Na temelju članka 39.st.2.i 43. Zakona o proračunu (Narodne novine,broj 87/08,) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Trpanj na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračunu Općine Trpanj za 2011.godinu

Članak 1.
Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj korigiraju se prihodi i izdaci Proračuna za 2011. godinu, koji je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanska županije broj 15/10.

Članak 2.
Prihodi i rashodi po grupama i pozicijama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2011. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA
A – RAČUN PRIHODA I RASHODA


P R I H O D I

BR.KTA OPIS 2011 pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO PRIHODI(6+7): 2.700.000,00 – 500.000,00 2.200.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 2.690.000,00 – 500.000,00 2.190.000,00
61 PRIHODI OD POREZA 1.505.000,00 + 74.000,00 1.579.000,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 930.000,00 + 32.000,00 962.000,00
61111 Porez i prirez na doh.od nesamostalnog
rada drugih samostalnih djelatnosti 600.000,00 – 600.000,00
611111Udjel poreza i prireza na dohodak 180.000,00 – 180.000,00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i
i s obrtom izjednaćenih djelatnosti 15.000,00 – 15.000,00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih
sam. djelat.koje se povremeno obavljaju 25.000,00 – 25.000,00
61131 Porez i prirez na dohod. od imovine i
imovinskih prava 5.000,00 – 5.000,00
61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmlj.
stanova, soba i postelja putnicima i tur. 100.000,00 – 100.000,00
61141 Porez iprirez nadoh. od dividendi – + 100,00 100,00
61146 Porez i prirez po osnovi djel.trgov. 3.000,00 + 27.000,00 30.000,00
61161 Porez i prirez na dohodak utvrđ.u postup. nad. 2.000,00 – 1.100,00 900,00
61171 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi – + 6.000,00 6.000,00

613 Porezi na imovinu 520.000,00 + 55.000,00 575.000,00
61314 Porez na kuće za odmor 350.000,00 + 30.000,00 380.000,00
61315 Porez na korištenje javnih površina 20.000,00 – 5.000,00 15.000,00
61341 Porez na promet nekretnina 150.000,00 + 30.000,00 180.000,00

614 Porezi na robu i usluge 50.000,00 – 9.000,00 41.000,00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića 25.000,00 – 15.000,00 10.000,00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 25.000,00 + 6.000,00 31.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00
61632 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00

63 Pomoći iz inoz. i od subjekata opće države 655.000,00 -430.000,00 225.000,00
633 Pomoći iz proračuna 655.000,00 -430.000,00 225.000,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 50.000,00 + 50.000,00 100.000,00
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 500.000,00 -500.000,00 –
63415 Tekuće pomoći od ostalih prorač. korisnika 105.000,00 + 20.000,00 125.000,00

64 Prihodi od imovine 163.000,00 – 72.000,00 91.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 52.000,00 – 51.000,00 1.000,00
64119 Ostali prihodi od financ.imovine 50.000,00 – 50.000,00 –
64132 Kamate na depozite po vićenju 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 111.000,00 – 21.000,00 90.000,00
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 5.000,00 – 5.000,00
64236 Prihodi od spomeničke rente 5.000,00 – 5.000,00
64244 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 1.000,00 – 1.000,00 –
64247 Naknada za obavljanje djelatnosti na javnim
površinama 100.000,00 – 20.000,00 80.000,00

65 Prihodi od admin.pristojbi i po pos.prop. 367.000,00 – 72.000,00 295.000,00
651 Administrativne(upravne) pristojbe 97.000,00 + 7.000,00 104.000,00
65139 Prihod od prodaje državnih biljega 2.000,00 + 2.000,00 4.000,00
65141 Boravišne pristojbe 95.000,00 + 5.000,00 100.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 10.000,00 – 8.000,00 2.000,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 10.000,00 – 8.000,00 2.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 260.000,00 – 71.000,00 189.000,00
65311 Komunalni doprinosi 10.000,00 + 9.000,00 19.000,00
65321 Komunalna naknada 250.000,00 – 80.000,00 170.000,00

7 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 – 10.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imov. 10.000,00 – 10.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 – 10.000,00
72119 Ostali stambeni objekti 10.000,00 – 10.000,00

R A S H O D I

BR.KTA OPIS 2011. pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO RASHODI (3+4): 2.700.000,00 500.000,00 2.200.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 392.000,00 – 2.000,00 390.000,00
311 Plaće 273.000,00 – 273.000,00
31111 Plaće za zaposlene 250.000,00 – 250.000,00
31114 Porez 23.000,00 – 23.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 – 2.000,00 5.000,00
31212 Nagrade 5.000,00 – 2.000,00 3.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 2.000,00 – 2.000,00

313 Dopinosi na plaće 112.000,00 – 112.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00 – 50.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 10.000,00 – 10.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 45.000,00 – 45.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 2.000,00 – 2.000,00
31332 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00 – 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 900.000,00 – 98.000,00 802.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 – 11.000,00 29.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 6.000,00 – 1.000,00 5.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put. U zemlji 10.000,00 – 7.000,00 3.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 20.000,00 – 3.000,00 17.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 – 4.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 179.000,00 + 17.000,00 196.000,00
32211 Uredski materijal 5.000,00 + 2.000,00 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
322310 Električna energija(javna rasvjeta) 100.000,00 – 12.000,00 88.000,00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 1.000,00 – 1.000,00 –
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održ.
građevinskih objekata 20.000,00 – 15.000,00 5.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
Održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 40.000,00 65.000,00
32251 Sitni inventar 3.000,00 + 3.000,00 6.000,00

323 Rashodi za usluge 517.000,00 – 64.000,00 453.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 18.000,00 – 18.000,00
32312 Usluge interneta 1.000,00 + 1.000,00 2.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 – 16.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32321 Usluge tekućeg i inv.održ. građevin. objek. 50.000,00 – 50.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održ. postr. i opreme 2.000,00 – 2.000,00 –
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 35.000,00 – 10.000,00 25.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 – 2.000,00 –
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 200.000,00 – 78.000,00 122.000,00
32351 Zakupnine za zemljište – + 20.000,00 20.000,00
32372 Ugovori o djelu 100.000,00 + 15.000,00 115.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 – 50.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 7.000,00 – 1.000,00 6.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 + 15.000,00 25.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 164.000,00 -40.000,00 124.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
32931 Reprezentacija 30.000,00 – 5.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 -35.000,00 95.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 33.000,00 – 7.000,00 26.000,00
343 Ostali financijski rashodi 33.000,00 – 7.000,00 26.000,00
34312 Usluge platnog prometa 6.000,00 – 2.000,00 4.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 20.000,00 -19.000,00 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 5.000,00 +16.000,00 21.000,00
38411 Ostali rashodi iz proteklih godina 2.000,00 – 2.000,00 –

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE145.000,00 +10.000,00 155.000,00
363 Pomoći unutar opće države 145.000,00 +10.000,00 155.000,00
36311 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 120.000,00 +10.000,00 130.000,00
36312 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 – 25.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 90.000,00 -20.000,00 70.000,00
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 90.000,00 -20.000,00 70.000,00
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz pro. 90.000,00 -20.000,00 70.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 60.000,00 -15.000,00 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 5.000,00 25.000,00

38 OSTALI RASHODI 685.000,00 -167.000,00 518.000,00
381 Tekuće donacije 270.000,00 +28.000,00 298.000,00
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim org. 10.000,00 +18.000,00 28.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 + 1.000,00 11.000,00
38114 Tekuće donacije udruga. građ. i polit. stran. 20.000,00 +10.000,00 30.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 70.000,00 – 5.000,00 65.000,00
38119 Ostale tekuće donacije 160.000,00 + 4.000,00 164.000,00

382 Kapitalne donacije 415.000,00 -195.000,00 220.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 10.000,00 5.000,00
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 400.000,00 -185.000,00 215.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 455.000,00 -216.000,00 239.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00
411 Materijalna imovina 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00
41119 Ostala zemljišta 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00

42 Rashodi za nabavku proizvedene dugotr.imovine 375.000,00 -213.000,00 162.000,00
421 Graćevinski objekti 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 – 5.000,00 5.000,00
42211 Računala i računalna oprema 5.000,00 – 5.000,00 –
42219 Ostala uredska oprema 5.000,00 – 5.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 340.000,00 -210.000,00 130.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 340.000,00 -210.000,00 130.000,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BR.KTA VRSTA IZDATKA 2011. pov./smanj. NOVI PLAN

1.PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 776.000,00 -59.000,00 717.000,00

OPĆINSKA UPRAVA 492.000,00 -51.000,00 441.000,00
31111 Plaće za zaposlene 110.000,00 – 110.000,00
31114 Porez 12.000,00 – 12.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 6.000,00 – 6.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00 – 2.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00 – 4.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 8.000,00 – 6.000,00 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 15.000,00 – 15.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 10.000,00 – 10.000,00
32312 Usluge interneta 1.000,00 + 1.000,00 2.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 – 2.000,00 –
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 – 50.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 + 15.000,00 25.000,00
32931 Reprezentacija 28.000,00 – 3.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 – 35.000,00 95.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 20.000,00 – 19.000,00 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 5.000,00 + 16.000,00 21.000,00
38411 Ostali rashodi iz proteklih godina 2.000,00 – 2.000,00 –

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 284.000,00 – 8.000,00 276.000,00
31111 Plaće za zaposlene 140.000,00 – 140.000,00
31114 Porez 11.000,00 – 11.000,00
31212 Nagrade 5.000,00 – 2.000,00 3.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 2.000,00 – 2.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 30.000,00 – 30.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 4.000,00 – 4.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 25.000,00 – 25.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 – 3.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 5.000,00 – 3.000,00 2.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 – 4.000,00
32211 Uredski materijal 5.000,00 + 2.000,00 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32251 Sitni inventar 3.000,00 + 3.000,00 6.000,00
32311 Usluge telefona,telefaka 8.000,00 – 8.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 – 16.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32931 Reprezentacija 2.000,00 – 2.000,00 –
34312 Usluge platnog prometa 6.000,00 – 2.000,00 4.000,00

2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM I
PROSTORNO PLANIRANJE 1.488.000,00 -446.000,00 1.042.000,00
KOMUNALNO GOSPODARSTVO 915.000,00 – 256.000,00 659.000,00

ODRŽAVANJE NERAZVR. CESTA I POLJ.PUTOVA 45.000,00 – 15.000,00 30.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.
održavanje građevinskih objekata 20.000,00 – 15.000,00 5.000,00
323210 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 25.000,00 – 25.000,00

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 160.000,00 + 18.000,00 178.000,00
322310 Električna energija 100.000,00 – 12.000,00 88.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 35.000,00 – 10.000,00 25.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 40.000,00 65.000,00

KOMUNALNO TRPANJ – 400.000,00 – 185.000,00 215.000,00
386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (kanalizacija) 350.000,00 – 175.000,00 175.000,00
386121 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (deponij Vinošte) 50.000,00 – 10.000,00 40.000,00

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 200.000,00 – 78.000,00 122.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 200.000,00 – 78.000,00 122.000,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA DVD TRPANJ 110.000,00 + 4.000,00 114.000,00
381192 Ostale tekuće donacije 110.000,00 + 4.000,00 114.000,00

UPRAVLJANJE IMOVINOM
ULAGANJE U ZGRADE I OPREMU 573.000,00 -190.000,00 383.000,00

LUKE I LUČICE 100.000,00 + 15.000,00 115.000,00

32372 Ugovori o djelu 100.000,00 + 15.000,00 115.000,00

ZEMLJIŠTE I OBJEKTI 105.000,00 + 17.000,00 122.000,00
32351 Zakupnina za zemljište – + 20.000,00 20.000,00
323211 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 25.000,00 – 25.000,00
41119 Ostala zemljišta 80.000,00 – 3.000,00 77.000,00

ULAGANJE U OPREMU 28.000,00 – 12.000,00 16.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održavanja postr. i opreme 2.000,00 – 2.000,00 –
32382 Usluge razvoja softwere-a 5.000,00 – 4.000,00 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 7.000,00 – 1.000,00 6.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
42211 Računala i računalna oprema 5.000,00 – 5.000,00 –
42219 Ostala uredska oprema 5.000,00 – 5.000,00

PROSTORNI PLAN I DOKUMENTACIJA 340.000,00 – 210.000,00 130.000,00
42636 Znanstveniradovi i dokumentacija 340.000,00 – 210.000,00 130.000,00

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 436.000,00 + 5.000,00 441.000,00

DJEČJI VRTIĆ TRPANJ 120.000,00 + 10.000,00 130.000,00
36311 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 120.000,00 + 10.000,00 130.000,00

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ 25.000,00 – 25.000,00
36312 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 – 25.000,00

SPORT 95.000,00 – 3.000,00 92.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 70.000,00 – 5.000,00 65.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00

SOCIJALNA SKRB 90.000,00 – 20.000,00 70.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 60.000,00 – 15.000,00 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 5.000,00 25.000,00

ZDRAVSTVO 11.000,00 + 17.000,00 28.000,00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 1.000,00 – 1.000,00 –
38111 Tekuće donacije zdravst. neprofitnim organ. 10.000,00 + 18.000,00 28.000,00

DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 25.000,00 – 9.000,00 16.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 + 1.000,00 11.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 10.000,00 5.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ 50.000,00 – 50.000,00
381191 Ostale tekuće donacije 50.000,00 – 50.000,00

DONACIJE UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA 20.000,00 + 10.000,00 30.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama građ. i
polit. strankama 20.000,00 + 10.000,00 30.000,00

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 402-04/11-02/01
Ur.broj: 2117-07/11-01
Trpanj, 20.prosinca 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća Bruno Koludrović v.r.

Rebalans proračuna 2011. g.(download)

Skip to content