REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/12-01/17
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj, 10. svibnja 2012.

Na temelju članka članka 39. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije broj 9/09) i članka 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije broj 9/09), sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća za dan 17. svibnja (četvrtak) 2012. godine u 18.00 sati u prostorijama Općine Trpanj

Predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o izmjenama Proračuna Općine Trpanj za 2012.g.odinu
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršenju proračuna općine Trpanj za 2012.godinu
5. Donošenje Odluke o davanju jamstva za ispunjenje obveze „Komunalnom Trpanj“ d.o.o. za
nabavku dugoročnog kunskog kredita za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava
naselja Trpanj.
6. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Trpanj
7. Donošenje Socijalnog plana Općine Trpanj za 2012.godinu
8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u
prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Trpnju, ćest.zgr.489 k.o. Trpanj
9. Razmatranje pisma namjere Hrvatsko – njemačkog društva Split

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:402-04/12-01/03
Ur.broj:2117-07/12-01

Trpanj, _______ 2012.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 09/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj17. sjednici održanoj ________ 2012.godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu.

Članak 1.
U Odluci o Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 2/12) u članku 2.- u dijelu „Posebni dio proračuna, 2. Komunalno gospodar. Upravljanje imovinom i dokumetacija održavanja nerazvr.cesta i polj.putova, br.kta.386121 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (deponij Vinošta)“ iznos-broj „25.000,00“ se briše, dalje „br.kta. 386122 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (program)“ iznos-broj „25.000,00“ se također briše.
U istoj točki proračuna „br.kta. 386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (kanalizacija)“ iznos-broj „100.000,00“ zamjenjuje iznosom-brojem „150.000,00“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:402-04/12-01/03
Ur.broj:2117-07/12-01
Trpanj, __. svibnja 2012.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 09/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj17. sjednici održanoj ________ 2012.godine, donijelo je

O D L U K U
o dopuni Odluke o izvršenju Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu.

Članak 1.
U Odluci o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2012.godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 2/12)

• U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Općina će u 2012.godini izdati jamstvo kreditoru za ispunjenje obveze Komunalnog Trpanj d.o.o. za nabavu dugoročnog kunskog kredita u visini do 400.000,00 kn, kojeg će Komunalno Trpanj d.o.o. uzeti za sufinanciranje kanalizacijskog sustava naselja Trpanj.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:023-01/12-01/17
Ur.broj:2117-07/12-02

Trpanj,_______2012.

Općinsko vijeće Općine Trpanj postupajući u predmetu davanja jamstva za kreditno zaduženje Komunalnog Trpanj d.o.o., temeljem članka 10.stavak 1. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 55/09), članka 10. Odluke o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2012.godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 2/12) i članka 30.Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09), na svojoj 17. sjednici, održanoj ________2012.godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U
O DAVANJU JAMSTVA ZA ISPUNJENJE OBVEZE
KOMUNALNOG TRPANJ d.d. ZA NABAVU DUGOROČNOG KUNSKOG
KREDITA ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
NASELJA TRPANJ

I
Općina Trpanj daje jamstvo Privrednoj banci Zagreb d.d.sa sjedištem u Zagrebu, za osiguranje dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 350.000,00 kn i troškova kredita u visini od 33.806,88 kn, čime jamči povrat cjelokupnog iznosa kredita kojeg uzima Komunalno Trpanj d.o.o. u svrhu sufinanciranja izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Trpanj pod slijedećim uvjetima:
1. Korisnik kredita:Komunalno Trpanj d.o.o.
2. Kreditor:Privredna banka Zagreb d.d.
3. Jamac:Općina Trpanj
4. Iznos kredita.350.000,00 kn
5. Način korištenja:jednokratno isplatom na račun Komunalno Trpanj d.o.o.
6. Rok otplate:36 mjeseci
7. Otplata glavnice i kamata: u mjesečnim ratama
8. Kamtna stopa redovna:5,99% (tromjesečni ZIBOR)-32.306,88 kn
9. Kamatna stopa interkalarna:5,99 % (tromjesečni ZIBOR)
10. Kamtna stopa efektivna:6,47 %
11. Naknada za obradu kredita:0,428% – 1.500,00 kn
12. Cijena kredita (sveukupni trošak kredita):33.806,88 kn

II
Ponuda Privredne banke Zagreb d.d. je kao najpovoljnija, u provedenom otvorenom postupku javne nabave, odabrana Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu dugoročnog kunskog kredita Komunalnog Trpanj d.o.o. Br.I-01/12, Ev.br.01/12 od 24. travnja 2012.godine, koja je sastavni dio ove Odluke.

III
Komunalno Trpanj d.o.o. dužno je, nakon što zaključi ugovor o kreditu, dostaviti Općini Trpanj jedan primjerak ugovora.
O izvršenju obveze otplate kredita po ugovoru Komunalno Trpanj d.o.o. je dužno Općini Trpanj dostavljati tromjesečno izvješće.

IV
Ova odluka stupa na snagu danom ishoćenja suglasnosti ministra financija.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

-PRIJEDLOG-

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj ___. sjednici održanoj _______ 2012. godine, donijelo je

SOCIJALNI PLAN OPĆINE TRPANJ
ZA 2012.GODINU

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Planom socijalne skrbi za 2012.godinu utvrđuje se oblici socijalnih pomoći, naknada i potpora koje se dodjeljuju za podmirenje osnovnih životnih potreba osoba u stanju socijalne potrebe, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti radi određenih teških životnih okolnosti u kojima su se zatekli, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

II OBLICI POMOĆI

Članak 2.
Financijska sredstva za Socijalni plan osigurana su u Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna a za financiranje slijedećih oblika pomoći:

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja…………………………….15.000,00 kn
2. Pomoć za subvencioniranje troškova smještaja djece u dječijem vrtiću u Trpnju ….10.000,00 kn
3. Novčana naknada za novorođeno dijete…………………………………. 5.000,00 kn
4. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata……………..30,000,00 kn
5. Jednokratna pomoć……………………………………………………………..10.000,00 kn
6. Pomoć za ogrjev…………………………………………………………………..5.000,00 kn

 

Članak 3.
Pravo na oblike pomoći iz članka 2.ovog Plana ostvaruju se pod uvjetima, postupku i u iznosima utvrđenim ovim Planom.

Članak 4.

1. pomoć za podmirenje troškova stanovaneja

Troškovi stanovanja u smislu ovog Plana su:najamnina, komunalna nakanda, električna energija, grijanje, voda, odvodnja, i drugi slični troškovi.

Pomoć za stanovanje može se odobriti samcu ili obitelji pod uvjetom da to pravo na te troškove ne ostavruju po drugoj osnovi.

Članak 5.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj.

1. čiji mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnsen zahtjev ne prelazi visinu iznosa utvrđenog člankom 33.Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.33/12) i
2. koji za zadovoljenje svojih stambenih potreba koriste stan:
– samac do 75 m2 (zakon -35 m2)
– osobe s invaliditetom do 100 m2 (zakon-35 m2 uvećano za 20%=42m2)
– za svaku daljnju osobu uvećan za 25 m2.(zakon -10 m2)

Samac ili članovi kućanstva koji u vlasništvu ili suvlasništvu imaju kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

Članak 6.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćuje se mjesečno na način da se isplati korisniku pomoći ili izravno ovlaštenoj pravnoj osobi (do iznosa ½ pomoći za uzdržavanje samca ili obitelji-zakon-čl.52 Zakona) i iznosi za:

1. samca …………………………………………………………………do 300,00 kn
2. obitelj (neovisno o broju članova)…………………………..do 400,00 kn

Pravo iz stavka 1.ovog članka može se odobriti i u visini iznosa pomoći za uzdržavanje ako se po ocjeni Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Članak 7.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja pripada korisniku prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 8.

2. Pomoć za subvencioniranje troškova smještaja djece u dječijem vrtiću u Trpnju

Pravo na besplatni poludnveni boravak i dodatno subvencionarinje cijene boravka djece u dječijem vrtiću u Trpnju pripada roditeljima ili samohranom roditelju sukladno Pravilniku o sudjelovanju roditelja-korisnika usluga u ekonomskoj cijeni programa vrtića Predškolske ustanove Dječji vrtići Orebić.

Članak 9.

3. Novčana naknada za novorođeno dijete

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete pripada roditeljima ili samohranom roditelju ili usvojiteljima djeteta u iznosu od 1.000,00 kn za svako prvoroćeno dijete čiji roditelji ili samohrani roditelj ili usvojitelji imaju prebivalište na području Općine Trpanj najmanje tri godine prije rođenja djeteta a za drugo i svako slijedeće dijete pripada im naknada u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za ostvarenje ovog prava priložiti presliku oobne iskaznice i rodni list djeteta.

Članak 10.

4. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata

Pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza i to jedne mjesečne autobusne ili brodske povratne karte na relaciji Trpanj-mjesto studiranja-Trpanj isplaćuje se ućenicima srednjih škola i studentima koji redovito studiraju na stručnom, preddiplomskom/ diplomskom studiju u Republici Hrvatskoj a sve sukladno posebnoj Odluci Općinskog načelnika o sufinanciranju troškova prijevoza učenika i studenata.

Članak 11.

5. Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć je pravo na novčanu pomoć ili pomoć u naravi koja se priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća koje nisu izazvane njihovom krivicom, nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, teške bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

Podnositelj zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu pomoć dužan je priložiti sve dokaze kojima dokazuje okolnosti is stavka 1.ovog članka.

Članak 12.
Jednokratna pomoć priznaje se najviše do iznosa koji je vezan uz potrebu iz predhodnog članka ovog Plana a ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoći ne može godišnje iznositi više od (pet osnovica za izračun pomoći za uzdržavanje 2.225,25 kn x 5 = 11.126,25 kn -zakon) 2,000,00 kn. (ili neki drugi iznos po ocjeni vijeća?).

Članak 13.

6. Pomoć za ogrjev

Samcu ili obitelji koji se griju na drva može se jednom godišnje osigurati 3 m3 drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju svojom odlukom utvdi Dubrovačko-neretvanska županija.
Radi osiguranja sredstava za odobrenje pomoći za ogrijev Jedinstveni upravni odjel podnosi zahtjev Dubrovačko-neretvanskoj županiji najkasnije do prosinca tekuće godine.

III POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 14.
U rješavanju o pravima i oblicima socijalne skrbi iz ovog Plana primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o općem upravnom postupku, te se u pravilu o ostvarenju određenog prava za tekuću proračunsku godinu donosi odgovarajuće rješenje ili zaključak.

Članak 15.

Uz zahtjev je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju utvrđenu ovim Planom i drugu dokumentaciju koju zatraži Jedinstveni upravni odjel a koja je nužna za pravilno i potpuno utvrđenje činjeničnog stanja.

Članak 16.
U postupku za stjecanje prava iz ovog Plana, bit će predhodno zatraženi socioanamnestički podaci, dokazi i mišljenje od nadležnog Centra za socijalnu skrb, a po potrebi i drugih državnih tijela i ustanova, o opravdanosti potrebe radi koje se podnosi zahtjev.

članka 17.
Postupak za utvrđenje činjenica za stjecanje prava na sve socijalne oblike utvrđene ovim Planom provodi i rješenje-zaključak donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Trpanj.

Članak 18.
Pravo na svaki od socijalnih oblika utvrđenih ovim Planom, korisnik može steći samo u slučaju da to pravo ne može ostavriti ni po kom drugom osnovu.

Članak 19.
Jedinstveni upravni odjel Općina Trpanj dužna je na propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i jednokratnim pomoćima kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Planom, te dostavljati potrebna izvješće nadležnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa:550-01/12-01/02
Ur.broj:2117-07/12-01

U Trpnju, ______2012.g.
Predsjednik
Bruno Koludrović v.r.

Skip to content