R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/11-02/15
U.rbroj: 2117-07/11-01

Z A P I S N I K sa 16.(šesnaeste) sjednice Općinskog vijeća
O P Ć I N E T R P A N J

Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 14.ožujka 2012. godine .
Vrijeme održavanja: od 18 h

Predsjednik općinskog Vijeća pozdravlja i utvrđuje da su sjednici

Nazočni:

 1. Bruno Koludrović
 2. Tonči Jelaš
 3. Made Maćela
 4. Željko Belin
 5. Marko Veić
 6. Jakov Begović
 7. Marijo Roso
 8. Valentin Dujmović
 9. Neven Soko

Ostali nazočni: Jakša Franković, Opć.načelnik
Nada Ivanković, pročelnica
Ante Miloslavić, direktor Kom.
Eni Nobilo, direktorica TZ

Izočni:

 1. Olivija Vodopić
 2. Ivan Veić

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne, te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
 3. Općinska imovina i razmatranje prijedloga projekata za izradu Plana razvoja Općine Trpanj.
 4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.godini.
 5. Donošenje Programa graćenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
 6. Donošenje Plana nabave Općine Trpanj za 2012.g.
 7. Donošenje Programa financiranja udruga i institucija za 2012.g.
 8. Donošenje Programa javnih potreba u športu za 2012.g.
 9. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g.
 10. Rješavanje prispjelih zamolbi.

Nakon provedenog glasovanja predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen

Ad.1.
V. Dujmović postavlja upit o tome da li je Povjerenstvo za praćenje radova na izradi sustava javne odvodnje odradilo zadani mu posao. Načelnik objašnjava da će se tijekom narednih dana sastati predstavnici Povjerenstva, sa Izvođaćem radova, nadzorom, Investitorom, predstavnicima Hrvatskih voda radi dogovora o završetku ovih radova. Željko Belin pita kad je krajnji rok za završetak radova na izradi kanalizacijskog sustava. Dalje: šta je s oštećenjima asfalta u Putu vila(rupama) i kada će se sanirati te o oštećenjima (rupama) na prometnici u Dubi pelješkoj. Dalje postavlja upit za kanalizacijsku cijev kod hotela koja strši i ružno izgleda i opasna je po sigurnost. Šta se po tom pitanju može učiniti. Načelnik odgovara da je po pitanju cijevi kod Hotela Faraon već razgovarao s direktorom Puclom u cilju iznalaćenja načina oko toga. Što se tiće sanacije ceste u Dubi taj problem će se riješiti u sklopu projekta uređenja i proširenja ceste Trpanj-V.Prapratna u sklopu kojeg će se riješiti i ova cest u Dubi koja je županijska cesta. Dalje odgovara da je krajnji rok za završetak radova kanalizacijskog sustava 21.04.2012.godine. J.Begović postavlja upit zašto načelnik nije poduzeo mjere kako bi bio uklonjen kiosk a što je prošloj sjednici dogovoreno. Načelnik odgovara da je u tijeku rješenje ovog problema te da će to rješiti uskoro. M.Maćela postavlja upit što je s izgradnjom puta-skalina za spuštanje na plažu u Dubi Pelješkoj. Načelnik odgovara da da je Općina Trpanj izabrana kao partner u projektu prekogranične suradnje Hrvatska-Crna gora te se za zaštitu i uređenje priobalja na plaćama Duba i Divna planira utrošiti oko 60.000 eura iz tog Programa. V.Dujmović navodi kako je obaviješten od strane mještana da se navodno neko u Dekovićima (Rile) bespravno priključio na nedovršeni sustav kanalizacije pa traži da se to provjeri. J.Begović ističe da je svima vidno da su rešetke koje su postavljene na kanalu oborinskih voda na rivi loše postavljene pa ćesto iskaču i predstavljaju problem u svakom smislu.Predlaže da se Izvođač tih radova pozove, jer još uvijek nije istekla garancija za ove radove, da sanira i otkloni ovaj nedostatak. V.Dujmović smatra da je potrebno dizalicu s rive skloniti na nakeo drugo mjesto. J.Begovićse nadovezuje smatrajući da dizalicu treba postaviti u svrhu za koju je i nabavljena sredstvima pojedinaca pa ako za to ima mjesta u okviru ovog projekta (60.000 eura) koje je načelnik spominjao da se to uradi. Načelnik smatra da bi se to eventualno moglo rješiti u sklopu programa proširenja pristaništa II faze za koju već postoji idejno rješenje.

Ad.2.
B. Koludrović stavlja zapisnik sa 15. sjednice Vijeća na usvajanje.

Zaključak:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad.3.
J.Begović smatra da je potrebno imovinu Općine kao što je bivša policijaks postaja i neke slične nekretnine koje se ne koriste prodati i novac uložiti u nešto što je korisno za Općinu, kao npr. Za sanaciju zgrade bivšeg Dingača a sada vlasništvo Općine Trpanj i sl. Načelnik podržava prijedlog J.Begovića navodeći kako će za jednu od narednih sijednica Vijeća pripremiti sve potrebno za postupak prodaje nekretnine u vl.Općine.

Zaključak:
Obvezuje se načelnik da do naredne sjednice Vijeća pripremi sve potrebno za realizaciju prodaje prizemlja bivše policijske postaje.

Ad.4.
Načelnik upoznaje vijećnike s prijedlogom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.godini uz napomenu da će za iduću sjednicu Vijeća pripremiti izvješće o realizaciji ovog Programa u 2011.g. Ž.Belin smatra da je 43.000,00 kn možda previsok iznos za redovito održavanje javnih zelenih površina te predlaže da se u čl.2 st.1 t.1. dopuni i košenjem trave na potezu Ogrc-Kapelica, s čime su se složili i ostali. Nakon dodatnog pojašnjenja od strane načelnika ovaj jednoglasno je donesen

Zaključak:
Usvaja se Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.godini uz dopunu istaknutu od strane vijećnika Ž.Belina.

Ad.5.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.

Ad.6:
Nakon pojašnjenja prijedloga Plana nabave Općine Trpanj za 2012.g. od strane načelnika N.Ivanković ističe da je zakonska obveza da se Plan nabave objavi i na internet str.pa se jednoglasno prihvaća ova primjedba dopune čl.IV i donosi slijedeći i

Zaključak:
Usvaja se Plana nabave Općine Trpanj za 2012.g uz dopunu članka IV rječima „i na internet stranici Općine Trpanj“.

Ad.7.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa financiranja udruga i institucija za 2012.g, od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Program financiranja udruga i institucija za 2012.g.

Ad.8.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa javnih potreba u športu za 2012.g. od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Programa javnih potreba u športu za 2012.g.

Ad.9.
Nakon pojašnjenja prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g. od strane načelnika, jednoglasno je donesen slijedeći

Zaključak:
Usvaja se Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g.

Ad.10.
B.Koludrović otvara raspravu po zahtjevu Vesne Miljak i dr. Vezano za problematiku odvodnje otpadnih voda iz njihovih kuća i iznalaćenja mogućnosti prevladavanja nastalog problema podnositelja zahtjeva. Nakon diskusije J.Begovića, načelnika Frankovića jednoglasno se donosi

Zaključak:
Ustrajati na poštivanju ranijeg stava Vijeća i odluka donesenih po tom pitanju a načelnik i vijećnik J.Begović zajedno s direktorom Komunalnog – A.Miloslavićem i podnositeljima zahtjeva da pođu na teren i razmotre mogućnost izgradnje septičke jame za podnositelje zahtjeva i Bobić na javnoj površini ispred kuće V.Miljak. B.Koludrović otvara raspravu po zahtjevu V. Dujmovića da se na web str.Općine, prije održavanja sjednice, objave svi materijali za sjednicu zajedno s pozivom za sjednicu Vijeća te dodaje da se materijali . N.Ivanković ističe da je zahtjev V.Dujmović opravdan i na zakonu utemeljen jer je to i naša zakonska obveza koje smo svjesni. Međutim, sve više je prisutan problem znatnog povećanja obima posla u JUO što nije propraćeno povećanjem broja službenika koji bi taj posao odrađivali. Svakodnevno se godinama posao povećava a broj službenika je isti (dva) od osnutka Općine do danas, pa je ćesto objektivno nemoguće zadovoljiti sve veći obim posla o ćemu je već u niz navrata obavještaval načelnika. Ovakva će situacija, i pored maksimalnog truda i zalaganja službenica JUO, neminovno utjecati na kvalitetu posla. Za konkretni prijedlog bit će nužno nabaviti skener kako bi se mogli objaviti i i dostaviti privitci pozivu za sjednice Vijeća. Svim vijećnicima koji to ćele, dostavljat ćemo poziv i materijale za sjednicu vijeća e-mail poštom. Dalje napominje kako je dosadašnji način pisanja zapisnika Vijeća postao veoma zahtjevan zbog inzistiranja pojedinih vijećnika na unašanju i raspravljanju o svakoj riječi pa predlaže da se zapisnik ubuduće vodi što konciznije, s kratkim, suštinskim pisanjem izlaganja i zaključcima kako je to i određeno u Poslovniku.

Zaključak:
Jednoglasno prihvaćen prijedlog V.Dujmovića o načinu dostavljanja materijala za sjednicu te objave istih na internet stranicama Općine Trpanj zajedno sa zapisnikom sa sjednica Vijeća te prijedlog N.Ivanković o budućem načinu izrade zapisnika sa sjednica Vijeća. B.Koludrović otvara raspravu po zahtjevu Nedjeljka Stipeljkovića. Nakon iscrpne diskusije vijećnika koji su dali svoje mišljenje po ovom zahtjevu za rješavanje kojeg je nadležan načelnik, donesen je slijedeći

Zaključak:
Zahtjev N.Stipeljkovića uputiti na rješavanje Načelniku kao nadležanom za odlučivanje po predmetnoj stvari, pri ćemu treba imati u vidu stav kojeg su vijećnici tijekom sjednice iskazali, tj.da je ovaj zahtjev opravdan ali ga treba riješavati generalno a ne pojedinačno tj. prvo izraditi idejni projekt rješenja cijelokupnog podzida na predmetnoj dionici ul.M.Držića zajedno sa skretanjem desno (krivinom) u ul.Marina Držića od broja 1. pa dalje prema kraju navedene ulice ( poviše Hotela Faraon), kako bi se izbjeglo šaroliko, pojedinačno rješavanje ove dionice puta koja je izgradnjom obilaznice postala „ogledalo“ ovog dijela naselja Trpanj.

Dovršeno u 19,30 min.

Zapisnik sačinila:
Nada Ivanković

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović v.r.