio, ističući kako je bitno da je Komiža koja je po svemu skromnija od Trpnja organizirala tri puta više manifestacija od TZO Trpanj, a sredstva za organizaciju osigurala od sponzora i donatora. Sugerira direktorici da se poveće s njima i krene njihovim putem.

Jakov Begović predlaže da se za Veliku Gospu organizira manifestacija koja traje nekoliko dana. On bi se uključio preko Udruge Eko – Pelješac, uključio bi se i Boćarski klub, Nogometni klub, Vaterpolo klub.

Jakša Franković predlaže da se okupe svi navedeni i dogovore oko ovog prijedloga.

Made Maćela pita zašto se tako ne organizira i za Dan Općine, Gospu od Milosrđa. Dodaje kako je slabo oznaćen put iz Trpnja prema Vrućici , Dubi i Divni, tako turisti ni ne znaju za ta mjesta , te ih ne mogu obići . Eni Miljak dodaje kako im ona , a i u Hotelu Faraon uredno daju prospekte i pričaju o tim mjestima , te ih potiču da ih obiđu.

Jakša Franković napominje kako se kreće sa iscrtavanjem cesta naselja Trpanj. Daje vijećnicima na promišljanje oko definiranja ocrtavanja ispred trgovina i ugostiteljskih objekata.

Jakov Begović predlaže da se izgrade nogostupi za pješake uz cestu na obe dvije strane. Pješaci su ugroćeni kretanjem po cesti zajedno sa automobilima.

Olivija Vodopić apelira da se plaće očiste i srede što prije. Posebno plaća od Luke do kampa “Vrila”. .

Jakov Begović odgovara kako je sve srećeno prije dva dana.

Olivija Vodopić nadalje dodaje kako je potpuno neprimjereno razgovarati o pripremi turističke sezone 15. 06. Istiće kako je to je kasno.

Valentin Dujmović pita kada će se ispjeskariti odnosno isprati nekom tekućinom natpisi na dijelu šetnice oko mora . Načelnik odgovara kako se raspitao kod kvalificiranih firmi i saznao kako se tekućinom sa kamena natpisi ne mogu ukloniti. Dodaje kako bi bilo bolje sve natpise koji nisu primjereni odjednom ukloniti pjeskarenjem .

Jakša Franković upozorava direktoricu Eni Miljak da za slijedeću sezonu djelatnika koji će raditi u uredu zaposli putem natječaja, a ne direktnim izborom kako je bilo do sada.

Sjednica je završila u 19,30 sati.


Zapisnik sastavila Općinski načelnik

Ivana Jelaš v.r. Jakša Franković v.r.

Skip to content