KOMUNALNO «TRPANJ» d.o.o

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJAZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA
PITKE VODE CESTOVNIM VOZILOM DO NASELJA OPĆINE TRPANJ
KOJA NISU VODOOPSKRBLJENA

Ev:02/12

Trpanj, lipnja 2012.g.

SADRŽAJ

1. Ispunjeni obrazac ponude u izvorniku ( Prilog 1.)

2. Izjava o nekažnjavanju (Prilog 2.)

3. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta ( Prilog 3.)

4. Bjanko zadužnicu

5. Sve druge tražene dokaze o sposobnosti iz ovih Uputa ponuditeljima

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

I OPĆI PODACI

1. Naručitelj:

Naziv: KOMUNALNO TRPANJ d.o.o.,

Adresa:20240 Trpanj, Put Dubokog doca 3,

Matični broj: 1348124,

OIB:54389735230,

telefon 020 743850, fax:020 743 582,

e-mail: komunalno.trpanj@du.t-com.hr

Kontakt osoba:Nada Ivanković, svakim radnim danom od 9,00-12,00 sati

Evidencijski broj nabave: Ev.broj:02/12

2. Sukob interesa:

Nema gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa sukladno članku 13.Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11).

 

3. Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave-sektorski naručitelj.

 

4. Procjenjena vrijednost nabave:

Procjenjena vrijednost nabave iznosi 195,000,00 (slovima:stodevedestpettisuća) kuna.

5. Vrsta ugovora: Ugovor o javnoj nabavi usluge prijevoza pitke vode cestovnim vozilom do naselja Općine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena.

CPV- 60122120-6

6. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:

Sa odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

7. Navod provodi li se elektronička dražba:

Elektronička dražba se ne provoditi.

 

II PODACI O PREDMETU NABAVE

1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je usluga prijevoza pitke vode cestovnim vozilom do naselja Općine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena.

CPV- 60122120-6

2. Dozvoljeno nuđenje isključivo cjelokupnog predmeta nabave.

3. Količina predmeta nabave:

Okvirno 50 korisnika a točna količina odredit će se prema zahtjevima korisnika, s tim što ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

4. Vrijeme isporuke:

Vrijeme isporuke – tijekom 2012.godina.

5. Mjesto isporuke:

Općina Trpanj – naselja Donja Vrućica i Duba Pelješka.

 

6. Rok pružanja usluge:

Do 31.12. 2012.godine.

III RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.

Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave (slanja poziva za nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina).

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz predhodnog stavka, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva, u predhodnom stavku, navedena kaznena djela, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.

Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana slanja poziva za nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina.

Budući da prema čl. 86. Kaznenog zakona Republike Hrvatske nije moguće u Republici Hrvatskoj ishoditi izvod iz kaznene evidencije u svrhu dokazivanja nekažnjavanosti gospodarskog subjekta i osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, kao dokaz o nekažnjavanosti prilaže se Izjava o nekažnjavanju koju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt (Prilog 2.).

U tu svrhu potrebno je popuniti obrazac Izjave o nekažnjavanju koja se nalazi u Prilogu ove dokumentacije za nadmetanje (prilog 4) i ovjeriti je kod javnog bilježnika.

Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave (slanja poziva za nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina).

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave (slanja poziva za nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina).

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave (slanja poziva za nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina).

3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, Naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

4. Zajednica ponuditelja.

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz svih točaka glave III utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te je svaki član zajednice ponuditelja dužan dostaviti dokaze iz glave III ovih Uputa.

Sve dokumente i dokaze ponuditelji mogu dostaviti u preslici, izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

IV ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Način dokazivanja, dokazi i dokumentacija koju ponuditelji trebaju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti:

1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi, svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave

dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta

gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javene nabave Narodnih novina.

Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.

2. Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja te dokumenta kojima se dokazuje.

Tehničku i stručnu sposobnost ponuditelj dokazuje:

Izjavom da je vlasnik ili da raspolaže dvjema autocisternama kapaciteta 4 i 9 m3,

Preslikom knjižica vozila i prometnih dozvola autocisterni s kojima namjerava obavljati uslugu koja je predmetom ove nabave,

Preslikom vozačkih dozvola osoblja – najmanje za dvije osobe koje će obavljati uslugu koja je predmet ove nabave

popisom značajnih usluga pruženih u posljednje tri godine s minimalno tri potvrde o urednom ispunjenju ugovora koje daje druga ugovorna strana iz navdenih ugovora. Potvrde moraju sadražavati slijedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima.

3. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja.

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz svih točaka glave IV utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te je svaki član zajednice ponuditelja dužan dostaviti dokaze iz glave IV ovih Uputa.

V PODACI O PONUDI

1. Sadržaj i način izrade ponude:

Pri izradi ponuda ponuditelji se moraju pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije za nadmetanje uz obvezno ispunjavanje priloga ponude koji moraju biti potpisani od osobe koja ima zakonsko ovlaštenje za zastupanje i ovjereni pečatom ponuditelja. .

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmjeniti svoju ponudu nadopuniti je ili od nje odustati.

Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu jemstvenikom, s pečatom na poleđini na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Ponuda se predaje u izvorniku sa sadržajem ponude i rednim brojem potrebnih priloga prema redosljedu iz ovih Uputa i s oznakom „Izvornik“.

Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom a ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Necjelovite ponude neće se razmatrati.

 

2. Rok i način dostave ponude:

Ponude se dostavljaju u roku za dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponude je 07. kolovoza 2012.godine do 12.00 sati,

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Naručitelja:

Komunalno Trpanj d.o.o.
20240 TRPANJ
Put dubokog doca 3

s naznakom:

Nadmetanje za Ev.br.02/12

„Prijevoz vode – ne otvarati“

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– evidencijski broj nabave,

– naziv predmeta nabave,

Na zahtjev ponuditelja Naručitelj će mu izdati potvrdu o datumu i vremenu primitka ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjene i/ili dopune ponude.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude odustati od svoje dostavljene ponude.

Pisana izjava o odustajanju od ponude se dostavlja na isti način kao i ponuda, s obveznom

naznakom da se radi o odustajanju od ponude.U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća

ponuditelju.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati već će se označiti kao zakašnjelo pristigla ponuda i odmah vratiti gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

 

3. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda:

Rok za dostavu ponuda je ujedno i datum otvaranja ponuda:07. kolovoza 2012.godine u 12,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Trpanj,Kralja Tomislava 41.

Ponude se upisuju u upisnik o zaprimanju ponuda prema redoslijedu zaprimanja.

Na zahtjev ponuditelja Naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.

Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj, datum i vrijeme zaprimanja. Ponuda pristigle nakon roka za dostavu ponuda neće se otvarati a obilježava se kao «zakašnjelo pristigla ponuda» i vratit će se ponuditelju neotvorena.

4. Način određivanja cijene ponude:

Ponuditelj je kod izrade ponude obvezan izraziti cijenu prijevoza vode po m3 bez PDV-a na obrascu koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje (Prilog 1). Cijena se izračunava za svako naselje pojedinačno. U cijenu su uračunati svi troškovi nastali u svezi s obavljanjem usluge koja je predmet nabave ( troškovi goriva, radne snage, instaliranja i sakupljanje crijeva za vodu, rad pumpi i sl.). Jedinične cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati ni po kojoj osnovi.

5. Valuta ponude:

Cijena u ponudi mora biti izražena u kunama.

 

6. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude:

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najnižom cijenom.

7. Jezik na kojem se izrađuje ponuda ili dio ponude:

Ponuda i sastavni dijelovi ponude moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku.

8. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana zaprimanja ponuda.

VI OSTALE ODREDBE

 

1. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje će se obavljati nakon isporuke vode, putem ispostavljanja računa, u roku od 90 dana od dana uručenja računa Naručitelju a najkasnije po primitku novčanih sredstava od strane Ministarstvo reginalnog razvoja i fondova europske unije.

Detaljniji odnosi Naručitelja i ponuditelja bliže će se regulirati ugovorom između Naručitelja i odabranog ponuditelja.

2. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:

Dostava ponuda elektroničkim putem nije dopuštena.

3. Nije dopušteno nuđenje alternativnih ponuda.

4. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili o poništenju nadmetanja dostavit će se svim ponuditeljima javnog nadmetanja najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5. Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Vrsta jamstva: jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 kn .

Sredstvo jamstva: bjanko zadužnica.

U ponudi se mora dostaviti dokaz o polaganju jamstva za ozbiljnost ponude i nedostatak takva dokaza je neotklonjiv dokaz ponude.

Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ponudu ako:

  • u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
  • dostavljanja neistinitih podataka u smislu glave III točke 3. ovih Uputa ponuditeljima.
  • odbijanju potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se po završetku nadmetanja, u zakonskom roku, svim ponuditeljima koji su sudjelovali u nadmetanju, a čija ponuda nije odabrana kao najpovoljnija.

 

6. Bitni uvjeti ugovora:

Ugovor o javnoj nabavi bit će sačinjen u svemu prema uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje i uputa ponuditeljima te ponudom odabranog ponuditelja a potpisan nakon isteka roka mirovanja od 10 dana (ako nije pokrenut postupak pravne zaštite) od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju

7. Rok za donošenje odluke o odabiru:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili o poništenju nadmetanja dostaviti će se svim sudionicima javnog nadmetanja najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

8. Sadržaj ponude:

Ponuda mora sadržavati slijedeće:

5. Ispunjeni obrazac ponude u izvorniku ( Prilog 1.)

6. Izjava o nekažnjavanju (Prilog 2.)

7. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta ( Prilog 3.)

8. Bjanko zadužnicu

9. Sve druge tražene dokaze o sposobnosti iz ovih Uputa ponuditeljima

Ponuditelj je dužan dokumente o ponudi posložiti po redoslijedu utvrđenom u uputama . ponuditeljima.

9. Rok mirovanja:

Javni naručitelj obvezan je primjeniti rok mirovanja koji iznosi 10 dana od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvog slijedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru.

10. Pouka o pravnom lijeku:

Radi zaštite svojih prava ponuditelj može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Zagreb, Koturaška cesta 43/IV.

Žalba se predaje istodobno Naručitelju i Državnoj komisiji. Žalba mora sadržavati podatke određene u članku 159. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11).

Postupak pravne zaštite započinje predajom žalbe Naručitelju.

Sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi žalba se izjavljuje u roku od pet (5) dana u postupcima nabave male vrijednosti, u koje spada i ovaj postupak, od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za

nadmetanje, te dodatnu dokumentaciju ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno čl. 145. stavak 1. nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

11. DRUGI POTREBNI PODACI

Dokumentacija za nadmetanje sadrži obrasce, predloške zahtijevanih dokumenata.

Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

Dokumentacija za nadmetanje stavlja se neograničeno i u cjelosti elektronički na raspolaganje

u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske isti dan kad je poslan na objavu

poziv za nadmetanje ten a internet str.Općine Trpanj.

Ponuditelj će snositi sve troškove u svezi njegovog sudjelovanja u postupku javne nabave.

Od ponuditelja se očekuje da pažljivo prouče ovu dokumentaciju za nadmetanje te da u ponudbenu dokumentaciju prilože i uvežu navedenim redoslijedom sve potrebne dokaze, potvrde, izjave i obrasce kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

Za sve što nije regulirano ovim uputama primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), te prateće Uredbe.

 

 

(Prilog 1.)

Na temelju poziva za javno nadmetanje-sektor za nabavu usluge prijevoza pitke vode cestovnim vozilom do naselja Općine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena, dajemo slijedeću

PONUDU

NAZIV (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja

ADRESA elektroničke pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte

CIJENA PONUDE (bez PDV-a) po m3, za naselje:

Donja Vrućica:

Duba Pelješka:

(u brojkama i slovima)

PDV za naselje:

Donja Vrućica:

Duba Pelješka:

(u brojkama i slovima)

ROK valjanosti ponude

Ostale napomene

U _________, dana _______2012.

M.P. Ponuditelj:

______________________

(ovlaštena osoba ponuditelja

(Prilog 2)

Ponuditelj-Naziv____________________________________________________________

Sjedište/prebivalište: ___________________________________________________

Telefon: _____________________

Telefax: ______________________

OIB: __________________

Odgovorna osoba ponuditelja: ___________________________________________

Na temelju poziva za javno nadmetanje-sektor za nabavu usluge prijevoza pitke vode cestovnim vozilom do naselja Općine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena, dajemo slijedeću

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Kojom _____________________________________________________________________

(ime i prezime, broj osobne iskaznice, MB/OIB)

kao osoba ovlaštena za zastupanje ___________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv naprijed navedenog gospodarskog subjekta, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabu obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

U ____________________________ M.P. ________________________

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. Izjava ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana početka postupka javne nabave

Prilog 3.

Ponuditelj-Naziv____________________________________________________________

Sjedište/prebivalište: ___________________________________________________

Telefon: _____________________

Telefax: ______________________

OIB: __________________

Odgovorna osoba ponuditelja: ___________________________________________

Na temelju poziva za javno nadmetanje-sektor za nabavu usluge prijevoza pitke vode cestovnim vozilom do naselja Općine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena, dajemo slijedeću

I Z J A V A

o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

kojom izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave usluge prijevoza pitke vode cestovnim prijevozom do naselja Općine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena koje u cjelosti prihvaćamo.

U ________,_________2012.godine

MP

Ponuditelj:

______________________

(ovlaštena osoba ponuditelja

Skip to content