R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/11-02/15
U.rbroj: 2117-07/11-01

Z A P I S N I K sa 15.(petnaeste) sjednice Općinskog vijeća
O P Ć I N E T R P A N J

Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 17.prosinca ( subota ) 2011. godine .
Vrijeme održavanja: od 17 h

Predsjednik općinskog Vijeća pozdravlja i utvrđuje da su sjednici

Nazočni: Bruno Koludrović
Marko Veić,
Ivan Veić
Made Maćela
Olivija Vodopić
Tonči Jelaš
Valentin Dujmović
Jakov Begović
Marijo Roso

Ostali nazočni: Jakša Franković, Opć.načelnik
Nada Ivanković, pročelnica
Ante Miloslavić, direktor Kom.
Eni Nobilo, direktorica TZ
Stjepan Šegetin, građanin
Dinko Jelavić, građanin
Izočni:
Neven Soko
Željko Belin

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne, te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
3. Općinska imovina i razmatranje prijedloga projekata za izradu Plana razvoja Općine Trpanj
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god.
5. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Trpanj za 2012. god.
6. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. god.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog dnevnog reda na glasovanje .
Valentin Dujmović istiće kako je od strane jednog broja vijećnika upućen pismeni zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća za uvrštenje u dnevni red točke “Problematika Komunalnog Trpanj” što na dnevnom redu za današnju sjednicu nije razvidno. Traži objašnjenje.
Bruno Koludrović obrazlaže da u prijedlogu današnje sjednice Vijeća nema predložene točke dnevnog reda iz razloga što smatra da bi o predloženoj točki dnevnog reda eventualno trebalo prvo raspravljati na Skupštini Komunalnog a tek potom, ukoliko se ocijeni potrebno, I na Vijeću. Nakon ovakvog pojašnjenja traži očitovanje predlagatelja Dujmovića o tome da li ostaje pri datom prijedlogu I dalje ili prihvaćaju obrazloženje I prijedlog da se o provlematici Komunalnog prvenstveno raspravi na sjednici Skupštine Komunalnog a potom, ukoliko se ocjeni da ima potrebe, I na sjednici Vijeća.
Vijećnici, potpisnici zahtjeva (Valentin Dujmović, Jakov Begović, Olivija Vodopić i Željko Belin ), podržavaju predsjednikov prijedlog.
Nada Ivanković pojašnjava da se radi o dva pisana zahtjeva upućena predsjedniku Vijeća. Prvi prijedlog vijećnika Dujmovića, Begovića, Vodopić I Belina za sazivanjem sjednice Vijeća što je I ispoštovano. Sjednica je sazvana ali zbog nedostatka kvoruma I to upravo zbog nedolaska na sijednicu pobrojanih vijećanika koji su predložili održavanje sjednice, ista nije održana.
Drugi prijedlog je bio prijedlog samo jednog vijećnika- Dujmovića, koji je predložio da se u dnevni red Vijeća uvrsti I točka Problematika Komunalnog.
Bruno Koludrović postavlja upit vijećniku Dujmoviću da li ostaje pri prijedlogu dopune dnevnog reda s točkom “problematika Komunalnog” ili prihvaća njegovo naprijed navedeno obrazloženje vezano za ovu točku.
Valentin Dujmović povlači svoj zashtjev I prihvaća prijedlog predsjednika vijeća da se o “problematici Komunalnog” raspravlja prvo na Skupštini Komunalnog d.o.o. ali da se odmah odredi okvirno vrijeme održavanja sjednice Komunalnog.
Bruno Koludrović stavlja na glasovanje da skupština komunalnog poduzeća raspravlja o točki koju su vijećnici zatražili, te da se odmah utvrdi datum održavanja sjednice.
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
U periodu od 6. do 15. siječnja održat će se sjednica Skupštine Komunalnog poduzeća , sa točkom dnevnog reda “Problematika Komunalnog poduzeća Trpanj”.

Nadalje Jakov Begović predlaže da se sa dnevnog reda za ovu sjednicu izbaci treća točka koja je predložena i prebaci na dnevni red neke od narednih sjednica.

Nakon provedenog glasovanja odlućeno je da se treća točka predloženog dnevnog reda prebaci na dnevni red neke od narednih sjednica.

Jednoglasno se usvaja dnevni red uz izmjenu da se treća točka predloženog dnevnog reda prebaci za neku od narednih sjednica.

Ad.1.) Aktualni sat

Jakov Begović traži objašnjenje u svezi s već ranije donesenom odlukom Vijeća. Naime ističe da je čuo da se za neke od onih koji nisu postupili po ranije donesenoj odluci vijeća I napravili septičke jame za otpadne vode iz svojih kuća, iznalazi nedopustivo rješenje da I dalje na neki način istima omogući da fekalije iz kuća puštaju u more. Za razliku od drugih oni nisu poštovali odluku Vijeća I izgradili fosne što je nedopustivo jer ako smo donijeli neku odluku trebamo je I poštovat. Traži objašnjenje od odgovornih.
Valentin Dujmović smatra da bi to bilo nagrađivanje istih zato što nisu poštovali odluku Vijeća..
Načelnik pojašnjava da bi postojala tehnička mogućnost ali bi I u toj verziji otpadne vode tih kuća završavale u moru. Jakov Begović kao I Olivija Vodopić se izričito tome protive I traže da se poštuje ranije donesena odluka Vijeća . Suglasan je da se takvima pruži pomoć u iznalaženju rješenja na svaki drugi način, pa ako je to nuzno, odobriti im da izgrade septičke jame na javnoj površini jednu za sve ili više većkako se sami dogovore.
Marko Veić ističe da je on poštujući ranije donesenu odluku Vijeća sagradio septičku jamu I nudi, ukoliko je to tehnički izvodivo, da se isti spoje na njegovu septičku jamu uz dogovor s istima oko plaćanja eventualnog pražnjenja jame.
Valentin Dujmović I Olivija Vodopić napominjene da nema potrebe za donošenje nove odluke jer koliko je njimu poznato takva odluka Vijeća već postoji te se ista treba poštovati.
Jakša Franković detaljno pojašnjava problematiku ističući kako je Vijeće donijelo prije desetak godina takvu odluku i neki su je ispoštovali I izgradili septičke jame a neki ne. Dalje ističe da opostoji tehničko rješenje , a to je da se ne kopa asfalt koji je pod ingerencijom Hrvatskih cesta, već da se olakša na način da se svi zajedno spoje na jedno granično okno ali I u toj soluciji otpadne vode iz njihovih kuća završavale bi u moru dok se ne pusti u promet sustav javne odvodnje.
Olivija Vodopić postavlja upit o tome tko vrši nadzor nad izvođenjem radova izgradnje kanalizacije a Miloslavić odgovara tvrtka “Denmar” iz Zadra.
Jakov Begović postavlja upit o granici državne ceste te da li su kiosci, suvenirnica I dr.objekti na javnoj površini u vl.Općine ili HC.
Načelnik odgovara da je zatražio od HC da se utvdi službeno ta granice jer ista do danas nije određena I dam u je obećano da će to učiniti pa su geometri HC već bili na terenu.
Nadalje Jakov Begović predlaže da se ukloni olupina-vozilo Emila Vukovića I sva druga vozila koja su odložena uz ceste I predstavljaju ruglo te da se u Ul. Potok stavi prometni znak kojim se zabranjuje parkiranje vozila s obje strane ceste.
Načelnik preuzima obvezu rješavanja oba problema.
Nakon iscrpne diskusije donosi se slijedeći

ZAKLJUČAK:
1.
Općinsko Vijeće ostaje I ustraje pri realizaciji ranije donesene odluke o zabrani nelegalnog ispuštanja otpadnih voda iz kuća I poslovnih prostora preko kanala za odvodnju oborinskih voda u more i obvezi izgradnje septičkih jama svih kućanstava koja imaju prikljućenu odvodnju otpadnih voda iz svojih kuća na kanal oborinskih voda uz sagledavanje mogućnost prihvaćanja prijedloga vijećnika Veića ili bilo koja druga mogućnosti zbrinjavanja otpadnih voda.
2.
Obvezuje se načelnik Jakša Franković da poduzme potrebne mjere za uklanjanje starih vozila i drugih pokretnina koje je nužno odmah ukloniti s javne površine.

Jakša Franković upoznaje da je obavio razgovor s ravnateljem Lučke uprave DNŽ kako bi potako izradu projektne dokumentacije uređenja obale od novoizgrađenog trajektnog pristaništa do predjela Pristaništa u luci Trpanj.
Nadalje upoznaje kako Ured državne uprave iz Vele Luke nije uspio sklopiti niti jedan ugovor o izvlaštenju ceste Trpanj Gornja Vrućica.
Dodaje kako se nastavljaju aktivnosti oko projekta EIB 3, uređenje općinske zgrade “ bivša zgrada Dingač”, odnosno da je naša kandidatura uređenja ove zgrade, bivša PZ Dingač, prihvaćena od nadležnog Ministarstva.

Ad.2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Olivija Vodopić ističe primjedbu na zapisnik s predhodne ,14.sjednice, iz razloga što je zaključak po točki 6. netočan jer je donesena odluka o zaduženju Komunalnog kratkoročnim kreditom I s kamatom do maksimalno 7,9%.
Jakša Franković ističe kako je I sam primjetio ovu pogrešku u zapisniku jer je upisana pogrešna visina kamate na kredit jer je zaključeno da to bude najviše do iznosa kamate predhodnog kredita tj. 7,9% što će još točno provjeriti te ispraviti u zapisniku.

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća uz naprijed navedenu izmjenu zaključka točke 6 koja točno glasi: “Jednoglasno se daje suglasnost Komunalnom Trpanj za zaduživanjem kratkoročnim kreditom uz rok otplate od najduže 3 godine I kamatnu stopu najviše do 7,9%”.

Ad.3.) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA
2011. GODINU
Jakša Franković detaljno pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god., ističući kako je ovaj proračun realno stanje uz pad državnih dotacija, ne samo u našoj Općini već je tako i na ostalim općinama I gradovima.
Olivija Vodopić daje primjedbu na jako male plaće djelatnika u Općini Trpanj. Nadalje previše je “nespomenutih troškova” za koje bi željela vidjeti rasčlanjeno. ćeli znati kome su podjeljenje socijalne financijske pomoći i iz kojih razloga ( socijalna potreba ili nešto drugo ).
Jakša Franković pojašnjava kako se u stavci “nespomenuti roškovi” nalaze i povrat poreza koji se vrti oko 95 000,00 kuna, nadalje tu je i plaćanje vatrometa za proslavu Velike Gospe , vatrogasno društvo za protupožarnu zaštitu i sl.Bruno Koludrović daje Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god. na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
Sa 5 glasova “za” 0 “protiv” I 4 “suzdržana” glasa Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za 2011. god. nije usvojena iz razloga što se predmetna Odluka donosi apsolutnom većinom što u ovom slučaju nije postignuto.

Jakov Begović prigovara kako se do sada dosta zaključaka predloženih od strane oporbe nije ispoštovalo te njima to jako smeta. Te dodaje kako se greške moraju priznati. Nezadovoljan je radom poduzeća Lasić company, te navodi kako je sramotno ono što su nam uradili od mjesta. Nadalje upozorava kako se ništa nije učinilo po pitanju prisilne naplate vode.
Jakša Franković pojašnjava kako neke zaključke nije lako realizirati bez projektne dokumentacije koju prethodno treba donijeti ili je u nekom momentu nije moguće donijeti. Nadalje dodaje kako nitko nije stao u obranu direktora komunalnog poduzeća, ili bar platio račune za vodu, već se samo napada , a nitko ne zna reći kakvo je stvarno stanje unutar svega ovoga. Prvi vijećnici su dužnici .
Valentin Dujmović dodaje kako je cilj da se Komunalno stavi na noge, da se smanji dug. Nije cilj nikoga potjerati s posla kako se to priča, već je cilj urediti stanje u Komunalnom koje očito nije dobro. Dug Komunalnog poduzeća je veliki, ne zato što se nešto sakrilo, već što se nije pokrenuo postupak prisilne naplate za što se zna tko je odgovoran. Teško mu je što ga se krivo gleda što postavlja to pitanje,ali smatra da se nešto mora poduzeti.
Nada Ivanković ističe da je potrebno sve probleme u Općini sagledati u realnim okvirima I ne ponašati se na način kao da ova Općina a I Komunalno ima veliki tim stručnih zaposlenika. Uz to prvenstveno vijećnici moraju izmirivati svoje obveze prema Općini I Komunalnom te tako biti primjer svojim biračima Ia ne provlačiti tezu da je isključivo I samo krivo Komunalno I direktor što nije naplatio vodu a nismo krivi mi koji ju nismo platili, što je neprihvatljivo. Uz to smatra da je dobro prevladati stranačke I druge podjele među vijećnicima kad je u pitanju boljitak mjesta. Svako pojedinačno treba dati svoj doprinos u granicama svojih mogućnosti za napredak ove Općine kako se do sada uglavnom I činilo. Neovisno koja je stranka na vlasti raditi trebamo zajedno I dogovorno kad su u pitanju opći interesi kako bi se stvorile pretpostavke za opstanak ljudi u mjestu I zaustavio odliv mladih. Nije dobro visoku politiku provoditi u malom mjestu. Kad su kapitalne stvari I projekti u pitanju morali bi biti svi jedinstveni uz uvažavanje svih pa tako I političkih različitosti.
Vijećnik Begović se uporno protivio diskutiranju pročelnice Ivanković.

Ad.4.) DONOŠENJE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TRPANJ ZA 2012. GOD.

Valentin Dujmović dodaje kako ni proračun neće biti donesen jer će glasovi biti isti.
Predlaže da se se sjednica prekine I nastavi za par dana do kada će oporbeni vijećnici dostaviti neke svoje amandmane na Proračun .

ZAKLJUČAK:
Prekida se današnja sjednica I sa radom nastavlja u utorak 20. prosinca u 17 sati a oporbeni vijećnici se obvezuju dostaviti svoje amandmane na proračun do ponedjeljka u podne.

Nada Ivanković je upozorila na nedopustivost ponašanja vijećnika Begovića koje je neprimjereno I neuljudno a uz to predstavlja i kršenje Poslovnika o radu ovog Vijeća. Prema Poslovniku svim sjednicama vijeća obvezni su nazočiti direktori komunalnog, turističkog ureda i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, te isti imaju potpuno ista prava kao i vijećnici izuzev prava glasovanja. Naglašava da ukoliko predsjednik Vijeća ne spriječi ovakvo ponašanje vijećnika Begovića ona neće nazočiti na budućim sjednicama Vijeća.

Mario Roso dodaje kako ne želi da se njega svrstava u neke grupe tipa “mi” i “vi”. Za njega postoji samo dobrobit našeg mjesta. Nadalje apelira na loše održavanje prostora oko Blaca, te kako bi bilo potrebno očistiti taj dio što prije jer je jako zapušteno.
_______________________________________________________________________________________

Nastavak sjednice uslijedio je 20. prosinca 2011. god. u 17,00 sati.

Nazočni : Izočni:
Bruno Koludrović Jakov Begović
Marko Veić, Marijo Roso
Ivan Veić
Made Maćela
Olivija Vodopić Ostali nazočni:
Tonči Jelaš Jakša Franković
Valentin Dujmović Nada Ivanković
Neven Soko Ante Miloslavić
Željko Belin Eni Nobilo

Predsjednik Bruno Koludrović predlaže da se nastavi sa sjednicom te stavlja prijedlog da se preispita I ponovo raspravi točka dnevnog reda “Usvajanje Odluke o izmjenama I dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011.godinu” te da se zaključak donesen po istoj točki dnevnog reda poništi. Jednoglasno prihvaćen prijedlog B.Koludrovića pa se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se poništava donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Jakša Franković upoznaje nazočne da je uz prijedlog Odluke o izmjenama I dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011.godinu svim vijećnicima dostavljen analitički prikaz “nespomenutih troškova” iz kojih je razvidno o kojim troškovima se radi. B.Koludrović daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2011. god.

Ad. 5.) DONOŠENJE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TRPANJ ZA 2012. GOD.

Načelnik Jakša Franković detaljno pojašnjava stavke Proračuna, te amandmane vijećnika Valentina Dujmovića koji su pristigli dan ranije. Napominje da su isti raspravljeni sa predlagateljem te ih je dio prihvaćen u potpunosti, a dio s obzirom na vrijednost djelomično. Nadalje napominje da su svi prihvaćeni amandmani uključeni u novi prijedlog Proračuna Općine Trpanj koji je dostavljen vijećnicima uz poziv za nastavak prekinute sjednice. Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluka o Proračunu Općine Trpanj za 2012. god.

Ad. 6.) Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. god.

Jakša Franković ukratko pojašnjava Odluku nakon ćega je donesen

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluka o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. god.

Bruno Koludrović upoznaje nazočne s tim kako se vijećnicima Općine Trpanj prije svake sjednice Vijeća dostavlja poziv i materijali za sjednicu. Poziv se dostavlja i pročelnici, direktoru Komunalnog poduzeća, direktoru Turističke zajednice. Oni su ravnopravni u radu Vijeća s vijećnicima. Znači imaju jednaka prava kao i vijećnici osim što nemaju pravo glasovanja. Potaknut primjerom diskusije vijećnika Begovića u odnosu na diskusiju pročelnice Ivanković na prošloj sjednici, osjećam potrebu ovo reći I podsjetiti vijećnike na odredbe Poslovnika čisto iz razloga da se zna kakva tko ima prava.

Neven Soko upoznaje kako je na njega vršen pritisak za dolazak na ovu sjednicu, te kako su se pojedinci prema njemu odnosili kao da se okoristio o Općinu Trpanj. To mu jako smeta te traži od načelnika da se izjasni po tom pitanju sada javno pred svima.
Jakša Franković je jasno rekao kako se prema gosp. Nevenu Sokolu i njegovoj firmi nikada nije izrealizirao nikakav financijski posao.

Direktoriva Turističke zajednice poziva sve nazočne da dođu na trpanjsku rivu na domjenak , kuhani bakalar i fritule.
Nazočni se zahvaljuju.

Sjednica je završena u 17.40 sati.

Zapisnik sastavila Predsjednik Općinskog vijeća
Ivana Jelaš v.r. Bruno Koludrović v.r.

Skip to content