NN 50/2019 (17.5.2019.), NATJEČAJ - Općina Trpanj

Klasa: UP/I 112-01/17-01/01

Urbroj: 2117/07-05/01-19-1 od 30. IV. 2019.    (2727)

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18), Plana prijma u službu za 2018. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 07/18), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Trpanj raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj

– stručni suradnik za upravnopravne, komunalne poslove i javnu nabavu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18).

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijem u službu i raspored na radno mjesto kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne struke

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita uz uvjet da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17).a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe muškog roda upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18). Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju dužan je dostaviti isprave kojima dokazuje to svoje pravo prednosti. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj natječaj kandidati su dužni priložiti, u izvorniku ili presliku, isprave navedene u popisu potrebne dokumentacije, kojima dokazuju ispunjavanje formalnih uvjeta natječaja. U slučaju potrebe, a na zahtjev Povjerenstva za provedbu natječaja, prije izbora kandidat je dužan predočiti i izvornik traženih akata.

Popis potrebne dokumentacije:

– prijava s točnim podacima za kontakt (izvornik – vlastoručno potpisana)

– životopis (izvornik – vlastoručno potpisana),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima (Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o izboru.)

– dokaz o stručnoj spremi (diploma ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi),

– dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima (izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-izvornik),

– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik ECDL diplome, indeksa fakulteta, odnosno drugi certifikat, diploma ili potvrda kojim se dokazuje poznavanje rada na računalu),

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, ako je položen (svjedodžba ili uvjerenje),

– uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. st. 1. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), ne starije od 6 mjeseci, izvornik uvjerenja ili ispis iz sustava e-Građanin),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ne treba ovjeravati),

– odgovarajuću ispravu kao dokaz o statusu iz točke 5. javnog natječaja.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati nego će neotvorene biti vraćene pošiljatelju.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave, kao i prijave osoba koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati, a osobe koje podnesu nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo ona osoba koja ispunjava sve tražene uvjete iz natječaja i koja podnese pravodobnu i urednu prijavu na natječaj.

Za kandidate pravodobno i uredno prijavljene na ovaj javni natječaj koji su dokazali da ispunjavaju sve tražene uvjete ovog natječaja, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju u radni odnos, pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu i da je odustao od sudjelovanja na natječaju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem, način i vrijeme obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će dostupni na internetskoj stranici Općine Trpanj:http://www.trpanj.hr i na oglasnoj ploči Općine Trpanj, najmanje pet dana prije održavanja testiranja i intervjua. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testa provjere znanja i sposobnosti. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Trpanj, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj, s naznakom: »Natječaj – stručni suradnik za upravnopravne, komunalne poslove i javnu nabavu«. Općina Trpanj zadržava pravo da nakon raspisanog natječaja ne izabere kandidata, u kojem slučaju će donijeti odluka o poništenju natječaja koja će biti dostavljena svim kandidatima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Općina Trpanj