REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:023-01/10-02/07
Ur.broj:2117-07/10-02
Trpanj, 18. Kolovoza 2014.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 158/03, 141/06, 38/09 ), članka 2. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Sl.glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br.06/14), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 6.sjednici, održanoj dana 18. Kolovoza 2014.godine, donijelo je


RJEŠENJE

o izmjeni rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području Općine Trpanj
 

Mijenja se rješenje Općinskog vijeća o osnivanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području Općine Trpanj,
Klasa:023-01/10-02/07 Ur.broj:2117-07/10-02 od 16. lipnja 2010.godine i to u članku 2. riječi „Baldo Antunović" se zamjenjuju rječima „Kapetan Ivo Cibilić".

O b r a z l o ž e nj e

Općinsko vijeće Općine Trpanj je, na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2010.godine, donijelo rješenje o osnivanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području Općine Trpanj, Klasa:023-01/10-02/07 Ur.broj:2117-07/10-02. Jedan od članova Vijeća bio je kap.Baldo Antunović, kao predstavnik Lučke kapetanije Dubrovnik. Kako je imenovani kapetan pošao u mirovinu to je, od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave sigurnosti plovidbe, Lučke kapetanije Dubrovnik, dopisom:Klasa:303-2/14-01/23 Ur.broj:530-04-4-8-14-2 od 11. srpnja 2014.godine, za novog člana predložen kap. Ivo Cibilić, sukladno čemu je i rješeno kao u izreci ovog rješenja.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

 

 

Skip to content