R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/12-01/17
Urbroj: 2117-07/12-05

Z A P I S N I K
sa 17. (sedamnaeste) sjednice Općinskog vijeća
O P Ć I N E T R P A N J

Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 17.svibnja 2012. godine
Vrijeme održavanja: 18.00 sati

Predsjednik općinskog Vijeća pozdravlja i utvrđuje da su sjednici
Nazočni:
1. Bruno Koludrović
2. Olivija Vodopić
3. Made Maćela
4. Željko Belin
5. Marko Veić
6. Jakov Begović
7. Marijo Roso
8. Valentin Dujmović
Ostali nazočni:
1. Jakša Franković – općinski načelnik
2. Nada Ivanković, pročelnica JUO
3. Ante Miloslavić, direktor Komunalnog Trpanj d.o.o.
4. Eni Nobilo, direktorica Turističke zajednice Izočni:

1. Tonči Jelaš
2. Ivan Veić
3. Neven Soko

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o izmjenama Proračuna Općine Trpanj za 2012.g.odinu
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršenju proračuna općine Trpanj za 2012.godinu
5. Donošenje Odluke o davanju jamstva za ispunjenje obveze „Komunalnom Trpanj“ d.o.o. za
nabavku dugoročnog kunskog kredita za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava
naselja Trpanj.
6. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Trpanj
7. Donošenje Socijalnog plana Općine Trpanj za 2012.godinu
8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u
prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Trpnju, ćest.zgr.489 k.o. Trpanj
9. Razmatranje pisma namjere Hrvatsko – njemačkog društva Split

Valentin Dujmović pojašnjava da Općina mogućnost besplatno ući u postupak ishođenja ISO standarda 901 pa predlaže da se doda 10.točka dnevnog reda u tom smislu.
Jednoglasno prihvaćen prijedlog dnevnog reda i prijedlog vijećnika Dujmovića o tome da se dnevnom redu doda 10. točka dnevnog reda koja glasi:
"10. Pokretanje postupka za ishođenje ISO standarda901“.

Ad.1.
Vijećnik Begović postavlja upit glede korištenja javnih površina te traži na uvid Plan korištenja javnih površina, te ga interesira da li korisnici plaćaju javnu površinu. Načelnik pojašnjava da Plan i cijenik korištenja javnih površina, temeljem Odluke o korištenju javnih površian, donosi Općinski načelnik.
Vijećnik Dujmović komentira i pita da li je kroz tu Odluku određena i npr.boja tendi koje se postavljaju na javnu površinu, reklame, stolovi na kojima se prodaje razna roba na javnoj površini i sl. Načelnik odgovara da na terenu ima problema s tim stolovima i prodavačima. Vijećnik Belin pita što je s prodajom na ćest.zem.1303. Načelnik pojašnjava status te nekretnine koja je vlasništvo trpanjske zajednice. Geometar nije nikada odredio granice ove nekretnine. Begović smatra da je to općinska imovina i da to treba riješiti sudskom tužbom s obzirom da je ona u posjedu općinska kao i ona parcela Sutonova. Predlaže da se ustane tužbom u ovom predmetu jer Općina za to ima interes. Pita da li plaćaju javnu površinu korisnici ove površine na što načelnik odgovara da neće da zaprime ugovore. Nakon diskusije prijedlog vijećnika Begovića je da se pokrene sudski postupak za to da se Općina uknjiži na ovu nekretninu.
Belin predlaže da se i parkinzi na cijelom prostoru naselja Trpanj reguliraju i naplaćuju kao javne površine obzirom da ih koriste točno određeni ljudi.
Nakon glasovanj po prijedlogu Begovića većinom glasova donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Potrebno je preduzeti sve radnje i tužbom Općine Trpanj pokrenuti pred Sudom postupak utvrđenja vlasništva Općine Trpanj na ćest.zem.1303 i 3472/2.
Vijećnik Dujmović pita šta je s asfaltiranjem u Trpnju. Načelnik detaljno pojašnjava da je bio u Dubrovniku na sastanku s nadležnima i da je dogovoreno da bi u ponedjeljak 21. Dubrovnik ceste trebale biti na terenu i zapoćeti radove asfaltiranje sveukupno od rive do Dekovića i dio u Putu dubokog doca na što je vijećnik Dujmović istakao svoje saznanje da asfaltiranje neće zapoćeti dok im Lasić ne plati. Načelnik je ponovio da je službena informacija ono što je već kazao.
Vijećnica Vodopić pita di je nestao put od Lovište prema Koludroviću(kod stare crkve).
Načelnik navodi da od Marinka do bivše PP je taj put u naravi odavno već nestao, prije 30-40 godina te ne želi za to preuzeti odgovornost jer očito tadašnja MZ nije reagirala.
Postavlja upit i puta kod Ane Dragićević na što joj pročelnicapojašnjava da taj put nije „nestao“ nego je samo, uz suglasnos Vijeća, izmješten.
Vijećnica Maćela postavlja upit o tome zašto se ne može priznati trošak 2 karata studentu bez obzira da li su obje karte za isti ili različit smjer.
Pročelnica pojašnjava da je Odlukom vijeća i načelnika određeno da Općina priznaje trošak jedne povratne autobusne karte redovitim studentima…Dakle, povratna karta podrazumjeva odlazak i povratak. Svrha Odluke je, uz socijalni momenat, bila da ućenici i studenti imaju konatakt s domom i ne otudjuju se.Svi studenti su dobili odluku i objašnjenje uz nju ali ga se ćesto poneki ne pridržavaju i ponašaju se prekomotno, bilo na navedeni način ili tako što ne koriste obvezni pripadajući im studentski pospust a i dostavu karte na naplatu u Općinu u roku kako je to navedenom odlukom određeno.
Vijećnik Begović postavlja upit šta je s zaključkom da se uklone kiosci Tiska koji i danas stoje na istom mjestu. Načelnik pojašnjava da je razgovarao s direktorom Tiska Dubrovnik i tražio da se skloni kiosk koji ne radi ali očito to oni ne poštuju. Načelnik ističe ako ga ne sklone da će izdat nalog za uklanjanje kioska ali ne zna di će ga skloniti i odložiti. Begović predlaže da se odložii u prostor bivšeg PZ. Što se tiće kioska koji radi smatra da treba čuvati dv radna mjesta i da ovaj kiosk ostane na što se vijećnik Begović protivi i traži da se sklone oba kioska. Načelnik traži da se isti stav mora imati sa svim kioscima a ne samo za ova dva. Vijećnik Begović je kiosk od Meri Butirić odložiio na javnu površinu-put na Luci a ovamo inzistira na uklanjanju kioska u kojem ljudi rade?Smatra da je to neprihvatljivo ponašanje.
Načelnik predlaže uklanjanje s javne površine samo kioska koji ne radi.
Vijećnik Begović podsjeća na vrijeme kako je to ranije uspješno rješavano s kioscima kad je uklonjeno s javne površine 7 kiosaka.
Predsjednik Vijeća kao i pročelnica upoznaju da postoji odluka Vijeća o sklanjanju kioska u zatvoren prostor o ćemu je Tisak u više navrata obavješten pismeno. Pitanje je samo kako ovu odluku provesti.
Begović dalje pita šta je učinjeno s rešetkama na cesti u rivi koje se raspadaju.
Načelnik odgovara da je istekla garancija za navedeno ali da je on već razgovarao s inžinjerom koji treba napraviti troškovnik potrebnih radova.
Dalje, vijećnik Begović postavlja upit o tome da li postoji još koje pismo namjere osim navedenog jer mora napustiti sjednicu Načelnik odgovora da postoji pismo namjere za nabavu opreme za solarni park.
Vijećnik Dujmović upoznaje da je Rafaela Lukić vlasnica Gradine i da bi ona to rado povoljno prodala Općini, što mu je kazala u razgovoru a smatra da bi to bilo dobro da kupi Općina. Načelnik ističe da je Gradina suvlasništvo više fizičkih osoba. Neki iz Srbije, Fran Mejovšek i dr. Općina je pokrenula inicijativu da se Gradina zaštiti kao kulturno dobro. Čak je predlagao društvu za zaštitu starina Dubrovnik da nam pomognu ovdje ali oni nisu imali za to interes.
Made Maćela zbog obveza napušta sjednicu pa predsjednik konstatira da ima kvorum za nastavak rada.
Belin postavlja pitanje tko će popravit i kada rivu što je Lasić oštetio i kad se može oćekivati puštanje kanalizacije u promet.
Načelnik objašnjava da neće biti primopredaje i isplate dok se svi ti radovi na kanalizaciji ne završe a točan datum u ovom momentu se ne zna.
Marijo Roso pita do kada će rupe na putu K.Tomislava doLuke ostati. Predlaže da se saniraju do afaltiranja. Begović podržava kao i načelnik koji obećava da će se to učiniti čim prije.
Eni Nobilo navodi kako ima saznanje o tome da je presuda donesena po predmetu komunalnog odlagališta.
Pročelnica objašnjava da presuda nije donesena akad bude obavijestit ćemo vijećnike.
M.Roso postavlja upit o plavljenju ul.na dionici kod kuće Belina.
Načelnik objašnjava kako je vijećnik Belin zabranio da voda ide u njegov posjed pa su izgradili zidiće kojim sprječavaju oticanje vode u polja i zadržavaju vodu na putu.

Ad.2.
Nakon pojašnjenja vijećniku Belinu oko citiranja njegovih navoda po točki Ad.4. donosi se jednoglasno slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se zapisnik sa 16.sjednice Općinskog vijeća.

Ad.3.
Nakon što je načelnik pojasnio da se predložena Odluka donosi zbog davanja jamstva Općine PBZ za dizanje kredita, jednoglasno je donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Odluka o izmjeni proračuna Općine Trpanj za 2012.godinu.

Ad.4.
Nakon istog objašnjenja načelnika kao u točki 3. jednoglasno donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Odluka o dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2012.godinu.

Ad.5.
Nastavno na obrazloženja uz točki 3.i 4. i dodatnog pojašnjenja načelnik o postpku za ishođenje suglasnosti o davanju jamstav u predmetnoj stvari, od strane Općine, jednoglasno donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Općina Trpanj daje jamstvo za ispunjenje obveze „Komunalnom Trpanj“ d.o.o. za nabavku dugoročnog kunskog kredita za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Trpanj, sukladno Odluci o davanju jamstva koja je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad.6.
Načelnik upoznaje nazočne s bitnim odredbama Plana zaštite i spašavnja Općine Trpanj. Podsjeća da je obveza Općine ustojiti jedinicu opće namjene od 16 ljudi, po4 za svako naselje, što ćemo teško moći jer nema više volontiranja. Svako ko želi može pročitati ovaj plan detaljnije.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen slijedeći

ZAKLJUČAK:
Donosi se Plan zaštitei spašavanja općine Trpanj.

Ad.7.
Pročelnica ističe da je prijedlog Plana donesen sukladno raspoloživim materijalnim sredstvima pa ako ima nejasnoća neka se pita.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Socijalni plan Općine Trpanj za 2012.godinu.

Ad.8.
Belin pita da li je cijena poslovnog prostora ovlaštenog vještaka od 525.185,51 kn ili 69.838,49 eura realna cijena i da li se radi o cijeni samo poslovnog prostora?
Načelnik odgovara da je to cijena samo za poslovni prostor, utvrđena od strane ovlaštenog vještaka a da Vijeća može donijeti odluku o većoj poćetnoj cijeni ili bilo kako dugo.
Predsjednik Vijeća Koludrović napominje da je nedopustivo da se sad čitaju materijali za Vijeće i postavljaju pitanja koja su posljedica ne čitanja materijala za sjednice te time oduzimanja vremena svima. Nužno je najmanje pročitati materijale koje vijećnici dobiju uz poziv za sjednicu Vijeća što će znatno doprinjeti efikasnosti rad Vijeća.
Dujmović postavlja pitanje da li ima i stan u prizemlju i da li se sada prodaje samo poslovni prostor te je ponovljen odgovor a pročelnica napominje da je vlasništvo nad zgradom etažirano i da je predmet prijedloga prodaje samo poslovni prostor u prizemlju. Stan ne. Potrebno je donijeti odluku o načinu plaćanja i svim drugim detaljima, jamćevini isl.
Belin pita kakvo je stanje stana.
Pročelnica navodi da ima ključ i da svaki vijećnik može poći i vidjeti u kakvom je stanju stan te moli da se predloži visina jamćevina od 5%.
Nakon diskusije jednoglasno se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK:
Donosi se odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade, ćest.zgr. 489, u ul.K.Tomislava 29, po poćetnoj cijeni koju je utvrdio ovlašteni viještak od 525.185,51 kn, uz plaćanje jamćevine od 5% od poćetne cijene a ostale odredbe natječaja sukladno pozitivnim zakonskim normama.

Ad.9.
Predsjednik vijeća čita pismo namjere Hrvatsko-Njemačkog društva pa nakon diskusije se donosi.
Načelnik pojašnjava da je gosp.Šalinović bio kod njega i da su razgovarali. Upoznao ga je s materijalima Blaca.
Dujmović smtra da treba upitati što oni nama nude i predlažu, koje projekte i sl.

ZAKLJUČAK:
Da načelnik pismneo zatražiti od ovog društva što nam oni mogu ponuditi s obzirom da se iz pisma namjere to ne isčitava.

Ad.10.
Dujmović ističe daje prof.Šundrica voljan da nam ovo osigura besplatno iako to košta 50.000.kn. Uz to bi nam ovaj ISO standard pomogao u povlaćenju sredstava od predpristupnih fondova.
Pročelnica postavlja upit tko bi vodio taj postupak do ishođenja ISO standarda s obzirom da se svakodnevno i znatno povećava obim posla u Jedinstvenom upravnom odjelu a broj službenika, od osnutka Općine do danas, je isti -dva. Postaje nemoguća misija zadovoljiti sve veći obim posla i obveza koji se dnevno povećavaju, tako da će to neminovno imati za posljedicu pad kvaliteta u radu. U tom smislu jedna digresija te prijedlog pročelnice da se na općinskoj internetskoj stranici javno objave imena svih dužnika Općini, redosljedom po visini duga i po svim osnovima, te da se donese zaključak da Općina neće udovoljiti niti jednom zahtjevu ukoliko podnositelj istog ima bilo kakav neizmiren dug prema Općini. Smatra da bi na taj način određen broj dužnika izmirili dug a uz to smanjili posao Jedinstvenom upravnom odjelu, jer bi se izbjegli poslovi slanja opomena, postupka prisilne naplate, silnih pregovaranja i razgovaranja, što oduzima jako, jako puno vremena u radu Jedinstvenog upravnog odjela.
Diskusiju prekida predsjednik Koludrović uz napomenu da je to izvan dnevnog reda i da je sjednica Vijeća završena.

Dovršeno u 20,15 sati

Zapisnik sačinila Predsjednik Općinskog vijeća
Nada Ivanković v.r. Bruno Koludrović v.r.

Skip to content