REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 023-01/12-01/19
Ur.broj: 2117-07/12-01


Trpanj, 06. rujna 2012. godine

Na temelju članka 67.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 9/09) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća za dan


13. rujna 2012. godine (ćetvrtak) u 18.00 sati u prostorijama Općine Trpanj

Predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat

2. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća

3. Razmatranje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30 lipnja

4. Izvješće o provedenom javnom natječaja za prodaju poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovnog objakta u Trpnju k.�.zgr. 489 k.o. Trpanj

5. Informacija o investicijama na području Općine Trpanj.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 402-04/12-01/04
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj 03. rujna 2012.godine

Na temelju članka 109.st.2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) članka 48. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br 9/09), Općinski načelnik Općine Trpanj, podnio je Općinskom vijeću na 19. sjednici održanoj . rujna 2012. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ

U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČ DO 30.LIPNJA 2012. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2012. godine sastoji se od:

R.B SKUPINA NAZIV PLAN 2012. OSTVARENJE INDEX

1. 61 PRIHODI OD POREZA 1.576.000,00 567.882,80 36,0

2. 63 POMOĆI 380.000,00 101.551,75 26,7

3. 64 PRIHODI OD IMOVINE 89.000,00 16.529,11 18,6

4. 65 PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI

I PO POS. PROPISIMA 345.000,00 140.554,15 40,7

5. 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.

DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,00 4.058,04 40,6

UKUPNI PRIHOD I PRIMICI 2.400,000,00 830.575,85 34,6

R.B SKUPINA NAZIV .

1. 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 390.000,00 213.606,27 54,8

2. 32 MATERIJALNI RASHODI 844.000,00 296.425,52 35,1

3. 34 FINANCIJSKI RASHODI 16.000,00 13.280,83 83,0

5. 36 POMOĆI 155.000,00 78.465,42 50,6

6. 37 NAKNADE GRAĐ.I KUĆ. 75.000,00 18.938,02 25,3

7. 38 OSTALI RASHODI 465.000,00 221.693,16 47,7

8. 41 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. 90.000,00 10.000,00 11,1

DUGOTRAJNE IMOVINE

9. 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.

DUGOTR. IMOVINE 365.000,00 48.545,64 13,3

UKUPNI RASHODI I IZDACI 2.400.000,00 900.954,86 37,5

RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) 70.379,01

Članak 2.

Ostvarenju proračuna(analitika) za razdoblje 01.siječanj-30.lipnja 2012.godine sastavni je dio ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj.


Općinski načelnik

Jakša Franković