Temeljem članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10), Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine broj 31/14) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Sl. glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 09/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na prijedlog Općinskog načelnika, na svojoj 6. sjednici održanoj 18. kolovoza 2014.godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog osnosa i njegovog zamjenika

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog osnosa i njegovog zamjenika (u daljem tekstu:Odluke) broj „2,40" zamjenjuje se brojem „2,62".

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenit će se poćevši s obračunom plaće za mjesec svibanj 2014.godine.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa:023-05/04-03/5
Ur.broj:2117-07/14-01
U Trpnju, 18. Kolovoza 2014.godine Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

Skip to content